Επιλέξτε την εμπειρία σας: ×

Όροι και Προϋποθέσεις VIP NETELLER

Έκδοση – Φεβρουάριος 2021

1. Πεδίο εφαρμογής όρων και προϋποθέσεων προγράμματος NETELLER VIP

1.1 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις («Όροι και προϋποθέσεις προγράμματος VIP») θα εφαρμόζονται στο πρόγραμμα NETELLER VIP («Πρόγραμμα VIP») επιπλέον των όρων χρήσης λογαριασμού NETELLER, καθώς και της Δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων της Paysafe. Καθορίζουν τις προϋποθέσεις απόκτησης, διατήρησης ή/και απώλειας της ιδιότητας μέλους NETELLER VIP (σύμφωνα με τα περαιτέρω οριζόμενα στη συνέχεια).

1.2 Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ των όρων χρήσης του λογαριασμού NETELLER και των παρόντων όρων και προϋποθέσεων VIP, θα υπερισχύουν, στο βαθμό που υφίσταται αυτή η ανακολουθία, οι όροι και προϋποθέσεις VIP.

2. Καθεστώς μέλους NETELLER VIP

2.1 Αν κατέχετε έγκυρο λογαριασμό NETELLER και πραγματοποιήσετε επιλέξιμες συναλλαγές συνολικού ύψους 15.000 $ (έξι χιλιάδες Ευρώ) και άνω στη διάρκεια ενός τριμήνου (οι «Ελάχιστες Απαιτήσεις»), ο λογαριασμός σας NETELLER θα πληροί αυτομάτως τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα NETELLER VIP («Καθεστώς NETELLER VIP») και θα καταστείτε χρήστης NETELLER VIP («NETELLER VIP»).

2.2 Την ημέρα μετά την ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων, ο λογαριασμός σας NETELLER θα υπαχθεί στο καθεστώς NETELLER VIP και θα έχετε τα προνόμια που περιγράφονται στην ενότητα NETELLER VIP στον ιστότοπο της NETELLER (τα «Προνόμια NETELLER VIP»). Τα προνόμια NETELLER VIP διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο NETELLER VIP όπως ορίζεται περαιτέρω στην ενότητα 3 παρακάτω.

3. Επίπεδο NETELLER VIP

3.1 Στο τέλος κάθε τριμήνου θα προβαίνουμε σε αξιολόγηση του συνολικού όγκου επιλέξιμων συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από τον λογαριασμό σας NETELLER στη διάρκεια του εν λόγω τριμήνου και ο λογαριασμός σας NETELLER θα κατατάσσεται σε ένα από τα παρακάτω επίπεδα NETELLER VIP («Επίπεδο Skrill VIP») καθ' όλη τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου:

α) 15.000$ (δεκαπέντε χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) και άνω - «Επίπεδο Silver»,

β) 45.000$ (σαράντα πέντε χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) και άνω - «Επίπεδο Gold»,

γ) 150.000$ (εκατόν πενήντα χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) και άνω - «Επίπεδο Diamond»,

δ) 600.000$ (εξακόσιες χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) και άνω - «Επίπεδο Exclusive»

3.2 Εφόσον καλύψετε τον ελάχιστο όγκο συναλλαγών που απαιτείται για την κάταταξή σας σε υψηλότερο επίπεδο NETELLER VIP στη διάρκεια ενός τριμήνου, θα αναβαθμίσουμε το επίπεδό σας VIP για το υπόλοιπο αυτού του τριμήνου. Κάθε άλλη αλλαγή στο επίπεδό σας NETELLER VIP θα πραγματοποιείται την πρώτη ημέρα κάθε τριμήνου.

3.3 Κάθε αλλαγή επιπέδου NETELLER VIP θα πραγματοποιείται όπως και όταν απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα ενότητα 3. Το τρέχον σας επίπεδο NETELLER VIP εμφανίζεται στην ενότητα «Σύνοψη λογαριασμού» του λογαριασμού σας NETELLER.

Πρόσθετες επιβραβεύσεις για τα επίπεδα NETELLER VIP Diamond και Exclusive.

4.1 Αν κατατάσσεστε στο επίπεδο NETELLER VIP Diamond ή Exclusive, κατά καιρούς ενδέχεται να είστε επιλέξιμοι για πρόσθετες επιβραβεύσεις.

