Επιλέξτε την εμπειρία σας: ×

Όροι χρήσης

Αυτή η σελίδα περιέχει τους όρους χρήσης για όλες τις πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα. κάντε κλικ εδώ για πολιτικές μελών και τους όρoυς χρήσης για την υπηρεσία έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και μεταφοράς η οποία προσφέρεται από την Paysafe Financial Services Limited με την εμπορική ονομασία NETELLER.

Αυτός ο Δικτυακός τόπος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Paysafe Group plc και τις εταιρείες του ομίλου. Ο Δικτυακός τόπος μπορεί επίσης να περιέχει γενικές εταιρικές και επενδυτικές πληροφορίες σχετικά με την Paysafe Group plc. Οι αναφορές προς «τον Δικτυακό τόπο», «αυτόν τον Δικτυακό τόπο» ή «αυτούς τους Δικτυακούς τόπους» στις επόμενες καθώς και προηγούμενες δηλώσεις αφορούν δικτυακούς τόπους προσβάσιμους από το κοινό, τους οποίους διατηρεί και λειτουργεί η Paysafe Group plc στους παρακάτω τομείς ανώτατου επιπέδου: paysafe.com, netbanx.com, netpluscards.com και neteller.com.

Οι αναφορές «εσάς» , «εσείς» και οι αντίστοιχες κτητικές διατυπώσεις γίνονται προς το πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε αυτή την τοποθεσία. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι αναφορές προς την «Paysafe» ή προς «εμάς» νοούνται ως αναφορές προς την Paysafe Group plc, Αρ. εταιρείας 109535C.

Copyright

Πνευματικά δικαιώματα © 1999-2018 Paysafe Holdings UK Limited, 27 Floor, 25-27 Canada Square, London E14 5LQ, Ηνωμένο Βασίλειο. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα πνευματικά δικαιώματα στις σελίδες, τις οθόνες, τις πληροφορίες και όλο το υλικό σε αυτή την τοποθεσία ανήκουν στην Paysafe Holdings UK Limited εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά. Με την παρούσα, οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται για την προβολή, αντιγραφή, εκτύπωση και διανομή υλικού από αυτή την τοποθεσία σε συμμόρφωση με τις παρακάτω συνθήκες:
i.) Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς,
ii.) Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μη – εμπορικούς σκοπούς, και
iii.) Οποιοδήποτε αντίγραφο του υλικού ή μέρους αυτού θα πρέπει να περιλαμβάνει το παρόν σημείωμα περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Σημειώστε ότι οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή προϊόντα που περιγράφονται σε αυτή την τοποθεσία μπορεί να είναι το αντικείμενο άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των οποίων επιφυλάσσεται η Paysafe Holdings UK Limited και για τα οποία δεν παρέχεται άδεια σύμφωνα με την παρούσα.

Δεν έχετε το δικαίωμα μεταβολής ή άλλης τροποποίησης σε οποιοδήποτε υλικό το οποίο τυχόν θα εκτυπώσετε ή κατεβάσετε από αυτή την τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, της αφαίρεση τυχόν σημείων αναγνώρισης ή υπομνημάτων από το υλικό αυτό. Δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε αυτή την τοποθεσία για οποιονδήποτε παράνομο, καταχρηστικό, συκοφαντικό, άσεμνο σκοπό ή για εκφοβισμό.

Εμπορικά σήματα

Συγκεκριμένα ονόματα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, σχέδια, τίτλοι ή φράσεις σε αυτή την τοποθεσία αποτελούν εμπορικές ονομασίες ή εμπορικά σήματα υπό την ιδιοκτησία της Paysafe Holdings UK Limited ή τρίτων. Αυτά χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας της Paysafe Holdings UK Limited ή/και μιας από τις θυγατρικές ή συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, σε αυτή την τοποθεσία, αυτά τα εμπορικά σήματα συνοδεύονται από μια έγκαιρη και σε εμφανές σημείο σε αυτή την τοποθεσία, υπόμνηση του συμβόλου του εμπορικού σήματος όπως ®, TM ή παρόμοια ένδειξη που υποδηλώνει ιδιοκτησία από την Paysafe Holdings UK Limited.

Η εμφάνιση των εμπορικών σημάτων σε σελίδες σε αυτή την τοποθεσία δεν υπονοεί ότι έχει δοθεί οποιουδήποτε είδους άδεια σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένη λήψη, αναμετάδοση ή άλλη αντιγραφή ή τροποποίηση των εμπορικών σημάτων ή/και του περιεχομένου της παρούσας από εσάς, ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση του ισχύοντος κοινού νόμου και της νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων ή/και πνευματικών δικαιωμάτων και ενδέχεται να επισύρει νομικές ενέργειες εναντίον σας.

