Συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη εφαρμογής για κινητές συσκευές

Η παρούσα συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη («Συμφωνία») αποτελεί δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Paysafe Holdings UK Limited*, μια εταιρεία δεόντως καταχωρισμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό μητρώου εταιρείας 03202517, η οποία διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, United Kingdom («Paysafe», «εμείς» ή «εμάς») (συλλογικά τα «Συμβαλλόμενα μέρη»).

ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PAYSAFE, (Α) ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΌΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ· (Β) ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΤΕ ΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ· ΚΑΙ (Γ) ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΜΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΛΗΨΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι όροι που παρατίθενται κατωτέρω θα έχουν την εξής έννοια:
Ως «Υπηρεσία Paysafe» νοείται η υπηρεσία Skrill ή/και η υπηρεσία NETELLER, κατά περίπτωση·
Ως «Ιστότοποι τηςPaysafe» νοούνται οι ιστότοποι των διευθύνσεων https://www.skrill.com/en/, www.skrill.com/en-us/ και https://www.neteller.com/en·
Ως «Δηλώσεις απορρήτου Paysafe» νοείται η Δήλωση απορρήτου της Skrill, η Δήλωση απορρήτου της NETELLER ή/και η Δήλωση απορρήτου της Skrill USA, Inc.

2. Πεδίο εφαρμογής άδειας

α) Άδεια Paysafe: Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, η Paysafe σας χορηγεί την περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και χωρίς δυνατότητα αντιγραφής άδεια («Άδεια») λήψης και εγκατάστασης οποιασδήποτε από τις εφαρμογές Paysafe για κινητές συσκευές («Εφαρμογή για κινητές συσκευές» ή «Εφαρμογή») σε μία μόνο κινητή συσκευή που έχετε υπό την κατοχή ή τον έλεγχό σας. Η χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές προϋποθέτει τη διατήρηση λογαριασμού στην Paysafe και τη χρήση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, σε συνδυασμό με τους όρους χρήσης που ισχύουν για την αντίστοιχη υπηρεσία Paysafe. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τις δηλώσεις απορρήτου της Paysafe.

β) Άδειες τρίτων: Η Paysafe, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να συμπεριλαμβάνει στην εφαρμογή δυνατότητες και περιεχόμενο τρίτων. Οι εν λόγω δυνατότητες ή το περιεχόμενο τρίτων μπορεί να υπόκεινται σε διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις τους οποίους θα σας γνωστοποιεί η Paysafe, εφόσον είναι δυνατόν.

3. Περιορισμοί και απαγορεύσεις άδειας

Δεν θα προβείτε:

α) σε αντιγραφή της εφαρμογής, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά βάσει της παρούσας·
β) σε τροποποίηση, μετάφραση, προσαρμογή ή δημιουργία με άλλο τρόπο παράγωγων έργων ή βελτιώσεων της εφαρμογής, είτε καλύπτεται είτε δεν καλύπτεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας·
γ) σε ανασύνθεση, αποσυναρμολόγηση, αποσυμπίληση ή με άλλο τρόπο σε προσπάθεια εξαγωγής ή απόκτησης πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής ή μέρους αυτής·
δ) σε ενοικίαση, μίσθωση, δανεισμό, πώληση, περαιτέρω παραχώρηση, εκχώρηση, διανομή, δημοσίευση, μεταβίβαση ή με άλλο τρόπο διάθεση της εφαρμογής ή οποιωνδήποτε δυνατοτήτων ή λειτουργιών της εφαρμογής, σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης της εφαρμογής σε δίκτυο στο οποίο μπορεί να αποκτηθεί πρόσβαση σε αυτήν από περισσότερες από μία κινητές συσκευές ανά πάσα στιγμή·
ε) κατάργηση, απενεργοποίηση, παράκαμψη ή δημιουργία ή εφαρμογή με άλλο τρόπο οποιασδήποτε εναλλακτικής λύσης για οποιαδήποτε προστασία αντιγραφής, διαχείριση δικαιωμάτων ή χαρακτηριστικά ασφαλείας ή την προστασία της εφαρμογής.

4. Τροποποιήσεις της συμφωνίας 

Η Paysafe διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, των όρων της παρούσας συμφωνίας ανά πάσα στιγμή κατά την εύλογη κρίση της. Η Paysafe θα δημοσιεύει την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση της Συμφωνίας εδώ. Οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ όταν δημοσιεύονται. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η αποδοχή των όρων της παρούσας συμφωνίας ή η χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές μετά την ημερομηνία δημοσίευσης των τροποποιημένων όρων θα συνιστά τη συμφωνία και την αποδοχή σας των όρων και των προϋποθέσεων που περιέχονται στην παρούσα. Παρά τα οριζόμενα ανωτέρω, είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους επικαιροποιημένους όρους που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο για την αντίστοιχη υπηρεσία Paysafe σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους της Paysafe, ακόμη και αν αυτοί οι επικαιροποιημένοι όροι εμφανίζονται διαδίκτυο στους ιστότοπους της Paysafe πριν από την δημοσίευσή τους στην εφαρμογή για κινητές συσκευές.

