Velg din opplevelse: ×

NETELLER VIP brukervilkår

Versjon – November 2020

1. Omfanget av NETELLER VIP-brukervilkår

1.1 Disse brukervilkårene («VIP-brukervilkår») skal gjelde for NETELLER VIP-programmet («VIP-programmet»), i tillegg til NETELLER brukervilkår og Paysafe personvernerklæring. Disse regulerer hvordan du kvalifiseres til, opprettholder og/eller mister NETELLER VIP-status (som beskrevet nedenfor).

1.2 I tilfeller der brukervilkårene for NETELLER-kontoen og disse VIP-brukervilkårene ikke samsvarer, skal VIP-brukervilkårene gjelde.

2. Oppnå NETELLER VIP-status

2.1 Hvis du har en gyldig NETELLER-konto og foretar kvalifiserte transaksjoner på totalt $ 6 000 (seks tusen dollar) eller mer i løpet av et kvartal («Minimumskrav»), vil NETELLER-kontoen din automatisk kvalifisere for NETELLER VIP-status («NETELLER VIP-status») og du vil bli en NETELLER VIP-bruker («NETELLER VIP»).

2.2 Vi gir deg fordelene som beskrevet under NETELLER VIP på NETELLER-nettstedet («NETELLER VIP-fordeler»). NETELLER VIP-fordelene varierer avhengig av NETELLER VIP-nivå som beskrevet i paragraf 3 nedenfor.

3. NETELLER VIP-nivå

3.1 Mot slutten av hvert kvartal vil vi vurdere totalt antall kvalifiserte transaksjoner fra din NETELLER-konto i løpet av kvartalet, og bruke ett av følgende NETELLER VIP-nivåer («NETELLER VIP Level») for din NETELLER-konto i neste kvartal:

a) $ 6 000 (seks tusen dollar) eller mer — «Bronze»,

b) $ 15 000 (femten tusen dollar) eller mer — «Silver»,

c) $ 45 000 (førtifem tusen dollar) eller mer — «Gold»,

d) $ 150 000 (hundre og femti tusen dollar) eller mer — «Diamond»,

e) $ 600 000 (seks hundre tusen dollar) eller mer — «Exclusive».

3.2 Hvis du oppnår minimum transaksjonsbeløp for et høyere NETELLER-nivå i løpet av et kvartal, vil vi oppgradere VIP-nivået for den gjenværende kvartalsperioden. Alle andre endringer av NETELLER VIP-nivået skal gjennomføres den første dagen i hvert kvartal.

3.3 Vi skal endre NETELLER VIP-nivået i samsvar med vilkårene i paragraf 3. Ditt nåværende NETELLER VIP-nivå vises under «Kontooversikt» på NETELLER-kontoen din.

4. Andre fordeler med NETELLER VIP Diamond og Exclusive.

4.1 Hvis du er NETELLER VIP Platinum eller Diamond kan du fra tid til annen være kvalifisert for flere fordeler.

5. NETELLER VIP sikkerhetsstandarder

5.1 Du bekrefter og samtykker til at du vil:

a) oppfylle sikkerhetsstandardene som beskrevet i NETELLER brukervilkårene.

b) oppbevare brukernavn og passord for din NETELLER-konto på et trygt sted, og ikke vil (med mindre vi gir tillatelse) dele disse opplysningene med andre eller skrive dem ned.

c) endre passordet til din NETELLER-konto regelmessig og bruke forskjellige passord på ulike nettsteder.

d) slette e-postmeldinger du mottar med NETELLER-kontoinformasjon. Disse e-postmeldingene skal slettes permanent.

e) kontakte NETELLER umiddelbart hvis du tror at en annen person har tilgang til din NETELLER-konto.

f) logge inn på din NETELLER-konto kun via din PC eller mobilenhet, og ta alle nødvendige forholdsregler når du skriver inn NETELLER-kontoinformasjon på nett.

g) ikke svare på e-postmeldinger som ber deg om å oppgi din NETELLER-kontoinformasjon.

h) bruke oppdatert antivirus og antispyware-programmer sammen med et brannmursystem på din datamaskin og mobilenhet.

i) lese gjennom dine NETELLER-kontoutdrag regelmessig og rapportere alle feil eller uautoriserte transaksjoner til NETELLER så raskt som mulig.

j) bidra til all etterforskning av all aktuell eller mistenkt uautorisert tilgang til din NETELLER-konto.

Dette kalles «NETELLER VIP sikkerhetsstandarder».

6. Tap av VIP-status og oppsigelse

6.1 Hvis du ikke oppfyller minimumskravene i et kvartal vil du miste NETELLER VIP-statusen, og du vil ikke lenger motta NETELLER VIP-fordelene.

