Zasady i warunki Promocji NETELLER „Zwrot gotówki dla kart przedpłaconych”

PRZED PRZYSTĄPIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI I WARUNKAMI. UZNAJE SIĘ, ŻE UŻYTKOWNIK ZAAKCEPTOWAŁ NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI I ZGADZA SIĘ ICH PRZESTRZEGAĆ PODCZAS UDZIAŁU W PROMOCJI. NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI ZAWIERAJĄ MIĘDZY INNYMI OGRANICZENIA PRAW UCZESTNIKA ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH MU ŚRODKÓW PRAWNYCH.

1. Promocja („Promocja”) oraz Zasady i warunki Promocji.

Od 22 kwietnia 2024 r. do 5 maja 2024 r. NETELLER oferuje możliwość zwrotu stałej kwoty w wysokości 5%* („Zwrot Gotówki’’) od każdej kwoty wydanej na Kwalifikujące się Transakcje dokonane przy użyciu fizycznej i/lub wirtualnej karty Net+ Prepaid Mastercard®** („Karta’’) przez Apple Pay® lub Google Pay™ w Okresie Promocji.

*Zwrot gotówki dla każdego Uczestnika jest ograniczony do maksymalnej kwoty 10 $ dla łącznej sumy wszystkich Kwalifikujących się Transakcji wykonanych w Okresie Promocji fizyczną i/lub wirtualną kartą Przedpłaconą Net+ Mastercard.

**Na potrzeby niniejszej Promocji Zwrot Gotówki zostanie obliczony od łącznej kwoty wszystkich Kwalifikujących się Transakcji dokonanych w Okresie Promocji za pomocą fizycznej i wirtualną kartą Przedpłaconą Net+ Mastercard® .

1.1 Uczestnikom uprawnionym do otrzymania Zwrotu Gotówki, NETELLER przekaże Zwrot Gotówki poprzez uznanie tej kwoty bezpośrednio na ich koncie NETELLER do 20 maja 2024, godz. 23:59 czasu GMT. Powyższe dotyczy wszystkich Uczestników, którzy dokonali Kwalifikujących się Transakcji oraz spełnili wszystkie Warunki Udziału do 5 maja 2024, i nie wymaga powiadamiania ich o tych działaniach. NETELLER zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wypłaty wszystkim uprawnionym Uczestnikom najpóźniej do 3 czerwca 2024, do godziny 23:59 czasu GMT, jeśli będzie to konieczne.

1.2 Niniejsza Promocja jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy kont NETELLER zgodnie z Warunkami korzystania z NETELLER, którzy (i) są mieszkańcami uprawnionych krajów; (ii) mają fizyczną lub wirtualną kartę Net+ Prepaid Mastercard® dodaną do Apple Wallet lub Google Wallet™ przed Okresem Promocji lub w trakcie.

1.3 Uczestnicy mogą uzyskać zwrot gotówki w maksymalnej wysokości 10 $ po dokonaniu Kwalifikujących się Transakcji i spełnieniu wszystkich Kryteriów Kwalifikacyjnych w Okresie Promocji. Maksymalna wartość Zwrotu Gotówki przyznawanego za wszystkie dokonane w Okresie Promocji Kwalifikujące się Transakcje jest ograniczona do dziesięciu dolarów (10 (lub ich równowartości).

1.4 NETELLER wyśle wybranym klientom e-mail z zaproszeniem („E-mail z Zaproszeniem”) na główny adres e-mail zarejestrowany na ich koncie NETELLER.

2. Okres Promocji

Promocja trwa tylko w ograniczonym okresie, tj. od 22 kwietnia 2024 00:01 czasu GMT do 5 maja 2024 23:59 czasu GMT („Okres Promocji”).