5. Πρότυπα ασφαλείας του προγράμματος NETELLER VIP

5.1 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι:

α) θα συμμορφώνεστε με τις σχετικές με την ασφάλεια υποχρεώσεις που καθορίζονται στους όρους χρήσης λογαριασμού NETELLER,

β) να μην γνωστοποιείτε τα στοιχεία σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασής σας στον λογαριασμό NETELLER και (εκτός αν σας παράσχουμε την άδεια) δεν θα κοινοποιείτε τα εν λόγω στοιχεία σε κανένα πρόσωπο ούτε θα τα σημειώνετε κάπου,

γ) θα αλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό σας NETELLER και θα χρησιμοποιείτε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης στους διάφορους ιστότοπους,

δ) αν ανακτήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας NETELLER μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα διαγράφετε οριστικά τα ηλεκτρονικά μηνύματα που περιέχουν τα εν λόγω στοιχεία,

ε) θα επικοινωνείτε αμέσως με τη NETELLER αν πιστεύετε ότι κάποιο άλλο πρόσωπο έχει αποκτήσει πρόσβασης στον λογαριασμό σας NETELLER,

στ) θα συνδέεστε τον λογαριασμό σας NETELLER μόνο από τον προσωπικό υπολογιστή σας ή την κινητή σας συσκευή και θα επιδεικνύετε τη δέουσα επιμέλεια κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας NETELLER στο διαδίκτυο,

ζ) δεν θα απαντάτε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας ζητούν να γνωστοποιήσετε τα διαπιστευτήρια ασφαλείας του λογαριασμού σας Skrill,

η) θα χρησιμοποιείτε ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς (anti-virus) και προγράμματα προστασίας από λογισμικό υποκλοπής (anti-spyware) σε συνδυασμό με κάποιο τείχος προστασίας στον υπολογιστή και την κινητή συσκευή σας,

θ) θα ελέγχετε τακτικά την κατάσταση κινήσεων του λογαριασμού σας NETELLER και θα αναφέρετε το συντομότερο δυνατόν τυχόν σφάλματα ή μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές στη NETELLER,

ι) θα συνδράμετε στη διερεύνηση κάθε πραγματικής ή πιθανολογούμενη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας NETELLER.

Τα πρότυπα που παρατίθενται στην υποπαράγραφο 5.1 (α) έως (ι) και κάθε άλλο πρότυπο σχετικά με τις διαδικασίες ασφάλειας που κοινοποιείται στην υποπαράγραφο 6.1 των Όρων χρήσης λογαριασμού NETELLER αναφέρονται συλλογικά ως «Πρότυπα ασφάλειας NETELLER VIP».

6. Απώλεια καθεστώτος VIP και καταγγελία

6.1 Σε περίπτωση μη επίτευξης των ελάχιστων απαιτήσεων σε οποιοδήποτε τρίμηνο, θα απολέσετε το καθεστώς μέλους NETELLER VIP και δεν θα απολαμβάνετε πλέον των προνομίων NETELLER VIP.

6.2 Κατά παρέκκλιση των προαναφερόμενων, η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα να σας αφαιρέσει το καθεστώς του μέλους VIP, να αρνηθεί να σας παράσχει τα προνόμια NETELLER VIP ή να αναστείλει ή να διακόψει οριστικά τον λογαριασμό σας NETELLER ανά πάσα στιγμή και κατά την αποκλειστική κρίση της εφόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι:

α) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας NETELLER οφείλεται σε μη σύμμορφωσή σας με τα πρότυπα ασφάλειας του προγράμματος VIP ή σε αμελή ή μη ενδεδειγμένη διαχείριση, αποθήκευση ή κοινοποίηση των στοιχείων του λογαριασμού σας NETELLER ή/και

β) έχετε παραβιάσει ή επιχειρήσατε να παραβιάσετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή τους όρους χρήσης λογαριασμού NETELLER ή

γ) επιχειρήσατε να παρακάμψετε ή να παραβιάσετε άλλως τις διαδικασίες ασφάλειας ή λειτουργίας της NETELLER ή επιχειρήσατε να εκμεταλλευτείτε καταχρηστικά οποιαδήποτε προσφορά της NETELLER όπως, ενδεικτικά, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

i) οποιεσδήποτε συναλλαγές αποστολής ή λήψης χρημάτων από και προς εμπόρους της NETELLER που δεν συνδέονται με νόμιμη δραστηριότητα η οποία κρίνεται ικανοποιητική κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της NETELLER ή του εμπόρου,

ii) κάθε ενέργεια ή/και προσπάθεια καταχώρισης ή/και επαλήθευσης περισσότερων του ενός λογαριασμών NETELLER με το δικό σας όνομα ή στο όνομα τρίτου μέρους («Πολλαπλοί λογαριασμοί»),

iii) η χρήση πολλαπλών λογαριασμών για την εκμετάλλευση εκστρατειών προώθησης και δώρων που προσφέρει η NETELLER ή κάποιος Έμπορος της NETELLER.

