Κανόνες του προγράμματος επιβράβευσης πιστών πελατών Knect της NETELLER

* Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αγορών του 2000 (Χρηματοδοτική στήριξη) (Τροποποίηση), Διάταγμα του 2023 [Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (Amendment) Order 2023], με ισχύ από τις 8 Οκτωβρίου 2023, η NETELLER δεν θα απονέμει πλέον πόντους επιβράβευσης πιστών πελατών Knect όταν οι κάτοχοι λογαριασμών NETELLER που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων της NETELLER (για παράδειγμα όταν αγοράζουν ή πωλούν μερίδιο σε ένα ή περισσότερα υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα ή τις υπηρεσίες ανάληψης σε κρυπτονομίσματα).

Συνεπώς, πραγματοποιούμε αλλαγές στους κανόνες του προγράμματος επιβράβευσης πιστών πελατών Knect. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 4 Δεκεμβρίου 2023 και, αποδεχόμενοι τους παρακάτω όρους, συμφωνείτε επίσης με τους νέους όρους που θα διέπουν τη σχέση μας μαζί σας και τον τρόπο με τον οποίο σας παρέχουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης πιστών πελατών Knect της NETELLER. Οι νέοι κανόνες του προγράμματος επιβράβευσης πιστών πελατών Knect της NETELLER διατίθενται εδώ.

Σε ισχύ από 01-04-21

Λήψη PDF  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΟΥ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ. ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΣ.

Εισαγωγή

1. Το παρόν αποτελεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος επιβράβευσης πιστών πελατών Knect της NETELLER (το «Πρόγραμμα» ή «Πρόγραμμα πιστών πελατών») που διαχειρίζεται η Paysafe Financial Services Limited («NETELLER»), μια εταιρεία δεόντως καταχωρισμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό μητρώου 4478861, η οποία διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, United Kingdom. Η NETELLER είναι αδειοδοτημένη από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών [Financial Services Authority (FCA)] για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος. Ο αριθμός μητρώου της εταιρείας στην FCA είναι 900015. Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις («Κανόνες προγράμματος»).

Αν είστε επιλέξιμος συμμετέχων (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 3 παρακάτω), οφείλετε να διαβάσετε τους παρόντες κανόνες του προγράμματος προκειμένου να κατανοήσετε τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και το καθεστώς σας στο πρόγραμμα. Αν είστε επιλέξιμος συμμετέχων, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε τους κανόνες του προγράμματος μετά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα. Μετά την αποδοχή των κανόνων του προγράμματος, θα μπορείτε να συγκεντρώνετε πόντους πιστών πελατών NETELLER (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 6 παρακάτω) και, στη συνέχεια, να τους ανταλλάσσετε με ανταμοιβές (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 11 παρακάτω) μέσω του ιστότοπου του προγράμματος, στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση από την ενότητα «Ο λογαριασμός μου» στον ιστότοπο της NETELLER. Εκτός από τους κανόνες του προγράμματος, η συμμετοχή στο πρόγραμμα και η χρήση των πόντων πιστών πελατών υπόκειται σε κάθε απαίτηση και διαδικασία που γνωστοποιεί κατά καιρούς η NETELLER.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

3. Για να καταστείτε «Επιλέξιμος συμμετέχων» του προγράμματος και να μπορείτε να συγκεντρώνετε πόντους πιστών πελατών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 6.1. σημεία (α)-(ε), πρέπει: (α) να είστε τουλάχιστον 18 ετών, (β) να είστε υφιστάμενος κάτοχος ενεργού λογαριασμού NETELER, (γ) να έχετε κάνει εγγραφή στον Ιστότοπο του προγράμματος, (δ) να μην χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας NETELER ή να συμμετέχετε στο πρόγραμμα για εμπορικούς σκοπούς και (ε) να μην κατοικείτε ή βρίσκεστε σε χώρα στην οποία η χρήση ενός λογαριασμού NETELER ή η συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί παραβιάζει τυχόν νόμους ή κανονισμούς που ισχύουν για εσάς. Για να καταστείτε «Επιλέξιμος συμμετέχων» στο πρόγραμμα και να μπορείτε να συγκεντρώνετε πόντους πιστών πελατών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 6.1. (στ) πρέπει να συμμορφώνεστε επίσης με τις απαιτήσεις που παρατίθενται στον Πίνακα 1 στο παρόν.

