Επιλέξτε την εμπειρία σας: ×

Όροι και προϋποθέσεις προγράμματος «Σύσταση Φίλου» της NETELLER

[Έκδοση – Δεκέμβριος 2020]

Το πρόγραμμα «Συστήστε έναν φίλο» της NETELLER («Πρόγραμμα RaF») σας παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνετε μια προμήθεια από την Paysafe Financial Services Limited («NETELLER») κάθε φορά που συστήνετε νέα υποψήφια μέλη για να κάνουν εγγραφή για λογαριασμό NETELLER.

Στη συνέχεια, παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις (οι «Όροι και προϋποθέσεις») που διέπουν το Πρόγραμμα RaF. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε τους προσεκτικά. Συστήνοντας έναν φίλο στο Πρόγραμμα RaF συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους παρόντος όρους και προϋποθέσεις και δεσμεύεστε από αυτούς.

Οι όροι χρήσης της NETELLER, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, ενσωματώνονται και συνιστούν μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και θα ισχύουν για εσάς. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων χρήσης της NETELLER και των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, στο βαθμό που υφίσταται ασυμφωνία, θα υπερισχύουν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις.

1. Κριτήρια επιλεξιμότητας

1.1. Προκειμένου να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα RaF, πρέπει:

α) να έχετε ενεργό λογαριασμό NETELLER,

β) να μην χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας NETELLER για εμπορικούς σκοπούς,

γ) να μην είστε εργαζόμενος ή άμεσο μέλος της οικογένειας εργαζόμενου σε οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου Paysafe,

δ) να μην είστε πάροχος υπηρεσιών ή άμεσο μέλος της οικογένειας παρόχου υπηρεσιών σε οποιασδήποτε εταιρεία του ομίλου Paysafe,

ε) να είστε τουλάχιστον 18 ετών και

στ) να μην κατοικείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

2. Συστημένα μέλη:

2.1. Για τους σκοπούς του Προγράμματος RaF, «Συστημένο μέλος» σημαίνει κάθε μέλος:

α) που συστήνετε στη NETELLER χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο σύστασης που εμφανίζεται στον λογαριασμό σας NETELLER (ο «Σύνδεσμος σύστασης») και

β) το οποίο ολοκληρώνει επιτυχώς μια επιλέξιμη συναλλαγή ή μια επιλέξιμη συναλλαγή σε κρυπτονομίσματα.

2.2. Δεν θα συστήνετε κανένα μέλος της οικογένειάς σας όπως, ενδεικτικά, την/τον σύζυγό σας, σύντροφο κοινού δικαίου, πρόσωπο με το οποίο έχετε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τέκνο, θετό παιδί, γονέα, πεθερό/πεθερά ή παππού/γιαγιά.

3. Απαγορευμένες δραστηριότητες

3.1. Δεν θα προβαίνετε, και θα διασφαλίζετε ότι τα συστημένα μέλη δεν θα προβαίνουν, σε καμία από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) Τη δημιουργία ή τη διαχείριση πολλαπλών λογαριασμών NETELLER χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της NETELLER,

β) την πραγματοποίηση, κατά την εύλογη διακριτική ευχέρεια της NETELLER, ψευδών ή τεχνητών καταθέσεων σε εμπόρους της NETELLER ή άλλα μέλη με μοναδικό σκοπό την αποκόμιση προμηθειών,

γ) την καταχώριση ενός λογαριασμού NETELLER για λογαριασμό κάποιου άλλου προσώπου,

δ) την παροχή άδειας κοινοποίησης του συνδέσμου σύστασής σας σε τρίτα μέρη στους ιστότοπούς τους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα μέσα μάρκετινγκ,

ε) την προσφορά κινήτρων ή ανταμοιβών σε υποψήφια μέλη προκειμένου να τα ενθαρρύνετε να υποβάλλουν αίτηση για λογαριασμό NETELLER,

στ) τη δημιουργία ή τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού που αποσκοπεί στην τεχνητή ή αυτόματη παραγωγή εγγραφών λογαριασμών NETELLER,

ζ) την καταχώριση ενός λογαριασμού NETELLER χρησιμοποιώντας παραποιημένα, πλαστογραφημένα, παραχαραγμένα, κλεμμένα ή άλλως τροποποιημένα έγγραφα ταυτοποίησης.

