Velg din opplevelse: ×

NETELLER VIP Vilkår og betingelser

Versjon – Januar 2018

1. NETELLER VIP Vilkår og betingelser

1.1. Disse vilkårene og betingelsene ("VIP Vilkår og betingelser") skal gjelde for NETELLER VIP-programmet ("VIP-program") i tillegg til brukervilkårene for NETELLER-konto og Paysafe personvernerklæring. Disse regulerer hvordan du kvalifiseres til, opprettholder og/eller mister NETELLER VIP-status (som beskrevet nedenfor).

1.2. I tilfeller der brukervilkårene for NETELLER-konto og disse VIP vilkår og betingelser ikke stemmer overens, skal VIP vilkår og betingelser gjelde.

2. Oppnå NETELLER VIP-status

2.1 Hvis du har en gyldig NETELLER-konto og gjennomfører kvalifiserte transaksjoner for $ 10 000 (ti tusen amerikanske dollar) eller mer i løpet av et kalenderår ("Minimumskrav") vil din NETELLER-konto automatisk kvalifiseres for NETELLER VIP-status ("NETELLER VIP-status") og du vil bli en NETELLER VIP-bruker ("NETELLER VIP").

2.2 Vi vil gi NETELLER VIP-status til din NETELLER-konto innen 60 dager fra du har nådd minimumskravene, og vi vil gi deg fordelene beskrevet i NETELLER VIP-paragrafen på NETELLER-nettstedet ("NETELLER VIP-fordeler"). NETELLER VIP-fordelene varierer avhengig av NETELLER VIP-nivå som beskrevet i paragraf 3 nedenfor.

3. NETELLER VIP-nivå

3.1 Avhengig av det totale antall kvalifiserte transaksjoner fra din NETELLER-konto i løpet av et kalenderår, kan din NETELLER-konto kvalifiseres for følgende NETELLER VIP-nivåer ("NETELLER VIP-nivå"):

(a) $ 10 000 (ti tusen amerikanske dollar) eller mer - "Bronze";

(b) $ 50 000 (femti tusen amerikanske dollar) eller mer - "Silver";

(c) $ 100 000 (hundre tusen amerikanske dollar) eller mer - "Gold";

(d) $ 500 000 (fem hundre tusen amerikanske dollar) eller mer - "Platinum".

(e) $ 2 000 000 (to millioner amerikanske dollar) eller mer – "Diamond".

3.2 NETELLER skal gjennomgå det totale antall kvalifiserte transaksjoner fra din NETELLER-konto i slutten av hvert kalenderår, og bruke riktig VIP-nivå for din konto det påfølgende kalenderåret. Alle endringer av din NETELLER VIP-status vil gjennomføres innen 1.mars hvert år.

3.3 Vi skal endre NETELLER VIP-nivået i samsvar med vilkårene og betingelsene i Paragraf 3. Ditt nåværende NETELLER VIP-nivå vises under 'Kontooversikt' på din NETELLER-konto.

4. NETELLER VIP Svindelgaranti

4.1 I samsvar med vilkårene og betingelsene i paragraf 4 skal NETELLER refundere alle beløp som du kan bevise er trukket fra din NETELLER-kontobalanse uten din autorisasjon som et direkte resultat av svindel eller tyveri. Slike tilfeller fastsettes av NETELLER etter eget skjønn ("NETELLER VIP svindelgaranti").

4.2 Uten at det skal ha innflytelse på dine sikkerhetsforpliktelser beskrevet i brukervilkårene for NETELLER-kontoer, skal følgende kriterier oppfylles hver gang du gjennomfører en transaksjon for å kunne kvalifiseres for NETELLER VIP svindelgaranti:

(a) du må være en NETELLER VIP;

(b) du må aktivere den oppdaterte totrinnsverifiseringsmetoden fra NETELLER, og bruke denne hver gang du logger deg inn på din NETELLER-konto samt før du sender penger. NETELLER forbeholder seg retten til å oppgradere eller endre totrinnsverifiseringsmetoden når som helst etter eget skjønn, og

(c) du må oppfylle NETELLER VIP sikkerhetsstandardene.

