Wybierz swoje doświadczenie: ×

NETELLER VIP Zasady i warunki

Następujące warunki określają sposób korzystania z usług NETELLER świadczonych obecnie przez Paysafe Financial Services Limited. Jeśli mieszkasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), od 31 października 2019 r. te usługi będą podlegały warunkom korzystania określonym przez spółkę Paysafe Payment Solutions Limited, funkcjonującą jako NETELLER. Warunki korzystania z usług Paysafe Payment Solutions Limited, które będą obowiązywały od 31 października 2019 roku można znaleźć tutaj.

 

Wersja – Styczeń 2018

1. Zakres Zasad i warunków NETELLER VIP

1.1. Niniejsze zasady i warunki ("Zasady i warunki VIP") dotyczą programu NETELLER VIP ("Program VIP") i obowiązują wraz z Warunkami korzystania z rachunku NETELLER oraz Informacją o polityce prywatności Paysafe. Określają one, w jaki sposób użytkownik kwalifikuje się do, zachowuje i/lub traci status NETELLER VIP (tak jak to zostało określone poniżej).

1.2. W razie niespójności między Warunkami korzystania z NETELLER a niniejszymi Zasadami i warunkami VIP, Zasady i warunki VIP, w zakresie w jakim istnieje niespójność, przeważają.

2. Uzyskanie statusu NETELLER VIP

2.1 Jeśli użytkownik posiada ważny rachunek NETELLER i dokona transakcji spełniających kryteria wyboru na łączną sumę 10 000 $ (dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich) lub wyższą w danym roku kalendarzowym ("Wymagania minimalne"), jego rachunek NETELLER zostanie automatycznie zakwalifikowany do statusu NETELLER VIP ("Status NETELLER VIP") i użytkownik zostanie użytkownikiem NETELLER VIP ("NETELLER VIP").

2.2 Status NETELLER VIP zostanie przypisany do rachunku NETELLER użytkownika w ciągu 60 dni roboczych od spełnienia Wymagań minimalnych i użytkownik uzyska dostęp do korzyści opisanych w zakładce NETELLER VIP na stronie internetowej NETELLER ("Korzyści NETELLER VIP"). Korzyści NETELLER VIP mogą się różnić w zależności od poziomu NETELLER VIP użytkownika, tak jak to określono w zakładce 3 poniżej.

3. Poziom NETELLER VIP

3.1 W zależności od łącznej wartości transakcji spełniających kryteria wyboru i zrealizowanych z rachunku NETELLER w danym roku kalendarzowym rachunek NETELLER użytkownika może zostać zakwalifikowany do następujących poziomów NETELLER VIP ("Poziom NETELLER VIP"):

(a) 10 000 $ (dziesięć tysięcy dolarów) lub więcej - "Poziom Bronze";

(b) 50 000 $ (pięćdziesiąt tysięcy dolarów) lub więcej - "Poziom Silver";

(c) 100 000 $ (sto tysięcy dolarów) lub więcej - "Poziom Gold";

(d) 500 000 $ (pięćset tysięcy dolarów) lub więcej - "Poziom Platinum".

(e) 2 000 000 $ (dwa miliony dolarów) lub więcej – "Poziom Diamond".

3.2 NETELLER sprawdzi kwotę transakcji spełniających kryteria wyboru na rachunku Neteller użytkownika pod koniec każdego roku kalendarzowego i zakwalifikuje jego rachunek do odpowiedniego poziomu VIP na kolejny rok. Wszelkie zmiany w statusie NETELLER VIP zostaną wprowadzone do 1 marca każdego roku.

3.3 Zmienimy poziom statusu NETELLER VIP, jeśli i kiedy będzie to wymagane zgodnie z częścią 3 niniejszych Zasad i warunków. Obecny poziom NETELLER VIP użytkownika jest wyświetlony w zakładce 'Przegląd rachunku' jego rachunku NETELLER.

4. Gwarancja ochrony przed oszustwami dla członków NETELLER VIP

4.1 Zgodnie z postanowieniami części 4 NETELLER wypłaci środki użytkownikowi w sytuacji, gdy ten będzie w stanie wykazać, że z jego rachunku NETELLER zostały potrącone pieniądze bez jego autoryzacji w wyniku nadużycia finansowego lub oszustwa, tak jak zostało to określone przez NETELLER według własnego uznania firmy ("Gwarancja ochrony przed oszustwami dla członków NETELLER VIP").