4. Σε κάθε επιλέξιμο συμμετέχοντα θα καθορίζεται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης στο πλαίσιο του προγράμματος.

5. Η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να προσκομίσουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι επιλέξιμοι συμμετέχοντες και μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα εφόσον τα εν λόγω στοιχεία δεν προσκομιστούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από τη NETELLER ή αν η NETELLER (ενεργώντας με εύλογο τρόπο) δεν έχει πεισθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η χρήση δεσμών ενεργειών, μακροεντολών ή οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος για εγγραφή στο πρόγραμμα απαγορεύεται και κάθε εγγραφή που πραγματοποιείται (ή φαίνεται να έχει πραγματοποιηθεί) χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε τέτοιο σύστημα ενδέχεται να θεωρηθεί άκυρη. Τυχόν δυσανάγνωστες, ελλιπείς ή ψευδείς εγγραφές μπορεί να απορριφθούν.

6. Συγκέντρωση πόντων πιστών πελατών

6.1. Κάθε επιλέξιμος συμμετέχων δικαιούται πόντους πιστών πελατών («Πόντοι» ή «Πόντοι πιστών πελατών») όποτε πραγματοποιεί μια επιλέξιμη συναλλαγή. Μια «Επιλέξιμη συναλλαγή» είναι μια από τις παρακάτω συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω ενός λογαριασμού NETELLER: (α) μια προσθήκη χρημάτων, (β) μια ανάληψη, (γ) μια αγορά με προπληρωμένη κάρτα NET+ Prepaid Mastercard® (μέσω διαδικτύου ή σε κατάστημα), (δ) Η αγορά δικαιωμάτων σε ένα ή περισσότερα υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα (όπως ορίζεται στους Όρους χρήσης της υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων της NETELLER). (ε) μια μεταφορά των δικαιωμάτων σας σε ένα ή περισσότερα υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα σε υφιστάμενο(-ους) πελάτη(-ες) (όπως ορίζεται στους Όρους χρήσης της υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων της NETELLER) και (στ) μια μεταφορά σε έμπορο (αλλά μόνο εφόσον έχετε χρησιμοποιήσει κάποια άλλη μέθοδο πληρωμής πλην της paysafecard για να προσθέσετε χρήματα στον λογαριασμό σας NETELLER και πληροίτε τις απαιτήσεις που παρατίθενται στον Πίνακα 1 στο παρόν). Μεταφορές σε εξαιρούμενους εμπόρους («Εξαιρούμενοι έμποροι») δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες συναλλαγές. Η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του καταλόγου εξαιρούμενων εμπόρων ανά πάσα στιγμή και κατά την κρίση της. Ο τρέχων κατάλογος εξαιρούμενων εμπόρων διατίθεται στην ενότητα «Μεταφορά σε έμπορο» στην ενότητα «KNECT» στον λογαριασμό σας. Οφείλετε να διαβάσετε τρέχοντα κατάλογο εξαιρούμενων εμπόρων.

6.2 Μπορείτε να συγκεντρώσετε έως χίλιους (1.000) πόντους κατ' ανώτατο όριο ανά επιλέξιμη συναλλαγή και συνολικά έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) πόντους κατ' ανώτατο όριο σε έναν ημερολογιακό μήνα. Οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση θα πραγματοποιείται προς τον μικρότερο αριθμό (π.χ. αν το ποσό της συναλλαγής σας ανέρχεται σε 0,5 USD, δεν θα λάβετε κανέναν πόντο). Αν κάνετε μια συναλλαγή από 1,1 USD - 1,9 USD, θα λάβετε 1 πόντο πιστών πελατών). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να συγκεντρώσετε πόντους πιστών πελατών, ανατρέξτε στον Πίνακα 1. Η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρεί, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, επιπλέον πόντων πιστών πελατών σε επιλέξιμους συμμετέχοντες.