Μη παροχή εγγυήσεων

Αυτή η τοποθεσία και οι πληροφορίες, το υλικό και το περιεχόμενο της παρέχονται «ως έχουν» χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή υποννοούμενη, συμπεριλαμβανομένων – όχι κατ’ ανάγκη αποκλειστικά – της υποννοούμενης εγγύησης εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ικανοποιητικής ποιότητας ή μη – παραβίασης. Οι πληροφορίες που περιγράφονται σε αυτή την τοποθεσία παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως εγγύηση, δέσμευση, συνθήκη ή προσφορά από την Paysafe Group plc ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή συνεργαζόμενες εταιρείες της και Paysafe Group plc δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη ή υπαιτιότητα για τυχόν σφάλματα ή ανακρίβειες τυχόν εμφανίζονται σε αυτό το έγγραφο.

Η Paysafe Group plc δεν εγγυάται την ακρίβεια, επάρκεια, πληρότητα ή ενημερότητα των πληροφοριών, του υλικού ή του περιεχομένου σε αυτή την τοποθεσία, ούτε την χρήση άνευ σφαλμάτων της τοποθεσίας, ούτε και Paysafe Group plc δηλώνει μηδέ εγγυάται ότι η τοποθεσία θα είναι διαθέσιμη ή ότι θα καλύπτει τις απαιτήσεις σας, ότι η πρόσβαση σε αυτή θα είναι απρόσκοπτη, ότι δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις, βλάβες, σφάλματα ή παραλείψεις ή απώλεια των μεταδιδόμενων πληροφοριών, ότι δεν μεταδίδονται ιοί ή άλλα επιβλαβή ή καταστρεπτικά χαρακτηριστικά ή ότι δεν θα σημειωθεί οποιαδήποτε βλάβη στο σύστημα υπολογιστή σας.

Η Paysafe Group plc δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, αποθετική, ποινική, υποδειγματική ή συμπτωματική ζημιά, που βασίζονται σε αμέλεια, σκόπιμη ανάρμοστη συμπεριφορά, αστικό αδίκημα, σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη θεωρία του νόμου ή για οποιαδήποτε ζημιά για απώλεια δεδομένων, απώλεια εισοδήματος, αποτυχία υλοποίησης αναμενόμενων εσόδων ή κερδών, απώλεια κερδών ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ή νομισματική απώλεια από τη χρήση αυτής της τοποθεσίας.

Απουσία προσφοράς

Καμία υπηρεσία ή προϊόν δεν προσφέρεται σε αυτή την τοποθεσία και αυτή η τοποθεσία δεν αποτελεί προσφορά οποιωνδήποτε από τα προϊόντα ή υπηρεσίες παρέχονται από την Paysafe Group plc ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες. Όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή συνεργαζόμενες εταιρείες της Paysafe Group plc είναι προσβάσιμα με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της συγκεκριμένης Paysafe Group plc οντότητας του ομίλου («τοπικές ιστοσελίδες»). Για τη διευκόλυνση σας, η πρόσβαση στις τοπικές ιστοσελίδες μπορεί να γίνεται μέσα από αυτή την τοποθεσία.

Συνδέσεις προς άλλες ιστοσελίδες

Η τοποθεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες, η παροχή και συντήρηση των οποίων γίνεται αποκλειστικά από τρίτους. Δεν παρέχεται, ούτε και υποννοείται, τυχόν υποστήριξη οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων από οποιαδήποτε πληροφορία, υλικό ή περιεχόμενο το οποίο αναφέρεται ή περιλαμβάνεται ή το οποίο ανήκει σε δικτυακές συνδέσεις (links) από ή προς αυτή την τοποθεσία.

Μεταβολές της ιστοσελίδας

Οι πληροφορίες, το υλικό και το περιεχόμενο που παρέχονται στις σελίδες της τοποθεσίας υπόκεινται σε μεταβολή οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές ενδέχεται να γίνονται από εμάς σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Δήλωση Απορρήτου, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση προς εσάς, με την ενημέρωση ή ανάρτηση αυτών.

