Wybierz swoje doświadczenie: ×

WARUNKI KORZYSTANIA Z RACHUNKU NETELLER

Niniejsze Warunki korzystania wchodzą w życie z dniem 10 listopada 2015 roku.

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że zaznaczając pole „Zgadzam się" podczas otwierania Rachunku, zgadza się przestrzegać poniższych warunków korzystania, które mogą niekiedy podlegać zmianom (zwanych dalej „Warunkami korzystania"), dotyczących korzystania z usług zarządzania pieniędzmi elektronicznymi świadczonych przez spółkę Paysafe Financial Services Limited (zwanych dalej łącznie „Usługą NETELLER”). Wszelkie wyjaśnienia dotyczące Warunków korzystania Użytkownik może uzyskać w naszym dziale obsługi klienta pod numerem +44 20 3308 9525 (za połączenia międzystrefowe może naliczane są stosowne opłaty) lub w internecie pod adresem https://www.neteller.com/pl/support.

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1 W niniejszych Warunkach korzystania wymienione poniżej terminy mają znaczenie podane obok nich:

„Rachunek” to rachunek Użytkownika w serwisie NETELLER służący do przechowywania pieniędzy elektronicznych, z którym powiązano Kartę/Karty Użytkownika;

„Informacje dotyczące identyfikatora Rachunku” oznaczają wszelkie następujące informacje: informacje o Karcie Użytkownika (numer Karty, jej data ważności i kod CVV), numer PIN Użytkownika, informacje wykorzystywane przez Użytkownika do zalogowania się na Rachunek, identyfikator bezpieczeństwa Użytkownika, tajne pytania i odpowiedzi na nie oraz inne dane uwierzytelniające i informacje dotyczące Rachunku Użytkownika;

„Karta” to każda karta Net+ Prepaid Mastercard® wydana Użytkownikowi przez spółkę Paysafe Financial Services Limited w formie karty fizycznej lub wirtualnej bądź w innej formie określonej przez NETELLER, którą zarejestrowano na Rachunku Użytkownika;

„dział obsługi klienta”, z którym można się kontaktować telefonicznie pod numerem +44 20 3308 9525 (połączenie bezpłatne) lub w internecie pod adresem https://www.neteller.com/pl/support.

„Wpłata” oznacza uznanie środków na Rachunku Użytkownika w wyniku zakupu pieniędzy elektronicznych;

„Opłaty” oznaczają wszelkie opłaty i obciążenia naliczane przez nas za korzystanie przez Użytkownika z Usługi NETELLER, które są określone w Tabeli Opłat zamieszczonej w Witrynie internetowej i które NETELLER może niekiedy zmieniać zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania;

„Tabela Opłat” oznacza tabelę opłat publikowaną w naszej Witrynie internetowej i zmienianą według uznania (którą można obecnie znaleźć pod nagłówkiem „Opłaty” na stronie www.neteller.com);

„Mastercard” oznacza spółkę Mastercard International Incorporated z Nowego Jorku lub jej następców prawnych, nabywców bądź cesjonariuszy;

„Użytkownik” to każda osoba, która spełnia wszystkie określone w Warunkach korzystania wymogi dotyczące zakładania rachunku w serwisie NETELLER oraz korzystania z kart Net+ i innych produktów;

„Witryna internetowa Użytkownika” to witryna internetowa wyświetlana Użytkownikowi zalogowanemu z wykorzystaniem Informacji dotyczących identyfikatora Rachunku, w której Użytkownik może przeglądać informacje o dokonanych Transakcjach, wpłacać środki na Rachunek oraz realizować inne Transakcje;

“Partner handlowy” oznacza podmiot handlowy lub gospodarczy, który (i) został prawidłowo zarejestrowany jako firma Paysafe Financial Services Limited o numerze rejestracyjnym 4478861 lub jest którąkolwiek z firm należących do Paysafe Group i akceptujących transakcje z rachunku NETELLER użytkownika; lub (ii) akceptuje karty, na których widnieje symbol akceptacji Mastercard® jako sposobu płatności (w sytuacji, gdy chodzi o transakcję za pomocą karty);

„miesiąc” oznacza miesiąc kalendarzowy;

„NETELLER”, „Paysafe”, „my”, „nasz” lub „nas” oznacza spółkę Paysafe Financial Services Limited (nr spółki 4478861) z siedzibą pod adresem Compass House, Vision Park, Chivers Way, Histon, Cambridge, CB24 9AD, United Kingdom;

„Kurs wymiany NETELLER” oznacza kurs wymiany publikowany w naszej Witrynie internetowej, który jest stosowany przez spółkę Paysafe we wszystkich transakcjach walutowych i który może być przez nas zmieniany zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania;

„Grupa Paysafe” to spółka Paysafe Financial Services Limited oraz jej spółki zależne, holdingowe i stowarzyszone;

„Płatność” to: (i) dowolna płatność wykonana Kartą; (ii) obciążenie określoną kwotą pieniędzy elektronicznych Rachunku Użytkownika i równoczesne uznanie tą kwotą rachunku Partnera handlowego lub innego Użytkownika zgodnie ze zleceniem Użytkownika (w tym w ramach Opłacania subskrypcji); lub (iii) uznanie określoną kwotą pieniędzy elektronicznych Rachunku Użytkownika i równoczesne obciążenie tą kwotą rachunku Partnera handlowego lub innego Użytkownika;

„numer PIN” to osobisty numer identyfikacyjny, który Paysafe nadaje lub zatwierdza do użycia z Kartą Użytkownika;

Transakcja niedozwolonato każda transakcja: (i) zawierana w ramach piramidy finansowej, „schematu Ponziego” lub podobnych wielopoziomowych lub stosujących zasadę zależności programów sprzedaży lub innych programów sugerujących możliwość szybkiego wzbogacenia się lub uzyskania wysokich zysków z dokonanej inwestycji; (ii) polegająca na sprzedaży lub dostawie produktów lub usług, które są niezgodne z prawem, zachęcają do naruszania prawa lub ułatwiają jego naruszanie; (iii) polegająca na sprzedaży lub dostarczeniu produktów podrobionych; (iv) związana z przetwarzaniem przez osobę trzecią produktów lub usług zagregowanych lub płaceniem za nie; (v) związana z wykorzystywaniem serwisu NETELLER do handlu, wymiany, zakupu lub sprzedaży bitcoinów oraz wszelkich innych walut wirtualnych. NETELLER zastrzega sobie prawo do dodawania według własnego uznania nowych kategorii transakcji niedozwolonych poprzez zamieszczanie ich w niniejszych Warunkach korzystania lub zasadach dozwolonego użytku publikowanych w witrynie internetowej.

„Opłacanie subskrypcji” to usługa, w ramach której Użytkownik zleca wykonywanie regularnych Płatności z Rachunku Użytkownika z określoną częstotliwością na rachunek online Partnera handlowego;

„Transakcja” oznacza zależnie od kontekstu: (i) Płatność; (b) Wypłatę; lub (c) Wpłatę (w każdym przypadku po potrąceniu stosownych Opłat);

„Witryna internetowa” oznacza witrynę internetową www.neteller.com lub inną witrynę internetową, za pośrednictwem której Paysafe oferuje Usługę NETELLER;

„Wypłata” oznacza wybranie środków z Rachunku Użytkownika poprzez skorzystanie z Karty w dowolnym bankomacie lub poprzez skorzystanie z jednej z metod wypłaty dostępnych dla Użytkownika w kraju jego zamieszkania, które określono na stronie „Wypłaty” Witryny internetowej Użytkownika;

„Ty” lub „Twoje” to określenia odnoszące się do osoby podlegającej niniejszym Warunkom korzystania, czyli do Użytkownika.

1.2 Niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie do wszystkich Użytkowników.

1.3 Tytuły poszczególnych punktów nie mają wpływu na interpretację niniejszych Warunków korzystania.

1.4 Termin „osoba” oznacza osobę fizyczną oraz osobę prawną posiadającą osobowość prawną albo nieposiadającą osobowości prawnej.

1.5 Termin „spółka holdingowa” lub „podmiot zależny” oznacza odpowiednio spółkę holdingową lub podmiot zależny według definicji podanej w paragrafie 1159 ustawy o spółkach (Companies Act) z 2006 r.

1.6 O ile nie wynika inaczej z kontekstu, słowa w liczbie pojedynczej mogą być również interpretowane jak słowa w liczbie mnogiej, a słowa w liczbie mnogiej — jak słowa w liczbie pojedynczej.

1.7 Wszystkie wyliczenia następujące po słowach „w szczególności”, „obejmuje”, „na przykład”, „między innymi” lub słowach o podobnym znaczeniu będą interpretowane jako przykłady i w żaden sposób nie będą ograniczać znaczenia słów, terminów, definicji, opisów lub fraz je poprzedzających.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Aby uzyskać status Użytkownika, należy wyrazić zgodę na niniejsze Warunki korzystania, które po zarejestrowaniu się w celu uzyskania tego statusu stanowią prawnie wiążącą umowę między Użytkownikiem a spółką Paysafe.

2.2 Paysafe może w razie potrzeby zmieniać niniejsze Warunki korzystania. O wszelkich takich zmianach Paysafe powiadomi Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na główny adres e-mail podany na Rachunku oraz powiadomienia o zmianach opublikowanego w Witrynie internetowej, zawierającego łącze do zmienionych Warunków korzystania. Na co najmniej dwa (2) miesiące przed wejściem w życie proponowanych zmian Paysafe powiadomi o tym fakcie Użytkownika, przy czym wszelkie zmiany, które czynią te Warunki korzystniejszymi dla Użytkownika lub nie wpływają na uprawnienia Użytkownika, wchodzą w życie w trybie natychmiastowym, o ile stwierdzono tak w powiadomieniu o zmianach. Zmiany Kursu wymiany NETELLER wchodzą w życie w trybie natychmiastowym bez powiadomienia. Wszystkie transakcje obejmujące wymianę waluty są przeliczane na podstawie publikowanego przez zewnętrznego dostawcę danych dotyczących walut obcych (Oanda) średniego dziennego kursu na rynku międzybankowym, do którego NETELLER dolicza Opłatę zgodnie z Tabelą Opłat.