4.2 Bez uszczerbku dla obowiązków w zakresie bepieczeństwa określonych w Warunkach korzystania z rachunku NETELLER, poniższe kryteria muszą zostać spełnione za każdym razem, gdy użytkownik realizuje transakcję, aby mógł się kwalifikować do skorzystania z Gwarancji ochrony przed oszustwami dla członków NETELLER VIP:

(a) użytkownik musi być członkiem NETELLER VIP;

(b) użytkownik musi aktywować aktualną wersję metody weryfikacji dwuczynnikowej oferowaną przez NETELLER i korzystać z niej za każdym razem, gdy loguje się do rachunku NETELLER oraz przed przystąpieniem do wysyłki pieniędzy. NETELLER zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub do zmiany metody weryfikacji dwuczynnikowej w dowolnym czasie oraz według własnego uznania; oraz

(c) użytkownik musi postępować zgodnie ze Standardami bezpieczeństwa NETELLER VIP.

5. Dodatkowe nagrody dla poziomu NETELLER VIP Platinum oraz Diamond

5.1 Jeśli użytkownik jest członkiem NETELLER VIP Platinum lub Diamond, może on od czasu do czasu uzyskać możliwość zdobycia dodoatkowych nagród. Dodatkowe nagrody zostaną wyświetlone w Salonie VIP.

6. Standardy bezpieczeństwa NETELLER VIP

6.1 Użytkownik potwierdza i zobowiązuje się, że:

(a) będzie postępował zgodnie z obowiązkami w zakresie bezpieczeństwa określonymi w Warunkach korzystania z rachunku NETELLER;

(b) będzie przechowywał login i hasło do rachunku w bezpiecznym miejscu oraz (o ile na to nie zezwolimy)nie udostępni tych informacji innym osobom ani nie będzie ich zapisywał.

(c) będzie zmieniał hasło do rachunku NETELLER regularnie oraz że będzie używał różnych haseł do różnych witryn internetowych.

(d) jeśli użytkownik odzyska dane rachunku NETELLER drogą mailową, trwale usunie wiadomości e-mail zawierające te informacje.

(e) użytkownik skontaktuje się niezwłocznie z NETELLER, jeśli będzie przekonany, że do jego rachunku NETELLER uzyskała dostęp inna osoba.

(f) użytkownik będzie korzystał z dostępu do rachunku NETELLER wyłącznie z komputera osobistego lub urządzenia przenośnego oraz podejmie wszelkie rozsądne środki ostrożności za każdym razem, gdy będzie udostępniał online dane rachunku.

(g) użytkownik nie będzie odpowiadał na żadne wiadomości e-mail zawierające prośbę o udostępnienie uwierzytelniających danych zabezpieczeń.

(h) użytkownik będzie używał aktualnych programów antywirusowych i antyszpiegowskich wraz z zaporą sieciową w swoim komputerze i urządzeniu mobilnym.

(i) użytkownik będzie regularnie sprawdzał wyciągi z rachunku NETELLER i zgłaszał możliwie jak najszybciej wszelkie błędy lub nieautoryzowane transakcje NETELLER.

(j) użytkownik będzie pomagał w prowadzeniu śledztwa dotyczącego rzeczywistego lub nieautoryzowanego dostępu do swojego rachunku NETELLER.

Razem określane jako "Standardy bezpieczeństwa NETELLER VIP".

7. Utrata statusu VIP i rozwiązanie umowy

7.1 W sytuacji, gdy użytkownik nie spełni minimalnych wymagań w danym roku kalendarzowym, straci on status członka NETELLER VIP oraz dostęp do korzyści dla członków NETELLER VIP.

7.2 Niezależnie od powyższego NETELLER zastrzega sobie prawo do odebrania użytkownikowi statusu VIP, podjęcia decyzji o odebraniu mu dostępu do korzyści dla członków NETELLER VIP, lub zawieszeniu bądź zamknięciu jego rachunku NETELLER w dowolnym czasie oraz według własnego uznania w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że:

(a) jakikolwiek nieautoryzowany dostęp do rachunku NETELLER użytkownika jest wynikiem postępowania niezgodnego ze Standardami bezpieczeństwa VIP lub wynikiem beztroskiego lub niewłaściwego używania, przechowywania lub ujawniania danych jego rachunku NETELLER; i/lub

(b) użytkownik naruszył lub próbował naruszyć niniejsze Zasady i warunki VIP lub Warunki korzystania z rachunku NETELLER; lub

(c) użytkownik próbował obejść lub w inny sposób naruszyć procedury bezpieczeństwa NETELLER lub procedury operacyjne lub próbował wykorzystać w niewłaściwy sposób oferty, w tym między innymi w następujących okolicznościach:

(i) Wszelkie transakcje dotyczące wysyłania lub otrzymywania pieniędzy do /lub od partnerów handlowych NETELLER nie powiązanych ze zgodnym z prawem działaniem uważanym za satysfakcjonujące według własnego uznania NETELLER lub partnera handlowego.

