Välj din erfarenhet: ×

NETELLERs villkor och regler för VIP-medlemmar

Observera: Det här är användarvillkoren som styr NETELLER-tjänsterna du för närvarande mottar från Paysafe Financial Services Limited. Om du är bosatt i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EEG”), från 31 oktober 2019 kommer dessa tjänster att styras av Paysafe Payment Solutions Limiteds användarvillkor, som bedriver verksamhet som NETELLER. Paysafe Payment Solutions Limiteds användarvillkor som kommer att gälla från 31 oktober 2019 återfinns här.

 

Version - januari 2018

1. Omfattningen för villkoren och reglerna för NETELLERs VIP-medlemmar

1.1. Dessa villkor och regler (“Villkor och regler för VIP-medlemmar”) ska gälla för NETELLERs VIP-program (“VIP-program”) utöver användarvillkor för NETELLER-konto och Paysafes sekretessmeddelande. De reglerar hur du kvalificerar dig för, behåller och/eller förlorar status som NETELLER VIP-medlem (som definieras mer utförligt nedan).

1.2. I händelse av bristande överensstämmelse mellan villkor och regler för NETELLER-kontot och dessa villkor och regler för VIP-medlemmar, ska villkoren och reglerna för VIP-medlemmar, för den del de inte överensstämmer med varandra, gälla.

2. Erhålla NETELLER-status som VIP-medlem

2.1 Om du har ett giltigt NETELLER-konto och gör giltiga transaktioner som uppgår till totalt 10 000 $ (tiotusen USD) eller mer under ett kalenderår (“Minimikraven”) är ditt NETELLER-konto automatiskt kvalificerat för NETELLER VIP-status ("NETELLER VIP-status")och du blir en VIP-användare av NETELLER VIP-användare (“NETELLER VIP”).

2.2 Vi beviljar VIP-status till ditt NETELLER-konto inom 60 dagar efter att du uppfyllt minimikraven och erbjuder dig de fördelar som beskrivs i NETELLERs VIP-avsnitt på NETELLERs webbplats (“NETELLER VIP-förmåner"). NETELLERs VIP-förmåner varierar beroende på din NETELLER VIP-nivå som definieras mer utförligt i avsnitt 3 nedan.

3. NETELLER VIP-nivå

3.1 Beroende på det totala antalet giltiga transaktioner från ditt NETELLER-konto under ett kalenderår kan ditt NETELLER-konto kvalificera sig för följande NETELLER VIP-nivåer (“NETELLER VIP-nivå”):

(a) 10 000 $ (tiotusen dollar) eller mer - “Bronze-nivå";

(b) 50 000 $ (femtiotusen dollar) eller mer - “Silvernivå”;

(c) 100 000 $ (hundratusen dollar) eller mer - “Gold-nivå";

(d) 500 000 $ (femhundratusen dollar) eller mer - “Platinum-nivå";

(e) 2 000 000 $ (två miljoner dollar) eller mer – “Diamond-nivå".

3.2 NETELLER ska granska antalet giltiga transaktioner på ditt Neteller-konto i slutet av varje kalenderår och tillämpa rätt VIP-nivå på ditt konto för påföljande år. Eventuella ändringar av din NETELLER VIP-status kommer att göras före den 1 mars varje år.

3.3 Vi ska ändra NETELLER VIP-nivåer enligt och när så krävs i enlighet med detta Avsnitt 3. Din aktuella NETELLER VIP-nivå visas i avsnittet ”Kontoöversikt” för ditt NETELLER-konto.

4. Garanti mot bedrägeri för NETELLERs VIP-medlemmar

4.1 I enlighet med detta avsnitt 4, ska NETELLER återbetala medel som du kan visa har dragits från ditt NETELLER-kontosaldo utan ditt godkännande som en direkt följd av bedrägeri eller stöld som avgörs av NETELLER efter eget gottfinnande (“Garanti mot bedrägeri för NETELLERs VIP-medlemmar”).