7. 7. Κατά καιρούς, και κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της NETELLER, ενδέχεται να λαμβάνετε προσφορές για πρόσθετους τρόπους συγκέντρωσης πόντων μέσα συγκεκριμένων προωθητικών ενεργειών. Η συμμετοχή στις εν λόγω προωθητικές ενέργειες υπόκειται στους κανόνες που καθορίζονται για τις εν λόγω προωθητικές ενέργειες στον ιστότοπο του προγράμματος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κοινοποιούνται από τη NETELLER.

8. Αν δεν πραγματοποιήσετε μια επιλέξιμη συναλλαγή εντός μιας περιόδου δώδεκα (12) μηνών και άνω, ο λογαριασμός σας στο πρόγραμμα πιστών πελατών θα απενεργοποιηθεί και θα χάσετε όλους τους πόντους που έχετε συγκεντρώσει. Μπορείτε να κάνετε εκ νέου εγγραφή στο πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Ωστόσο, θα απολέσετε όλους τους πόντους πελατών που είχατε συγκεντρώσει πριν από την απενεργοποίηση.

9. Οι πόντοι δεν αποτελούν ιδιοκτησία σας και δεν έχουν καμία ισοδύναμη αξία σε μετρητά. Οι πόντοι που συγκεντρώνετε είναι μόνο για δικό σας όφελος, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε κανένα άλλο πρόσωπο και αν μεταβιβαστούν θα ακυρώνονται.

10. Οι πόντοι που συγκεντρώνονται και οι ανταμοιβές που λαμβάνονται μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα ενδέχεται να υπόκεινται σε φόρο. Η ευθύνη για κάθε φορολογική υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης, που συνδέεται με τη συγκέντρωση ή τη χρήση πόντων ή ανταμοιβών βαρύνει εσάς.

Εξαργύρωση πόντων πιστών πελατών

11. Η εξαργύρωση των πόντων σας είναι δυνατή μέσω της ενότητας «Ανταμοιβές» στον λογαριασμό NETELLER έναντι των ανταμοιβών που προσφέρουμε («Ανταμοιβές») κατά καιρούς και περιλαμβάνουν: (α) ηλεκτρονικό χρήμα που θα πιστωθεί στον λογαριασμό σας NETELLER, (β) τυχόν προϊόντα, δωροκάρτες και κουπόνια εμπόρων («Είδη»), τα οποία ενδέχεται να προσθέτουμε στον κατάλογο ανταμοιβών (ο «Κατάλογος»). Η επιλογή ειδών υπόκειται στη διαθεσιμότητα στον κατάλογο και ο αριθμός των πόντων που απαιτούνται για την εξαργύρωση ενδέχεται να μεταβάλλεται κατά καιρούς. Η χρήση των ειδών υπόκειται στους κανόνες τρίτων μερών (πωλητών), οι οποίοι διατίθενται στο διαδίκτυο. Η ευθύνη να διαβάσετε τους κανόνες των εν λόγω τρίτων καθώς και η συμμόρφωση με αυτούς βαρύνει αποκλειστικά εσάς Ο πωλητής κάθε είδους έχει το δικαίωμα να θέτει περιορισμούς στη χρήση του είδους ή των ειδών του. Τα είδη δεν ανταλλάσσονται, επιστρέφονται, μεταβιβάζονται ή εξαργυρώνονται έναντι μετρητών και δεν αντικαθίστανται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής και είναι άκυρα όπου απαγορεύονται. Τα είδη πρέπει να προσκομίζονται στον αντίστοιχο πωλητή για εξαργύρωση, χρήση, καθώς και για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Η NETELLER δεν θα υπέχει καμία υποχρέωση ή/και ευθύνη όσον αφορά την παράδοση, την ποιότητα ή/και την καταλληλότητα του αντίστοιχου είδους ή των αντίστοιχων ειδών για συγκεκριμένο σκοπό. Τα είδη μπορεί να υπόκεινται σε φόρους όπως προβλέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία της δικαιοδοσίας στην οποία πραγματοποιείται η αγορά. Οι φόροι, κατά περίπτωση, μπορεί να είναι μια επιβάρυνση επί της αξίας του είδους ή μπορεί να απαιτείται μια χωριστή συμπληρωματική πληρωμή από τον αντίστοιχο πωλητή του είδους. Η NETELLER δεν υπέχει καμία υποχρέωση ή/και ευθύνη έναντί σας για τυχόν επιστροφές ειδών, επιστροφές χρημάτων και απαιτήσεις που σχετίζονται με τα είδη.

