Zasady i Warunki Promocji NETELLER „Zwrot Gotówki Prepaid”

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UDZIAŁU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI I WARUNKAMI. PRZYSTĄPIENIE DO UDZIAŁU W PROMOCJI JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW ORAZ Z ZOBOWIĄZANIEM SIĘ DO ICH PRZESTRZEGANIA. NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI OGRANICZENIA PRAW UŻYTKOWNIKA I PRZYSŁUGUJĄCYCH MU ŚRODKÓW PRAWNYCH.

1. Promocja („Promocja”) oraz Zasady i warunki Promocji

W okresie od 7 marca 2024 do 14 marca 2024 NETELLER daje Ci szansę zdobycia stałej kwoty w wysokości 5%* („Zwrot Gotówki”), kiedy wydasz co najmniej 50 $ (lub ich równowartość w innej walucie) na Kwalifikujące się Transakcje („Cel”) dokonane za pomocą swojej fizycznej lub wirtualnej karty przedpłaconej Net+ Mastercard®** („Karta”) w Okresie Promocji. Uczestnicy mogą zdobyć maksymalnie 10 $ USD w formie Zwrotu Gotówki.

*Zwrot Gotówki dla każdego Uczestnika jest ograniczony do maksymalnej kwoty 10 $ łącznie za wszystkie Kwalifikujące się Transakcje dokonane przy użyciu fizycznej lub wirtualnej karty przedpłaconej Net+ Mastercard w Okresie Promocji.

** Na potrzeby niniejszej Promocji Zwrot Gotówki będzie obliczany na podstawie łącznej kwoty wszystkich Kwalifikujących się Transakcji dokonanych fizyczną lub wirtualną kartą przedpłaconej Net+ Mastercard® w Okresie Promocji.

1.1 NETELLER przekaże Zwrot Gotówki Uczestnikom uprawnionym do otrzymania go, bezpośrednio na ich Konto NETELLER jako uznanie na rachunku do 28 marca 2024 23:59GMT, dla wszystkich Uczestników, którzy dokonali Kwalifikujących się Transakcji i spełnili wszystkie Warunki Udziału do dnia 14 marca 2024 bez konieczności powiadamiania lub zwracania się do poszczególnych Uczestników. NETELLER zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu płatności najpóźniej do 11 kwietnia2023 r., do godz. 23:59 GMT, jeśli według swojej wyłącznej oceny uzna to za konieczne.

1.2 Promocja jest dostępna tylko dla tych posiadaczy Kont NETELLER zgodnie z Warunkami Korzystania z NETELLER, którzy (i) posiadają miejsce zamieszkania w kwalifikujących się krajach; (ii) uzyskali fizyczną kartę przedpłaconej Net+ Mastercard® przed Okresem Promocji lub w jego trakcie, (iii) otrzymali E-mail z Zaproszeniem zgodnie z punktem 1.4 poniżej.

1.3 Uczestnicy mogą otrzymać Zwrot Gotówki w wysokości maksymalnie 10 $ pod warunkiem, że dokonali Kwalifikujących się Transakcji i spełnili wszystkie Warunki Udziału podczas Okresu Promocji. Maksymalna wartość Zwrotu Gotówki przyznanego za wszystkie Kwalifikujące się Transakcje (lub ich równowartość w innej walucie) dokonane w Okresie Promocji jest ograniczona do dziesięciu dolarów (10) (lub ich równowartość w innej walucie).  

1.4 NETELLER wyśle wybranym klientom wiadomość e-mail z zaproszeniem („E-mail z Zaproszeniem”) na główny adres e-mail zarejestrowany na ich koncie NETELLER.

2. Okres promocji

Promocja jest ograniczona w czasie trwa tylko w okresie od 7 marca 2024 roku 00:01 GMT do 14 marca 23.59 roku 23:59 GMT („Okres Promocji”).