3. Warunki Udziału

Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone i przedstawione poniżej:

a) musi posiadać zarejestrowane konto NETELLER zgodnie z Warunkami korzystania z NETELLER („Konto”);

b) musi wystąpić o fizyczną lub wirtualną kartą Przedpłaconą Net+ Mastercard® wydaną na jego imię i nazwisko zgodnie z Warunkami korzystania z NETELLER oraz aktywować tę kartę przed lub w trakcie Okresu Promocji;

c) nie może wykorzystywać swojego Konta do celów komercyjnych;

d) nie może być pracownikiem lub członkiem najbliższej rodziny pracownika NETELLER Ltd, Paysafe Payment Solutions Limited, lub jakiejkolwiek innej firmy należącej do grupy Paysafe. Dla uniknięcia wątpliwości termin „pracownik” obejmuje również kontrahentów i pracowników oddelegowanych, zaś termin „członek najbliższej rodziny” oznacza każdą osobę pozostającą z pracownikiem w którejkolwiek z poniższych relacji: a/ współmałżonek i jego rodzice; b/ synowie i córki oraz ich współmałżonkowie; c/ rodzice oraz ich współmałżonkowie; d/ bracia i siostry oraz ich współmałżonkowie; e/ dziadkowie i wnuki oraz ich współmałżonkowie; f/ partnerzy domowi i ich rodzice, w tym partnerzy domowi osób wymienionych w punktach od a/ do g/ niniejszej definicji; oraz g/ wszelkie osoby spokrewnione lub spowinowacone, których bliski związek z pracownikiem jest równoważny ze związkiem rodzinnym;

e) nie może być dostawcą usług lub bezpośrednim członkiem rodziny dostawcy usług świadczonych jakiejkolwiek firmie należącej do grupy Paysafe;

f) musi mieć ukończone 18 lat;

g) nie może zamieszkiwać ani znajdować się w kraju, w którym NETELLER nie ma zezwolenia na oferowanie Kont;

h) nie może mieć konta i nie może korzystać z konta w kraju, w którym niniejsza Promocja może być uznana za nielegalną i/lub zabronioną przez prawo. Udział w niniejszej Promocji może wziąć wyłącznie osoba, która otrzymała E-mail z Zaproszeniem oraz

i) otrzymała E-mail z Zaproszeniem bezpośrednio od NETELLER.

Powyższe wymogi są określane łącznie jako „Warunki Udziału”. Na potrzeby niniejszej Promocji uczestnikiem jest klient końcowy, który spełnia wszystkie Warunki Udziału („Uczestnik”).

O ile niniejsze Zasady i warunki promocji wyraźnie nie stanowią inaczej, należy je czytać i interpretować łącznie z Warunkami korzystania z NETELLER.

4. Kwalifikująca się Transakcja

4.1 Dla celów niniejszej Promocji Kwalifikujące się Transakcje to pomyślnie zakończone transakcje przy użyciu fizycznej lub wirtualnej Karty za pośrednictwem Apple Pay® lub Google Pay™ online lub w fizycznym punkcie sprzedaży u akceptanta, który akceptuje Mastercard® i obsługuje Apple Pay® lub Google Pay™ w celu zakupu towarów i usług.

4.2 Na potrzeby niniejszej Promocji poniższe transakcje nie będą uznawane za Kwalifikujące się Transakcje:

a) Zasilenia konta NETELLER i wypłaty z niego, w tym dokonywane za pośrednictwem bankomatu gotówkowe wypłaty z Karty;

b) Transakcje NETELLER pomiędzy powiązanymi kontami;

c) Przelewy dokonywane z konta NETELLER Uczestnika na konto Skrill Uczestnika lub odwrotnie;

d) Płatności typu person-to person dokonywane poprzez konto NETELLER Uczestnika;

e) Transakcje dotyczące usług komunalnych, takich jak energia elektryczna, gaz, olej opałowy, usługi sanitarne lub wodne;

f) Transakcje przelewów pieniężnych lub bankowych;

g) Transakcje dotyczące towarów i usług od instytucji finansowych. Takie towary i usługi mogą obejmować czeki i inne produkty finansowe, towary promocyjne, opłaty za pożyczki i opłaty za usługi doradztwa finansowego;

h) Transakcje dotyczące usług quasi-gotówkowych od instytucji finansowych, zakup czeków podróżnych, waluty obcej lub przekazów pieniężnych lub transakcje otwarcia lub zasilenia konta depozytowego w instytucji finansowej;

i) Transakcje ręcznej (fizycznej) wypłaty gotówki, transakcje otwarcia lub zasilenia rachunku depozytowego w instytucji finansowej lub zakupu czeków podróżnych, waluty obcej, przekazów pieniężnych, metali szlachetnych lub obligacji oszczędnościowych w instytucji finansowej;

j) Transakcje kupna, sprzedaży i pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi, akcjami, obligacjami, towarami i funduszami inwestycyjnymi.