4.2 Utan att det påverkar dina säkerhetsskyldigheter i enlighet med användarvillkoren för NETELLER-konto, måste följande kriterier vara uppfyllda varje gång du gör en transaktion för att vara berättigad till garantin mot bedrägeri för NETELLERs VIP-medlemmar:

(a) du måste vara en NETELLER VIP-medlem;

(b) du måste aktivera den uppdaterade tvåstegsautentiseringen som tillhandahålls av NETELLER och använda den varje gång du loggar in på ditt NETELLER-konto och innan du skickar pengar. NETELLER förbehåller sig rätten att uppgradera eller ändra metoden med tvåstegsautentisering när som helst efter eget gottfinnande; och

(c) du måste följa de säkerhetsnormer som gäller för NETELLERs VIP-medlemmar.

5. Ytterligare belöningar för NETELLERs VIP-medlemmar på platinum- och diamondnivå

5.1 Om du är en NETELLER VIP-medlem på platinum- eller diamondnivå kan du vara berättigad till ytterligare belöningar emellanåt. Ytterligare belöningar visas i VIP Lounge

6. Säkerhetsnormer för NETELLER VIP-medlemmar

6.1 Du bekräftar och samtycker till att du kommer att:

(a) leva upp till säkerhetsansvaret som anges i användarvillkoren för NETELLER-konto;

(b) håll dina inloggningsuppgifter och ditt lösenord till ditt NETELLER-konto konfidentiella och (såvida vi inte säger att du kan det dela inte denna information med någon och skriv inte ner dem.

(c) ändra ditt lösenord till NETELLER-kontot regelbundet och använda olika lösenord för olika webbplatser.

(d) om du återställer din NETELLER-kontoinformation via e-post, permanent radera e-postmeddelandena som innehåller denna information.

(e) omedelbart kontakta NETELLER om du tror att någon annan person gått in på ditt NETELLER-konto.

(f) gå in på ditt NETELLER-konto endast från din personliga dator eller mobilenhet och iaktta all rimlig omsorg varje gång du matar in din NETELLER-kontoinformation online.

(g) inte svara på några e-postmeddelanden som ber dig tillhandahålla säkerhetsinformation om ditt NETELLER-konto.

(h) använda uppdaterade antivirus- och antispionprogram tillsammans med en brandvägg på din dator och din mobilenhet.

(i) regelbundet granska dina NETELLER-kontoutdrag och anmäla eventuella fel eller obehöriga transaktioner till NETELLER så snart som möjligt.

(j) bistå vid eventuell utredning av faktisk eller misstänkt obehörig åtkomst till ditt NETELLER-konto.

Benämns tillsammans “Säkerhetsnormer för NETELLER VIP-medlemmar”.

7. Förlust av VIP-status och uppsägning

7.1 Om du inte skulle uppfylla minimikraven under ett kalenderår förlorar du din status som NETELLER VIP-medlem och kan inte längre ta emot förmåner som erbjuds till NETELLERs VIP-medlemmar.

7.2 Utan att det påverkar det föregående, förbehåller sig NETELLER rätten att ta bort din VIP-status, neka att bevilja dig NETELLER VIP-förmåner, eller avsluta eller säga upp ditt NETELLER-konto, när som helst och efter eget gottfinnande om vi har skäl att tro att:

(a) obehörig åtkomst till ditt NETELLER-konto skett till följd av att du underlåtit att följa de säkerhetsnormer som gäller för VIP-medlemmar eller till följd av din oaktsamma eller olämpliga hantering, förvaring eller röjande av din NETELLER-kontoinformation; och/eller

(b) du har brutit mot eller försökt bryta mot dessa villkor och regler som gäller för VIP-medlemmar eller användarvillkoren som gäller för NETELLER-konto; eller

(c) du har försökt kringgå eller på annat sätt bryta mot NETELLERs säkerhets- eller driftprocedurer eller har försökt missbruka något av NETELLERs erbjudanden, inklusive utan begränsning, i något av följande scenarier:

(i) en transaktion att skicka eller ta emot pengar till eller från NETELLER-företag inte är förenlig med laglig aktivitet som bedöms tillfredsställande efter NETELLERs eller företagets eget gottfinnande.