η) την τεχνητή προσπάθεια δημιουργίας συστημένων μελών με δόλο ή ψευδείς δηλώσεις,

θ) τη διάπραξη, ή τη σύμπραξη με άλλα πρόσωπα για τη διάπραξη, απάτης,

ι) την πραγματοποίηση συναλλαγών που δεν έχουν εμπορικό σκοπό ή οι οποίες δεν πραγματοποιούνται για προσωπικό όφελος του κατόχου του λογαριασμού NETELLER.

4. Προμήθεια

4.1. Ως ανταμοιβή για κάθε συστημένο μέλος που προτείνετε και επιβεβαιώνεται από τη NETELLER σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, η NETELLER θα σας καταβάλλει προμήθεια 10% επί των εσόδων που προκύπτουν για τη NETELLER από επιλέξιμες συναλλαγές (η «Προμήθεια»)

4.2. Η NETELLER θα διακόπτει την καταβολή προμηθειών σε σχέση με κάθε συστημένο μέλος κατά την ημερομηνία που επέρχεται πρώτη χρονικά: (α) όταν οι πληρωμές προμήθειας σε σχέση με το εν λόγω συστημένο μέλος ανέλθουν σε 100 ευρώ ή (β) 1 έτος μετά την εγγραφή του συστημένου μέλους για λογαριασμό NETELLER.

4.3. Η προμήθεια καταβάλλεται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η NETELLER δεν θα ευθύνεται για τυχόν φόρους, δασμούς, εισφορές, πρόστιμα, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις πληρωτέες από εσάς σε κρατικές ή ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες προκύπτουν από τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα RaF. Είστε υπεύθυνοι για την αναφορά κάθε τυχόν οφειλόμενου φόρου σε σχέση με έσοδα που αποκομίζονται μέσω του Προγράμματος.

4.4. Η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το ισχύον ποσοστό της προμήθειας ή το ανώτατο ποσοστό ή το συνολικό ανώτατο όριο με έγγραφη προειδοποίηση δύο (2) μηνών που αποστέλλεται στην κύρια καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό σας NETELLER.

4.5. Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τον δικό σας λογαριασμό NETELLER θα εξαιρούνται από τον υπολογισμό της προμήθειας.

4.6. Η οφειλόμενη προμήθεια από κάθε επιλέξιμη συναλλαγής θα καταβάλλεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιλέξιμης συναλλαγής.

4.7. Η NETELLER θα έχει επίσης το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να παρακρατεί το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε προμήθειας όποτε έχει την εύλογη υποψία ή γνωρίζει ότι έχει συντελεστεί κάποια από τις απαγορευμένες δραστηριότητες που παρατίθενται στην ενότητα 3.

4.8. Για τον υπολογισμό της προμήθειας, η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα να αγνοεί κάθε επιλέξιμη συναλλαγή ή επιλέξιμη συναλλαγή σε κρυπτονομίσματα η οποία, κατά την αποκλειστική αλλά εύλογη διακριτική ευχέρειά της, θεωρείται κατάχρηση του Προγράμματος RaF, όπως, ενδεικτικά:

α) συναλλαγές οι οποίες, σύμφωνα με την ενότητα 3 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, απαγορεύονται ή

b) συναλλαγές οι οποίες, σύμφωνα με την παράγραφο 14 των Όρων χρήσης της NETELLER, απαγορεύονται.

5. Συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα

5.1. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία κρυπτονομισμάτων της NETELLER για την αγορά δικαιωμάτων σε υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα αξίας 100 ευρώ (ή το ισόποσο αυτών στο νόμισμα του λογαριασμού σας NETELLER) και άνω αθροιστικά, η NETELLER θα σας καταβάλλει επίσης μια επιβράβευση (μια «Επιβράβευση Σύστασης Υπηρεσίας Κρυπτονομισμάτων») για κάθε επιλέξιμη συναλλαγή σε κρυπτονομίσματα που πραγματοποιούν τα συστημένα μέλη σας σύμφωνα με την παρούσα ενότητα 5.

