Wybierz swoje doświadczenie: ×

Warunki i zasady dla członków programu NETELLER VIP

1. Zakres warunków i zasad dla członków programu NETELLER VIP

1.1. Niniejsze Warunki i zasady ("Warunki i zasady VIP") obowiązują w odniesieniu do programu NETELLER VIP ("Program VIP") wraz z Warunkami korzystania z rachunku NETELLER oraz Polityką prywatności NETELLER. Warunki określają, w jaki sposób użytkownik może się zakwalifikować do, utrzymać i/lub stracić status członka NETELLER VIP (tak jak zostało to określone poniżej).

1.2. W razie jakichkolwiek niezgodności między Warunkami korzystania z rachunku NETELLER oraz niniejszymi Warunkami i zasadami VIP moc nadrzędną mają Warunki i zasady VIP, w zakresie w jakim istnieje niezgodność.

2. Uzyskanie statusu NETELLER VIP

2.1 Użytkownik, który posiada aktywny rachunek NETELLER i dokonuje spełniających kryteria transakcji na łączną sumę 10 000 $ (dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich) lub więcej w danym roku kalendarzowym ("Wymagania minimalne") automatycznie kwalifikuje się do otrzymania statusu NETELLER VIP ("Status NETELLER VIP") i staje się członkiem NETELLER VIP ("NETELLER VIP").

2.2 Status członka NETELLER VIP zostanie przypisany do rachunku NETELLER użytkownika w ciągu 60 dni od daty spełnienia Wymagań minimalnych, a wraz z nim użytkownik otrzyma dostęp do korzyści opisanych w zakładce NETELLER VIP na stronie internetowej NETELLER ("Korzyści NETELLER VIP"). Korzyści dla członków NETELLER VIP mogą się różnić w zależności od poziomu NETELLER VIP, co zostało określone w części 3 poniżej.

3. Poziom NETELLER VIP

3.1 W zależności od całkowitej wartości spełniających kryteria transakcji dokonanych za pomocą rachunku NETELLER w danym roku kalendarzowym rachunek NETELLER może się kwalifikować do jednego z niżej opisanych poziomów NETELLER VIP ("Poziom NETELLER VIP"):

(a) 10 000 $ (dziesięć tysięcy dolarów) lub więcej - "Poziom Bronze";

(b) 50 000 $ (piętnaście tysięcy dolarów) lub więcej - "Poziom Silver";

(c) 100 000 $ (sto tysięcy dolarów) lub więcej - "Poziom Gold";

(d) 500 000 $ (pięćset tysięcy dolarów) lub więcej – "Poziom Platinum";

(e) 2 000 000 $ (dwa miliony dolarów) lub więcej - "Poziom Diamond".

3.2 NETELLER sprawdza wartość spełniających kryteria transakcji dokonanych za pomocą rachunku NETELLER pod koniec każdego roku kalendarzowego i przypisuje odpowiedni poziom VIP do rachunku użytkownika na rok następny. Wszelkie zmiany dotyczące statusu NETELLER VIP użytkownika zostaną wprowadzone do 1 marca każdego roku.

3.3 Zmiany poziomu NETELLER VIP są przeprowadzane wtedy, gdy jest to niezbędne zgodnie z postanowieniami części 3. Informacje o aktualnym poziomie NETELLER VIP można znaleźć w zakładce "Przegląd rachunku" w rachunku NETELLER użytkownika.

4. Gwarancja ochrony przed oszustwami dla członków NETELLER VIP

4.1 Z zastrzeżeniem postanowień części 4, NETELLER wypłaci użytkownikowi wszystkie środki, co do których użytkownik jest w stanie udowodnić, że zostały one potrącone z jago rachunku NETELLER bez jego zgody bezpośrednio w wyniku oszustwa lub kradzieży, tak jak zostało to określone przez NETELLER według własnego uznania ("Gwarancja ochrony przed oszustwami dla członków NETELLER VIP").

4.2 Bez uszczerbku dla zobowiązań użytkownika w zakresie bezpieczeństwa wynikających z Warunków korzystania z rachunku NETELLER za każdym razem, gdy użytkownik dokonuje transakcji, muszą zostać spełnione poniższe kryteria, aby użytkownik mógł skorzystać z Gwarancji ochrony przed oszustwami dla członków NETELLER VIP:

(a) Użytkownik musi być członkiem NETELLER VIP;

(b) Użytkownik musi mieć włączoną aktualną dwu-etapową metodę weryfikacji oferowaną przez NETELLER oraz korzystać z niej przy każdym logowaniu do rachunku NETELLER oraz przed przystąpieniem do realizacji wszystkich transakcji związanych z wysyłaniem pieniędzy. NETELLER zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany dwu-etapowej weryfikacji w dowolnym czasie i według własnego uznania; oraz

(c) Użytkownik musi działać zgodnie ze Standardami bezpieczeństwa NETELLER VIP.