2.3 Jeśli przed wejściem w życie planowanych zmian Warunków korzystania Użytkownik nie powiadomi spółki Paysafe, że nie wyraża na nie zgody, Paysafe uzna, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z proponowanymi zmianami, może wypowiedzieć Warunki korzystania i zamknąć swój Rachunek w trybie natychmiastowym i bez żadnych opłat, o ile wypowiedzenie to nastąpi przed proponowaną datą wejścia w życie rzeczonych zmian. Powiadomienie o braku zgody na wspomniane zmiany jest jednocześnie wyrazem woli wypowiedzenia przez Użytkownika umowy ze spółką Paysafe; Rachunek Użytkownika zostanie zatem zamknięty natychmiast po otrzymaniu wspomnianego powiadomienia. Karta Użytkownika zostanie anulowana, a wszystkie środki znajdujące się na Rachunku zostaną zwrócone Użytkownikowi metodą określoną przez Użytkownika (w tym przypadku obowiązują zwykłe stosowne Opłaty).

2.4 Przed dokonaniem Transakcji Użytkownik zawsze może zapoznać się z obowiązującą wersją Warunków korzystania na stronie pt. „Warunki korzystania” dostępnej w dniu publikacji tych Warunków pod adresem https://member.neteller.com/document/show. W Warunkach korzystania podana będzie data ich ostatniej zmiany. Żadna modyfikacja nie będzie mieć wpływu na jakąkolwiek Transakcję zainicjowaną przed datą dokonania takiej modyfikacji. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi NETELLER oznacza, że Użytkownik zgadza się na niniejsze Warunki korzystania. Zalecamy wydrukowanie aktualnych Warunków korzystania dla celów referencyjnych.

2.5 Poniższe zasady (podlegające zmianom) stanowią integralną część niniejszych Warunków korzystania, a termin „Warunki korzystania” obejmuje te zasady:

 1. Wykaz krajów nieobsługiwanych
 2. Polityka prywatności
 3. Procedura składania reklamacji

2.6 Najnowsze wersje tych zasad są zamieszczone w Witrynie internetowej dla celów referencyjnych. W dniu publikacji niniejszych Warunków korzystania poszczególne zasady można znaleźć pod adresem: https://www.neteller.com/pl/policies/terms-of-use.

3. USŁUGA NETELLER

3.1 Spółka Paysafe Financial Services Limited jest autoryzowanym emitentem pieniędzy elektronicznych podlegającym regulacjom urzędu Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem FRN (FCA Reference Number) 900015. Wszystkie Karty są wystawiane przez spółkę Paysafe Financial Services Limited na podstawie licencji wydanej przez spółkę Mastercard.

3.2 Akceptując niniejsze Warunki korzystania i korzystając z Usługi NETELLER, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: (i) spółka Paysafe Financial Services Limited nie jest bankiem, a Rachunek nie jest rachunkiem bankowym; (ii) Rachunki nie są gwarantowane przez żadną agencję rządową i nie są objęte przewidzianą w obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie przepisach instytucją gwarancyjną Financial Services Compensation Scheme (FSCS); (iii) Paysafe nie występuje w charakterze administratora, powiernika ani depozytariusza środków znajdujących się na Rachunku Użytkownika; oraz (iv) Paysafe nie wypłaca żadnych odsetek od środków znajdujących się na Rachunku Użytkownika.

3.3 Użytkownik nie musi mieć na swoim Rachunku żadnych środków, jeśli jednak je ma, środki te są wydzielane i wraz ze środkami znajdującymi się na rachunkach innych Użytkowników deponowane na rachunku należącym do spółki Paysafe Financial Services Limited zgodnie z przepisami o pieniądzach elektronicznych (Electronic Money Regulations) z 2011 r. Paysafe nie może wypłacać Użytkownikowi odsetek od środków zgromadzonych na Rachunku Użytkownika; wszelkie odsetki od środków zgromadzonych na wspólnym rachunku są własnością spółki Paysafe.

4. UŻYTKOWNIK

4.1 Aby zostać Użytkownikiem:

 1. trzeba mieć co najmniej 18 lat lub być osobą pełnoletnią w rozumieniu prawa obowiązującego w jej kraju zamieszkania (zależnie od tego, która granica wieku jest wyższa);
 2. nie można na stałe mieszkać w kraju, w którym Paysafe nie świadczy Usługi NETELLER, wymienionym w stosownym wykazie krajów nieobsługiwanych (wykaz ten może być zmieniany przez spółkę Paysafe bez powiadomienia);
 3. należy otworzyć Rachunek zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie rejestracji w Witrynie internetowej, w tym podać wszystkie informacje wymagane na tej stronie;
 4. trzeba posiadać aktualny adres, numer telefonu i adres e-mail; oraz
 5. należy przejść wszystkie wymagane przez spółkę Paysafe procedury sprawdzania tożsamości i bezpieczeństwa oraz weryfikacji danych.

4.2 Użytkownik nie może zezwolić innym osobom na korzystanie ze swojego Rachunku. O ile Użytkownik nie otrzyma stosownego zezwolenia od spółki Paysafe, nie może otworzyć więcej niż jednego Rachunku, a Paysafe może bez powiadomienia zamknąć każdy Rachunek lub wszystkie Rachunki Użytkownika, który posiada lub co do którego istnieje uzasadnione przypuszczenie, że posiada nieautoryzowane Rachunki.

4.3 W przypadku zmiany imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, danych karty kredytowej lub rachunku bankowego Użytkownik winien niezwłocznie zaktualizować dane swojego Rachunku w Witrynie internetowej.

5. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI NETELLER

Aby móc korzystać z Usługi NETELLER, osoba, która ma taki zamiar:

 1. musi uzyskać status Użytkownika; oraz
 2. musi uzyskać status Użytkownika; oraz

6. KORZYSTANIE Z RACHUNKU

6.1 Z chwilą otwarcia Rachunku Użytkownik otrzyma od spółki Paysafe Kartę wirtualną. Aby dokonać Transakcji, Użytkownik musi zasilić Kartę poprzez nabycie pieniędzy elektronicznych w celu ich uznania na swoim Rachunku. Karta Użytkownika nie jest kartą kredytową, obciążeniową ani debetową. Użytkownik może regulować nią płatności wyłącznie do kwoty środków dostępnych na swoim Rachunku.

6.2 Zakup pieniędzy elektronicznych

 1. Użytkownik może nabyć pieniądze elektroniczne, korzystając z jednej z dostępnych opcji Wpłaty (dostępność tych metod zależy od kraju stałego zamieszkania Użytkownika). Użytkownik musi podać wymagane informacje oraz przejść wszystkie procedury sprawdzania tożsamości i bezpieczeństwa oraz weryfikacji danych. W przypadku każdej Wpłaty Użytkownik upoważnia spółkę Paysafe do uzyskania lub otrzymania w imieniu Użytkownika środków z wybranego przez Użytkownika źródła (po potrąceniu stosownych Opłat), a następnie do emisji pieniędzy elektronicznych i przelania ich na Rachunek Użytkownika.
 2. Bez względu na powyższe postanowienia, niektóre metody dokonywania Wpłat pozwalają Użytkownikowi na zasilanie Rachunku pieniędzmi elektronicznymi w drodze obciążania rachunku Użytkownika w instytucji finansowej, która ten rachunek prowadzi. Jeśli Paysafe otrzyma informację o braku wystarczających środków na takim rachunku, może przedstawiać takie nierozliczone płatności do rozliczenia wspomnianej instytucji finansowej maksymalnie dwukrotnie. Ponadto Paysafe może obciążyć Rachunek Użytkownika odpowiednią opłatą za niewystarczające środki i taką nierozliczoną płatnością, uzyskać te środki ze wskazanej przez Użytkownika instytucji finansowej lub odzyskać je od Użytkownika w inny sposób.
 3. Wpłaty podlegają stosownym Opłatom, w tym opłatom za przewalutowanie, w zależności od zastosowanej metody płatności. Więcej informacji na temat Opłat można znaleźć w punkcie 8.

6.3 Ubieganie się o dodatkowe Karty

 1. Po zweryfikowaniu Rachunku (zob. punkt 6.3 (ii) poniżej) Użytkownik może złożyć wniosek o dodatkowe Karty wirtualne lub Kartę fizyczną. Karty fizyczne są dostępne w większości krajów, w których jest dostępna Usługa NETELLER, ale niestety nie we wszystkich. Wykaz krajów, w których możemy obecnie zaoferować Karty fizyczne, można znaleźć w witrynie internetowej Usługi NETELLER. Wykaz ten może być zmieniany przez spółkę Paysafe bez powiadomienia.
 2. Aby móc ubiegać się o wydanie Karty fizycznej lub więcej niż jednej Karty wirtualnej, Użytkownik musi „zweryfikować” swój Rachunek poprzez potwierdzenie swojej tożsamości i miejsca zamieszkania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Witrynie internetowej. W celu przeprowadzenia wspomnianej weryfikacji Paysafe może korzystać z pomocy osób trzecich, które w imieniu spółki Paysafe mogą również sprawdzić historię kredytową Użytkownika. Użytkownik zgadza się, aby spółka Paysafe według własnego uznania używała i dokonywała ujawnienia odpowiednich danych osobowych na potrzeby takiego sprawdzania tożsamości i weryfikacji danych.
 3. Po otrzymaniu Karty fizycznej Użytkownik musi ją bezzwłocznie podpisać.
 4. Paysafe zastrzega sobie prawo do odrzucenia według własnego uznania wniosku Użytkownika o wydanie Karty.