Δήλωση Απορρήτου

Η παρούσα δήλωση απορρήτου προσδιορίζει την πολιτική απορρήτου όσον αφορά αυτή την τοποθεσία και μόνο, και δεν ισχύει για τις τοπικές ιστοσελίδες. Όταν εισέρχεστε ή κάνετε σύνδεση προς μια τοπική ιστοσελίδα, διαβάστε την πολιτική απορρήτου η οποία δημοσιεύεται από την τοπική ιστοσελίδα για να κατανοήσετε τις πολιτικές οι οποίες ισχύουν για τις προσωπικές πληροφορίες ή δεδομένα η επεξεργασία των οποίων γίνεται από την τοπική ιστοσελίδα. Για την ασφάλεια της τοποθεσίας και για να εξασφαλιστεί ότι αυτή η τοποθεσία παραμένει διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες, το σύστημα υπολογιστών της Paysafe Group plc χρησιμοποιεί προγράμματα λογισμικού για την παρακολούθηση της κίνησης δικτύου, για τον εντοπισμό τυχόν μη εξουσιοδοτημένης απόπειρας αποστολής ή μεταβολής πληροφοριών ή την με οποιονδήποτε τρόπο πρόκλησης ζημιάς. Η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη απόπειρα αποστολής πληροφοριών ή μεταβολής αυτών σε αυτή την υπηρεσία απαγορεύεται αυστηρά και ενδέχεται να τιμωρείται από το νόμο.

Η Paysafe Group plc προστατεύει τις πληροφορίες διαμέσου της χρήσης κρυπτογράφησης, με τη χρήση της πρότυπης τεχνολογίας secure sockets layer (SSL) για την παρεμπόδιση της αναχαίτισης πληροφοριών. Θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών.

Αυτόματα συλλεγόμενες και αποθηκευόμενες πληροφορίες

Εάν δεν προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια κατά την επίσκεψη σας αλλά απλώς περιηγείστε στην τοποθεσία, διαβάζετε σελίδες ή κατεβάζετε πληροφορίες, θα συλλέγουμε και αποθηκεύουμε αυτόματα συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας. Αυτές οι πληροφορίες δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά. Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε αυτόματα μόνο τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας:

 • Ο τομέας του Internet (για παράδειγμα “abc.com” εάν χρησιμοποιείτε ιδιωτικό λογαριασμό πρόσβασης στο Internet) και η διεύθυνση IP (η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που εκχωρείται αυτόματα στον υπολογιστή σας σε κάθε περίπτωση που σερφάρετε στο Web) από τον οποίο έχετε πρόσβαση στην τοποθεσία
 • Ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην τοποθεσία μας
 • Η ημερομηνία και ώρα που εισήλθατε στην τοποθεσία μας
 • Οι σελίδες που επισκεφθήκατε, και
 • Εάν ήρθατε σε αυτή την τοποθεσία από σύνδεση άλλης ιστοσελίδα, τη διεύθυνση αυτής της ιστοσελίδας.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να κάνουμε την τοποθεσία μας πιο χρήσιμη για τους επισκέπτες, για να μάθουμε τον αριθμό των επισκεπτών στην τοποθεσία μας και το είδος της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες μας. Δεν παρακολουθούμε και δεν καταγράφουμε πληροφορίες σχετικά με πρόσωπα και τις επισκέψεις τους.

Χρήση των «cookies»

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία δεδομένων που παραμένουν στον υπολογιστή σας και μας επιτρέπουν να σας αναγνωρίζουμε ως πελάτη της υπηρεσίας NETELLER όταν επιστρέφετε στον ιστότοπο της NETELLER χρησιμοποιώντας τον ίδιο ηλεκτρονικό υπολογιστή και πρόγραμμα περιήγησης.

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό από «cookies» στον ιστότοπο της NETELLER. Συγκεκριμένα, μπορούμε να στείλουμε «cookie συνεδρίας» στον υπολογιστή σας εάν και όταν συνδέεστε στη NETELLER, εισάγοντας τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό σας. Τα cookies αυτά μας επιτρέπουν να σας αναγνωρίζουμε αν επισκέπτεστε διάφορες σελίδες στον ιστότοπό μας στη διάρκεια της ίδιας συνεδρίας, για να μην χρειάζεται να πληκτρολογείτε ξανά τον κωδικό σας πολλές φορές. Αφού αποσυνδεθείτε ή κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, τα cookies συνεδρίας λήγουν και δεν έχουν πλέον ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, κάντε κλικ εδώ.

Στο πρόγραμμα περιήγησής σας επιτρέπεται να απενεργοποιήσετε τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Αν θέλετε να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό, συμβουλευτείτε το μενού βοήθειας στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Να θυμάστε ότι η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να περιορίσει σοβαρά τη χρήση του ιστοτόπου NETELLER.

Προειδοποιητικά σήματα Web και δείκτες εντοπισμού

Αυτή η τοποθεσία ενδέχεται να περιέχει ηλεκτρονικές εικόνες, γνωστές ως προειδοποιητικά σήματα web ή δείκτες εντοπισμού. Αυτοί επιτρέπουν στην Paysafe Group plc την καταμέτρηση των χρηστών που έχουν επισκεφθεί ορισμένες σελίδες στην τοποθεσία. Τα προειδοποιητικά σήματα web και οι δείκτες εντοπισμού είναι απλώς εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση γενικών πληροφοριών σχετικά με τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφθεί. Δεν χρησιμοποιούνται για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένους χρήστες.