3. Warunki Udziału

Aby wziąć udział w niniejszej Promocji, Użytkownik musi spełnić wszystkie kryteria określone i przedstawione poniżej:

  1. musi posiadać zarejestrowane konto w NETELLER zgodnie z Warunkami Korzystania z NETELLER („Konto”);
  2. Uczestnik musi złożyć wniosek i aktywować fizyczną kartę przedpłaconej Net+ Mastercard® wydaną na jego nazwisko zgodnie z Warunkami Korzystania z NETELLER i aktywować ją podczas Okresu Promocji lub wcześniej;
  3. nie może korzystać z konta w celach komercyjnych;
  4. nie być pracownikiem lub członkiem najbliższej rodziny pracownika NETELLER Ltd, Paysafe Payment Solutions Limited lub innych firm należących do grupy Paysafe. W celu uniknięcia wątpliwości termin „pracownik” obejmuje wykonawców i osoby oddelegowane, a termin „członek najbliższej rodziny” oznacza osobę pozostającą z pracownikiem w którymkolwiek z poniższych stosunków: a/ małżonek/małżonka oraz jego/jej rodzice; b/ synowie i córki oraz ich małżonki i małżonkowie; c/ rodzice oraz ich małżonki i małżonkowie; d/ bracia i siostry oraz ich małżonkowie i małżonki; e/ dziadkowie i wnuki oraz ich małżonkowie i małżonki; f/ partner życiowy/partnerka życiowa oraz jego/jej rodzice, w tym partnerzy życiowi osoby zdefiniowanej w punktach od a/ do g/; oraz g/ każda osoba spokrewniona lub spowinowacona, której bliska relacja z pracownikiem odpowiada relacji rodzinnej;
  5. nie może być usługodawcą lub członkiem najbliższej rodziny usługodawcy świadczącego usługi dla jakiejkolwiek spółki Grupy Paysafe;
  6. musi mieć ukończone 18 lat;
  7. nie może mieszkać ani znajdować się w żadnym kraju, w którym NETELLER nie może oferować Kont;
  8. nie może posiadać Konta zarejestrowanego w kraju, w którym niniejsza Promocja może być uważana za nielegalną i/lub zakazaną. Uczestnik może wziąć udział w tej Promocji tylko jeśli został wysłany do niego E-mail z Zaproszeniem; oraz
  9. otrzyma E-mail z Zaproszeniem bezpośrednio od NETELLER.

Powyższe elementy są określane zbiorczo jako „Warunki Udziału”. Dla celów niniejszej Promocji uczestnikiem jest użytkownik końcowy, który spełnia wszystkie Warunki Udziału („Uczestnik”).

O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, aktualne Zasady i Warunki Promocji powinny być odczytywane i interpretowane łącznie z Warunkami Korzystania z NETELLER.

4. Kwalifikująca się Transakcja

4.1 Na potrzeby niniejszej Promocji Kwalifikującymi się Transakcjami są dokonane za pomocą fizycznej Karty pomyślne transakcje w Internecie lub w fizycznych punktach handlowych tych partnerów handlowych, którzy przy zakupie towarów i usług akceptują kartę Mastercard®.

4.2 Następujące transakcje nie będą uznawane za Transakcje Kwalifikujące się dla celów niniejszej Promocji:

a) Wpłaty na i wypłaty z Konta NETELLER Użytkownika, w tym bankomatowe wypłaty gotówki z Karty;

b) Transakcje NETELLER pomiędzy powiązanymi Kontami;

c) Przelewy z Konta NETELLER Użytkownika na jego Konto Skrill lub odwrotnie;

d) Transakcje płatności typu Person-to-Person za pośrednictwem Konta NETELLER Użytkownika;

e) Transakcje dotyczące opłat za media np. energię elektryczną, gaz, olej opałowy, kanalizację i wodę;

f) Transakcje dotyczące przekazów pieniężnych lub bankowych;

g) Transakcje dotyczące produktów i usług instytucji finansowych. Takie produkty i usługi mogą obejmować czeki i inne produkty finansowe, towary promocyjne, opłaty za pożyczki i usługi doradztwa finansowego;

h) Transakcje dotyczące usługi typu Quasi Cash w instytucjach finansowych, zakup czeków podróżnych, walut obcych lub przekazów pieniężnych, a także transakcje mające na celu otwarcie lub zasilenie konta depozytowego w instytucji finansowej;

i) Transakcje ręcznej wypłaty gotówki, transakcje otwarcia lub zasilenia konta depozytowego w instytucji finansowej lub zakupu czeków podróżnych, walut obcych, przekazów pieniężnych, metali szlachetnych lub obligacji oszczędnościowych w instytucji finansowej;

j) Transakcje kupna, sprzedaży i pośrednictwa w obrocie kryptowalutami, papierami wartościowymi, akcjami, obligacjami, towarami i funduszami inwestycyjnymi.