6.4 Używanie Karty

 1. Użytkownik może używać Karty wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty Mastercard®, choć z Karty wirtualnej można korzystać tylko tam, gdzie nie wymaga się karty fizycznej, na przykład w przypadku Transakcji dokonywanych online lub przez telefon.
 2. Wszystkich Transakcji dokonywanych Kartą dotyczą następujące zasady:
  1. na Rachunku Użytkownika muszą się znajdować wystarczające środki;
  2. Partner handlowy lub instytucja finansowa może zweryfikować, czy Użytkownik ma na swoim Rachunku wystarczające środki;
  3. oprócz Warunków korzystania obowiązują warunki określone przez podmiot zapewniający bankomaty lub odpowiednią instytucję finansową.
 3. Paysafe zastrzega sobie prawo do odrzucenia według własnego uznania niektórych Transakcji. Paysafe nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy Partner handlowy odmówi przyjęcia płatności Kartą Użytkownika lub gdy Paysafe odmówi autoryzowania Transakcji bądź anuluje lub zawiesi możliwość korzystania z Karty Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.
 4. Użytkownik nie może wydawać za pomocą Karty więcej, niż wynosi kwota zdeponowana na Rachunku Użytkownika. Jeśli Użytkownik doprowadzi do tego, że saldo jego Rachunku będzie ujemne, Paysafe potraktuje każdą taką sytuację poważnie i podejmie działania niezbędne do wdrożenia wobec Użytkownika odpowiednich środków przewidzianych w niniejszych Warunkach korzystania.
 5. W przypadku niektórych branż Partner handlowy (na przykład firma wynajmująca samochody, hotel lub inny usługodawca) będzie szacować łączną kwotę pieniędzy, jaką Użytkownik może wydać lub dla jakiej może być wymagana autoryzacja. Szacunki te mogą przewyższać kwotę rzeczywiście później wydaną przez Użytkownika. Oznacza to, że część środków na Rachunku Użytkownika może zostać zablokowana na okres do 30 dni (lub 90 dni w przypadku firm wynajmujących samochody) i w tym czasie Użytkownik nie będzie mieć dostępu do zablokowanych w ten sposób środków. Paysafe nie może zwolnić takich środków bez zgody Partnera handlowego, którą Użytkownik musi uzyskać od tego Partnera.

6.5 Wpłaty i wypłaty

 1. Oprócz dokonywania Płatności i Wypłat Kartą Użytkownik może także dokonywać Płatności bezpośrednio ze swojego Rachunku na rachunek Partnera handlowego przyjmującego wpłaty z serwisu NETELLER lub na rachunek innego Użytkownika poprzez wypełnienie informacji na stronie „Wypłaty” Witryny internetowej Użytkownika. W niektórych przypadkach Użytkownik może dokonywać Płatności na rachunek lub z rachunku Partnera handlowego bezpośrednio z witryny internetowej tego Partnera.
 2. W przypadku dokonywania Płatności ze swojego Rachunku Użytkownik nie może przelać kwoty, która po uwzględnieniu stosownych Opłat przekracza w chwili składania takiego zlecenia kwotę środków dostępnych na Rachunku Użytkownika. W razie takiej próby dane zlecenie Płatności zostanie odrzucone.
 3. Po potrąceniu stosownych Opłat kwota Płatności na Rachunek Użytkownika zostanie uznana na tym Rachunku. Jeśli Płatność uznana na Rachunku Użytkownika zostanie cofnięta przez nadawcę, zanim Użytkownik dokona Transakcji, kwota wycofywanej Płatności zostanie zwrócona nadawcy, a Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi Opłatami.
 4. Za dokładność zleceń ponosi odpowiedzialność Użytkownik. Paysafe nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika podczas podawania adresu e-mail odbiorcy lub kwoty Płatności.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie kupowane przez niego towary i usługi, które są rozliczane w ramach korzystania z Usługi NETELLER. Wszelkie spory z Partnerem handlowym dotyczące produktów lub usług zakupionych przez Użytkownika w ramach Usługi NETELLER są sporami między Użytkownikiem a Partnerem handlowym. Użytkownik akceptuje fakt, że Paysafe nie będzie stroną takiego sporu. Paysafe nie udziela żadnych rękojmi lub gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń lub zapewnień w odniesieniu do takich produktów lub usług.
 6. Płatności podlegają stosownym Opłatom, w tym opłatom za przewalutowanie, w zależności od zastosowanej metody Płatności. Więcej informacji na temat Opłat można znaleźć w punkcie 8.

6.6 Opłacanie subskrypcji

 1. Niektórzy Partnerzy handlowi online mogą oferować towary i usługi, za które można płacić za pomocą usługi Opłacania subskrypcji. Oznacza to, że Płatność będzie w regularnych odstępach czasu potrącana z Rachunku Użytkownika. Kwota Płatności oraz częstotliwość jej potrącania są określane przez danego Partnera handlowego.
 2. Opłacanie subskrypcji stanowi umowę między Użytkownikiem a danym Partnerem handlowym. Jeśli Użytkownik chce zmienić kwotę Płatności lub anulować Płatność z tytułu Opłacania subskrypcji bądź ma pytania dotyczące tej Płatności lub chce ją zakwestionować, może to zrobić jedynie w drodze bezpośredniego kontaktu z Partnerem handlowym, zgodnie z warunkami określonymi przez danego Partnera. Z chwilą skontaktowania się z Partnerem handlowym Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie spółkę Paysafe. Nie jesteśmy w stanie anulować ani zmienić kwoty Płatności z tytułu Opłacania subskrypcji bez zgody Partnera handlowego. Użytkownik nie może anulować ani z innych powodów wycofać Płatności z tytułu Opłacania subskrypcji bez uprzedniego skontaktowania się z Partnerem handlowym. Paysafe nie ponosi odpowiedzialności za żadne Płatności z tytułu Opłacania subskrypcji potrącone z rachunku Użytkownika, zanim Użytkownik powiadomi Partnera handlowego o anulowaniu. Użytkownik nie może anulować Płatności dokonanej już na rzecz Partnera handlowego.
 3. Użytkownik ma obowiązek dbać o to, aby na jego Rachunku znajdowały się środki wystarczające do dokonania wszelkich Płatności, do których Użytkownik zobowiązał się w ramach usługi Opłacania subskrypcji. Paysafe nie ponosi odpowiedzialności za żadne opłaty, obciążenia ani kary naliczone w wyniku braku na Rachunku Użytkownika środków wystarczających do dopełnienia zobowiązań Użytkownika wynikających z umowy dotyczącej Opłacania subskrypcji. Jeśli rachunek Użytkownika wykaże saldo ujemne, będą obowiązywać warunki określone w punkcie 10.3.
 4. Płatność realizowana w ramach Opłacania subskrypcji jest „Płatnością” w rozumieniu niniejszych Warunków korzystania i z tytułu każdej takiej Płatności pobrane zostaną zwykłe Opłaty.

6.7 Limity rachunku

 1. Saldo Rachunku nie może przekroczyć 50 000 USD (pięćdziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich) lub równowartości tej kwoty w walucie Rachunku ("Limit rachunku").
 2. Użytkownik musi dbać o to, aby saldo jego Rachunku nie przekroczyło Limitu rachunku. Nie blokujemy automatycznie transakcji przekraczających Limit rachunku, użytkownik powinien zatem regularnie sprawdzać saldo Rachunku, aby nie przekroczyć Limitu rachunku.
 3. W przypadku przekroczenia Limitu Rachunku użytkownik musi w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od daty przekroczenia Limitu rachunku przywrócić saldo Rachunku do stanu nie wyższego niż Limit rachunku.
 4. Jeśli w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni saldo Rachunku nie zostanie przywrócone do stanu nie wyższego niż Limit rachunku, Rachunek zostanie zawieszony, a kwota przewyższająca Limit Rachunku — zwrócona do na rachunek, z którego dokonano Wpłaty lub Płatności (począwszy od najnowszej Wpłaty lub Płatności aż do punktu, w którym Limit rachunku zostanie osiągnięty). Jeśli na przykład ostatnia Wpłata lub Płatność została dokonana przy użyciu karty kredytowej, kwotę Wpłaty (lub niższą kwotę wymaganą do osiągnięcia Limitu rachunku) prześlemy z powrotem wystawcy karty kredytowej. Jeśli nie spowoduje to przywrócenia salda Rachunku do stanu nie wyższego niż Limit rachunku, zwrócimy kolejną najnowszą Wpłatę lub Płatność na rachunek, z którego zostały one dokonane, aż do momentu osiągnięcia Limitu rachunku. Za zwrot kwot przekraczających Limit rachunku może zostać naliczona Opłata.

6.8 Zamknięcie Rachunku i wycofanie zgromadzonych na nim środków

 1. Jeśli Użytkownik chce zamknąć Rachunek, może to zrobić, powiadamiając spółkę Paysafe o tym fakcie w formie pisemnej. Na mocy punktu (iii) poniżej Użytkownik może wycofać pieniądze elektroniczne ze swojego Rachunku w całości lub w części (z wyjątkiem kwot, które nie zostały rozliczone przez instytucję finansową Użytkownika), wybierając jedną z metod Wypłaty dostępnych w kraju zamieszkania Użytkownika, określonych na stronie „Wypłaty” Witryny internetowej Użytkownika, lub za pomocą Karty w dowolnym bankomacie.
 2. Paysafe przetworzy zlecenie Wypłaty przy założeniu, że Użytkownik przejdzie pomyślnie wszystkie procedury sprawdzania tożsamości i bezpieczeństwa oraz weryfikacji danych.
 3. W zależności od wybranej przez Użytkownika metody Wypłaty może obowiązywać Opłata, która zostanie potrącona z salda na Rachunku Użytkownika przed zrealizowaniem Wypłaty.

6.9 Aby autoryzować Transakcję, Użytkownik musi wyrazić zgodę na jej wykonanie. Użytkownik potwierdza, że kliknięcie przez niego przycisku „Zgadzam się” lub podanie Informacji dotyczących identyfikatora Rachunku (bądź kliknięcie innego przycisku lub uruchomienie innego procesu pełniącego tę samą funkcję podczas przesyłania informacji wymaganych do wykonania Transakcji) oznacza zgodę Użytkownika na przyjęcie Transakcji do realizacji oraz na naliczenie i pobranie z Rachunku Użytkownika stosownych Opłat dotyczących tej Transakcji. Wszystkie Transakcje potwierdzone poprzez podanie numeru PIN lub Informacji dotyczących identyfikatora Rachunku są uznawane za autoryzowane przez Użytkownika. Ponadto Użytkownik akceptuje fakt, że z chwilą wyrażenia takiej zgody autoryzowanej Transakcji nie można już odwołać. W tym przypadku za godzinę otrzymania zlecenia Transakcji (a zarazem godzinę wyrażenia wspomnianej zgody) uznaje się moment kliknięcia przycisku „Zgadzam się” (lub innego przycisku bądź uruchomienia innego procesu pełniącego tę samą funkcję).