(ii) en handling och/eller ett försök att registrera och/eller verifiera fler än ett NETELLER-konton i ditt eget namn eller en tredje parts namn (“Flera konton")

(iii) om flera konton används för att dra fördel av specialerbjudanden och bonusar som erbjuds av NETELLER eller ett NETELLER-företag.

7.3 I enlighet med klausul 8.2 nedan, får du inte försöka öppna ytterligare ett NETELLER-konto utan att först ha inhämtat skriftligt godkännande från NETELLER.

8. Ändringar av villkoren och reglerna som gäller för NETELLERs VIP-medlemmar

8.1 NETELLER förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och regler för VIP-medlemmar när som helst inklusive att återkalla NETELLERs VIP-program helt och hållet.

8.2 I enlighet med avsnitt 7.3 nedan, kommer ändringar att kommuniceras via e-post till den primära e-postadressen som du registrerat ditt NETELLER-konto med. Den föreslagna ändringen kommer att träda i kraft 2 månader efter att detta meddelande skickats såvida du inte meddelar oss skriftligt att du motsätter dig ändringen. Ditt meddelande att du motsätter dig ändringen ska anses utgöra en uppsägning av ditt deltagande i NETELLERs VIP-program och VIP-programmets villkor och regler gäller inte längre för dig.

8.3 Underrättelsetiden om 2 månader gäller inte om vi har rimliga skäl att tro att ändringen varken begränsar dina rättigheter eller utökar dina skyldigheter. Under sådana omständigheter träder ändringen i kraft omedelbart utan att detta meddelas i förväg.

9. Diverse

9.1 Du bekräftar och samtycker till att NETELLER får dela din personliga information med NETELLER-företag för att utreda misstänkta transaktioner.

9.2 Alla beslut som fattas av NETELLER är slutgiltiga och ingen ytterligare korrespondens kommer att äga rum.

9.3 Dessa villkor och regler för VIP-medlemmar ska styras och tolkas i enlighet med lagstiftningen i England och Wales. I händelse av en tvist som uppstår från eller som rör dessa villkor och regler för VIP-medlemmar, vänder sig parterna härmed oåterkalleligt till domstolarna i England och Wales som har exklusiv domsrätt utan hänsyn till lagvalsregler.

9.4 Om någon del av dessa villkor och regler för VIP-medlemmar av en domstol med kompetent domsrätt bedöms vara ogiltig, olaglig eller ogenomdrivbar, ska denna del skiljas från återstoden av villkoren och reglerna för VIP-medlemmar som ska fortsätta gälla och vara genomdrivbara i högsta möjliga grad som lagen medger.

9.5 Dessa villkor och regler är är skrivna på engelska och om de översätts till andra språk, är det endast som hjälp och den engelska versionen ska gälla.

10. Definitioner och tolkning

10.1 Följande villkor ska när de används i dessa villkor och regler för VIP-medlemmar ha följande betydelse:

"Giltig transaktion" innebär penningtransaktioner till NETELLER-företag och alla kryptovalutatransaktioner (som definieras i användarvillkor för NETELLER kryptovaluta). Följande transaktioner kvalificeras inte som stödberättigande:

(i) Transaktioner som görs med ditt fysiska eller virtuella NETELLER Net+ förbetalda MasterCard och virtuella presentkort, antingen online eller vid ett fysiskt försäljningsställe;

(ii)transaktioner person till person, inklusive överföringar mellan dina egna konton.

NETELLER-företaginnebär någon som som använder NETELLERs betalningstjänster för kommersiella ändamål i enlighet med NETELLERs villkor och regler för företag.

NETELLER-kontoinnebär kontot för elektroniska pengar som ställs till ditt förfogande i enlighet med NETELLERs användarvillkor.

"Du" eller ”dig” ska betyda du, den fysiska person i vars namn NETELLER-kontot öppnas och upprätthålls;

“NETELLER” betyder Paysafe Financial Services Limited, ett företag som lyder under lagarna i England och Wales med registreringsnummer 04478861, godkänt av Financial Conduct Authority (FCA) enligt Electronic Money Regulations 2011 för utfärdande av elektroniska pengar under registreringsnummer 900015.