k) Transakcje dotyczące wszystkich rodzajów polis ubezpieczeniowych osobistych lub biznesowych, w tym samochodowych, na życie, zdrowotnych, szpitalnych, medycznych i dentystycznych, właścicieli domów i najemców, tytułów własności nieruchomości, polis ubezpieczeniowych dotyczących zdrowia zwierząt domowych, powodzi, pożaru lub trzęsienia ziemi;

l) Transakcje wynajmu i zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi, takie jak agenci nieruchomości, brokerzy i zarządcy oraz usługi wynajmu mieszkań. Takie opłaty mogą obejmować opłaty za zarządzanie, prowizje za wynajem nieruchomości i płatności za wynajem nieruchomości.

m) Transakcje przelewu środków na konto Mastercard.

n) Transakcje dotyczące usług płatniczych, w których: i) środki są dostarczane lub udostępniane osobie innej niż posiadacz karty, ii) środki są ładowane na rachunek pieniężny, iii) środki są ładowane na przechowywaną wartość lub kartę przedpłaconą;

o) Transakcje dotyczące płatności mandatów, transakcje na rzecz podmiotów rządowych, które administrują i przetwarzają lokalne, stanowe i federalne grzywny i kary, wykroczenia związane z pojazdami silnikowymi oraz grzywny nałożone przez społeczność lub nieruchomości;

p) Transakcje dotyczące płatności podatków lub na rzecz lokalnych, stanowych i federalnych podmiotów zajmujących się administracją finansową i podatkami, w tym pobieraniem podatków i kar oraz przechowywaniem i wypłacaniem środków. Takimi akceptantami są biura asesorów podatku od nieruchomości, biura celne i stanowe komisje podatkowe;

q) Transakcje dotyczące usług administracyjnych;

4.3 Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wszelkich Kwalifikujących się Transakcji w ramach niniejszej Promocji, które według naszego wyłącznego, ale uzasadnionego uznania uznamy za nadużycie Promocji, w tym między innymi transakcji, które nie mają celu komercyjnego, wielokrotnych transakcji, które są dokonywane w celu sztucznego zwiększenia liczby Kwalifikujących się Transakcji lub transakcji, które nie przynoszą osobistej korzyści posiadaczowi Konta.

5. Prywatność i Własność intelektualna

a) Przetwarzanie danych Uczestników jest regulowane przez Politykę Prywatności Paysafe Group Limited, którą można znaleźć na stronie NETELLER (https://www.neteller.com/pl/policies/privacy). NETELLER może wymagać dodatkowych danych w celu weryfikacji zgodności z niniejszymi Zasadami i Warunkami Promocji. Uczestnicy zgadzają się, aby niektóre ich dane osobowe (imię, inicjał nazwiska oraz kraj zamieszkania) zostały opublikowane w różnych kanałach marketingowych grupy Paysafe, w tym między innymi na naszych stronach internetowych, w e-mailach i na stronach mediów społecznościowych.

b) Na potrzeby niniejszej Promocji Uczestnicy udzielają NETELLER i jego podmiotom powiązanym niewyłącznej, ogólnoświatowej, wolnej od tantiem, niezbywalnej, nieodwołalnej licencji na kopiowanie, używanie i wyświetlanie wszelkich logo, znaków towarowych, nazw handlowych lub innej własności intelektualnej (w stosownych przypadkach), które mogą być publikowane w różnych kanałach marketingowych grupy Paysafe, w tym m.in. na naszych stronach internetowych, w e-mailach i na stronach mediów społecznościowych.

6. Poufność

a. Informacje Poufne oznaczają wszelkie informacje, które są oznaczone jako „Poufne” lub powinny być uznawane za poufne ze względu na kontekst ujawniania lub charakter informacji; przy czym, bez uszczerbku dla ogólnej wymowy powyższego postanowienia, takie informacje jak plany biznesowe, dane, strategie, metody, listy klientów, specyfikacje techniczne, dane dotyczące transakcji oraz dane klientów uznaje się za informacje poufne.

b. W Okresie Promocji i po jego zakończeniu NETELLER będzie wykorzystywać i powielać Informacje Poufne Uczestników wyłącznie dla celów niniejszej Promocji i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu oraz ograniczy ujawnianie Informacji Poufnych jedynie do tych swoich pracowników, konsultantów, doradców lub niezależnych wykonawców, którzy muszą je znać.

c. Niezależnie od powyższego ujawnienie przez NETELLER Informacji Poufnych nie będzie stanowiło naruszenia niniejszych Zasad Promocji, jeśli będzie to wymagane na mocy prawa lub w trakcie dochodzenia lub postępowania sądowego bądź administracyjnego.