k) Transakcje dotyczące wszystkich rodzajów ubezpieczeń osobistych lub firmowych, w tym polis komunikacyjnych, na życie, zdrowotnych, szpitalnych, medycznych i dentystycznych, dla właścicieli domów i najemców, w związku z tytułami własności nieruchomości, dotyczących zdrowia zwierząt domowych, od powodzi, pożaru lub trzęsienia ziemi;

l) Transakcje dotyczące wynajmu i zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi, takie jak usługi agentów nieruchomości, pośredników i zarządców oraz usługi wynajmu mieszkań. Takie opłaty mogą obejmować opłaty za zarządzanie, prowizje za wynajem nieruchomości oraz opłaty za wynajem nieruchomości.

m) Transakcje przekazania środków na konto Mastercard.

n) Transakcje dotyczące usług płatniczych, w których: i) środki są dostarczane lub udostępniane osobie innej niż posiadacz karty, ii) środki zasilają rachunek pieniężny, iii) środki zasilają kartę z zapisaną wartością lub kartę przedpłaconą;

o) Transakcje dotyczące płatności za mandaty, transakcje z instytucjami państwowymi, które zarządzają i przetwarzają lokalne, stanowe i federalne grzywny i kary, wykroczenia drogowe, kary w postaci prac na cele użyteczne społeczne lub kary finansowe wymierzane na podstawie posiadanego majątku;

p) Transakcje związane z płatnościami podatkowymi lub z wszelkimi lokalnymi, regionalnymi i krajowymi podmiotami, które zajmują się administracją finansową i podatkami, w tym pobieraniem podatków i kar oraz przechowywaniem i wypłacaniem środków. Do takich akceptantów należą wydziały zajmujące się wymiarem podatku od nieruchomości, urzędy celne oraz urzędy skarbowe;

q) Transakcje na rzecz jakichkolwiek organów państwowych;

4.3 Zastrzegamy sobie prawo do nieuwzględnienia w niniejszej Promocji wszelkich Kwalifikujących się Transakcji, które według naszego wyłącznego, lecz uzasadnionego uznania, ocenimy jako stanowiące nadużycie Promocji, w tym między innymi transakcje, które nie mają celu komercyjnego, transakcje wielokrotne, które są dokonywane w celu sztucznego zwiększenia ilości Kwalifikujących się Transakcji, lub transakcje, które nie są dokonywane dla osobistej korzyści posiadacza Konta.

5. Prywatność i własność Intelektualna

a)  Przetwarzanie danych Uczestników podlega postanowieniom Polityki Prywatności Paysafe Group Limited, którą można znaleźć na stronie internetowej NETELLER (https://www.neteller.com/en/policies/privacy). NETELLER może wymagać przedstawienia dodatkowych informacji w celu weryfikacji zgodności z niniejszymi Zasadami i Warunkami Promocji. Uczestnicy zgadzają się, aby pewne ich dane osobowe (imię, inicjał nazwiska oraz kraj zamieszkania) zostały opublikowane w różnych kanałach marketingowych Paysafe Group, w tym między innymi na naszych stronach internetowych, w wiadomościach e-mail oraz na stronach mediów społecznościowych.

b) Na potrzeby Promocji Uczestnicy udzielają firmie NETELLER i jej podmiotom powiązanym niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, wolnej od tantiem, niezbywalnej, nieodwołalnej licencji na kopiowanie, wykorzystywanie i wyświetlanie wszelkich logo, znaków towarowych, nazw handlowych lub innej własności intelektualnej (w stosownych przypadkach), które mogą być publikowane w różnych kanałach marketingowych Grupy Paysafe, w tym między innymi na stronach internetowych, w wiadomościach e-mail i na stronach mediów społecznościowych.

6. Poufność

a) Informacje Poufne oznaczają wszelkie informacje oznaczone jako „Poufne” lub takie, co do których można zasadnie oczekiwać, że są poufne, biorąc pod uwagę kontekst ujawnienia lub charakter informacji; w tym, bez uszczerbku dla ogólności powyższego, plany biznesowe, dane, strategie, metody, listy klientów i klientek, specyfikacje techniczne, dane dotyczące transakcji i dane dotyczące klientów będą uważane za poufne.

b) W Okresie Promocji i po jego zakończeniu NETLLER będzie wykorzystywać i powielać Informacje Poufne Uczestników wyłącznie na potrzeby niniejszej Promocji i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu, a także ograniczy ujawnianie Informacji Poufnych tylko do swoich pracowników, konsultantów, doradców i niezależnych wykonawców, którzy muszą je znać.

c) Niezależnie od powyższego ujawnienie przez NETELLER Informacji Poufnych nie będzie stanowiło naruszenia niniejszych Warunków Promocji, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa lub w ramach dochodzenia bądź postępowania sądowego lub administracyjnego.