Όλοι οι πόντοι που συγκεντρώνονται σε έναν ημερολογιακό μήνα πρέπει να εξαργυρώνονται μέχρι το τέλος του επόμενου ημερολογιακού έτους. Διαφορετικά, όλοι οι πόντοι που συγκεντρώθηκαν κατά το έτος αυτό θα λήγουν στο τέλος του εν λόγω επόμενου ημερολογιακού έτους. Θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τους πόντους σας μέσω του ιστότοπου του προγράμματος και αυτοί θα επικαιροποιούνται περιοδικά κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της NETELLER . Οφείλετε να παρακολουθείτε τους πόντους σας και, εφόσον το επιθυμείτε, να εξαργυρώνετε τους πόντους σας πριν από τη λήξη του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους.

13. Αλλαγές στο πρόγραμμα και διακοπή του προγράμματος

Η NETELLER μπορεί, μεταξύ άλλων, να προβεί: (α) σε αύξηση ή μείωση των πόντων που απονέμονται σε μια επιλέξιμη συναλλαγή ή που απαιτούνται για μια ανταμοιβή, (β) σε αύξηση ή μείωση των πόντων που μπορεί να συγκεντρώσει κάθε επιλέξιμος συμμετέχων, (γ) σε ανάκληση, περιορισμό, τροποποίηση ή ακύρωση οποιασδήποτε ανταμοιβής, (δ) στον περιορισμό της συνεχούς διαθεσιμότητας ανταμοιβών, (ε) σε τροποποίηση των παροχών, των ανταμοιβών, των προϋποθέσεων συμμετοχής, των κανόνων συγκέντρωσης, εξαργύρωσης, κατοχής πόντων, καθώς και παραίτησης από αυτούς, (στ) στη μεταβολή ή ακύρωση ανταμοιβών ή σε τροποποίηση του καταλόγου εξαιρούμενων εμπόρων, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης στην παρούσα ενότητα 13.1, οι προτεινόμενες αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία η γνωστοποίηση της αλλαγής θεωρείται ότι έχει ληφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 13.2, εκτός αν έχετε προβεί σε γνωστοποίηση ότι δεν συμφωνείτε με τις προτεινόμενες αλλαγές πριν από την έναρξη ισχύος των αλλαγών. Αλλαγές οι οποίες καθιστούν το παρόν πρόγραμμα πιο ευνοϊκό για εσάς θα τίθενται αμέσως σε ισχύ αν έτσι ορίζεται στη γνωστοποίηση της αλλαγής.

