Zasady i warunki promocji „Dajemy Ci 5” NETELLER

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROMOCJI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI I WARUNKAMI. PRZYSTĄPIENIE DO UDZIAŁU W PROMOCJI JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW ORAZ Z ZOBOWIĄZANIEM SIĘ DO ICH PRZESTRZEGANIA. NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI OGRANICZENIA PRAW UŻYTKOWNIKA I PRZYSŁUGUJĄCYCH MU ŚRODKÓW PRAWNYCH.

1. Promocja („Promocja”) oraz Zasady i warunki Promocji.

NETELLER oferuje Ci 5 USD na koncie jako [1] Bonus”, który należy wydać według poniższych zasad:

1.1 Bonus jest ważny pod warunkiem dokonania udanej Transakcji w Okresie Promocji. Bonus zostanie zrefundowany z Konta NETELLER Uczestnika do NETELLER, jeśli nie zostanie wydany w Okresie Promocji.

1.2 Uczestnicy mogą wydać Bonus poprzez dokonanie, między innymi, poniższych typów Transakcji:

  • Transakcje do innych portfelów lub handlowców,
  • Wpłata,
  • Zakup udziałów w kryptowalutach (nieregulowane usługi/produkty);
  • Wypłata

1.3 Uczestnicy są uprawnieni do udziału w tej Promocji tylko wtedy, gdy:

(i) zostali oni zaproszeni za pomocą spersonalizowanej wiadomości promocyjnej wysłanej pocztą elektroniczną przez NETELLER; oraz

(ii) otrzymali Bonus na swoje Konto NETELLER.

1.4 Promocja jest ograniczona do tylko JEDNEJ płatności Bonus na zaproszonego klienta. Uczestnicy nie mogą udostępniać tej promocji innym użytkownikom Konta NETELLER, którzy nie otrzymali spersonalizowanej wiadomości promocyjnej.

2. Okres Promocji

Promocja trwa wyłącznie w okresie od 20 lipca 2021 roku, od godz. 00:01 GMT do 02 sierpnia 2021 roku, do godz. 23:59 GMT („Okres Promocji”).

3. Warunki udziału

Aby wziąć udział w Promocji, należy spełnić wszystkie poniższe kryteria:

a) uczestnik musi posiadać zarejestrowany rachunek NETELLER zgodnie z Warunkami korzystania NETELLER („Rachunek”);

b) musi otrzymać spersonalizowaną wiadomość promocyjną bezpośrednio od NETELLER;

c) uczestnik musi otrzymać Bonus na swoim Koncie NETELLER

d) musi wydać Bonus w Okresie Promocji (w przeciwnym razie wpłata zostanie zrefundowana z Konta NETELLER uczestnika do NETELLER);

e) nie może używać swojego Konta do celów komercyjnych;

f) użytkownik nie może być pracownikiem lub członkiem najbliższej rodziny pracownika NETELLER Ltd, Paysafe Payment Solutions Limited lub innych firm należących do grupy Paysafe. W celu uniknięcia wątpliwości „pracownik” oznacza wykonawców i oddelegowanych pracowników, a „członek najbliższej rodziny” oznacza osobę będącą w jednej z poniższych relacji z pracownikiem: a/ małżonek/małżonka oraz jego/jej rodzice; b/ synowie i córki oraz ich małżonki i małżonkowie; c/ rodzice oraz ich małżonki i małżonkowie; d/ bracia i siostry oraz ich małżonkowie i małżonki; e/ dziadkowie i wnuki oraz ich małżonkowie i małżonki; f/ partner życiowy/partnerka życiowa oraz jego/jej rodzice, w tym partnerzy życiowi osoby zdefiniowanej w punktach od a/ do g/; oraz g/ każda osoba spokrewniona lub spowinowacona, której bliska relacja z pracownikiem odpowiada relacji rodzinnej;

g) Użytkownik nie może być usługodawcą lub członkiem najbliższej rodziny usługodawcy świadczącego usługi dla jakiejkolwiek spółki Grupy Paysafe;

h) musi mieć ukończone 18 lat;

i) nie może mieszkać w kraju, w którym NETELLER nie ma pozwolenia na oferowanie dostępu do Kont; oraz

j) nie może posiadać Konta zarejestrowanego w kraju, w którym niniejsza promocja może być uważana za nielegalną i/lub zakazaną.

Powyższe postanowienia są określane łącznie „ Kryteriami Kwalifikacyjnymi”. Na potrzeby niniejszej Promocji Uczestnikiem jest posiadacz Konta, który spełnia wszystkie Kryteria Udziału („Uczestnik”).

O ile nie zostało to określone inaczej w niniejszym dokumencie, aktualne Zasady i warunki Promocji powinny być czytane razem z Zasadami KORZYSTANIA z NETELLER oraz Zasadami programu lojalnościowego NETELLER Knect . W razie jakiekolwiek sprzeczności między niniejszymi Zasadami i warunkami Promocji, a Zasadami KORZYSTANIA z NETELLER oraz Zasadami programu lojalnościowego NETELLER Knect, nadrzędne i obowiązujące będą niniejsze Zasady i warunki Promocji.