6.3 δεν θα επιχειρήσετε να ανοίξετε άλλον λογαριασμό NETELLER χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της NETELLER.

7. Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος VIP NETELLER

7.1 Η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος VIP ανά πάσα στιγμή, καθώς και το δικαίωμα να προβεί σε πλήρη κατάργηση του προγράμματος NETELLER VIP.

7.2 Σύμφωνα με την υποπαράγραφο 7.3 παρακάτω, οι τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που θα αποστέλλεται στην κύρια καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό σας NETELLER. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ 2 μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι επιδόθηκε η ειδοποίηση (ανατρέξτε στους Όρους χρήσης της NETELLER), εκτός αν μας κοινοποιήσετε εγγράφως την αντίρρησή σας σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση. Η γνωστοποίηση της αντίρρησής σας θα θεωρείται ότι συνιστά ειδοποίηση διακοπής της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα NETELLER VIP και δεν θα ισχύουν πλέον για εσάς οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP.

Η προθεσμία κοινοποίησης των 2 μηνών δεν θα ισχύει όταν, κατά την εύλογη κρίση μας, πιστεύουμε ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν περιορίζει τα δικαιώματά σας ούτε αυξάνει τις υποχρεώσεις σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ αμέσως χωρίς προειδοποίηση.

8. Διάφορες διατάξεις

8.1 Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η NETELLER μπορεί να γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμπόρους της NETELLER για τη διερεύνηση ύποπτων συναλλαγών.

8.2 Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη NETELLER είναι οριστικές και δεν θα επακολουθεί καμία περαιτέρω επικοινωνία.

8.3 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από τη νομοθεσία της Ιρλανδίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτήν. Σε περίπτωση διαφοράς που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν αμετάκλητα την αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Ιρλανδίας χωρίς να λαμβάνονται υπ΄ όψιν κανόνες περί σύγκρουσης δικαίων.

8.4 Αν κάποιο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας αποφανθεί ότι κάποιο τμήμα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος VIP είναι άκυρο, παράνομο ή μη εφαρμοστέο, τότε, το εν λόγω τμήμα θα διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP που θα συνεχίσουν να είναι έγκυροι και εφαρμοστέοι στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

8.5 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP έχουν συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και σε περίπτωση μετάφρασής τους σε άλλες γλώσσες, οι εν λόγω μεταφράσεις παρέχονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης και θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

9. Ορισμοί και ερμηνεία

9.1 Οι όροι που ακολουθούν, όταν χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος VIP, θα έχουν την εξής έννοια:

Ως «Επιλέξιμη συναλλαγή» νοείται κάθε συναλλαγή αποστολής χρημάτων σε εμπόρους της NETELLER, καθώς και κάθε συναλλαγή σε κρυπτονομίσματα (όπως ορίζεται στους Όρους χρήσης υπηρεσίας κρυπτονομισμάτων της NETELLER). Οι παρακάτω συναλλαγές δεν θεωρούνται επιλέξιμες συναλλαγές:

  • Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την προπληρωμένη κάρτα Net+ Prepaid Mastercard της NETELLER, ηλεκτρονικά ή σε φυσικό σημείο πώλησης,
  • συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών μεταξύ των δικών σας λογαριασμών.

Ως «Έμπορος της NETELLER» νοείται κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες διεκπεραίωσης πληρωμών της NETELLER για εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις για εμπόρους της NETELLER.

Ως «Λογαριασμός NETELLER» νοείται ο λογαριασμός ηλεκτρονικού χρήματος που σας παρέχεται σύμφωνα με τους όρους χρήσης λογαριασμού NETELLER.

Ως «NETELLER» νοείται η Paysafe Payment Solutions Limited, μια εταιρεία η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ιρλανδίας με αριθμό μητρώου 4478861 και είναι αδειοδοτημένη από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας (FCA) με βάση τους Κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (περί ηλεκτρονικού χρήματος) του 2011 για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος με αριθμό μητρώου C184986.

Ως «Τρίμηνο" νοείται καθεμία από τις ακόλουθες τριμηνιαίες περιόδους οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους: 1 Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου, 1 Απριλίου – 30 Ιουνίου, 1 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου.

Ως «εσείς» ή «σας» νοείστε εσείς, το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου ανοίγεται και τηρείται ένας λογαριασμός NETELLER.