5.2. Εάν εντός τριών ημερολογιακών μηνών μετά τη σύστασή τους από εσάς, το συστημένο μέλος:

α) ανοίξει έναν λογαριασμό NETELLER και επιβεβαιώσει τον λογαριασμό NETELLER,

β) φορτώσει με επιτυχία χρήματα στον λογαριασμό του NETELLER χρησιμοποιώντας μια μέθοδο πληρωμής πλην της Skrill ή της paysafecard και

γ) χρησιμοποιήσει την υπηρεσία κρυπτονομισμάτων NETELLER για την αγορά δικαιωμάτων σε υποστηριζόμενα κρυπτονομίσματα αξίας 100 ευρώ (ή το ισόποσο αυτών στο νόμισμα του λογαριασμού σας NETELLER) και άνω αθροιστικά, τόσο εσείς όσο και συστημένο μέλος θα λάβετε ο καθένας μια εφάπαξ επιβράβευση αξίας 5 ευρώ (ή το ισόποσο αυτών στο νόμισμα των αντίστοιχων λογαριασμών σας NETELLER), το οποίο θα πιστωθεί στους λογαριασμούς σας NETELLER. Η επιβράβευση σύστασης υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων θα καταβάλλεται σε σχέση με 30 συστημένα μέλη κατ’ ανώτατο όριο ανά ημερολογιακό μήνα.

5.3. Κάθε επιβράβευση σύστασης υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων που σας καταβάλλεται σύμφωνα με την παρούσα ενότητα 5 είναι επιπλέον οποιασδήποτε προμήθειας που εισπράττετε σε σχέση με τις επιλέξιμες συναλλαγές ενός συστημένου μέλους σύμφωνα με την ενότητα 4 παραπάνω.

5.4. Οι επιβραβεύσεις σύστασης υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων από κάθε επιλέξιμη συναλλαγής σωρεύονται και θα καταβάλλονται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιλέξιμης συναλλαγής σε κρυπτονομίσματα.

5.5. Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας 5, η αξία:

α) των συναλλαγών σας σε κρυπτονομίσματα θα υπολογίζεται με βάση το ποσό που χρεώνεται στον λογαριασμό σας NETELLER κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της συναλλαγής σε κρυπτονομίσματα (συν οποιαδήποτε ισχύοντα έξοδα) και

β) οι συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα των συστημένων μελών σας θα υπολογίζονται με βάση το ποσό που χρεώνεται στον λογαριασμό τους NETELLER κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της επιλέξιμης συναλλαγής σε κρυπτονομίσματα (συν τυχόν ισχύοντα έξοδα) και

6. Εγγυήσεις

Εγγυάστε, δηλώνετε και δεσμεύεστε έναντι της NETELLER ότι:

α) δεν θα προβαίνετε στην αποστολή μαζικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων [ανεπίκλητα μηνύματα spam)] τα οποία αναφέρουν ή παραπέμπουν με οποιονδήποτε τρόπο στη NETELLER, άλλες εταιρείες του Ομίλου Paysafe ή προϊόντα ή υπηρεσίες της NETELLER,

β) θα συμμορφώνεστε με όλους ους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς,

γ) δεν θα παραβιάζετε ούτε θα προσπαθήσετε να παρακάμψετε τις διαδικασίες ασφάλειας ή επαλήθευσης της NETELLER,

δ) δεν θα γνωστοποιείτε τον δικό σας σύνδεσμο σύστασης σε τρίτα μέρη αποκλειστικά και μόνο για την εγγραφή τους και τη δημιουργία λογαριασμού NETELLER.

7. Προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και προσωπικά δεδομένα

7.1. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Paysafe, η οποία διατίθεται στον ιστότοπο της NETELLER. Η NETELLER ενδέχεται να σας ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

7.2. Στον λογαριασμό σας NETELLER θα μπορείτε να βλέπετε το αναγνωριστικό πελάτη NETELLER των συστημένων μελών σας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα στοιχεία της προμήθειας που αποκομίσατε σε σχέση με καθένα από τα συστημένα μέλη σας. Οφείλετε να εξασφαλίσετε τη συγκατάθεση κάθε συστημένου μέλους πριν από τη σύστασή τους προκειμένου να προβάλετε τις εν λόγω πληροφορίες. Χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο σύστασης, επιβεβαιώνετε ότι έχετε εξασφαλίσει την εν λόγω συναίνεση του συστημένου μέλους.

8. Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων

8.1. 7.1 Η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή, καθώς και να προβεί σε οριστική διακοπή του Προγράμματος RaF.

8.2. 7.2 Σύμφωνα με την παράγραφο 8.3 παρακάτω, οι τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που θα αποστέλλεται στην κύρια καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό σας NETELLER. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ 2 μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι επιδόθηκε η ειδοποίηση (ανατρέξτε στην παράγραφο 2.2 των Όρων χρήσης της NETELLER), εκτός αν μας κοινοποιήσετε εγγράφως την αντίρρησή σας σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση. Η κοινοποίηση της αντίρρησής σας θα θεωρείται ότι ισοδυναμεί με κοινοποίηση διακοπής της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα RaF και δεν θα ισχύουν πλέον για εσάς οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις.

8.3. Η προθεσμία κοινοποίησης των 2 μηνών δεν θα ισχύει όταν, κατά την εύλογη κρίση μας, πιστεύουμε ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν περιορίζει τα δικαιώματά σας ούτε αυξάνει τις υποχρεώσεις σας. Στις περιπτώσεις αυτές, η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ άμεσα χωρίς προειδοποίηση.

9. Διακοπή

9.1. Η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, το Πρόγραμμα RaF ανά πάσα στιγμή με έγγραφη προειδοποίηση 2 μηνών που αποστέλλεται στην κύρια καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό σας NETELLER.

9.2. Σε περίπτωση που η NETELLER προβεί σε διακοπή της προωθητικής ενέργειας σύμφωνα με την παράγραφο 9.1 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η NETELLER θα συνεχίσει να καταβάλλει προμήθειες σε σχέση με τα υφιστάμενα συστημένα μέλη σας μέχρι τη λήξη της υποχρέωσής μας για την καταβολή προμηθειών σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 ή 5.2 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

9.3. Η NETELLER μπορεί να διακόψει άμεσα τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα RaF στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) προβείτε σε ουσιώδη παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή των Όρων χρήσης της NETELLER ή των Όρων χρήσης υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων της NETELLER

β) εάν η NETELLER, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, πιστεύει ότι εσείς ή ένα από τα συστημένα μέλη σας έχει προβεί σε κάποια απαγορευμένη δραστηριότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 3 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

γ) εάν περιέλθει στη γνώση της NETELLER οποιοσδήποτε ισχυρισμός ενός εμπόρου/φορέα διαχείρισης ή άλλου μέλους ότι πραγματοποιείτε μη τεκμηριωμένες μεταφορές χρημάτων από και προς τη διαδικτυακή τοποθεσία τους.

9.4. Αν η NETELLER διακόψει τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα RaF σύμφωνα με την παράγραφο 9.3 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η NETELLER δεν θα διακόψει την καταβολή της προμήθεια αμέσως μετά την εν λόγω διακοπή συμμετοχής.

10. Διαδικασία επίλυσης διαφορών / Περιορισμός Ευθύνης / Αποζημίωση

Θα έχετε στη διάθεσή σας τριάντα (30) ημέρα από την ημερομηνία καταβολή κάθε προμήθειας («Περίοδος Απαίτησης») για να αμφισβητήσετε το ποσό ή τον υπολογισμό της καταβληθείσας προμήθειας («Απαιτήσεις»). Όποτε αποστέλλετε ειδοποίηση εντός της περιόδου απαίτησης, η NETELLER θα καταβάλει κάθε εύλογη εμπορική προσπάθεια για τη διερεύνηση και την επίλυση οποιουδήποτε σφάλματος ή διαφοράς και την καταβολή κάθε οφειλόμενης προμήθειας. Αν δεν αποστείλετε ειδοποίηση στη NETELLER σχετικά με κάποια απαίτηση εντός της περιόδου απαίτησης, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε την προμήθεια. Μετά την περίοδο απαίτησης, η NETELLER δεν θα υπόκειται σε καμία υποχρέωση διερεύνησης οποιασδήποτε απαίτησης και, το βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, με βάση το παρόν αποδεσμεύετε και απαλλάσσετε τη NETELLER από κάθε ευθύνη όσον αφορά την καταβολή οποιασδήποτε προμήθειας η οποία θα ήταν ενδεχομένως καταβλητέα σε εσάς («Απαλλασσόμενες απαιτήσεις»).