Zobowiązania do zachowania poufności określone w niniejszym Punkcie 6 nie mają zastosowania do informacji, które (i) są lub staną się powszechnie znane bez działania lub winy NETELLER; (ii) są znane NETELLER bez ograniczeń przed otrzymaniem ich od Uczestnika w związku z niniejszą Promocją z własnych, niezależnych źródeł, co potwierdza pisemna dokumentacja NETELLER, i które nie zostały nabyte, bezpośrednio lub pośrednio, od Uczestnika; (iii) NETELLER otrzyma od stron trzecich, o których NETELLER wie, że mają one legalne prawo do przekazywania takich informacji oraz nie mają obowiązku zachowania tych informacji w tajemnicy; lub (iv) informacje stworzone w niezależny sposób przez pracowników lub agentów NETELLER pod warunkiem, że NETELLER może wykazać, że ci sami pracownicy lub agenci nie mieli dostępu do Informacji Poufnych otrzymanych zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami.

7. Środki prawne

a) Jeśli Uczestnik posiada miejsce zamieszkania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niniejszy zwrot gotówki („Zwrot Gotówki ”) został dla niego („Użytkownik” lub „Uczestnik”) przygotowany przez Paysafe Financial Services Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii pod numerem 04478861, z siedzibą pod adresem  1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, Wielka Brytania („PFSL”), która posiada zezwolenie na emisję pieniądza elektronicznego i świadczenie powiązanych usług płatniczych (FCA FRN 900015) wydane przez brytyjski urząd nadzoru finansowego Financial Conduct Authority („FCA”) zgodnie z rozporządzeniami Wspólnot Europejskich (w sprawie pieniądza elektronicznego) z 2011 r. (z późniejszymi zmianami) i podlega jego nadzorowi. Jeśli Uczestnik posiada miejsce zamieszkania na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), niniejsza Promocja została dla niego przygotowana przez Paysafe Payments Solutions Limited, spółkę zarejestrowaną zgodnie z prawem Irlandii, pod numerem 626665, z siedzibą pod adresem Matheson, Block A Riverside Iv, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, D02 R296, Irlandia („PPSL”). PPSL posiada zezwolenie na działalność jako instytucja pieniądza elektronicznego wydane przez Centralny Bank Irlandii („CBI ”) zgodnie z rozporządzeniami Wspólnot Europejskich (w sprawie pieniądza elektronicznego) z 2011 r. Zarówno PFSL, jak i PPSL są określane w niniejszym dokumencie jako „NETELLER” (NETELLER prowadzi działalność jako Paysafe, Skrill, Rapid Transfer i NETELLER Money Transfer).

b) Udział w Promocji oznacza wyrażenie zgody na niniejsze Zasady i Warunki Promocji.

c)  Niniejsza Promocja nie dotyczy mieszkańców krajów, w których Promocja może być uznana za nielegalną i/lub zabronioną.

d) NETELLER zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym czasie według własnego uznania lub do wprowadzenia zmian w niniejszej Promocji w dowolnym czasie i według własnego uznania poprzez wysłanie pisemnego powiadomienia na adres e-mail zarejestrowany na Koncie Użytkownika lub poprzez wprowadzenie zmian w Zasadach i warunkach Promocji. NETELLER zastrzega sobie prawo do modyfikowania, anulowania, rozwiązania lub zawieszenia Promocji w całości lub w części, według własnej oceny, w sytuacji gdy uzna, że Promocja nie może zostać przeprowadzona zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami Promocji, lub w sytuacji, gdy wirus, błąd komputera, nieupoważnione działanie człowieka lub jakikolwiek inny powód znajdujący się poza kontrolą NETELLER może mieć negatywny wpływ na zarządzanie Promocją, jej bezpieczeństwo, bezstronność lub normalny przebieg.