6.10 Paysafe może odmówić realizacji Transakcji, w przypadku gdy:

 1. zasadnie uzna, że zleceniodawcą nie jest Użytkownik;
 2. zasadnie podejrzewa oszustwo;
 3. zlecenie przesłane przez Użytkownika jest niejasne, niepełne lub nie ma wymaganej formy;
 4. podejrzewa, że nastąpiło naruszenie Warunków korzystania;
 5. wymagają tego zasady określone przez spółkę Mastercard; lub
 6. wymagają tego inne przepisy prawa lub wymogi określone przez odpowiednie organy regulacyjne.

6.11 Partner handlowy może nie być w stanie autoryzować Płatności, jeśli nie może uzyskać od spółki Paysafe autoryzacji online (na przykład nie ma dostępu do internetu).

6.12 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przesyłane zlecenia, Paysafe może zatem nie mieć możliwości wykrycia błędów w zleceniu Transakcji przesłanym przez Użytkownika. Użytkownik musi zadbać o to, aby wszystkie podane w zleceniu Transakcji informacje były dokładne. Transakcje dokonane zgodnie z informacjami podanymi przez Użytkownika w zleceniu uznaje się za dokonane prawidłowo. Za stosowną Opłatą przewidzianą w Tabeli Opłat Paysafe może jednak w niektórych przypadkach udzielić Użytkownikowi pomocy w odzyskaniu utraconych środków. Paysafe nie może jednak odzyskać środków niewłaściwie przelanych na rachunek innego Użytkownika, jeśli nie otrzyma od Użytkownika numeru zgłoszenia przestępstwa na policję lub zgody wspomnianego innego Użytkownika.

6.13 Transakcje mają charakter ostateczny i nie można ich cofnąć poza wymienionymi poniżej przypadkami i według uznania spółki Paysafe:

 1. Paysafe potwierdzi, że Partner handlowy popełnił błąd;
 2. doszło do nielegalnych działań związanych z Rachunkiem Użytkownika; lub
 3. Użytkownik narusza Warunki korzystania.

6.14 Użytkownik potwierdza, że niektóre metody dokonywania Transakcji wymagają wykonania różnych procedur sprawdzania tożsamości i bezpieczeństwa oraz weryfikacji danych, w tym użycia systemów sprawdzania i weryfikacji należących do osób trzecich. Użytkownik wyraża zatem zgodę na to, aby w przypadku wybrania przez Użytkownika takich metod spółka Paysafe według własnego uznania używała i dokonywała ujawniania odpowiednich danych osobowych wymaganych do wykonania wspomnianych procedur.

6.15 Ponadto Użytkownik potwierdza, że dla celów bezpieczeństwa w przypadku niektórych określonych przez spółkę Paysafe metod dokonywania transakcji przewidziane zostały minimalne i maksymalne ograniczenia dotyczące wysokości kwot przelewu. Paysafe zastrzega sobie prawo do nałożenia ograniczeń zarówno na kwotę każdej transakcji, jak i na częstotliwość korzystania przez Użytkownika z danej metody dokonywania transakcji.  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie internetowej. Wspomniane ograniczenia mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

6.16 Użytkownik nie może się angażować w żadne z niżej wymienionych działań:

 1. rzeczywiste lub zamierzone działanie, które NETELLER uważa za zmowę, nadużycie ofert lub innych promocji związanych z usługą NETELLER;
 2. otwarcie lub próba otwarcia wielu rachunków na imię i nazwisko użytkownika (bez naszej uprzedniej pisemnej zgody) lub na fikcyjne imię i nazwisko;
 3. wykonywanie fałszywych i/lub sztucznych działań lub transakcji (określanych potocznie jako "churning").

6.17 Użytkownik może korzystać z rachunku tylko w celach osobistych i nie może go używać w celach handlowych lub służbowych, o ile w określonych okolicznościach Paysafe nie udzieli mu na to uprzedniej pisemnej zgody według własnego uznania.

7. WYGAŚNIĘCIE WAŻNOŚCI, ZGUBIENIE I USZKODZENIE KARTY

7.1 Karta Użytkownika jest ważna przez okres podany na awersie Karty, chyba że Karta zostanie wcześniej anulowana przez Użytkownika lub przez spółkę Paysafe zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania. W przypadku wygaśnięcia lub anulowania ważności Karty Transakcje nie będą autoryzowane.

7.2 Po wygaśnięciu ważności Karty Użytkownika Paysafe automatycznie przedłuży tylko te Karty, które zostały użyte w ciągu 12 miesięcy przed upływem daty ich ważności. Za automatyczne przedłużenie Karty nie pobiera się żadnej opłaty.

7.3 Na wniosek Użytkownika Paysafe wymieni zgubioną, skradzioną lub uszkodzoną Kartę. Za wymianę zgubionej, skradzionej lub uszkodzonej Karty naliczana jest stosowna Opłata.

7.4 Jeśli po zgłoszeniu zgubienia, kradzieży lub niewłaściwego użycia Karty Użytkownik ją znajdzie, musi ją zniszczyć, a następnie niezwłocznie poinformować spółkę Paysafe o tym fakcie.

8. OPŁATY

8.1 Z tytułu każdej Transakcji Paysafe obciąży Użytkownika Opłatami określonymi w Witrynie internetowej. Użytkownik upoważnia spółkę Paysafe do obciążania Rachunku Użytkownika stosownymi Opłatami w momencie dokonywania Transakcji. Paysafe może również obciążyć Użytkownika określonymi Opłatami manipulacyjnymi, w tym w szczególności opłatami z tytułu bieżącego zarządzania nieaktywnymi rachunkami, windykacji należności oraz niewystarczających środków. Obciążenie Opłatami nastąpi w walucie Rachunku Użytkownika. Użytkownik akceptuje fakt, że Paysafe może dokonać takiego obciążenia przez potrącenie z Rachunku Użytkownika wszelkich Opłat, obciążeń i innych kwot należnych spółce Paysafe i płatnych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usługi NETELLER. Wszelkie Opłaty dotyczące Karty będą naliczane w walucie Rachunku Użytkownika, niezależnie od waluty stosowanej dla danej Karty lub Transakcji.

8.2 Paysafe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wysokości Opłat zgodnie z punktem 2.2. Informacje o zmianie Opłat będą zamieszczane w Witrynie internetowej spółki Paysafe na stronie „Opłaty”. Zmiany dotyczące referencyjnego kursu wymiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym, bez uprzedniego powiadomienia.

8.3 Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z niektórych bankomatów naliczane są z tego tytułu dodatkowe opłaty. To w gestii Użytkownika leży sprawdzenie tych opłat przed dokonaniem Transakcji.

8.4 Jeśli Użytkownik ma środki na swoim Rachunku, ale przez okres 14 miesięcy nie dokonał żadnej Transakcji na tym Rachunku („Rachunek nieaktywny”, „Brak aktywności na Rachunku”, „Nieaktywność Rachunku”), Paysafe naliczy z tego tytułu stosowną opłatę manipulacyjną („Opłata manipulacyjna”). O fakcie tym Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną z miesięcznym wyprzedzeniem. Opłata manipulacyjna będzie naliczana co roku i potrącana ze środków dostępnych na Rachunku Użytkownika (Paysafe nie pobierze jej jednak w wysokości skutkującej ujemnym saldem Rachunku). Przykład:

 1. Jeśli Rachunek jest nieaktywny od 14 miesięcy, Paysafe naliczy Opłatę manipulacyjną za Brak aktywności na Rachunku. Użytkownik nadal jednak będzie mógł korzystać z Rachunku w celu dokonywania Transakcji.
 2. Po upływie dalszych 12 miesięcy Nieaktywności Rachunku (lub łącznie 26 miesięcy Nieaktywności Rachunku) Paysafe naliczy drugą Opłatę manipulacyjną za Brak aktywności na Rachunku (o ile na Rachunku są wystarczające środki). Użytkownik nadal jednak będzie mógł korzystać z Rachunku w celu dokonywania Transakcji.
 3. Po upływie kolejnych 12 miesięcy Nieaktywności Rachunku (lub łącznie 38 miesięcy Nieaktywności Rachunku) Paysafe naliczy trzecią i ostatnią Opłatę manipulacyjną za Brak aktywności na Rachunku (o ile na Rachunku są wystarczające środki), a następnie zamknie Rachunek Użytkownika. W efekcie Użytkownik nie będzie mógł zalogować się na swój Rachunek. Aby odzyskać swoje środki, Użytkownik musi wówczas skontaktować się z działem obsługi klienta spółki Paysafe pod numerem telefonu podanym na początku niniejszych Warunków korzystania.
 4. Po upływie 6 lat od daty zamknięcia Rachunku Użytkownika nieodzyskane przez niego środki wygasną i ulegną konfiskacie.

8.5 Więcej informacji na temat wysokości Opłaty manipulacyjnej można znaleźć w Witrynie internetowej na stronie „Opłaty”. Opłata manipulacyjna będzie naliczana do momentu:

 1. dokonania Transakcji przez Użytkownika;
 2. osiągnięcia na Rachunku salda zerowego; lub
 3. upłynięcia co najmniej 38 miesięcy łącznego okresu Nieaktywności Rachunku, po upływie których Paysafe zamknie Rachunek i anuluje Kartę Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.

8.6 Jeśli Użytkownik uczestniczy w Programie nagród za punkty, zebrane przez niego Punkty również wygasną zgodnie z punktem 3 Warunków Programu nagród za punkty NETELLER, który stanowi, że „Jeśli Użytkownik nie wykona Transakcji uprawniającej do uzyskania punktów...”). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Warunkach Programu nagród za punkty.