11. Γενικές Διατάξεις

11.1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Κάθε διαφορά στο πλαίσιο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή άλλως σε σχέση με τον λογαριασμό σας NETELLER θα επιλύεται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας.

11.2. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ οποιασδήποτε μετάφρασης και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

11.3. Το Πρόγραμμα RaF δεν θα νοείται ότι δημιουργεί κάποια σχέση απασχόλησης, αντιπροσωπείας ή συνεργασίας μεταξύ εσάς και της NETELLER ή οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου Paysafe. Δεν θα έχετε καμία εξουσιοδότηση να δεσμεύετε τη NETELLER ή να συνάπτετε συμφωνίες για λογαριασμό της και ούτε μπορείτε να θεωρείστε αντιπρόσωπος της NETELLER ή οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου NETELLER επί οποιασδήποτε βάσης.

11.4. Αν κάποιο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας αποφανθεί ότι κάποιο τμήμα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι άκυρο, παράνομο ή μη εφαρμόσιμο, τότε το εν λόγω τμήμα θα διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις που θα συνεχίσουν να είναι έγκυρες και εφαρμοστέες στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

12. Ορισμοί

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι λέξεις που εμφανίζονται κεφαλαία στην παρούσα συμφωνία θα έχουν την ίδια έννοια όπως και στους Όρους χρήσης της NETELLER. Οι όροι που ακολουθούν έχουν την έννοια που παρατίθεται στη συνέχεια:

α) «Προμήθεια», έχει την έννοια που ορίζεται στην παράγραφο 4.1 και, κατά περίπτωση, περιλαμβάνει τις επιβραβεύσεις σύστασης υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων όπως ορίζεται στην ενότητα 5,

β) «Υπηρεσία Κρυπτονομισμάτων», έχει την έννοια που ορίζεται στους Όρους χρήσης υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων της NETELLER,

γ) «Συναλλαγή Κρυπτονομισμάτων», έχει την έννοια που ορίζεται στους Όρους χρήσης υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων της NETELLER,

δ) «Επιλέξιμη Συναλλαγή σε Κρυπτονομίσματα» σημαίνει την αγορά ενός δικαιώματος σε ένα υποστηριζόμενο κρυπτονόμισμα χρησιμοποιώντας την υπηρεσία κρυπτονομισμάτων της NETELLER,

ε) «Επιλέξιμες Συναλλαγές» σημαίνει επιτυχείς συναλλαγές αποστολής χρημάτων που πραγματοποιούνται από τους λογαριασμούς NETELLER των συστημένων μελών σας. Επισημαίνεται ότι οι ακόλουθες συναλλαγές δεν είναι επιλέξιμες συναλλαγές:

(i) Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την προπληρωμένη κάρτα Net+ Prepaid Mastercard®,

(ii) καταθέσεις στους λογαριασμούς NETELLER συστημένων μελών και αναλήψεις από αυτούς,

(iii) συναλλαγές μεταξύ λογαριασμών NETELLER και λογαριασμών Skrill που κατέχει το ίδιο πρόσωπο,

στ) «Μέλος» σημαίνει κάθε εγγεγραμμένο κάτοχο λογαριασμού NETELLER,

ζ) «Συστημένο(-α) Μέλος(-η)», έχει την έννοια που ορίζεται στην ενότητα 2 και

η) «Υποστηριζόμενο Κρυπτονόμισμα», έχει την έννοια που ορίζεται στους Όρους χρήσης υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων της NETELLER,