5. Andre fordeler med NETELLER VIP Platinum og Diamond

5.1 Hvis du er NETELLER VIP Platinum eller Diamond kan du fra tid til annen være kvalifisert for flere fordeler. Disse fordelene vil vises i VIP Lounge.

6. NETELLER VIP sikkerhetsstandarder

6.1 Du bekrefter og samtykker til at du vil:

(a) oppfylle sikkerhetsstandardene som beskrevet i brukervilkårene for NETELLER-kontoer;

(b) oppbevarer påloggingsinformasjon og passord for din NETELLER-konto på et trygt sted og ikke vil (med mindre vi gir tillatelse) dele disse opplysningene med noen eller skrive dem ned.

(c) endre passordet til din NETELLER-konto regelmessig og bruke forskjellige passord på ulike nettsteder.

(d) slette e-postmeldinger du mottar med NETELLER-kontoinformasjon. Disse e-postmeldingene skal slettes permanent.

(e) kontakte NETELLER umiddelbart hvis du tror at en annen person har tilgang til din NETELLER-konto.

(f) logge inn på din NETELLER-konto kun via din PC eller mobilenhet og ta alle nødvendige forholdsregler når du skriver inn NETELLER-kontoinformasjon online.

(g) ikke svare på e-postmeldinger som ber deg om å oppgi din NETELLER-kontoinformasjon.

(h) bruke oppdatert antivirus og antispyware-programmer sammen med et brannmursystem på din datamaskin og mobilenhet.

(i) lese gjennom dine NETELLER-kontoutdrag regelmessig og rapportere alle feil eller uautoriserte transaksjoner til NETELLER så raskt som mulig.

(j) bidra til all etterforskning av all aktuell eller mistenkt uautorisert tilgang til din NETELLER-konto.

Dette kalles "NETELLER VIP sikkerhetsstandarder".

7. Miste VIP-status og oppsigelse

7.1 Hvis du ikke oppfyller minimumskravene i et kalenderår vil du miste din NETELLER VIP-status og du vil ikke lenger motta NETELLER VIp-fordelene.

7.2 Uavhengig av det ovenstående, forbeholder NETELLER seg retten til å fjerne din VIP-status, nekte deg NETELLER VIP-fordeler eller suspendere eller avslutte din NETELLER-konto når som helst og etter eget skjønn hvis det er grunn til å tro at:

(a) Uautorisert tilgang til din NETELLER-konto er et resultat av at du ikke oppfyller VIP sikkerhetsstandardene eller som et resultat av skjødesløs eller feil håndtering, oppbevaring eller offentliggjøring av din NETELLER-kontoinformasjon, og/eller

(b) du har misligholdt eller forsøkt å misligholde disse VIP vilkårene og betingelsene eller brukervilkårene for NETELLER-kontoen, eller

(c) du har forsøkt å omgå eller på annen måte forsøkt å misligholde NETELLERs sikkerhets- eller driftsprosedyrer eller forsøkt å misbruke noen av NETELLER-tilbudene, inkludert, men ikke begrenset til, følgende scenarioer:

(i) Transaksjoner til eller fra NETELLER-næringsdrivende ikke er tilknyttet en legitim aktivitet som anses som tilfredsstillende etter NETELLERs eller NETELLER-næringsdrivendes eget skjønn.

(ii) Handlinger og/eller forsøk på å registrere og/eller godkjenne mer enn én NETELLER-konto i ditt navn eller i en tredjeparts navn ("Flere kontoer")

(iii) Bruke flere kontoer for å utnytte markedsføringskampanjer og bonuser fra NETELLER eller en NETELLER-næringsdrivende.

