Wybierz swoje doświadczenie: ×

Warunki Korzystania

Na tej stronie zamieszczono warunki korzystania z informacji dostępnych w witrynie. Aby zapoznać się z regulaminem członkowskim oraz warunkami korzystania z usługi emisji i przelewania pieniądza elektronicznego świadczonej przez spółkę Paysafe Financial Services Limited pod nazwą NETELLER, kliknij tutaj.

Ta witryna zawiera informacje o usługach oferowanych przez grupę Paysafe Group plc oraz spółki należące do grupy. Witryna ta może również zawierać ogólne informacje o poszczególnych spółkach oraz informacje dla inwestorów dotyczące spółki Paysafe Group plc. W niniejszych Warunkach korzystania termin „witryna” oznacza należące do spółki Paysafe Group plc i przez nią obsługiwane strony w następujących domenach głównych: paysafe.com, netbanx.com, netpluscards.com i neteller.com.

Termin „użytkownik” oznacza osobę odwiedzającą witrynę. O ile nie zostanie to określone inaczej, termin „Paysafe” oznacza spółkę Paysafe Group plc (nr spółki: 109535C).

Prawa autorskie

Copyright © 1999-2018 Paysafe Holdings UK Limited, 27 Floor, 25-27 Canada Square, London E14 5LQ, Wielka Brytania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prawa autorskie do stron, zrzutów ekranu, informacji i materiałów znajdujących się w tej witrynie należą do spółki Paysafe Holdings UK Limited, chyba że zostanie to określone inaczej. Użytkownik może przeglądać, kopiować, drukować i rozpowszechniać materiały dostępne w tej witrynie, o ile będzie przestrzegać określonych poniżej warunków.
i.) Materiały mogą być wykorzystywane tylko w celach informacyjnych
ii.) Materiały mogą być wykorzystywane tylko w celach niekomercyjnych.
iii.) Wszelkie kopie materiałów lub ich fragmentów muszą zawierać informację o prawach autorskich.

Usługi i produkty opisane w tej witrynie mogą podlegać innym prawom własności intelektualnej zastrzeżonym przez Paysafe Holdings UK Limited i nie są objęte licencją na mocy niniejszych Warunków korzystania.

Użytkownikowi nie wolno wprowadzać zmian ani poprawek w materiałach drukowanych lub pobieranych z tej witryny, w tym m.in. usuwać oznaczeń lub opisów. Użytkownikowi nie wolno korzystać z witryny do celów niezgodnych z prawem, promujących przemoc, zniesławiających, obscenicznych lub noszących znamiona groźby.

Znaki towarowe

Określone nazwy, szata graficzna, logo, ikony, słowa, tytuły i sformułowania znajdujące się w tej witrynie są nazwami handlowymi lub znakami towarowymi należącymi do Paysafe Holdings UK Limited lub osób trzecich i są używane na mocy licencji udzielonej przez spółkę Paysafe Holdings UK Limited lub jeden z jej podmiotów zależnych lub partnerów. W większości przypadków znakom tym towarzyszą odpowiednie symbole, takie jak ® lub TM, które wskazują na własność spółki Paysafe Holdings UK Limited.

Umieszczenie znaków towarowych na stronach tej witryny nie oznacza udzielenia licencji. Nieupoważnione pobieranie, retransmisja, kopiowanie lub modyfikowanie znaków towarowych lub zawartych w tych Warunkach korzystania treści może stanowić naruszenie prawa, w tym m.in. prawa znaków towarowych lub prawa autorskiego, oraz może być podstawą do podjęcia wobec użytkownika stosownych kroków prawnych.

Brak rękojmi i gwarancji

Niniejsza witryna oraz zawarte w niej informacje, materiały i treści są udostępniane w stanie takim, w jakim się znajdują, bez żadnych rękojmi lub gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych rękojmi co do wartości handlowej, przydatności do określonego celu, należytej jakości i braku naruszeń praw własności intelektualnej. Materiały zamieszczone w tej witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą być modyfikowane bez wcześniejszego powiadomienia. Nie należy ich interpretować jako żadnego rodzaju gwarancji, zobowiązania lub oferty ze strony spółki Paysafe Group plc lub jej podmiotów zależnych lub partnerów. Paysafe Group plc nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych błędów lub nieścisłości znajdujących się w niniejszym dokumencie.

Paysafe Group plc nie gwarantuje, że informacje, materiały lub treści znajdujące się w niniejszej witrynie będą dokładne, kompletne lub aktualne ani że korzystanie z witryny będzie wolne od błędów. Paysafe Group plc nie gwarantuje, że witryna będzie dostępna ani że będzie ona spełniać wymogi użytkownika. Ponadto Paysafe Group plc nie gwarantuje, że dostęp do witryny będzie nieprzerwany oraz że nie będą miały miejsca żadne opóźnienia, awarie, błędy lub zaniechania. Nie gwarantuje też, że nie dojdzie do utraty przesyłanych przez użytkownika informacji, że nie będą przesyłane żadne wirusy lub inne szkodliwe elementy ani że nie dojdzie do uszkodzenia komputera użytkownika.