6.2 Uavhengig av det ovenstående, forbeholder NETELLER seg retten til å fjerne din VIP-status, nekte deg NETELLER VIP-fordeler eller suspendere eller avslutte NETELLER-kontoen din når som helst og etter eget skjønn, hvis det er grunn til å tro at:

a) uautorisert tilgang til din NETELLER-konto er et resultat av at du ikke oppfyller VIP sikkerhetsstandardene, eller som et resultat av skjødesløs eller feil håndtering, oppbevaring eller offentliggjøring av din NETELLER-kontoinformasjon, og/eller

b) du har misligholdt eller forsøkt å misligholde disse VIP-brukervilkårene eller brukervilkårene for NETELLER-kontoen, eller

c) du har forsøkt å omgå eller på annen måte forsøkt å misligholde sikkerhets- eller driftsprosedyrer fra NETELLER eller forsøkt å misbruke noen av NETELLER-tilbudene, inkludert, men ikke begrenset til, følgende scenarioer:

i) Transaksjoner til eller fra NETELLER-nettbutikker som ikke er tilknyttet en legitim aktivitet som kan anses som tilfredsstillende etter NETELLERs eller forhandlerens eget skjønn.

ii) Handlinger og/eller forsøk på å registrere og/eller godkjenne mer enn én NETELLER-konto i ditt navn eller i en tredjeparts navn («Flere kontoer»).

iii) Bruk av flere kontoer for å utnytte markedsføringskampanjer og bonuser fra NETELLER eller en NETELLER-forhandler.

6.3 Du skal ikke forsøke å åpne en annen NETELLER-konto uten forhåndssamtykke fra NETELLER.

7. Endringer av NETELLER VIP-brukervilkår

7.1 NETELLER forbeholder seg retten til å endre disse VIP-brukervilkårene når som helst, inkludert retten til å trekke tilbake NETELLER VIP-programmet fullstendig.

7.2 I henhold til punkt 7.3 nedenfor, vil endringer formidles via e-post til den primære e-postadressen som er registrert for NETELLER-kontoen din. Foreslåtte endringer vil tre i kraft to (2) måneder etter at varselet er sendt, med mindre du sender oss et skriftlig varsel der du motsetter deg den foreslåtte endringen. Dine innsigelser skal anses som et varsel om å avslutte din deltakelse i NETELLER VIP-programmet, og VIP-brukervilkårene vil ikke lenger gjelde for deg.

7.3 Oppsigelsesfristen på to (2) måneder gjelder ikke når vi med vår rimelige oppfatning mener at endringen verken reduserer rettighetene eller øker forpliktelsene dine. I slike tilfeller vil den foreslåtte endringen tre i kraft umiddelbart uten forutgående varsel.

8. Annet

8.1 Du godkjenner og samtykker til at NETELLER kan dele personopplysningene dine med NETELLER-forhandlere med det formål å etterforske mistenkelige transaksjoner.

8.2 Alle beslutninger fra NETELLER er endelig, og det vil ikke være rom for ytterligere korrespondanse.

8.3 Disse VIP-brukervilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovgivningen i England og Wales. I tilfelle det oppstår en tvist fra eller i forbindelse med disse VIP-brukervilkårene, overlater partene ugjenkallelig saken til domstolene i England som eksklusiv jurisdiksjon uten hensyn til lovvalgsregler.

8.4 Hvis deler av disse VIP-brukervilkårene anses som ugyldig, ulovlig eller ugjennomførbart av en domstol i jurisdiksjonen, skal slike deler fjernes fra VIP-brukervilkårene, og de gjenværende VIP-brukervilkårene skal fortsatt gjelde og håndheves etter gjeldende lovgivning.

8.5 Disse VIP-brukervilkårene er opprinnelig skrevet på engelsk, og hvis de oversettes til andre språk er dette kun av praktiske årsaker, og den engelske versjonen skal gjelde.

9. Definisjoner og fortolkning

9.1 Betegnelsene nedenfor skal ha følgende mening når de brukes i disse VIP-brukervilkårene:

«Kvalifisert transaksjon» betyr pengetransaksjoner til NETELLER-forhandlere og alle kryptovalutatransaksjoner (som definert i NETELLERs brukervilkår for kryptovaluta. Følgende kvalifiserer ikke som kvalifiserte transaksjoner:

  • Transaksjoner med ditt fysiske eller virtuelle NETELLER Net+ Prepaid Mastercard og virtuelle gavekort, hverken på nett eller på et fysisk utsalgssted,
  • transaksjoner fra person-til-person, inkludert transaksjoner mellom egne kontoer.

«NETELLER-forhandler» betyr alle personer som bruker NETELLERs betalingstjenester for kommersielle formål som er gjenstand for brukervilkårene for NETELLER-forhandlere.

«NETELLER-konto» betyr kontoen med elektroniske penger som er gjort tilgjengelig for deg i samsvar med NETELLER-brukervilkårene.

«NETELLER» betyr Paysafe Financial Services Limited, et selskap som er stiftet i samsvar med lovene i England og Wales med registreringsnummer 4478861, godkjent av Financial Conduct Authority (FCA) i henhold til European Communities (Electronic Money) Regulations 2011 for utstedelse av elektroniske penger under lisensnummer FRN 900015.

«Kvartal» betyr hver av følgende tremånedersperioder i ett kalenderår: 1. januar – 31. mars, 1. april – 30. juni, 1. juli – 30. september, 1. oktober – 31. desember.

«Du» eller «deg» skal bety deg, den fysiske personen som NETELLER-kontoen ble åpnet og brukes av.