13.2 Συνήθως, επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να έχετε καταχωρισμένη πάντοτε τουλάχιστον μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προφίλ του λογαριασμού σας NETELLER. Οφείλετε να ελέγχετε τα εισερχόμενα μηνύματά ας τακτικά και συχνά. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς περαιτέρω ανακοινώσεις στον ιστότοπό μας. Κάθε ανακοίνωση ή κοινοποίηση που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από εσάς την ίδια μέρα εφόσον έχει παραληφθεί στα εισερχόμενά σας πριν τις 4.30 μμ μιας εργάσιμης ημέρας. Αν ληφθεί στα εισερχόμενά σας μετά τις 4:30 μμ σε μια εργάσιμη ημέρα ή οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, θα θεωρείται ότι λήφθηκε την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

14. Η NETELLER έχει το δικαίωμα να διακόψει το πρόγραμμα αποστέλλοντας γραπτή προειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών.

15. Σε περίπτωση απάτης ή κατάχρησης της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα ή σε σχέση με ανταμοιβές ή πόντους ή σε περίπτωση που η NETELLER έχει βάσιμες υπόνοιες ότι εμπλέκεστε σε απάτη ή κατάχρηση της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα ή σε σχέση με ανταμοιβές ή πόντους, η NETELLER έχει το δικαίωμα να προβεί, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, στη λήψη των κατάλληλων διοικητικών ή/και νομικών μέτρων και ενδέχεται να απολέσετε όλους τους πόντους που έχετε συγκεντρώσει μέσω του προγράμματος και να διακοπεί η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Για τους σκοπούς των παρόντων κανόνων του προγράμματος, στις περιπτώσεις απάτης ή κατάχρησης περιλαμβάνεται, ενδεικτικά, κάθε δραστηριότητα μεταξύ κατόχων λογαριασμού NETELLER ή μεταξύ κατόχων λογαριασμού NETELLER και εμπόρων με κύριο σκοπό τη συγκέντρωση πόντων. Αν οποιαδήποτε πληροφορία που έχετε παράσχει είναι αναληθής, ανακριβής ή ελλιπής ή αν η NETELLER έχει βάσιμες υπόνοιες ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη επίκαιρες ή ελλιπείς, η NETELLER έχει το δικαίωμα να διακόψει τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα και να αρνηθεί κάθε πρόσβαση ή χρήση του προγράμματος, τώρα ή στο μέλλον. Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα 15, η συμμετοχή στο πρόγραμμα, καθώς και οι πόντοι που σας έχουν απονεμηθεί, ενδέχεται να καταργηθούν ή να ανακληθούν κατά την αποκλειστική κρίση της NETELLER.

16. Προστασία προσωπικών δεδομένων

16.1 Ο σεβασμός του απορρήτου αποτελεί προτεραιότητα της NETELLER. Όλα τα δεδομένα συλλέγονται, μεταβιβάζονται, επεξεργάζονται και τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων («ΓΚΠΔ») και τον νόμο σχετικά με την προστασία των δεδομένων του 2018. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου της εταιρείας μας.

16.2 Όσον αφορά το πρόγραμμα και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, θα εφαρμόζεται η πολιτική της NETELLER για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, προκειμένου να τηρείστε ενήμεροι σχετικά με όλες τις εξελίξεις του προγράμματος, είναι σημαντικό να λαμβάνεται από τη NETELLER ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν περιοδικά αντίγραφα κίνησης του λογαριασμού σας και άλλες απαραίτητες πληροφορίες για τη διαχείρισή του.

Πνευματική ιδιοκτησία

17. Για τους σκοπούς του προγράμματος και, κατά περίπτωση, οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες παραχωρούν στη NETELLER και τους συνεργάτες της αμοιβαία μη αποκλειστική, παγκόσμια, απαλλαγμένη από την καταβολή δικαιωμάτων και μη μεταβιβάσιμη άδεια αντιγραφής, χρήσης και προβολής κάθε λογότυπου, εμπορικού σήματος, εμπορικής επωνυμίας ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας (κατά περίπτωση) που μπορεί να δημοσιεύεται σε διάφορους διαύλους εμπορικής προώθησης του Ομίλου Paysafe Group όπως, ενδεικτικά, στους ιστότοπούς μας, σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υποχρεώσεις

18. Με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, αποδέχεστε ότι κάθε ανταμοιβή παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι η NETELLER, καθώς και οι αντιπρόσωποι ή εργαζόμενοί της, δεν θα υπέχουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς, απώλειες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από την αποδοχή, την κατοχή ή τη χρήση οποιασδήποτε ανταμοιβής, παρά μόνο για οποιονδήποτε θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από δική τους αμέλεια.