Paysafe Group plc nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, wtórne lub inne, jak również za odszkodowania specjalne lub retorsyjne, bez względu na podstawę roszczenia, w tym m.in. niedbalstwo, umyślne niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, czyn niedozwolony, umowę, ani za uszkodzenie lub utratę danych, utratę przychodów, niemożność odnotowania spodziewanych przychodów lub oszczędności, utratę zysków lub straty o charakterze ekonomicznym lub pieniężnym, jeśli takie szkody lub straty będą związane z korzystaniem przez użytkownika z witryny.

Brak oferty

W witrynie nie oferuje się żadnych usług ani produktów, a materiały w niej przedstawione nie stanowią oferty produktów ani usług udostępnianych przez spółkę Paysafe Group plc lub jej podmioty zależne lub partnerów. W witrynie nie oferuje się żadnych usług ani produktów, a materiały w niej przedstawione nie stanowią oferty produktów ani usług udostępnianych przez spółkę Paysafe Group plc lub jej podmioty zależne lub partnerów. Dostęp do witryn lokalnych można uzyskać także z tej witryny.

Łącza do innych witryn

Witryna może zawierać łącza do witryn udostępnianych i obsługiwanych przez osoby trzecie. Żadne informacje, materiały ani treści wspomniane lub zawarte w witrynie lub udostępniane za pośrednictwem łącza z lub do tej witryny nie stanowią bezpośredniej ani dorozumianej aprobaty dla produktów lub usług oferowanych przez osoby trzecie.

Zmiany w witrynie

Informacje, materiały oraz treści zawarte na stronach witryny mogą być zmieniane w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Zmiany niniejszych Warunków korzystania oraz Oświadczenia o ochronie prywatności mogą zostać wprowadzone w dowolnym czasie i bez powiadomienia użytkownika i obowiązują z momentem ich wprowadzenie w witrynie.

Oświadczenie o ochronie prywatności

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności określono zasady dotyczące ochrony prywatności mające zastosowanie wyłącznie do niniejszej witryny. Zasady te nie odnoszą się do witryn lokalnych. Zanim użytkownik zacznie korzystać z witryny lokalnej, powinien zapoznać się ze stosownym oświadczeniem o ochronie prywatności, w którym określono zasady mające zastosowanie do danych osobowych lub danych przetwarzanych za pośrednictwem danej witryny lokalnej. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia wszystkim użytkownikom dostępu do witryny system komputerowy Paysafe Group plc korzysta z programów monitorujących ruch w sieci oraz identyfikujących nieautoryzowane próby pobierania lub zmiany informacji lub próby innych szkodliwych działań. Nieautoryzowane próby dodawania informacji lub zmieniania ich w tym serwisie są zabronione i mogą podlegać karze.

Paysafe Group plc chroni informacje, szyfrując dane za pomocą protokołu SSL i uniemożliwiając tym samym ich przechwycenie. Paysafe Group plc dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika.

Automatyczne gromadzenie i przechowywane informacji

Jeśli użytkownik przegląda zawartość witryny, czyta informacje zamieszczone na stronach lub je pobiera, wówczas automatycznie gromadzone są określone informacje na temat aktywności użytkownika. Informacje te nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Automatycznie gromadzone i przechowywane są wyłącznie informacje dotyczące:

 • nazwy domeny internetowej (np. „abc.com”, jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu z prywatnego konta) oraz adresu IP (adres IP to numer automatycznie przypisywany do komputera podczas przeglądania zasobów sieci), z którego użytkownik uzyskuje dostęp do witryny;
 • rodzaju przeglądarki i systemu operacyjnego używanych w celu uzyskania dostępu do witryny;
 • daty i godziny uzyskania dostępu do witryny;
 • przeglądanych przez użytkownika stron;
 • adresu witryny pośredniej, z której użytkownik uzyskał dostęp do witryny (jeśli użytkownik korzystał z łącza do witryny).

Informacje te są wykorzystywane w celu udoskonalenie witryny. Dzięki nim można poznać liczbę użytkowników witryny i stosowane przez nich technologie. Nie są śledzone ani zapisywane informacje dotyczące pojedynczych użytkowników ani ich wizyt w witrynie.

Wykorzystanie plików cookie

„Pliki cookie” to małe pliki danych znajdujące się na Twoim komputerze i pozwalające rozpoznać Cię jako klienta usługi NETELLER, gdy wracasz na witrynę NETELLER przy użyciu tego samego komputera i tej samej przeglądarki.

Spółka Paysafe korzysta w witrynie NETELLER z określonego typu „plików cookie”. Oznacza to, że do Twojego komputera może zostać wysyłany „plik cookie sesji”, jeżeli i gdy logujesz się do swojego rachunku, wprowadzając adres e-mail i hasło. Takie pliki cookie pozwalają Cię rozpoznać, gdy w ciągu jednej sesji odwiedzasz wiele stron witryny spółki Paysafe, dzięki czemu nie musisz wielokrotnie wprowadzać swojego hasła. Po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki plik cookie sesji traci ważność i przestaje działać.

Więcej informacji na temat stosowanych przez spółkę Paysafe plików cookie, kliknij tutaj.