e) NETELLER zastrzega sobie prawo do odsunięcia Uczestnika od udziału w niniejszej Promocji w sytuacji, gdy NETELLER ma powody uznać, że Uczestnik naruszył lub próbował naruszyć niniejsze Zasady i warunki Promocji lub Warunki korzystania z konta NETELLER (zależnie od przypadku) lub próbował obejść jakiekolwiek procedury bezpieczeństwa lub procedury operacyjne.

f)  Wszystkie decyzje NETELLER są ostateczne i wiążące i nie ma możliwości nawiązania dalszej korespondencji.

g)  NETELLER nie ponosi odpowiedzialności za: (1) jakiekolwiek nieprawidłowe lub niedokładne informacje, niezależnie od tego, czy do ich powstania doszło z winy Uczestnika, błędów w druku, czy też usterki sprzętu lub oprogramowania powiązanego z Promocją lub w niej wykorzystywanego; (2) usterki techniczne każdego rodzaju, w tym między innymi nieprawidłowe działanie, zakłócenia, przerwy w łączności na liniach telefonicznych lub usterki sprzętu bądź oprogramowania; (3) nieupoważnioną ingerencję ludzką na jakimkolwiek etapie Promocji; (4) błędy techniczne lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas zarządzania niniejszą Promocją lub przetwarzania zgłoszeń; lub (5) wszelkie obrażenia cielesne lub szkody majątkowe, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, uczestnictwem w niniejszej Promocji lub otrzymaniem bądź wykorzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem jakiejkolwiek nagrody.

h) Jeśli Uczestnik mieszka poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Zasad i Warunków Promocji lub praw i obowiązków Użytkownika oraz nas, odpowiednio, w związku z niniejszą Promocją będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii, bez uwzględnienia jakichkolwiek zasad kolizyjnych prawa międzynarodowego prywatnego (obowiązujących w Anglii lub innej jurysdykcji), które powodowałyby zastosowanie prawa jurysdykcji innej niż angielska. Jeśli Użytkownik mieszka w Europejskim Obszarze Gospodarczym, wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Zasad i Warunków Promocji lub praw i obowiązków Użytkownika oraz nas, odpowiednio, w związku z niniejszą Promocją bez uwzględnienia jakichkolwiek postanowienia zasad kolizyjnych prawa międzynarodowego prywatnego (obowiązujących w Irlandii lub innej jurysdykcji), które powodowałyby zastosowanie prawa jurysdykcji innej niż irlandzka.

i)   Jeśli wystąpią jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy wersją przetłumaczoną a (oryginalną) angielską wersją niniejszych Zasad i Warunków Promocji, pierwszeństwo będzie miała wersja angielska.

j)   W zakresie dozwolonym przez prawo, ani spółka NETELLER, ani jej przedstawiciele lub dystrybutorzy nie będą w żadnym przypadku zobowiązani do wypłacenia rekompensaty Uczestnikowi lub potencjalnemu Uczestnikowi, a także nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności (niezależnie od tego, czy jest to odpowiedzialność bezpośrednia, pośrednia, specjalna, przypadkowa, z nawiązką, karna lub wynikowa) za udział (lub próbę udziału) w Promocji lub w związku z nim, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z roszczenia opierającego się na umowie, gwarancji, delikcie (w tym zaniedbaniu), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób. Ustawowe prawa Uczestnika pozostają bez zmian. Jednakże, nic w tych Warunkach promocji nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia spowodowane przez zaniedbanie ze strony NETELLER, za oszustwo lub jakiekolwiek inne okoliczności, w których odpowiedzialność na mocy prawa nie może zostać wyłączona lub ograniczona.

k)  NETELLER nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Zasad i Warunków Promocji, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika ze zdarzeń, okoliczności lub przyczyn pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą, takich jak m.in. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, niekorzystne warunki pogodowe, strajk, wojna (wypowiedziana lub nie), embargo, blokada, zakaz prawny, działania rządowe, zamieszki, powstanie, uszkodzenie, zniszczenie, opóźnienie lub odwołanie lotu lub innego transportu.

8. Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Oferty Promocyjnej lub ogólnie naszych usług, można się w każdej chwili z nami skontaktować. W tym celu należy wysyłać wiadomość do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem opcji „Wsparcie e-mailowe” na naszej Stronie lub zadzwonić pod numer +44 203 308 2520.