5. Dodatkowe nagrody dla członków NETELLER VIP na poziomie Platinum oraz Diamond

5.1 Od czasu do czasu użytkownik o statusie NETELLER VIP Platinum lub Diamond może się kwalifikować do dodatkowych nagród. Informacje o dodatkowych nagrodach można znaleźć w Salonie VIP.

6. Standardy bezpieczeństwa NETELLER VIP

6.1 Użytkownik potwierdza i akceptuje, że:

(a) będzie postępował zgodnie z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa określonymi w Warunkach korzystania z rachunku NETELLER;

(b) będzie przechowywał dane do logowania do rachunku w bezpiecznym miejscu i nie udostępni tych informacji żadnym osobom trzecim ani ich nie zapisze.

(c) będzie regularnie zmieniał hasło dostępu do rachunku NETELLER oraz używał różnych haseł dostępu w różnych witrynach.

(d) w sytuacji gdy użytkownik odzyska dane do logowania do rachunku NETELLER drogą mailową, usunie trwale wiadomości e-mail zawierające niniejsze informacje.

(e) użytkownik skontaktuje się bezzwłocznie z NETELLER w sytuacji, gdy będzie przekonany o tym, że do jego rachunku NETELLER uzyskały dostęp osoby trzecie.

(f) użytkownik będzie korzystał z rachunku NETELLER za pośrednictwem swojego własnego komputera lub urządzenia przenośnego i zachowa należytą ostrożność podczas wprowadzania danych do logowania do swojego rachunku NETELLER online.

(g) użytkownik nie będzie odpowiadał na żadne wiadomości e-mail zawierające prośbę o udostępnienie uwierzytelniających danych zabezpieczeń rachunku NETELER.

(h) użytkownik będzie używał na komputerze lub urządzeniu przenośnym aktualnej wersji programu antywirusowego oraz programów antyszpiegowskich wraz z zaporami sieciowymi.

(i) użytkownik będzie regularnie sprawdzał swój wyciąg z rachunku NETELLER oraz zgłaszał NETELLER możliwie jak najszybciej wszelkie błędy lub nieautoryzowane transakcje.

(j) użytkownik zaoferuje wsparcie w razie jakiegokolwiek dochodzenia w sprawie faktycznej lub podejrzewanej próby uzyskania dostępu do jego rachunku NETELLER.

Niniejsze zasady są razem określane jako "Standardy bezpieczeństwa NETELLER VIP".

7. Utrata statusu VIP i rozwiązanie umowy

7.1 Jeśli użytkownik nie spełni Wymagań minimalnych w danym roku kalendarzowym, utraci swój status członka NETELLER VIP oraz dostęp do korzyści dla członków NETELLER VIP.

7.2 Niezależnie od powyższego, NETELLER zastrzega sobie prawo do usunięcia statusu VIP użytkownika, odmowy przyznania dostępu do korzyści dla członków NETELLER VIP lub zawieszenia bądź zamknięcia rachunku NETELLER użytkownika w dowolnym czasie i według własnego uznania w sytuacji, gdy istnieje powód, aby uznać, że:

(a) jakikolwiek nieautoryzowany dostęp do rachunku NETELLER użytkownika jest rezultatem nieprzestrzegania przez użytkownika Standardów bezpieczeństwa VIP lub rezultatem nieostrożnego lub niewłaściwego postępowania, przechowywania lub ujawniania informacji dotyczących rachunku NETELLER użytkownika; i/lub

(b) użytkownik naruszył lub próbował naruszyć Warunki i zasady VIP lub Warunki korzystania z rachunku NETELLER; lub

(c) użytkownik próbował obejść lub w inny sposób naruszyć procedury bezpieczeństwa NETELLER lub procedury operacyjne lub próbował dokonać nadużycia w odniesieniu do jednej z ofert NETELLER, w tym, między innymi, w sytuacji, gdy zaistnieją jedne z niżej opisanych okoliczności:

(i) Wszelkie transakcje dotyczące wysyłania pieniędzy do lub ich otrzymywania od partnerów handlowych NETELLER nie są powiązane z legalną działalnością, która jest uznawana za satysfakcjonującą według własnego uznania NETELLER lub partnera handlowego.

(ii) Wszelkie działania i/lub próby zarejestrowania lub zweryfikowania więcej niż jednego rachunku NETELLER pod imieniem i nazwiskiem użytkownika lub osoby trzeciej ("Większa liczba rachunków")

(iii) Korzystanie z większej liczby rachunków w celu odniesienia korzyści z kampanii promocyjnych i bonusów oferowanych przez NETELLER lub partnera handlowego NETELLER.