9. WYMIANA WALUT

9.1 Po zarejestrowaniu swojego Rachunku Użytkownik może wybrać z listy walutę, w której będą denominowane środki na tym Rachunku.

9.2 Jeśli Użytkownik dokona Kartą Transakcji w walucie innej niż waluta Karty, wówczas kwota takiej Transakcji zostanie przeliczona na kwotę w walucie Karty w dniu otrzymania przez spółkę Paysafe ostatecznego rozliczenia Transakcji (zazwyczaj następuje to 72 godziny po dokonaniu Transakcji przez Użytkownika). W momencie dokonywania Transakcji Użytkownik otrzyma szacunkową informację o wysokości przeliczonej kwoty, ale ze względu na zmiany kursu waluty kwota ta może być niższa lub wyższa od rzeczywistej kwoty obciążającej Rachunek Użytkownika. Paysafe stosuje kursy zatwierdzone przez Mastercard dla danego typu Transakcji. Naliczona zostanie również opłata za przewalutowanie (więcej informacji na ten temat można znaleźć w Witrynie internetowej na stronie „Opłaty”).

9.3 Jeśli Użytkownik złoży wniosek o wydanie Karty dla waluty innej niż waluta Rachunku, wszystkie Transakcje dokonane taką Kartą za pośrednictwem Rachunku NETELLER zostaną obciążone opłatą za przewalutowanie. Każda Transakcja dokonywana w walucie innej niż waluty Karty i Rachunku zostanie również obciążona dodatkową opłatą za przewalutowanie (na przykład Użytkownik zostanie obciążony opłatą najpierw za przewalutowanie waluty Transakcji na walutę Karty, a następnie za przewalutowanie waluty Karty na walutę Rachunku). Paysafe zaleca Użytkownikom wybieranie tej samej waluty dla Karty i Rachunku.

10. SZYBKIE REFUNDACJE, SALDA UJEMNE I ZWROTY ŚRODKÓW

10.1 Jeśli Użytkownik dokonuje Wpłaty na swój Rachunek i następnie autoryzuje dokonanie Płatności lub Wypłaty tych środków, zobowiązuje się wówczas, że nie będzie się ubiegać o szybką refundację, anulować ani wycofywać Wpłaty, ani też unieważniać metody płatności użytej do dokonania Wpłaty.

10.2 Nie ograniczając uprawnień spółki Paysafe i dostępnych jej środków prawnych, jeśli w takich okolicznościach Użytkownik dokona szybkiej refundacji, anuluje lub wycofa Wpłatę bądź unieważni płatność, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu dokonanej płatności spółce Paysafe. Paysafe może według własnego uznania odzyskać tę kwotę, obciążając saldo Rachunku Użytkownika, ponownie obciążając jego kartę kredytową lub rachunek bankowy daną kwotą lub w inny sposób windykując taką kwotę od Użytkownika.

10.3 Jeśli na Rachunku powstanie saldo ujemne (np. w wyniku szybkiej refundacji, zwrotu Wpłaty bądź realizacji Transakcji na kwotę wyższą od kwoty środków dostępnych na Rachunku Użytkownika) lub jeśli Użytkownik spowoduje powstanie na rachunku salda ujemnego z jakiejkolwiek innej przyczyny, Użytkownik będzie zobowiązany do wpłacenia na swój Rachunek kwoty wymaganej do zlikwidowania tego salda ujemnego. Niezastosowanie się do tego wymogu stanowi naruszenie niniejszych Warunków korzystania. Na stosowne żądanie Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie uiścić zaległą kwotę na rzecz spółki Paysafe. Paysafe może automatycznie obciążyć taką zaległą kwotą wszelkie Wpłaty dokonane przez Użytkownika na jego Rachunek. Paysafe będzie mieć prawo do obciążenia Użytkownika wszelkimi uzasadnionymi kosztami poniesionymi przez spółkę Paysafe w wyniku powstania salda ujemnego na Rachunku Użytkownika.

10.4 Paysafe zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikowi monitów o zaległej płatności lub stosowania innych metod windykacji należności, w tym w szczególności do zaangażowania firmy windykacyjnej lub kancelarii prawnej bądź dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Paysafe zastrzega sobie również prawo do obciążenia Użytkownika uzasadnionymi kosztami, które Paysafe poniósł w związku z zastosowaniem wspomnianych metod windykacji należności lub egzekwowania swoich praw. Postanowienie to będzie obowiązywać również po ustaniu stosunku prawnego między Użytkownikiem a spółką Paysafe.

10.5 Jeśli Użytkownikowi zwrócona zostanie kwota zapłacona za towary i usługi nabyte za pomocą Karty, wpłynie ona na Rachunek Użytkownika. Ze względów prawnych Użytkownik nie może otrzymać zwrotu w gotówce z tytułu Transakcji Kartą. Procedura zwrotu środków może trwać do 30 dni.

10.6 Paysafe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towary lub usługi zakupione przez Użytkownika w ramach Usługi NETELLER. Wszelkie spory w tym zakresie muszą być zgłaszane bezpośrednio Partnerowi handlowemu sprzedającemu takie towary lub usługi. Po skorzystaniu z Usługi NETELLER w celu dokonania zakupu Paysafe nie może przerwać procesu realizacji takiej Transakcji. Jeśli jednak Użytkownik użył Karty w celu zakupu towarów lub usług, może wystąpić z roszczeniem wobec Partnera handlowego, jeśli te towary lub usługi go nie usatysfakcjonowały, jeśli ich nie dostarczono lub dostarczono jedynie częściowo bądź jeśli są niezgodne z opisem dostawcy. Użytkownik musi powiadomić spółkę Paysafe o każdym takim sporze w terminie do 60 dni od dokonania zakupu, a szybka refundacja na Rachunek Użytkownika nastąpi tylko w przypadku istnienia zabezpieczenia ze strony Partnera handlowego za pośrednictwem spółki Mastercard; to Mastercard, a nie Paysafe, określi, kto otrzyma szybką refundację. Jeśli Użytkownik wystąpi z nieuzasadnionym roszczeniem o szybką refundację, Paysafe będzie mieć prawo do obciążenia Użytkownika wszelkimi uzasadnionym opłatami poniesionymi przez spółkę Paysafe w związku z dochodzeniem takiego roszczenia oraz do obciążenia Rachunku Użytkownika kwotą wszelkich takich opłat.

12. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE RACHUNKU

12.1 Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze swojego rachunku zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania oraz ze wszelkimi innymi instrukcjami dotyczącymi korzystania z usługi NETELLER. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru poprzedniego zdania Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że niedozwolone jest:

 1. wykorzystywanie Usługi NETELLER do otrzymywania zaliczek gotówkowych (lub pomaganie innym w takich działaniach);
 2. wykorzystywanie Usługi NETELLER w jakimkolwiek celu sprzecznym z przepisami, ustawami lub rozporządzeniami obowiązującymi Użytkownika, w tym w szczególności z przepisami, ustawami i rozporządzeniami odnoszącymi się do prania brudnych pieniędzy, oszustw finansowych, działalności przestępczej, usług finansowych lub ochrony konsumenta;
 3. wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail lub stosowanie innych podobnych metod masowego przesyłania wiadomości (spam);
 4. korzystanie z Usługi NETELLER w celu dokonywania Transakcji niedozwolonych;
 5. napastowanie lub uczestniczenie w nieprzyzwoitych, niegrzecznych lub obraźliwych zachowaniach w stosunku do spółki Paysafe lub do któregokolwiek z jej przedstawicieli; oraz
 6. ingerowanie, włamywanie się, modyfikowanie, uszkadzanie, zakłócanie lub naruszanie w inny sposób bezpieczeństwa lub funkcjonowania Usługi NETELLER lub podejmowanie jakichkolwiek prób tego typu działań.

13. ZAPEWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA RACHUNKU I KARTY

13.1 Zapewnienie bezpieczeństwa Karty jest obowiązkiem Użytkownika; Karta jest produktem osobistego użytku i nie wolno jej oddawać nikomu innemu w celu skorzystania z niej. Użytkownik musi podjąć wszelkie zasadne środki ostrożności, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Informacji dotyczących identyfikatora Rachunku Użytkownika. W szczególności Użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo Informacji dotyczących identyfikatora Rachunku Użytkownika oraz komputera osobistego służącego Użytkownikowi do korzystania z internetu. Użytkownik musi regularnie zmieniać hasło oraz korzystać z aktualnych programów antywirusowych oraz wykrywających szkodliwe oprogramowanie i programy szpiegujące, a także z zapór systemowych w celu ograniczenia ryzyka złamania zabezpieczeń.

13.3 Po otrzymaniu numeru PIN do swojej Karty fizycznej Użytkownik musi go odpowiednio zabezpieczyć. Oznacza to, że po otrzymaniu numeru PIN Użytkownik musi go zapamiętać, a następnie zniszczyć list z informacją o numerze PIN. Użytkownik nie może nikomu ujawniać swojego numeru PIN, w tym znajomym, członkom rodziny ani personelowi Partnera handlowego. Użytkownik nie może numeru PIN nigdzie zapisywać ani używać go w sytuacji, gdy inna osoba mogłaby ten numer zobaczyć.

13.4 Jeśli Użytkownik podejrzewa, że inna osoba zna jego Informacje dotyczące identyfikatora Rachunku, musi natychmiast poinformować o tym dział obsługi klienta spółki Paysafe. Jeśli Użytkownik zapomni swój numer PIN, może znaleźć informacje na jego temat na swoim Rachunku. Należy zadbać o bezpieczne przechowywanie szczegółowych informacji o swoim Rachunku, ponieważ umożliwiają one dostęp do numerów PIN do kart wirtualnych i do Karty fizycznej Użytkownika.