4. Środki prawne

a. Organizatorem niniejszej Promocji jest Paysafe Financial Services Limited, firma zarejestrowana w Anglii pod numerem 04478861, z siedzibą pod adresem 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, United Kingdom, która na mocy ustawy o pieniądzach elektronicznych (Electronic Money Regulations) z 2011 roku (z późn. zm.) uzyskała zezwolenie Financial Conduct Authority (FCA) na emisję pieniędzy elektronicznych i świadczenie związanych z nimi usług płatniczych (FCA FRN 900015) oraz Paysafe Payment Solutions Limited (dla uczestników zarejestrowanych w Niemczech) firma zarejestrowana na mocy prawa Irlandii pod numerem 626665, z siedzibą pod adresem Grand Canal House, Grand Canal Street Upper, Dublin 04, DO4 Y7R5 i posiadająca zezwolenie wydane przez Central Bank of Ireland (CBI) na emisję pieniędzy elektronicznych..

b. Przystępując do niniejszej Promocji, Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki i zasady Promocji.

c. Niniejsza Promocja nie dotyczy mieszkańców krajów, w których Promocja może być uważana za nielegalną i/lub zakazaną.

d. NETELLER zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym czasie według własnego uznania lub do wprowadzenia zmian w niniejszej Promocji w dowolnym czasie według własnego uznania poprzez wysłanie pisemnego powiadomienia na adres e-mail zarejestrowany na koncie użytkownika lub poprzez wprowadzenie zmian w Zasadach i warunkach Promocji. NETELLER zastrzega sobie prawo do modyfikowania, anulowania, rozwiązania lub zawieszenia Promocji w całości lub w części, według własnej oceny, w sytuacji gdy uzna, że Promocja nie może zostać przeprowadzona zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami Promocji lub w sytuacji, gdy wirus, błąd komputera, nieupoważnione działanie człowieka lub jakikolwiek inny powód znajdujący się poza kontrolą NETELLER może mieć negatywny wpływ na zarządzanie Promocją, jej bezpieczeństwo, bezstronność lub normalny przebieg.

e. NETELLER zastrzega sobie prawo do odsunięcia Uczestnika od udziału w niniejszej promocji w sytuacji, gdy NETELLER ma powody uznać, że uczestnik naruszył lub próbował naruszyć niniejsze Zasady i warunki promocji lub Warunki korzystania z konta NETELLER (w zależności od przypadku) lub próbował obejść jakiekolwiek procedury bezpieczeństwa lub procedury operacyjne.

f. Wszystkie decyzje podejmowane przez NETELLER są ostateczne oraz wiążące i NETELLER nie prowadzi w takich sprawach żadnej korespondencji.

g. NETELLER nie ponosi odpowiedzialności za: (1) jakiekolwiek nieprawidłowe lub niedokładne informacje, niezależnie od tego, czy do ich powstania doszło z winy Uczestnika, błędów w druku, czy też usterki sprzętu lub oprogramowania powiązanego z Promocją lub w niej wykorzystywanego; (2) usterki techniczne każdego rodzaju, w tym między innymi nieprawidłowe działanie, zakłócenia, przerwy w łączności na liniach telefonicznych lub usterki sprzętu bądź oprogramowania; (3) nieupoważnioną ingerencję ludzką na jakimkolwiek etapie Promocji; (4) błędy techniczne lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas zarządzania Promocją lub przetwarzania zgłoszeń; lub (5) obrażenia cielesne lub szkody materialne, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, udziałem w Promocji lub otrzymaniem bądź niewłaściwym wykorzystaniem nagrody.

h. Wszystkie problemy i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Zasad i warunków Promocji lub praw i obowiązków zależnie od sytuacji – Uczestnika oraz NETELLER – w powiązaniu z niniejszą Promocją będą podlegać prawu Anglii i będą zgodnie z nim interpretowane, bez uwzględniania wykładni prawa lub norm kolizyjnych (niezależnie od tego, czy chodzi o Anglię czy o inną jurysdykcję), które wymagałyby zastosowania praw jakiejkolwiek jurysdykcji innej niż angielska.

i. W razie rozbieżności między wersją przetłumaczoną i (oryginalną) wersją angielską niniejszych Zasad i warunków promocji wersja angielska ma wartość nadrzędną.

j. W zakresie dozwolonym przez prawo ani spółka NETELLER, ani jej przedstawiciele lub dystrybutorzy nie będą w żadnym przypadku zobowiązani do wypłacenia rekompensaty Uczestnikowi lub potencjalnemu Uczestnikowi, a także nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności (niezależnie od tego, czy jest to odpowiedzialność bezpośrednia, pośrednia, specjalna, przypadkowa, z nawiązką, karna lub wynikowa) za udział (lub próbę udziału) w Promocji lub w związku z nim, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z roszczenia opierającego się na umowie, gwarancji, delikcie (w tym zaniedbaniu), odpowiedzialności absolutnej lub w inny sposób. Prawa ustawowe przysługujące Uczestnikowi pozostają nienaruszone. Jednakże, nic w tych Warunkach promocji nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia spowodowane przez zaniedbanie ze strony NETELLER, za oszustwo lub jakiekolwiek inne okoliczności, w których odpowiedzialność na mocy prawa nie może zostać wyłączona lub ograniczona.

k. NETELLER nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wypełnieniu lub niezdolność do wypełnienia obowiązków wynikających z Zasad i warunków niniejszej promocji, jeśli takie opóźnienie lub niezdolność wynika z wydarzeń, okoliczności lub przyczyn znajdujących się poza kontrolą spółki, np. pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, niekorzystnych warunków pogodowych, strajku, wojny (wypowiedzianej lub niewypowiedzianej), embarga, blokady, prawnego zakazu, działań rządowych, buntu, powstania, uszkodzenia, zniszczenia, opóźnienia bądź odwołania samolotu lub innego środka transportu.

5. Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej oferty Promocyjnej lub ogólnie naszych usług można się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem opcji „Wsparcie e-mail” na naszej stronie lub dzwoniąc pod numer telefonu +44 203 308 2520.

 


 

[1] Bonus zostanie wypłacony w USD ($) lub w walucie odpowiadającej walucie domyślnej na Koncie NETELLER Uczestnika.