7.3 Z zastrzeżeniem punktu 8.2 poniżej, użytkownik nie może podejmować próby otwarcia innego rachunku NETELLER bez uprzedniej pisemnej zgody NETELLER.

8. Zmiany w Warunkach i zasadach dla członków programu NETELLER VIP

8.1 NETELLER zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków i zasad dla członków VIP w dowolnym czasie, łącznie z prawem do całkowitego anulowania programu NETELLER VIP. Informacje o zmianach zostaną przekazane użytkownikowi drogą mailową na główny adres e-mail podany przez użytkownika przy rejestracji rachunku NETELLER lub zostaną opublikowane na stronie internetowej NETELLER na 30 dni przed wejściem zmian w życie. Ten 30-dniowy okres nie obowiązuje w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione przekonanie z naszej strony co tego, że dana zmiana w żaden sposób nie ograniczy ani nie zwiększy obowiązków użytkownika. W takich przypadkach zmiana wejdzie w życie bez uprzedniego powiadomienia.

8.2 Proponowana zmiana wejdzie w życie w ciągu 30 dni od otrzymania przez użytkownika powiadomienia od NETELLER lub opublikowania informacji na stronie internetowej, o ile użytkownik nie dostarczy nam pisemnego powiadomienia o swoich zastrzeżeniach dotyczących proponowanej zmiany. Powiadomienie o zastrzeżeniach będzie uznawane za powiadomienie ze strony użytkownika o jego rezygnacji w trybie natychmiastowym z udziału w programie NETELLER VIP oraz o rozwiązaniu niniejszej umowy.

9. Różne

9.1 Użytkownik potwierdza i akceptuje, że NETELLER może udostępniać jego dane osobowe partnerom handlowym NETELLER w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzanych transakcji.

9.2 Wszystkie decyzje podejmowane przez NETELLER są ostateczne i nie przewiduje się korespondencji związanej z tymi decyzjami.

9.3 Niniejsze Warunki i zasady VIP podlegają i powinny być interpretowane w zgodzie w prawem angielskim. W razie jakichkolwiek sporów wynikających z lub powiązanych z niniejszymi Warunkami i zasadami VIP, strony niniejszym nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich bez uwzględniania norm kolizyjnych.

9.4 Jeżeli jakakolwiek część niniejszych warunków i zasad zostanie uznana przez kompetentną jurysdykcję za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, dana część musi zostać oddzielona od reszty Warunków i zasad VIP, które nadal będą ważne i wykonalne w najpełniejszym zakresie dozwolonym przepisami prawa.

9.5 Niniejsze Warunki i zasady zostały napisane po angielsku i w sytuacji, gdy zostały one przetłumaczone na inne języki, zostało to uczynione wyłącznie dla wygody i wersja angielska ma moc nadrzędną.

10. Definicja i interpretacja

10.1 Niżej wymienione terminy w sytuacji, gdy są one używane w niniejszych Warunkach i zasadach VIP mają następujące definicje:

Transakcje spełniające kryteria to transakcje związane z wysyłaniem pieniędzy na rachunki w witrynach partnerów handlowych NETELLER. Poniższe transakcje nie są transakcjami spełniającymi kryteria:

(i) Transakcje dokonane za pomocą fizycznej lub wirtualnej przedpłaconej karty Mastercard NETELLER Net+ oraz wirtualnej karty podarunkowej, zarówno online, jak i w stacjonarnym punkcie sprzedaży;

(ii) Transakcje bezpośrednie, w tym przelewy między rachunkami należącymi do użytkownika.

Partner handlowy NETELLER to jakakolwiek osoba, która korzysta z usług przetwarzania płatności oferowanych przez NETELLER w celach komercyjnych z zastrzeżeniem Warunków i zasad dla partnerów handlowych NETELLER.

Rachunek NETELLER oznacza elektroniczny rachunek pieniężny udostępniony użytkownikowi w zgodzie Warunkami korzystania z rachunku NETELLER.

Zwrot "Użytkownik" odnosi się do osoby fizycznej, w której imieniu został otwarty i jest prowadzony rachunek NETELLER;

"NETELLER" to spółka o nazwie Paysafe Financial Services Limited, utworzona na podstawie prawa Anglii i Walii o numerze rejestracyjnym 04478861, upoważniona Financial Conduct Authority (FCA) na mocy ustawy o pieniądzach elektronicznych (ang. Electronic Money Regulations 2011) do prowadzenia działalności w charakterze emitenta pieniądza elektronicznego pod numerem rejestracyjnym 900015.