(ii) Wszelkie działania i/lub próby zarejestrowania i/lub zweryfikowania więcej niż jednego rachunku NETELLER pod własnym imieniem i nazwiskiem użytkownika lub imieniem i nazwiskiem osoby trzeciej ("Wiele rachunków")

(iii) Korzystanie z wielu rachunków w celu wykorzystania kampanii promocyjnych i bonusów oferowanych przez NETELLER lub partnera handlowego NETELLER.

7.3 Zgodnie z punktem 8.2 poniżej użytkownik nie może próbować otworzyć kolejnego rachunku NETELLER bez uprzedniej pisemnej zgody NETELLER.

8. Zmiany w Zasadach i warunkach NETELLER VIP

8.1 NETELLER zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad i warunków w dowolnym czasie, w tym do całkowitego zlikwidowania programu NETELLER VIP.

8.2 Zgodnie z częścią 7.3 użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach drogą mailową na główny adres e-mail podany przy rejestracji rachunku NETELLER. Proponowana zmiana wejdzie w życie 2 miesiące po wysłaniu powiadomienia, o ile użytkownik nie dostarczy NETELLER pisemnego powiadomienia o jego sprzeciwie wobec proponowanej zmiany. Powiadomienie o sprzeciwie będzie równoznaczne z zakończeniem udziału w programie NETELLER VIP i Zasady i warunki przestaną obowiązywać użytkownika.

8.3 2-miesięczny okres wypowiedzenia nie obowiązuje w sytuacji, gdy jesteśmy przekonani według naszego rozsądnego uznania, że zmiana nie ogranicza praw użytkownika ani nie zwiększa jego obowiązków. W takich sytuacjach zmiana wejdzie w życie niezwłocznie bez powiadomienia.

9. Różne

9.1 Użytkownik powierdza i akceptuje, że NETELLER może udostępniać jego dane osobowe partnerom handlowym NETELLER na potrzeby prowadzenia dochodzenia w przypadku podejrzanych transakcji.

9.2 Wszystkie decyzje NETELLER są ostateczne oraz wiążące i NETELLER nie prowadzi w tej sprawie żadnej korespondencji.

9.3 Niniejsze Zasady i warunki podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii. W razie sporu wynikającego z lub powiązanego z niniejszymi Zasadami i warunkami, strony niniejszej umowy nieodwołalnie oddają się w ręce ekskluzywnej jurysdykcji sądów Anglii i Walii bez uwzględniania norm kolizyjnych.

9.4 Jeśli którakolwiek część niniejszych Zasad i warunków VIP zostanie uznana przez kompetentną jurysdykcję za nieprawidłową, niezgodną z prawem lub niewykonalną, taka część zostanie usunięta z Zasad i warunków, które nadal będą obowiązywać w najszerszym możliwym zakresie dozowolonym przez prawo.

9.5 Niniejsze Zasady i warunki zostałynapisane w języku angielskim i jeśli zostaną przetłumaczone na inne języki, zostanie to zrobione wyłącznie ze względu na wygodę, a wersja angielska ma wartość nadrzędną.

10. Definicje i interpretacja

10.1 Poniższe terminy podczas ich używania w Zasadach i warunkach VIP mają następujące znaczenie:

"Transakcja spełniająca kryteria wyboru" oznacza transakcje obejmujące wysyłkę pieniędzy do partnerów handlowych NETELLER oraz wszystkie transakcje związane z kryptowalutą (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach korzystania z kryptowaluty NETELLER). Poniższe transakcje nie kwalifikują się do miana transakcji spełniających kryteria wyboru:

(i) Transakcje zrealizowane za pomocą fizycznej lub wirtualnej karty przedpłaconej NETELLER Net+ Mastercard oraz wirtualnych kart podarunkowych, zarówno online, jak i w fizycznym punkcie sprzedaży;

(ii) transakcje typu person to person, w tym przelewy między rachunkami własnymi użytkownika.

Partner handlowy NETELLER oznacza osobę korzystającą z usług przetwarzania płatności NETELLER na potrzeby komercyjne zgodnie z Zasadami i warunkami dla partnerów handlowych NETELLER.

Rachunek NETELLER oznacza elektroniczny rachunek pieniężny udostępniony użytkownikowi w zgodzie z Warunkami korzystania z rachunku NETELLER.

"Użytkownik" oznacza osobę fizyczną, w której imieniu został otwarty i jest prowadzony rachunek NETELLER;

"NETELLER" oznacza spółkę Paysafe Financial Services Limited, zarejestrowaną zgodnie z prawem Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 04478861 i upoważnioną przez urząd Financial Conduct Authority na mocy Ustawy o pieniądzach elektronicznych z 2011 roku do emisji pieniędzy elektronicznych pod numerem resjtracyjnym 900015.