14. TRANSAKCJE NIEAUTORYZOWANE, NIEWYKONANE LUB WYKONANE NIEPRAWIDŁOWO

14.1 Jeśli Użytkownik uważa, że zgubił którekolwiek ze swoich Informacji dotyczących identyfikatora Rachunku lub że zostały one skradzione, a także w przypadku Transakcji nieautoryzowanej, niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej przez spółkę Paysafe, Użytkownik musi powiadomić spółkę Paysafe o tym fakcie bez zbędnej zwłoki i w każdym takim przypadku nie później niż 13 miesięcy po dacie obciążenia, za pośrednictwem naszego formularza elektronicznej pomocy technicznej lub kontaktując się z działem obsługi klienta spółki Paysafe. Na żądanie Użytkownik musi w ciągu siedmiu dni przesłać do spółki Paysafe pismo z potwierdzeniem zgubienia, kradzieży lub możliwego niewłaściwego użycia Karty.

14.2 Na mocy punktów 14.3 i 14.4 Użytkownik jest uprawniony do zwrotu kwoty Transakcji nieautoryzowanej lub niewłaściwie wykonanej przez spółkę Paysafe oraz, jeśli ma to zastosowanie, do przywrócenia Rachunku do stanu, w którym by się znajdował, gdyby nie doszło do nieautoryzowanej lub niewłaściwie wykonanej Transakcji, przy założeniu że Użytkownik powiadomił spółkę Paysafe o rzeczonej Transakcji bez zbędnej zwłoki i w żadnym wypadku nie później niż 13 miesięcy po dacie obciążenia (chyba że spółka Paysafe nie przekazała lub nie udostępniła Użytkownikowi niezbędnych informacje o Transakcji). Wszelkie spóźnione bez uzasadnienia powiadomienia mogą skutkować odpowiedzialnością Użytkownika za poniesione w ten sposób straty.

14.3 Na mocy punktu 14.4 Użytkownik ponosi odpowiedzialność do kwoty maksymalnie 50 GBP (lub kwoty równoważnej w walucie lokalnej) za wszelkie straty poniesione w związku z nieautoryzowaną Transakcją, wynikłe z:

 1. wykorzystania Informacji dotyczących identyfikatora Rachunku Użytkownika (przy założeniu, że te Informacje zostały skradzione); lub
 2. z faktu, że Użytkownik nie dopełnił obowiązku bezpiecznego przechowywania Informacji dotyczących identyfikatora Rachunku.

14.4 Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione po poinformowaniu spółki Paysafe przez Użytkownika o podejrzeniach Użytkownika co do kradzieży lub potencjalnego nieautoryzowanego użycia jakichkolwiek Informacji dotyczących identyfikatora Rachunku Użytkownika, jak zalecono w punkcie 14.1.

14.5 Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku nieautoryzowanej Transakcji, o ile:

 1. działał z zamiarem popełnienia oszustwa;
 2. naraził na szwank bezpieczeństwo swojego Rachunku w wyniku celowego działania lub poważnego zaniedbania (np. w wyniku nieprzestrzegania zaleceń sformułowanych w punkcie 14); lub
 3. udostępnił którekolwiek Informacje dotyczące identyfikatora Rachunku innej osobie, która następnie wykorzystała te informacje do wykonania Transakcji.

W takich okolicznościach Paysafe może obciążyć Użytkownika wszelkimi uzasadnionymi kosztami poniesionymi przez spółkę Paysafe w celu zablokowania możliwości korzystania z Karty i Rachunku Użytkownika oraz odzyskania wszelkich należnych środków.

14.6 Użytkownik potwierdza, że odbiorca Transakcji z Rachunku Użytkownika nie musi zaakceptować tej Transakcji. Jeśli taki odbiorca odrzuci Transakcję z Rachunku Użytkownika, Rachunek Użytkownika zostanie uznany kwotą tej Transakcji i nie zostaną naliczone żadne Opłaty.

14.7 Jeśli na Rachunek Użytkownika przelane zostaną środki, których odbiorcą nie miał być Użytkownik, spółka Paysafe będzie uprawniona do usunięcia tych środków z Rachunku Użytkownika.

14.8 Dla uniknięcia wątpliwości niniejszym stwierdza się, że „Ochrona użytkowników VIP przed oszustwami” (dalsze informacje na ten temat można znaleźć w Witrynie internetowej) podlega niniejszym Warunkom korzystania oraz że Użytkownicy uczestniczący w Programie VIP w serwisie NETELLER, którzy zamierzają wystąpić z roszczeniem na mocy tej Ochrony, muszą wykazać, że przestrzegali postanowień punktu 14.

15. PRYWATNOŚĆ

15.1 Przyjęte przez spółkę Paysafe Zasady ochrony prywatności stanowią integralną część niniejszych Warunków korzystania. Przed zaakceptowaniem niniejszych Warunków korzystania Użytkownik powinien zatem zapoznać się z tymi zasadami (zob. punkt 2.5 Warunków).

15.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że: (i) rozmowy Użytkownika z konsultantami z działu obsługi klienta spółki Paysafe mogą być monitorowane lub nagrywane w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług, w celach szkoleniowych, ze względów bezpieczeństwa i w celu zapobiegania oszustwom; (ii) ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapobiegania oszustwom nagrania tych rozmów będą przechowywane przez spółkę Paysafe nawet po zamknięciu Rachunku Użytkownika; oraz (iii) w celu sprawdzania tożsamości i weryfikacji danych Partnerom handlowym, z którymi Użytkownik realizuje Transakcje, mogą być przekazywane następujące informacje: imię i nazwisko, numer Rachunku, jurysdykcja, kraj zamieszkania, narodowość, adres zamieszkania, kod pocztowy, adres e-mail, data urodzenia i/lub adres IP.

16. ZAWIESZENIE LUB ZAMKNIĘCIE RACHUNKU ORAZ ANULOWANIE KARTY

16.1 Użytkownik może w dowolnym momencie zamknąć swój Rachunek i tym samym rozwiązać umowę ze spółką Paysafe i zrezygnować z prawa do korzystania z Usługi NETELLER. W tym celu musi powiadomić o tej decyzji dział obsługi klienta spółki Paysafe.

16.2 Użytkownik może anulować swoją Kartę, powiadamiając o tej decyzji dział obsługi klienta spółki Paysafe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie swoje Transakcje oraz obciążenia naliczone przed anulowaniem Karty Użytkownika. Anulowanie Karty nie spowoduje automatycznie zamknięcia Rachunku Użytkownika, chyba że (i) Użytkownik poleci spółce Paysafe zamknąć jego Rachunek; lub (ii) Użytkownik zdecydował się na anulowanie w wyniku zmian w niniejszych Warunkach korzystania.

16.3 Paysafe zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Warunków korzystania i tym samym anulowania Karty Użytkownika oraz zamknięcia Rachunku Użytkownika z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli Paysafe zamknie Rachunek Użytkownika, anuluje również wszystkie Karty powiązane z tym Rachunkiem. Jeśli takie wypowiedzenie jest wynikiem zdarzenia, działania lub zaniechania, w wyniku którego Warunki korzystania stają się niewykonalne, nieważne lub niewiążące (np. w wyniku stwierdzenia bezprawności Warunków korzystania lub zmiany prawa), Paysafe zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Użytkownikowi niniejszych Warunków korzystania i zamknięcia Rachunku Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

16.4 Niezależnie od powyższych postanowień Paysafe może według własnego uznania zawiesić lub ograniczyć Użytkownikowi dostęp do rachunku (w tym w szczególności zablokować środki na rachunku Użytkownika, ograniczyć Użytkownikowi możliwości wykonywania transakcji na rachunku, zawiesić lub anulować kartę Użytkownika oraz ograniczyć opcje płatności dostępne dla Użytkownika), usunąć Użytkownika i/lub uniemożliwić mu korzystanie z programów bonusowych (w tym, między innymi, z programów lojalnościowych lub promocji) lub zamknąć rachunek Użytkownika w dowolnym momencie, bez powiadomienia, o ile wystąpi którakolwiek z następujących okoliczności:

 1. Użytkownik narusza Warunki korzystania;
 2. Paysafe zasadnie przypuszcza, że z Rachunku korzystano bez autoryzacji Użytkownika lub w powiązaniu z Rachunkiem Użytkownika miała miejsce nieupoważniona lub nietypowa Transakcja bądź nieupoważnione lub nietypowe użycie karty kredytowej lub rachunku bankowego (w tym w szczególności Paysafe uzyska informacje o takim użyciu z banku Użytkownika lub od wystawcy karty kredytowej Użytkownika);
 3. Paysafe zasadnie przypuszcza, że z Rachunku Użytkownika korzystano w powiązaniu z Transakcją niedozwoloną;
 4. Paysafe w dowolnym momencie stwierdzi, że Użytkownik podał spółce Paysafe fałszywe, niedokładne, niekompletne lub wprowadzające w błąd informacje lub imię i nazwisko oraz informacje o rachunku bankowym lub karcie kredytowej, do których używania Użytkownik nie jest uprawniony;
 5. Użytkownik nadużyje procedury zwrotu lub szybkiej refundacji udostępnianej przez bank lub wystawcę karty kredytowej Użytkownika lub podejmie inne podobne działania, w wyniku których dojdzie do unieważnienia, wycofania lub anulowania Wpłaty po dokonaniu autoryzacji Płatności lub Wypłaty tych środków;
 6. na rachunek Użytkownika wpłyną środki, które mogą być nielegalne;
 7. odmowa współpracy ze strony Użytkownika przy przeprowadzaniu postępowania wyjaśniającego lub odmowa przekazania odpowiednich informacji potwierdzających tożsamość lub zabezpieczających bądź udokumentowanych danych weryfikacyjnych na żądanie spółki Paysafe;
 8. zainicjowanie Transakcji, które mogą być uznane za próbę uzyskania zaliczki gotówkowej lub pomoc w uzyskiwaniu takich zaliczek;
 9. Paysafe uzna, że Rachunek lub Karta Użytkownika zostały użyte, przypuszczalnie zostały użyte lub mogą zostać użyte w celu popełnienia przestępstwa finansowego lub w ramach innej działalności niezgodnej z prawem;
 10. odmowa dokonania płatności ze względu na brak wystarczających środków na Rachunku Użytkownika;
 11. uznanie przez spółkę Paysafe, że aktywny lub uśpiony Rachunek Użytkownika lub działania Użytkownika narażają ją na ryzyko zagrażające bezpieczeństwu, działalności kredytowej lub innej działalności biznesowej bądź dobrej reputacji spółki Paysafe lub na ryzyko związane z oszustwem; lub
 12. Paysafe nie może już dalej przetwarzać Transakcji Użytkownika z przyczyn prawnych lub związanych z bezpieczeństwem lub w wyniku działań osób trzecich;
 13. w wyniku określonego zdarzenia, działania lub zaniechania niniejsze Warunki korzystania staną się niewykonalne, nieważne lub niewiążące (w tym w wyniku stwierdzenia bezprawności Warunków korzystania lub zmiany prawa); lub
 14. wymagają tego zasady dochodzeń dotyczących prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub zakazy wydane przez organy, agencje lub komisje rządowe.