5. Ενημερώσεις

Η Paysafe μπορεί, κατά καιρούς και κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να αναπτύσσει και να παρέχει ενημερώσεις της εφαρμογής, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις, διορθώσεις σφαλμάτων, προσθήκες και άλλες διορθώσεις σφαλμάτων ή/και νέες δυνατότητες (συλλογικά «Ενημερώσεις»). Οι ενημερώσεις ενδέχεται, επίσης, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν στο σύνολό τους ορισμένες δυνατότητες και λειτουργίες. Συμφωνείτε ότι η Paysafe δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει ενημερώσεις ή να συνεχίσει να παρέχει ή να ενεργοποιεί συγκεκριμένες δυνατότητες ή λειτουργίες. Με βάση τα χαρακτηριστικά της κινητής συσκευής σας (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σύνδεσης στο διαδίκτυο, της τοποθεσίας ή άλλα χαρακτηριστικά) και, στη συνέχεια, τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται όταν η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο:

(α) η εφαρμογή θα πραγματοποιεί λήψη και θα εγκαθιστά αυτόματα κάθε διαθέσιμη ενημέρωση ή

(β) μπορεί να λάβετε ειδοποίηση ή να σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε λήψη και να εγκαταστήσετε τις διαθέσιμες ενημερώσεις. Πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη και να εγκαταστήσετε αμέσως όλες τις ενημερώσεις, και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η εφαρμογή ή τμήματα αυτής ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά εάν δεν το πράξετε. Συμφωνείτε, περαιτέρω, ότι όλες οι ενημερώσεις θα θεωρούνται μέρος της εφαρμογής και θα υπόκεινται σε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας.

6. Δεν περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης

Η Paysafe μπορεί να αναπτύσσει τροποποιήσεις, ενημερώσεις, περιορισμούς ή βελτιώσεις για την εφαρμογή για κινητές συσκευές ανά πάσα στιγμή και κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. Η Paysafe μπορεί να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης για την εφαρμογή για κινητές συσκευές, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να σας παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες και μπορεί να διακόψει την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Αναγνωρίζετε ότι ο κατασκευαστής της κινητής συσκευής σας ή/και (κατά περίπτωση) ο σχετικός πάροχος του λειτουργικού συστήματος δεν έχουν καμία υποχρέωση να παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης ή υποστήριξης σε σχέση με την εφαρμογή για κινητές συσκευές.

7. Δήλωση περί μη παροχής εγγυήσεων

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση των υπηρεσιών Paysafe που διατίθενται στην εφαρμογή για κινητές συσκευές, καθώς και στην ίδια την κινητή εφαρμογή, είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη και ότι ο συνολικός κίνδυνος όσον αφορά την ικανοποιητική ποιότητα, απόδοση, ακρίβεια και ορθή λειτουργία βαρύνει εσάς. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η υπηρεσία Paysafe παρέχεται «ως έχει» και «εφόσον είναι διαθέσιμη», χωρίς κανενός είδους εγγύηση, και παραιτούμαστε δια της παρούσας από όλες τις εγγυήσεις και προϋποθέσεις που αφορούν την υπηρεσία, ρητές, σιωπηρές ή θεσπισμένες νομικά, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σιωπηρών εγγυήσεων ή/και των προϋποθέσεων εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ακρίβειας, αδιατάρακτης χρήσης και μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Δεν εγγυόμαστε ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές ή σφάλματα ή ότι τυχόν δυσλειτουργίες της υπηρεσίας θα διορθώνονται. Καμία προφορική ή γραπτή πληροφορία ή συμβουλή που παρέχεται από εμάς δεν αποτελεί εγγύηση. Εάν η υπηρεσία προκαλέσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία στην κινητή συσκευή σας, το κόστος όλων των απαραίτητων υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής ή διόρθωσης βαρύνει εξ ολοκλήρου εσάς.

8. Περιορισμός ευθύνης

ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η PAYSAFE ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΛΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ (ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ), ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η PAYSAFE ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.

9. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε την Paysafe και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους εργαζόμενους, τους αντιπροσώπους, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους διαδόχους και τους εκδοχείς της από και έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, υποχρέωσης, έλλειψης, απαίτησης, αγωγής, απόφασης, διακανονισμού, τόκου, αποζημίωσης, ποινής, προστίμου, δαπάνης ή εξόδων οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών και δικαστικών δαπανών που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση ή κατάχρηση της εφαρμογής για κινητές συσκευές ή την παραβίαση της παρούσας συμφωνίας από εσάς.

10. Ασφάλεια

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλειας του λογαριασμού σας Paysafe και της κινητής συσκευής σας. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την τήρηση του απορρήτου των διαπιστευτηρίων σύνδεσής σας στην Paysafe ή/και των χαρακτηριστικών αυστηρής εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη. Επιπλέον, είστε επίσης υπεύθυνοι για κάθε και όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό χρήστη Paysafe.

11. Λύση συμφωνίας

Η διάρκεια της άδειας ξεκινά από τη λήψη/εγκατάσταση της εφαρμογής για κινητές συσκευές και συνεχίζει να ισχύει μέχρι τη λύση της συμφωνίας από εσάς ή εμάς. Η Paysafe διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας συμφωνίας χωρίς προειδοποίηση, εάν δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε όρο της παρούσας συμφωνίας ή οποιονδήποτε από τους ισχύοντες όρους χρήσης.  Μετά τη λύση της συμφωνίας, πρέπει να διακόψετε κάθε χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές και να καταστρέψετε κάθε αντίγραφο, πλήρες ή μερικό, της εφαρμογής για κινητές συσκευές.

12. Διαχωρισμός

Αν κάποια διάταξη ή μέρος διάταξης των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας συμφωνίας είναι ή καθίσταται άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή, θα θεωρείται ότι τροποποιείται στον ελάχιστο βαθμό που απαιτείται ώστε να καταστεί έγκυρη, νόμιμη και εκτελεστή. Αν η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι εφικτή, η σχετική διάταξη ή μέρος διάταξης θα θεωρείται ότι διαγράφεται. Κάθε τροποποίηση ή διαγραφή διάταξης ή μέρος διάταξης στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων και προϋποθέσεων της παρούσας συμφωνίας.

13. Εφαρμοστέο δίκαιο

13.1. Η παρούσα συμφωνία και κάθε διαφορά ή αξίωση (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτήν ή το αντικείμενο ή την κατάρτισή της θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με (i) το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας για τους πελάτες των Skrill, PPSL και PFSL και (ii) τους νόμους της Φλόριντα για τους πελάτες της Skrill USA, Inc.

13.2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί αμετάκλητα ότι: (i) όσον αφορά τους πελάτες των Skrill και PFSL, τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια την επίλυση κάθε διαφοράς ή αξίωσης (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων)· (Ii) όσον αφορά τους πελάτες της PPSL, τα δικαστήρια της Ιρλανδίας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη επίλυση κάθε διαφοράς ή αξίωσης (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων)· και (iii) όσον αφορά τους πελάτες της Skrill USA, Inc., τα δικαστήρια της Φλόριντα θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς ή αξίωσης (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση από ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία ή το αντικείμενο ή την κατάρτισή της.

*Η Paysafe Holdings UK Limited είναι μέλος του ομίλου επιχειρήσεων Paysafe και είναι συνδεδεμένη εταιρεία της Skrill Limited, εταιρείας καταχωρισμένης στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό μητρώου εταιρείας 4260907 και έδρα στη διεύθυνση 2 Gresham Street, 1st Floor, London, EC2V 7AD, England (η οποία δραστηριοποιείται υπό την επωνυμία «Skrill»)· Paysafe Financial Services Limited, εταιρείας καταχωρισμένης στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό μητρώου εταιρείας 4478861 και έδρα στη διεύθυνση 2 Gresham Street, 1st Floor, London, EC2V 7AD, England (η οποία δραστηριοποιείται υπό τις επωνυμίες «PFSL» και «NETELLER»)· Paysafe Payment Solutions Limited, εταιρείας καταχωρισμένης στην Ιρλανδία με αριθμό μητρώου εταιρείας 626665 και έδρα στη διεύθυνση 3rd floor, Kilmore House, Spencer Dock, Dublin 1, D01 YE64, Ireland (η οποία δραστηριοποιείται υπό τις επωνυμίες «PPSL», «Skrill» και «NETELLER»)· και Skrill USA, Inc., εταιρείας καταχωρισμένης στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ με έδρα στη διεύθυνση 5335 Park Gateway, 4th floor, Jacksonville, FL, 32256.