Εάν μας αποστείλετε προσωπικές πληροφορίες

Εάν επιλέξετε να μας παράσχετε προσωπικές πληροφορίες με την αποστολή e-mail σε οποιαδήποτε από τις διευθύνσεις e-mail επικοινωνίας που αναφέρονται σε αυτή την τοποθεσία, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να απαντήσουμε στο μήνυμα σας και για τη δική μας βοήθεια προκειμένου να σας παράσχουμε τις πληροφορίες που ζητήσατε. Άλλη χρήση των προσωπικών πληροφοριών που θα μας παρέχετε ενδέχεται να είναι για τους εξής λόγους:

 • Για την υποβοήθησή μας στη δημιουργία και τη δημοσίευση περιεχομένου το οποίο σας ενδιαφέρει
 • Για να στείλουμε προειδοποιήσεις σε εσάς σχετικά με ειδικές προσφορές, ενημερωμένες πληροφορίες και νέες υπηρεσίες που παρέχονται από την Paysafe Group plc ή/και κάποια από τις θυγατρικές ή συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες
 • Για να εξασφαλιστεί ότι η ιστοσελίδα μας είναι συναφής προς τις ανάγκες σας, και
 • Για να σας παράσχει περιορισμένη πρόσβαση σε περιοχές της τοποθεσίας μας, ανάλογα με την περίπτωση.

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μας δώσετε προσωπικές πληροφορίες σε πολλές περιστάσεις. Για παράδειγμα, ενδέχεται να θελήσετε να μας δώσετε πληροφορίες όπως το όνομα και η διεύθυνση ή η διεύθυνση e-mail σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Εάν ζητήσετε κάτι από την τοποθεσία μας, για παράδειγμα να απαντήσουμε στην κλήση σας ή για συγκεκριμένο υλικό marketing, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που θα μας δώσετε για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

Προς τούτο, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σε τρίτους, για παράδειγμα θυγατρικές ή συνεργαζόμενες εταιρείες της Paysafe Group plc, εμπορικούς συνεργάτες της Paysafe Group ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εάν απαιτείται για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Επίσης ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο πλαίσιο ερευνών ικανοποίησης πελατών ή για σκοπούς ερευνών αγοράς, για την υποστήριξη των μελών της Paysafe Group plc. Έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε τη λήψη περαιτέρω ηλεκτρονικών μηνυμάτων από εμάς, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται σε κάθε μήνυμα που στέλνουμε. Οι εργαζόμενοί μας ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που μας παρέχετε, προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά τους και να σας εξυπηρετούν. Η πρόσβαση σε μη-δημόσια προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς περιορίζεται στους εργαζομένους που χρειάζονται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά. Περιστασιακά ενδέχεται να απασχολούμε άλλες εταιρείες για να παρέχουν περιορισμένες υπηρεσίες εκ μέρους μας. Σε αυτές τις εταιρείες θα παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για να παράσχουν την υπηρεσία, και τους απαγορεύεται η χρήση αυτών των πληροφοριών για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
Η Paysafe Group plc δύναται να συλλέγει, να χρησιμοποιεί ή να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Εάν η Paysafe Group plc, κάποια από τις θυγατρικές ή συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες ή οποιοσδήποτε κλάδος δραστηριότητας της περάσει στην ιδιοκτησία ή τον έλεγχο άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε αυτό το πρόσωπο ή πρόσωπα, τα οποία θα δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν.

Επικρατούσα νομοθεσία

Η εκ μέρους σας χρήση αυτής της τοποθεσίας διέπεται από τους νόμους της Νήσου του Μαν. Τυχόν διαφορές που ήθελε προκύψουν από αυτούς τους όρους χρήσης και τη δήλωση απορρήτου, ή σε σχέση με αυτές, επιλύονται από τα δικαστήρια της Νήσου του Μαν.

FCA αδειοδότηση και κανονισμοί

 • Η Paysafe Financial Services Limited (μια εξ ολοκλήρου ιδιόκτητη θυγατρική τηςPaysafe Group plc) είναι αδειοδοτημένη από την Financial Conduct Authority με βάση τους Κανονισμούς ηλεκτρονικού χρήματος του 2011 (900015) για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος (UK VAT GB 002 4257 28)

Κυριότερα επίσημα γραφεία

 • Paysafe Group plc, 27 Floor, 25-27 Canada Square, London E14 5LQ, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Paysafe Financial Services Limited, 27 Floor, 25-27 Canada Square, London E14 5LQ, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Paysafe Processing Limited, 27 Floor, 25-27 Canada Square, London E14 5LQ, Ηνωμένο Βασίλειο