Obowiązek zachowania poufności przedstawiony w niniejszym punkcie 6. nie ma zastosowania w stosunku do informacji, które (i) są lub staną się publicznie znane bez działania lub winy NETELLER; (ii) były znane NETELLER bez żadnych ograniczeń przed ich otrzymaniem od Uczestnika w związku z niniejszą Promocją, z jego własnych niezależnych źródeł, co może zostać udowodnione na podstawie pisemnych zapisów NETELLER, a także nie zostały pozyskane, bezpośrednio lub pośrednio, od Uczestnika; (iii) NETELLER otrzymuje od jakiejkolwiek strony trzeciej, o której wie, że ma prawo przekazywać takie informacje i nie jest zobowiązana do zachowania ich w tajemnicy; lub (iv) zostały opracowane niezależnie przez pracowników lub przedstawicieli NETELLER pod warunkiem, że NETELLER może wykazać, że ci sami pracownicy lub przedstawiciele nie mieli dostępu do Informacji Poufnych otrzymanych na mocy niniejszego dokumentu.

7. Prawne środki odwoławcze

a) Jeśli uczestnik mieszkańcem poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ten zwrot gotówki („Zwrot Gotówki”) jest oferowany uczestnikowi („Ty” lub „Uczestnik”) przez Paysafe Financial Services Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii, o numerze firmy 04478861, której siedziba znajduje się na poziomie 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ („PFSL”) autoryzowaną i regulowaną przez Financial Conduct Authority („FCA”) zgodnie z European Communities (Electronic Money) Regulations 2011 (z późniejszymi zmianami) w zakresie emisji pieniądza elektronicznego i świadczenia powiązanych usług płatniczych (FCA FRN 900015). Jeśli uczestnik jest mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), zwrot gotówki jest oferowany przez Paysafe Payments Solutions Limited, spółkę należycie zarejestrowaną zgodnie z prawem Irlandii, pod numerem 626665, z siedzibą pod adresem 3rd floor, Kilmore House, Spencer Dock, Dublin 1 D01 YE64, Irlandia („PPSL”). PPSL jest autoryzowany przez Centralny Bank Irlandii ("CBI") jako instytucja pieniądza elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniem Wspólnot Europejskich (Pieniądz elektroniczny) z 2011 roku. Zarówno PFSL, jak i PPSL określane są w niniejszym dokumencie jako „NETELLER” (NETELLER występuje jako Paysafe, Skrill, Rapid Transfer i NETELLER Przelew Pieniężny).

b) Przystępując do niniejszej Promocji, Uczestnik wyraża zgodę na niniejsze Zasady i warunki Promocji.

c) Niniejsza Promocja nie dotyczy mieszkańców krajów, w których niniejsza Promocja może zostać uznana za nielegalną i/lub zabronioną przez prawo.

d) NETELLER zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszej Promocji w dowolnym momencie według własnego uznania lub do wprowadzenia zmian w niniejszej Promocji w dowolnym momencie według własnego uznania poprzez wysłanie pisemnego powiadomienia na adres e-mail zarejestrowany na Koncie Uczestnika lub poprzez zmianę niniejszych Zasad i warunków Promocji. NETELLER zastrzega sobie prawo do modyfikacji, anulowania, zakończenia lub zawieszenia Promocji w całości lub w części, według własnego wyłącznego uznania, jeśli uzna, że Promocja nie może zostać przeprowadzona zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad i Warunków Promocji lub w przypadku wystąpienia wirusa, błędu komputerowego lub nieuprawnionej interwencji człowieka lub jakiejkolwiek innej przyczyny, która jest poza rozsądną kontrolą NETELLER, która mogłaby naruszyć lub wpłynąć na administrację, bezpieczeństwo, bezstronność lub normalny przebieg Promocji.