19. Με το παρόν συμφωνείτε να απαλλάσσετε τη NETELLER (και του εργαζόμενους, τα στελέχη, τα μέλη του ΔΣ, τους μετόχους, τους αντιπροσώπους, τους εμπορικού εταίρους και τις συνεργαζόμενες εταιρείες της) από κάθε ευθύνη και απώλεια, ζημία, δικαίωμα, αξιώσεις και αγωγές οποιουδήποτε είδους σε σχέση με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ή την εξαργύρωση ή τη χρήση πόντων όπως, ενδεικτικά, σωματική βλάβη, θάνατο και φθορά ξένης περιουσίας, καθώς και από αξιώσεις βάσει δικαιωμάτων δημοσιότητας, λόγω δυσφήμισης ή παραβίασης του απορρήτου, με εξαίρεση περιπτώσεις θανάτου ή σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από αμέλεια της NETELLER (και τους αντίστοιχους εργαζόμενους, τα στελέχη, τα μέλη του ΔΣ, τους μετόχους, τους αντιπροσώπους, τους εμπορικούς εταίρους και τις συνεργαζόμενες εταιρείες τους). Η NETELLER και οι θυγατρικές της, οι συμμετέχοντες έμποροι, διανομείς, εμπορικοί εταίροι και οι συνδεδεμένες οντότητές της δεν υπέχουν ευθύνη για (α) τυχόν απώλειες που προκαλούνται από γεγονότα πέραν του ελέγχου της NETELLER, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε διατάραξη ή αλλοίωση του προγράμματος, (β) τυχόν τραυματισμούς, απώλειες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους που προκαλούνται από μια ανταμοιβή ή προκύπτουν από την αποδοχή, κατοχή, χρήση ή κακή χρήση της ανταμοιβής ή από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα (εκτός αν οφείλονται σε αμέλεια της NETELLER ή των θυγατρικών της, των συμμετεχόντων εμπόρων, των διανομέων, των εμπορικών εταίρων και των συνδεδεμένων οντοτήτων της) ή (γ) οποιοδήποτε λάθος εκτύπωσης ή τυπογραφικό λάθος σε οποιαδήποτε υλικά συνδέονται με το πρόγραμμα.

20. Επιπλέον, η NETELLER δεν υπέχει ευθύνη για: (α) τυχόν ισχύοντα έξοδα παροχής υπηρεσιών μετατροπής νομίσματος, (β) οποιαδήποτε εσφαλμένη ή ανακριβή πληροφορία ανεξαρτήτως του εάν οφείλεται σε σφάλμα των επιλέξιμων συμμετεχόντων, τυπογραφικά λάθη ή τυχόν εξοπλισμό ή πρόγραμμα που χρησιμοποιείται στο παρόν πρόγραμμα, (γ) τυχόν τεχνικές βλάβες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν δυσλειτουργιών, διακοπών ή αποσυνδέσεων των τηλεφωνικών γραμμών ή του εξοπλισμού ή λογισμικού δικτύου, (δ) τυχόν μη εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση σε οποιοδήποτε τμήμα της διαδικασίας εγγραφής ή το παρόν πρόγραμμα, (ε) τυχόν τεχνικό ή ανθρώπινο σφάλμα που μπορεί να προκύψει κατά τη διαχείριση αυτού του προγράμματος ή την επεξεργασία των συμμετοχών ή (στ) τυχόν τραυματισμό ή ζημία σε πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να προκληθεί, άμεσα ή έμμεσα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από τη συμμετοχή στο παρόν πρόγραμμα ή τη λήψη ή τη χρήση ή την κακή χρήση οποιουδήποτε επάθλου.