16.5 Z zastrzeżeniem punktu 16.6, w przypadku zamiaru zamknięcia Rachunku Użytkownika przez spółkę Paysafe, Paysafe z wyprzedzeniem powiadomi Użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną lub stosownym pismem (użyty zostanie najbardziej aktualny adres kontaktowy podany przez Użytkownika) oraz zwróci Użytkownikowi (według zlecenia Użytkownika) wszystkie niepodlegające ograniczeniom ani niebędące przedmiotem sporu środki z Rachunku Użytkownika (tj. środki nieobjęte lub niezwiązane z przyczynami ograniczenia funkcjonalności lub zamknięcia Rachunku).

16.6 W określonych okolicznościach Paysafe może mieć zakaz powiadamiania Użytkownika o tym, że Rachunek Użytkownika został zawieszony lub zamknięty. Paysafe będzie wówczas dążyć do tego, aby w miarę możliwości jak najszybciej poinformować Użytkownika o zaistniałej sytuacji. Jeśli Rachunek został zawieszony, Paysafe może według własnego uznania znieść to ograniczenie, o ile uzna, że przestały istnieć okoliczności będące podstawą zawieszenia.

16.7 Jeśli Użytkownik ma Rachunek nieaktywny przez okres co najmniej 38 miesięcy, wówczas zgodnie z punktem 8.4 niniejszych Warunków korzystania, Rachunek Użytkownika zostanie zamknięty. Do powyższego okresu należy wliczyć okres Nieaktywności Rachunku mający miejsce przed wejściem w życie niniejszej wersji Warunków korzystania. Po zamknięciu Rachunku Paysafe powiadomi Użytkownika o tym fakcie, korzystając z podanych przez Użytkownika aktualnych danych kontaktowych.

16.8 Jeśli na zamkniętym z dowolnych przyczyn Rachunku Użytkownika dostępne są niepoddane ograniczeniom środki, zostaną one zwrócone Użytkownikowi (w wysokości pomniejszonej o stosowne Opłaty) zgodnie ze zleceniem Użytkownika.

16.9 Wszystkie środki, o zwrot których nikt się nie ubiegał przez okres 6 lat od daty zamknięcia Rachunku Użytkownika, wygasną i ulegną konfiskacie.

16.10 Jeśli Rachunek Użytkownika został z dowolnej przyczyny zamknięty, nie będzie możliwe wykonywanie żadnych Transakcji (poza zwrotem Użytkownikowi środków z Rachunku zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania). Jeśli przed zamknięciem Rachunku naliczona zostanie na nim Opłata lub wykonana zostanie Transakcja, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłacenia spółce Paysafe wszelkich takich kwot niezależnie od zamknięcia swojego Rachunku. Postanowienie to będzie obowiązywać również po ustaniu stosunku prawnego między Użytkownikiem a spółką Paysafe.

16.11 Jeśli w niniejszych Warunkach korzystania nie stwierdzono inaczej, z chwilą zamknięcia Rachunku Użytkownika niniejsze Warunki korzystania przestaną obowiązywać, a Użytkownik straci status Użytkownika. Aby ponownie zostać Użytkownikiem, należy ponownie dokonać rejestracji i założyć nowy Rachunek.

17. GWARANCJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASTRZEŻENIA

17.1 Paysafe zastrzega sobie prawo do sprawdzania i weryfikowania w dowolnym momencie przy pomocy osób trzecich wszelkich podawanych przez Użytkownika informacji.

17.2 Bez uszczerbku dla postanowień z punktu 6 Paysafe dołoży uzasadnionych starań w celu zapewnienia terminowej realizacji zleceń obciążania i uznawania na Rachunku Użytkownika. Na wspomniany termin realizacji ma jednak wpływ szereg czynników, z których niektóre pozostają poza kontrolą spółki Paysafe. Na przykład z uwagi na powiązanie Karty z Rachunkiem Użytkownika Karta ta może nie działać w przypadku problemów z Usługą NETELLER. Możliwość korzystania z Karty przez Użytkownika może również zostać okresowo przerwana, na przykład z powodu prac konserwacyjnych dotyczących Usługi NETELLER. Paysafe nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego i bezpiecznego dostępu do Usługi NETELLER, na którą mogą mieć wpływ czynniki pozostające poza kontrolą spółki Paysafe lub która może podlegać okresowym testom, naprawom, przestojom, uaktualnieniom lub konserwacjom.

17.3 Paysafe zakłada, że przed otwarciem Rachunku Użytkownik ustalił, że jego otwarcie i posiadanie nie narusza żadnych przepisów ani rozporządzeń obowiązujących w kraju stałego zamieszkania Użytkownika i jurysdykcji, której podlega. Użytkownik zapewnia, że korzystając z Usługi NETELLER, nie narusza żadnych przepisów ani rozporządzeń, i zobowiązuje się zwolnić spółkę Paysafe, jej partnerów i podmioty zależne, firmy będące z nią w holdingu oraz jej przedstawicieli i podwykonawców z wszelkiej odpowiedzialności, jaka może wyniknąć z korzystania przez Użytkownika z Usługi NETELLER z naruszeniem jakichkolwiek przepisów lub rozporządzeń. Postanowienie to będzie obowiązywać również po ustaniu stosunku prawnego między Użytkownikiem a spółką Paysafe.

17.4 OPTIMAL NIE UDZIELA UŻYTKOWNIKOWI ŻADNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ W ODNIESIENIU DO USŁUGI NETELLER Z WYJĄTKIEM OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA, A WSZELKIE DOROZUMIANE I USTAWOWE GWARANCJE I ZAPEWNIENIA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI WSZELKIE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ NINIEJSZYM WYRAŹNIE WYŁĄCZONE Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, W KTÓRYCH DOROZUMIANE LUB USTAWOWE GWARANCJE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE NA MOCY PRAWA WŁAŚCIWEGO.

17.5 Spółka Paysafe, jej partnerzy i podmioty zależne, firmy będące z nią w holdingu ani jej przedstawiciele oraz podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody zgłoszone lub poniesione przez Użytkownika lub osobę trzecią, chyba że zaistniały one jako bezpośredni skutek zaniedbania lub umyślnego przewinienia spółki Paysafe; z zastrzeżeniem, że w żadnych okolicznościach spółka Paysafe, jej partnerzy i podmioty zależne, firmy będące z nią w holdingu ani jej przedstawiciele oraz podwykonawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za żadne roszczenia, straty lub szkody powstałe lub przypuszczalnie powstałe w wyniku:

 1. naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania;
 2. błędów popełnionych przez Użytkownika, Partnera handlowego lub innego Użytkownika podczas dokonywania Transakcji, np. w wyniku dokonania płatności na rzecz niewłaściwej osoby lub podania w przelewie niewłaściwej kwoty;
 3. użycia Rachunku Użytkownika przez inną osobę, która przejdzie wszystkie procedury sprawdzania tożsamości i bezpieczeństwa oraz weryfikacji danych;
 4. Zwrot środków do ich pierwotnego źródła, zgodnie z sekcją 6.7;
 5. niestosowania przez Użytkownika uaktualnionego oprogramowania antywirusowego, chroniącego przed szkodliwym oprogramowaniem i programami szpiegującymi oraz oprogramowania zapory na komputerze lub innym urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do internetu oraz w wyniku nieusunięcia wirusów, szkodliwego oprogramowania lub programów szpiegujących z dowolnego komputera lub urządzenia tak szybko, jak to możliwe, po ich wykryciu;
 6. ujawnienia przez Użytkownika osobie trzeciej danych logowania lub informacji o Karcie w ramach komunikacji prowadzonej podczas ataku phishingu;
 7. popełnienia oszustwa lub złożenia nieprawdziwego oświadczenia przez Partnera handlowego lub Użytkownika, nawet jeśli Partner handlowy lub Użytkownik przejdą wszystkie procedury sprawdzenia tożsamości i bezpieczeństwa oraz weryfikacji danych;
 8. błędów lub przeoczeń w treści Witryny internetowej spółki Paysafe;
 9. niewłaściwego użycia lub niemożności używania Witryny internetowej spółki Paysafe bez względu na to, czy przyczyny tego pozostają poza jej kontrolą, czy też nie;
 10. opóźnień, strat, błędów lub przeoczeń spowodowanych przez awarie, zakłócenia, ingerencje lub uszkodzenia sprzętu, oprogramowania i innych systemów telekomunikacyjnych lub systemów transmisji danych;
 11. przejęcia lub zajęcia z mocy prawa;
 12. okoliczności pozostających poza uzasadnioną kontrolą spółki Paysafe;
 13. wszelkich nietypowych lub nieprzewidywalnych okoliczności pozostających poza kontrolą spółki Paysafe (których konsekwencji nie udałoby się uniknąć mimo naszych usilnych starań);
 14. odmowy realizacji Transakcji przez Partnera handlowego lub osobę trzecią, niemożności anulowania autoryzacji przez Partnera handlowego bądź niemożności anulowania lub zmodyfikowania przez niego umowy dotyczącej Opłacania subskrypcji;
 15. dowolnych działań podjętych przez spółkę Paysafe w celu zapobiegania domniemanym oszustwom lub praniu brudnych pieniędzy; oraz
 16. dowolnych działań podjętych przez spółkę Paysafe ze względu na jej zobowiązania wynikające z innych postanowień Unii Europejskiej lub innych obowiązujących przepisów.