Aby wyłączyć pliki cookie, trzeba zmienić ustawienia przeglądarki. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak to zrobić, skorzystaj z menu pomocy swojej przeglądarki.

Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie może znacznie ograniczyć Twoje korzystanie z witryny NETELLER.

Web beacons and spotlight tags

Witryna może zawierać elektroniczne obrazy znane jako sygnały nawigacyjne sieci Web. Sygnały nawigacyjne sieci Web umożliwiają określenie liczby użytkowników odwiedzających strony danej witryny. Są to proste narzędzia używane do zbierania ogólnych informacji o odwiedzanych stronach internetowych. Nie służą one do uzyskiwania informacji o konkretnych użytkownikach.

Przekazanie przez użytkownika danych osobowych

Jeśli użytkownik poda swoje dane osobowe w wiadomości e-mail przesłanej na dowolny adres kontaktowy podany w witrynie, dane te zostaną wykorzystane w celu znalezienia potrzebnych informacji i udzielenia użytkownikowi odpowiedzi. Przekazane dane osobowe mogą być także wykorzystane w celu:

 • umożliwienia użytkownikowi tworzenia i publikowania istotnych dla użytkownika danych;
 • przesyłania użytkownikowi powiadomień na temat specjalnych ofert, zaktualizowanych informacji oraz nowych usług udostępnianych przez spółkę Paysafe Group plc lub jej podmioty zależne lub partnerów;
 • dostosowania zawartości witryny do potrzeb użytkownika;
 • umożliwienia użytkownikowi dostępu do określonych obszarów witryny.

Użytkownik sam decyduje o udostępnieniu swoich danych osobowych. Może na przykład podać swoje dane, takie jak nazwisko i adres zamieszkania lub adres e-mail, jeśli chce nawiązać kontakt. Jeśli użytkownik poprosi za pośrednictwem witryny o kontakt telefoniczny lub o konkretne materiały marketingowe, podane przez użytkownika dane osobowe zostaną wykorzystane w celu spełnienia takiej prośby użytkownika.

W tym celu Paysafe Group plc może podzielić się udostępnionymi informacjami z innymi podmiotami, na przykład ze swoimi podmiotami zależnymi lub partnerami, partnerami biznesowymi Paysafe Group lub z instytucjami finansowymi, o ile będzie to niezbędne do spełnienia przedstawionej przez użytkownika prośby. Paysafe Group plc może także kontaktować się z użytkownikiem w ramach ankiet dotyczących satysfakcji klienta lub badań rynkowych przeprowadzanych w imieniu członków grupy Paysafe Group plc. Jeśli użytkownik nie chce w przyszłości otrzymywać od Paysafe Group plc wiadomości e-mail, może z nich zrezygnować, postępując zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w każdej wiadomości. Pracownicy Paysafe Group plc mogą przeglądać przekazane przez użytkownika informacje w celu wykonania swoich obowiązków służbowych i świadczenia usług na rzecz użytkownika. Dostęp do niepublicznych danych osobowych użytkownika maja tylko ci pracownicy, którzy potrzebują dostępu do takich informacji. Paysafe Group plc może angażować inne spółki do świadczenia w imieniu Paysafe Group plc ograniczonego zakresu usług na rzecz użytkownika. W takim przypadku Paysafe Group plc udostępnia takim spółkom tylko te informacje, które są niezbędne do wykonania usługi. Wspomnianym spółkom nie wolno natomiast korzystać z takich informacji do innych celów.
Paysafe Group plc może gromadzić, wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe użytkownika zgodnie z wymogami i przepisami prawa właściwego.

Jeśli spółka Paysafe Group plc, jej podmiot zależny lub partner lub dowolna część prowadzonej przez nich działalności stanie się własnością lub przejdzie pod kontrolę innych osób lub podmiotów, zgromadzone informacje zostaną przekazane takim osobom lub podmiotom, a te osoby lub podmioty będą podlegać zobowiązaniom określonym w tym dokumencie.

Prawo właściwe

Korzystanie przez użytkownika z niniejszej witryny podlega prawu obowiązującemu na wyspie Man. Wszelkie spory bezpośrednio lub pośrednio wynikające z Warunków korzystania lub z Oświadczenia o ochronie prywatności będą podlegać jurysdykcji sądów na wyspie Man.

Upoważnienie i przepisy FCA

 • Spółka Paysafe Financial Services Limited (podmiot zależny spółki Paysafe Group plc) jest upoważniona przez Financial Conduct Authority (Urząd Regulacji Rynków Finansowych) na mocy ustawy o pieniądzach elektronicznych (ang. Electronic Money Regulations 2011) (900015) do prowadzenia działalności w charakterze emitenta pieniądza elektronicznego (UK VAT GB 002 4257 28).

Siedziby poszczególnych spółek

 • Paysafe Group plc, 27 Floor, 25-27 Canada Square, London E14 5LQ, Wielka Brytania
 • Paysafe Financial Services Limited, 27 Floor, 25-27 Canada Square, London E14 5LQ, Wielka Brytania
 • Paysafe Processing Limited, 27 Floor, 25-27 Canada Square, London E14 5LQ, Wielka Brytania