21. Η NETELLER δεν θα υπέχει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην εκτέλεση ή αδυναμία εκτέλεσης οποιωνδήποτε υποχρεώσεων απορρέουν από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας προωθητικής ενέργειας, εφόσον η εν λόγω καθυστέρηση ή αδυναμία οφείλεται σε γεγονότα, περιστάσεις ή αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου της όπως, ενδεικτικά, πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργία, πόλεμο (κηρυγμένο ή ακήρυχτο), εμπάργκο, αποκλεισμό, νομική απαγόρευση, κυβερνητική ενέργεια, ταραχή, εξέγερση, ζημία, καταστροφή, καθυστέρηση ή ακύρωσης πτήσης ή άλλου μεταφορικού μέσου.

22. Η NETELLER ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΧΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ Ή ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΘΛΟΥ. Αποδέχεστε κάθε ευθύνη, και με το παρόν θα αποζημιώνετε και θα απαλλάσσετε τη NETELLER από και έναντι κάθε ενέργειας στην οποία προβαίνει οποιοσδήποτε χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας στο πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της συσσώρευσης πόντων και της εξαργύρωσης πόντων.

Η συγκέντρωση πόντων δεν σας παρέχει κανένα κεκτημένο δικαίωμα σε σχέση με πόντους, ανταμοιβές ή παροχές του προγράμματος. Όταν συγκεντρώνετε πόντους, δεν μπορείτε να βασίζεστε στη συνεχή διαθεσιμότητα οποιωνδήποτε ανταμοιβών ή απαίτησης εξαργύρωσης πόντων. Η NETELLER έχει την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια ερμηνείας και εφαρμογής των κανόνων του προγράμματος.

24. Όλες οι αποφάσεις της NETELLER είναι οριστικές και δεσμευτικές.

Εμπιστευτικότητα

25.1 Εμπιστευτική πληροφορία σημαίνει κάθε πληροφορία η οποία επισημαίνεται ως «Εμπιστευτική» ή που θα έπρεπε εύλογα να θεωρείται εμπιστευτική όσον αφορά το ευρύτερο πλαίσιο κοινοποίησή τους ή το είδος των πληροφοριών, συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων και με την επιφύλαξη της γενικότητας των προαναφερόμενων, επιχειρηματικά σχέδια, δεδομένα, στρατηγικές, μεθόδους, πελατολόγια, τεχνικές προδιαγραφές, στοιχεία συναλλαγών και δεδομένα πελατών που θεωρούνται εμπιστευτικά.

25.2 Κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, καθώς και μετά τη λήξη της, η NETELLER θα χρησιμοποιεί και θα αναπαράγει τις εμπιστευτικές πληροφορίες επιλέξιμων συμμετεχόντων (κατά περίπτωση) αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος προγράμματος και μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τους εν λόγω σκοπούς, και θα περιορίζει τη γνωστοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών στους εργαζόμενους, τους συμβούλους ή ανεξάρτητους εργολήπτες της που πρέπει να τις γνωρίζουν.

25.3 Κατά παρέκκλιση των προαναφερόμενων, η γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τη NETELLER δεν θα συνιστά παραβίαση των παρόντων κανόνων του προγράμματος εφόσον η εν λόγω γνωστοποίηση απαιτείται με βάση τη νομοθεσία ή σε δικαστική ή κρατική έρευνα ή διαδικασία.