e) NETELLER zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z niniejszej Promocji, jeśli ma powody sądzić, że Uczestnik naruszył lub próbował naruszyć niniejsze Zasady i warunki lub Warunki korzystania z NETELLER (stosownie do przypadku), lub usiłował ominąć procedury bezpieczeństwa lub operacyjne.

f) Wszystkie decyzje podjęte przez NETELLER są ostateczne i wiążące, a w ich sprawie nie będzie prowadzona dalsza korespondencja.

g) NETELLER nie ponosi odpowiedzialności za: (1) błędne lub niedokładne informacje, w tym spowodowane przez Uczestnika, błędy w druku lub jakikolwiek sprzęt lub oprogramowanie związane z niniejszą Promocją lub w niej wykorzystywane; (2) usterki techniczne każdego rodzaju, w tym między innymi nieprawidłowe działanie, zakłócenia, przerwy w łączności na liniach telefonicznych lub usterki sprzętu bądź oprogramowania; (3) nieupoważnioną ingerencję człowieka w jakąkolwiek część procesu zgłoszenia lub Promocji; (4) błędy techniczne lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas zarządzania Promocją lub przetwarzania zgłoszeń; lub (5) obrażenia lub szkody na osobach lub mieniu, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, udziałem w Promocji lub otrzymaniem bądź niewłaściwym wykorzystaniem nagrody.

h) Jeśli uczestnik mieszka poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Zasad i Warunków Promocji lub praw i obowiązków naszych i Uczestnika, jeśli dotyczy, w związku z niniejszą Promocją będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii, bez względu na przepisy norm kolizyjnych prawa międzynarodowego prywatnego (obowiązujących w angielskim systemie prawnym lub jakimkolwiek innym), które spowodowałyby zastosowanie prawa innej jurysdykcji niż angielska. Jeśli Uczestnik mieszka na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Zasad i Warunków Promocji lub praw i obowiązków naszych i Uczestnika, jeśli dotyczy, w związku z niniejszą Promocją będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Irlandii, bez względu na przepisy norm kolizyjnych prawa międzynarodowego prywatnego (obowiązujących w irlandzkim systemie prawnym lub jakimkolwiek innym), które spowodowałyby zastosowanie prawa innej jurysdykcji niż irlandzka.

i) Jeśli wystąpi jakakolwiek rozbieżność pomiędzy wersją przetłumaczoną a oryginalną angielską wersją niniejszych Zasad i warunków Promocji, wersją rozstrzygającą będzie wersja angielska.

j) W zakresie dozwolonym przez prawo NETELLER, jego przedstawiciele lub dystrybutorzy w żadnym wypadku nie będą odpowiedzialni ani zobowiązani do wypłaty Uczestnikowi lub potencjalnemu Uczestnikowi rekompensaty, ani nie przyjmą żadnej odpowiedzialności (bezpośredniej, pośredniej, specjalnej, przypadkowej, przykładowej, karnej lub następczej) za lub w związku z uczestnictwem (lub próbą uczestnictwa) w Promocji, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z jakiegokolwiek roszczenia opartego na umowie, gwarancji, czynie niedozwolonym (w tym zaniedbaniu), odpowiedzialności obiektywnej lub w inny sposób. Nie ma to wpływu na ustawowe prawa Uczestnika. Żadne postanowienie niniejszych Zasad i warunków Promocji nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób spowodowanej zaniedbaniem NETELLER odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała, za oszustwo lub za jakąkolwiek inną sprawę, w przypadku której z mocy prawa odpowiedzialność nie może być wyłączona lub ograniczona.

k) NETELLER nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Zasad i warunków Promocji, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika ze zdarzeń, okoliczności lub przyczyn pozostających poza jego kontrolą, takich jak m.in. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, niekorzystne warunki atmosferyczne, strajk, wojna (wypowiedziana lub nie), embargo, blokada, zakaz prawny, działania rządowe, zamieszki, powstanie, uszkodzenie, zniszczenie, opóźnienie lub odwołanie lotu lub innego transportu.

8. Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Promocji lub ogólnie naszych usług można się z nami skontaktować w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem opcji „Pomoc przez e-mail" na naszej stronie internetowej lub zadzwonić pod numer +44 203 308 2520.