7.3 I samsvar med paragraf 8.2 nedenfor skal du ikke forsøke å åpne en annen NETELLER-konto uten skriftlig tillatelse fra NETELLER.

8. Endringer av NETELLER VIp vilkår og betingelser

8.1 NETELLER forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst, inkludert retten til å avslutte NETELLER VIP-programmet.

8.2 I samsvar med paragraf 7.3 nedenfor vil endringene kommuniseres via e-post til den primære e-postadressen du registrerte for din NETELLER-konto. Foreslåtte endringer vil tre i kraft 2 måneder etter at varselet er sendt med mindre du sender oss et skriftlig varsel der du motsetter deg den foreslåtte endringen. Dine innsigelser skal anses som et varsel om å avslutte din deltakelse i NETELLER VIP-programmet og VIP vilkårene og betingelsene vil ikke lenger gjelde for deg.

8.3 Varselperioden på 2 måneder skal ikke gjelde i tilfeller der vi, etter rimelig skjønn, antar at den foreslåtte endringen hverken vil redusere dine rettigheter eller utvide dine forpliktelser. I slike tilfeller vil den foreslåtte endringen tre i kraft umiddelbart uten forutgående varsel.

9. Diverse

9.1 Du godkjenner og samtykker til at NETELLER kam dele dine personopplysninger med NETELLER-næringsdrivende med det formål å etterforske mistenkelige transaksjoner.

9.2 Alle avgjørelser fra NETELLER er endelig og det vil ikke være rom for ytterligere korrespondanse.

9.3 Disse VIP vilkårene og betingelsene skal reguleres og fortolkes i samsvar med lovgivningen i England ogWales. I tilfeller der det oppstår tvister i forbindelse med disse VIP vilkårene og betingelsene er partene ugjenkallelig forpliktet til å underkaste seg den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales uavhengig av lovkonflikt.

9.4 Hvis deler av disse VIP vilkårene og betingelsene anses som ugyldig, ulovlig eller ugjennomførbart av en domstol i jurisdiksjonen, skal slike deler fjernes fra VIP vilkårene og betingelsene og de gjenværende VIP vilkårene og betingelsene skal fortsatt gjelde og håndheves etter gjeldende lovgivning.

9.5 Disse VIP vilkårene og betingelsene er skrevet på engelsk, og hvis de oversettes til andre språk er dette kun av praktiske årsaker, og den engelske versjonen skal gjelde.

10. Definisjoner og fortolkning

10.1 Betegnelsene nedenfor skal ha følgende mening når de brukes i disse VIP vilkårene og betingelsene:

"Kvalifisert transaksjon" betyr pengetransaksjoner til NETELLER-næringsdrivende og alle kryptovaluta transakjoner (som definert i NETELLER Brukervilkår for kryptovaluta). Følgende transaksjoner kvalifiserer ikke som kvalifiserende:

(i) Transaksjoner med ditt fysiske eller virtuelle NETELLER Net+ forhpndsbetalt MasterCard og virtuelle gavekort, hverken online eller i en fysisk butikk,

(ii) transaksjoner fra person-til-person, inkludert transaksjoner mellom egne kontoer.

NETELLER-næringsdrivende betyr alle personer som bruker NETELLER-betalingstjenester for kommersielle formål som er gjenstand for vilkårene og betingelsene for NETELLER-næringsdrivende.

NETELLER-konto betyr kontoen med elektroniske penger som er gjort tilgjengelig for deg i samsvar med brukervilkårene for NETELLER-kontoer.

"Du" eller "deg" skal bety deg, den fysiske personen som NETELLER-kontoen ble åpnet og brukes av,

"NETELLER" betyr Paysafe Financial Services Limited, et selskap registrert i samsvar med lovgivningen i England og Wales med organisasjonsnummer 04478861, og autorisert av Financial Conduct Authority (FCA) under the Electronic Money Regulations 2011 for utstedelse av elektroniske penger under registreringsnummer 900015.