25.4 Οι υποχρεώσεις περί εμπιστευτικότητας στις ενότητες 25.1. - 25.4. δεν θα ισχύουν για πληροφορίες: (α) οι οποίες είναι ή καθίστανται στην πορεία ευρύτερα γνωστές χωρίς υπαιτιότητα ή άλλη ενέργεια της NETELLER, (β) οι οποίες είναι γνωστές στη NETELLER χωρίς περιορισμό πριν από τη λήψη τους από τον επιλέξιμο συμμετέχοντας σε σχέση με το παρόν πρόγραμμα, από δικές της ανεξάρτητες πηγές όπως τεκμηριώνεται από τα γραπτά αρχεία που τηρεί η NETELLER, και οι οποίες δεν αντλήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, από τον επιλέξιμο συμμετέχοντα, (iii) τις οποίες λαμβάνει η NETELLER από τρίτο μέρος που η NETELLER γνωρίζει εύλογα ότι έχει νόμιμο δικαίωμα να διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες και δεν υπόκειται σε καμία υποχρέωση να τηρεί τις εν λόγω πληροφορίες εμπιστευτικές ή (iv) πληροφορίες που αναπτύσσουν ανεξάρτητα οι εργαζόμενοι ή οι αντιπρόσωποι της NETELLER υπό την προϋπόθεση ότι η NETELLER μπορεί να αποδείξει ότι οι προαναφερόμενοι εργαζόμενοι ή οι αντιπρόσωποι δεν είχαν πρόσβαση στις εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος.

26. Για τυχόν απορίες ή καταγγελίες σχετικά με το παρόν πρόγραμμα ή τις υπηρεσίες μας γενικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας μήνυμα στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μέσω του Κέντρου υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

27. Οι παρόντες κανόνες του προγράμματος θα διέπονται από το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό, και τα δικαστήρια της Αγγλίας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση κάθε αξίωσης, διαφωνίας ή διαφοράς που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες κανόνες του προγράμματος.

28. Η χρήση της προπληρωμένης κάρτας σας NET+ Prepaid Mastercard® υπόκειται στους Όρους χρήσης της NETELLER.Η αγορά δικαιωμάτων σε ένα ή περισσότερα υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα υπόκειται στους Όρους χρήσης υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων της NETELLER. Η χρήση και η λειτουργία του λογαριασμού σας NETELLER υπόκειται στους Όρους χρήσης της NETELLER. Εκτός και αν ορίζεται άλλως ή εφόσον απαιτείται άλλως από τα συμφραζόμενα, όλοι οι όροι που ορίζονται στους Όρους χρήσης της NETELLER, τους όρους χρήσης της υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων της NETELLER, θα έχουν την ίδια έννοια όποτε χρησιμοποιούνται στο παρόν.

Προσθήκη χρημάτων

USD 1 = 1 πόντος πιστών πελατών

Ανάληψη

USD 1 = 1 πόντος πιστών πελατών

Συναλλαγές με προπληρωμένη κάρτα NET+ Prepaid Mastercard®

USD 1 = 1 πόντος πιστών πελατών

Μεταφορά σε έμπορο[1]

USD 1 = 0,25 πόντους πιστών πελατών

Αγορά δικαιώματος σε ένα ή περισσότερα υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα

USD 1 = 1 πόντος πιστών πελατών

Πώληση δικαιώματος σε ένα ή περισσότερα υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα

USD 1 = 1 πόντος πιστών πελατών

Μεταφορά δικαιώματος(-ων) σε ένα ή περισσότερα υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα σε υφιστάμενο(-ους) πελάτη(-ες)

USD 1 = 0,5 πόντους πιστών πελατών

Πίνακας 1 – Συγκέντρωση πόντων

[1] Διατίθεται αποκλειστικά σε επιλέξιμους συμμετέχοντας οι οποίοι: (i) όσον αφορά τους κατόχους λογαριασμού NETELLER που κατοικούν εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν προσθέσει με επιτυχία χρήματα στον λογαριασμό τους NETELLER χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέθοδο προσθήκης πλην της paysafecard ή (ii) όσον αφορά τους κατόχους λογαριασμού NETELLER που διαμένουν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέσει χρήματα με επιτυχία στον λογαριασμό τους NETELLER χρησιμοποιώντας κάποια διαθέσιμη μέθοδο προσθήκης πλην της paysafecard ή έχουν προβεί σε πλήρη επαλήθευση του λογαριασμού τους NETELLER.