17.6 SPÓŁKA OPTIMAL, JEJ PARTNERZY I PODMIOTY ZALEŻNE, FIRMY BĘDĄCE Z NIĄ W HOLDINGU ORAZ JEJ PRZEDSTAWICIELE ANI PODWYKONAWCY NIE PONOSZĄ W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA BĄDŹ JAKIEJKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, NADZWYCZAJNE, NASTĘPCZE, MORALNE LUB PRZYPADKOWE Z JAKIEGOKOLWIEK TYTUŁU, W TYM Z TYTUŁU ZANIEDBANIA, ŚWIADOMEGO WYKROCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ LUB KONTRAKTOWEJ (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI Z TYTUŁU ISTOTNEGO NARUSZENIA UMOWY BĄDŹ NARUSZENIA ISTOTNEGO POSTANOWIENIA UMOWY), ANI TEŻ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BĘDĄCE WYNIKIEM UTRATY DANYCH, UTRATY DOCHODÓW, NIEMOŻNOŚCI OSIĄGNIĘCIA OCZEKIWANYCH PRZYCHODÓW BĄDŹ OSZCZĘDNOŚCI, UTRATY ZYSKÓW LUB INNEGO RODZAJU STRATY GOSPODARCZEJ LUB USZCZERBKU PIENIĘŻNEGO.

17.7 Paysafe wyłącza wszelką odpowiedzialność za towary i usługi kupowane i sprzedawane przez Użytkownika, które są rozliczane za pomocą Usługi NETELLER.

17.8 Użytkownik zwalnia spółkę Paysafe, jej partnerów i podmioty zależne, firmy będące z nią w holdingu oraz jej przedstawicieli i podwykonawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie wobec spółki Paysafe, jej partnerów i podmiotów zależnych, firm będących z nią w holdingu oraz jej przedstawicieli i podwykonawców, a związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi NETELLER; w szczególności dotyczy to wszelkich roszczeń, strat, szkód, wydatków lub zobowiązań zgłoszonych lub poniesionych przez spółkę Paysafe, jej partnerów i podmioty zależne, firmy będące z nią w holdingu oraz jej przedstawicieli i podwykonawców w wyniku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków korzystania. Postanowienie to będzie obowiązywać również po ustaniu stosunku prawnego między Użytkownikiem a spółką Paysafe.

17.9 Paysafe oświadcza, że spółka Paysafe Group Plc zachowuje wszelkie prawa, tytuły własności i udziały w odniesieniu do wszystkich znaków towarowych, nazw handlowych, znaków logo oraz układu, tekstu, zawartości i szaty graficznej Witryny internetowej, a także pozostałe prawa własności intelektualnej spółki Paysafe w odniesieniu do Usługi NETELLER, a wszelkie sposoby używania, powielania, modyfikowania i rozpowszechniania przez Użytkownika tych znaków towarowych, nazw handlowych, znaków logo oraz układu, tekstu, zawartości i szaty graficznej Witryny internetowej, a także korzystania z pozostałych praw własności intelektualnej, są zabronione.

18. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

18.1 Wszelkie kwestie związane z reklamacjami lub sporami dotyczącymi Rachunku podlegają przyjętej przez spółkę Paysafe procedurze reklamacyjnej, o której mowa w punkcie 2.5 niniejszych Warunków korzystania. Jeśli Paysafe nie uwzględni złożonej przez Użytkownika reklamacji, Użytkownik może również złożyć reklamację na ręce Rzecznika ds. Usług Finansowych (Financial Ombudsman Service), w którego gestii leży rozpatrywanie reklamacji dotyczących usług oferowanych przez spółkę Paysafe.

18.2 Rzecznikiem ds. Usług Finansowych można skontaktować się:

 1. wysyłając pismo na adres Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR;
 2. telefonicznie pod numerem 0800 023 4 567; lub
 3. pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. Witrynę internetową Rzecznika ds. Usług Finansowych można znaleźć pod adresem www.financial-ombudsman.org.uk.

18.3 Użytkownik zrzeka się wszelkich przysługujących mu uprawnień do wystąpienia z pozwem zbiorowym lub powództwem przeciwko spółce Paysafe, jej partnerom i podmiotom zależnym, firmom będącym z nią w holdingu oraz jej przedstawicielom lub podwykonawcom, wynikającym z jakiegokolwiek sporu, roszczenia lub błędu, a także udziału w takim powództwie lub postępowaniu, oraz zobowiązuje się nie uczestniczyć w jakimkolwiek postępowaniu prowadzonym w związku z wytoczonym przeciwko niej pozwem zbiorowym.

18.4 Paysafe zaleca Użytkownikowi sprawdzanie historii jego Rachunku w trybie online oraz drukowanie lub zapisywanie kopii wszelkich danych dotyczących Transakcji. Jeśli w historii Rachunku Użytkownika pojawią się Transakcje, które nie zostały przez niego dokonane lub autoryzowane, Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić spółkę Paysafe o tym fakcie, zgodnie z postanowieniami punktu 14.1.

19. POSTANOWIENIA OGÓLNE

19.1 W celu dotrzymania swoich zobowiązań Paysafe może powierzyć świadczenie usług jednemu lub kilku swoim partnerom, podmiotom zależnym, firmom będącym z nią w holdingu, ewentualnie przedstawicielom lub podwykonawcom.

19.2 Prawem właściwym dla wykładni niniejszych Warunków korzystania jest prawo angielskie. Wszelkie spory bezpośrednio lub pośrednio dotyczące Warunków korzystania będą rozstrzygane przez sądy angielskie z wyjątkiem sytuacji, gdy ustawodawstwo Unii Europejskiej wymaga, aby dany spór był rozstrzygany przez sądy innej jurysdykcji.

19.3 Paysafe może przesyłać Użytkownikowi komunikaty i powiadomienia na adres e-mail lub adres pocztowy podany przez Użytkownika podczas rejestracji (lub inny adres podany później przez Użytkownika). Wszelkie komunikaty i powiadomienia przesyłane przez którąkolwiek ze stron pocztą elektroniczną na mocy niniejszych Warunków korzystania zostaną uznane za doręczone w dniu przesłania wiadomości e-mail, chyba że strona wysyłająca otrzyma powiadomienie elektroniczne, że wiadomość e-mail nie została doręczona; a w razie ich przesyłania pocztą tradycyjną zostaną uznane za doręczone po upływie dziesięciu (10) dni roboczych od dnia nadania.

19.4 Niniejsze Warunki korzystania mogą ulegać zmianom i modyfikacjom, łącznie z usunięciem niektórych postanowień, jeśli wymaga tego prawo właściwe lub okaże się, że są one sprzeczne z prawem właściwym. Wspomniane zmiany nie mają wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

19.5 Niniejsze Warunki korzystania i zasady, o których mowa w punkcie 2.5, stanowią całość porozumienia między spółką Paysafe a Użytkownikiem w odniesieniu do Usługi NETELLER i zastępują wszelkie uprzednie porozumienia w tej sprawie. W razie rozbieżności pomiędzy niniejszą wersją Warunków korzystania i wersją zamieszczoną w Witrynie internetowej, wersja online ma znaczenie rozstrzygające.

19.6 Opóźnienie w wykorzystaniu, niewykorzystanie lub niewyegzekwowanie przez spółkę Paysafe jakiegokolwiek uprawnienia wynikającego z niniejszych Warunków korzystania nie może zostać uznane za zrzeczenie się takiego uprawnienia i nie będzie stanowić przeszkody dla wykorzystania lub wyegzekwowania takiego uprawnienia w późniejszym terminie.

19.7 Uprawnienia i środki prawne przysługujące spółce Paysafe na mocy niniejszych Warunków korzystania mogą być łączone i stosowane niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień i środków prawnych przysługujących spółce Paysafe na mocy prawa lub zasad słuszności.

19.8 Użytkownik nie może przekazywać, cedować, powierzać ani delegować swoich praw, obowiązków lub zobowiązań wynikających z Warunków korzystania ani zastępować ich innymi. Paysafe zastrzega sobie prawo przekazywania i cedowania niniejszych Warunków korzystania; Użytkownik przyjmuje też do wiadomości, że Paysafe może bez jego zgody cedować wszelkie prawa przysługujące na mocy niniejszych Warunków korzystania oraz zastępować wynikające z nich obowiązki innymi.

19.9 Żadne postanowienie niniejszych Warunków korzystania nie powoduje powstania spółki między Użytkownikiem a spółką Paysafe ani nie czyni z Użytkownika lub spółki Paysafe przedstawiciela drugiej strony w żadnym celu. Użytkownik nie jest uprawniony w żadnym zakresie i w żadnym celu do zaciągania zobowiązań ani przyjmowania jakiejkolwiek odpowiedzialności w imieniu i na rzecz spółki Paysafe.se.

19.10 Jeśli dowolna część niniejszych Warunków korzystania okaże się niemożliwa do wyegzekwowania, nie wpłynie to na pozostałą część tych Warunków, która pozostanie w mocy.

19.11 Jeśli niniejsze Warunki korzystania są sporządzone w języku innym niż angielski, wszystkie wersje są prawnie wiążące. W razie sprzeczności między wersją angielską a jej tłumaczeniem wersja angielska ma znaczenie rozstrzygające..

20. POMOC TECHNICZNA NETELLER

20.1 Dział obsługi klienta spółki Paysafe jest otwarty przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Informacje kontaktowe tego działu można znaleźć w Witrynie internetowej. Usługa zgłaszania zgubienia lub kradzieży Kart jest również dostępna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na rewersie Karty lub w Witrynie internetowej. Przed rozpoczęciem rozmowy telefonicznej konieczne jest wyrażenie na nią zgody przez płatnika rachunku. Paysafe może nagrywać rozmowy prowadzone przez Użytkownika z działem obsługi klienta w celach szkoleniowych lub kontrolnych.