Välj din erfarenhet: ×

Villkor och regler för NETELLERs VIP-program

1. Omfattningen för villkoren och reglerna för NETELLERs VIP-medlemmar

1.1. Dessa villkor och regler ("Villkor och regler för VIP-medlemmar") ska gälla för NETELLERs VIP-program ("VIP-program") utöver användarvillkor för NETELLER-konto och NETELLERs sekretesspolicy. De reglerar hur du kvalificerar dig för, behåller och/eller förlorar status som NETELLER VIP-medlem (som definieras mer utförligt nedan).

1.2. I händelse av inkonsekvens mellan användarvillkoren för NETELLER-konto och dessa villkor och regler för VIP-medlemmar, ska villkoren och reglerna för VIP-medlemmar, i den utsträckning denna inkonsekvens sträcker sig, gälla.

2. Erhålla NETELLER-status som VIP-medlem

2.1 Om du har ett giltigt NETELLER-konto och gör giltiga transaktioner som uppgår till totalt 10 000 $ (tiotusen USD) eller mer under ett kalenderår ("Minimikraven") är ditt NETELLER-konto automatiskt kvalificerat för NETELLER VIP-status ("NETELLER VIP-status") och du blir en VIP-användare av NETELLER ("NETELLER VIP").

2.2 Vi beviljar VIP-status till ditt NETELLER-konto inom 60 dagar efter att du uppfyllt minimikraven och erbjuder dig de fördelar som beskrivs i NETELLERs VIP-avsnitt på NETELLERs webbplats ("NETELLER VIP-förmåner"). NETELLERs VIP-förmåner varierar beroende på din NETELLER VIP-nivå som definieras mer utförligt i avsnitt 3 nedan.

3. NETELLER VIP-nivå

3.1 Beroende på det totala antalet giltiga transaktioner från ditt NETELLER-konto under ett kalenderår kan ditt NETELLER-konto kvalificera sig för följande NETELLER VIP-nivåer ("NETELLER VIP-nivå"):

(a) 10 000 $ (tiotusen dollar) eller mer - "Bronsnivå";

(b) 50 000 $ (femtiotusen dollar) eller mer - "Silvernivå";

(c) 100 000 $ (hundratusen dollar) eller mer - "Goldnivå";

(d) 500 000 $ (femhundratusen dollar) eller mer - "Platinanivå".

(e) 2 000 000 $ (två miljoner dollar) eller mer – "Diamantnivå".

3.2 NETELLER ska granska antalet giltiga transaktioner på ditt Neteller-konto i slutet av varje kalenderår och tillämpa rätt VIP-nivå på ditt konto för påföljande år. Eventuella ändringar av din NETELLER VIP-status kommer att göras före den 1 mars varje år.

3.3 Vi ska ändra NETELLER VIP-nivåer enligt och när så krävs i enlighet med detta Avsnitt 3. Din aktuella NETELLER VIP-nivå visas i avsnittet "Kontoöversikt" för ditt NETELLER-konto.

4. Garanti mot bedrägeri för NETELLERs VIP-medlemmar

4.1 I enlighet med detta avsnitt 4, ska NETELLER återbetala medel som du kan visa har dragits från ditt NETELLER-kontosaldo utan ditt godkännande som en direkt följd av bedrägeri eller stöld som avgörs av NETELLER efter eget gottfinnande ("Garanti mot bedrägeri för NETELLERs VIP-medlemmar").

4.2 Utan att det påverkar dina säkerhetsskyldigheter i enlighet med användarvillkoren för NETELLER-konto, måste följande kriterier vara uppfyllda varje gång du gör en transaktion för att vara berättigad till garantin mot bedrägeri för NETELLERs VIP-medlemmar:

(a) du måste vara en NETELLER VIP-medlem;

(b) du måste aktivera den uppdaterade tvåstegsautentiseringen som tillhandahålls av NETELLER och använda den varje gång du loggar in på ditt NETELLER-konto och innan du skickar pengar. NETELLER förbehåller sig rätten att uppgradera eller ändra metoden med tvåstegsautentisering när som helst efter eget gottfinnande; och

(c) du måste följa de säkerhetsnormer som gäller för NETELLERs VIP-medlemmar.

5. Ytterligare belöningar för NETELLERs VIP-medlemmar på platina- och diamantnivå

5.1 Om du är en NETELLER VIP-medlem på platina- eller diamantnivå kan du vara berättigad till ytterligare belöningar emellanåt. Ytterligare belöningar visas i VIP Lounge

6. Säkerhetsnormer för NETELLER VIP-medlemmar

6.1 Du bekräftar och samtycker till att du kommer att:

(a) leva upp till säkerhetsansvaret som anges i användarvillkoren för NETELLER-konto;

(b) Bevara dina inloggningsuppgifter och lösenord till NETELLER-kontot konfidentiella och inte kommer att dela dessa uppgifter med någon annan eller skriva ner dem.

(c) ändra ditt lösenord till NETELLER-kontot regelbundet och använda olika lösenord för olika webbplatser.

(d) om du återställer din NETELLER-kontoinformation via e-post, permanent radera e-postmeddelandena som innehåller denna information.

(e) omedelbart kontakta NETELLER om du tror att någon annan person gått in på ditt NETELLER-konto.

(f) gå in på ditt NETELLER-konto endast från din personliga dator eller mobilenhet och iaktta all rimlig omsorg varje gång du matar in din NETELLER-kontoinformation online.

(g) inte svara på några e-postmeddelanden som ber dig tillhandahålla säkerhetsinformation om ditt NETELLER-konto.

(h) använda uppdaterade antivirus- och antispionprogram tillsammans med en brandvägg på din dator och din mobilenhet.

(i) regelbundet granska dina NETELLER-kontoutdrag och anmäla eventuella fel eller obehöriga transaktioner till NETELLER så snart som möjligt.

(j) bistå vid eventuell utredning av faktisk eller misstänkt obehörig åtkomst till ditt NETELLER-konto.

Benämns tillsammans "Säkerhetsnormer för NETELLER VIP-medlemmar".

7. Förlust av VIP-status och uppsägning

7.1 Om du inte skulle uppfylla minimikraven under ett kalenderår förlorar du din status som NETELLER VIP-medlem och kan inte längre ta emot förmåner som erbjuds till NETELLERs VIP-medlemmar.

7.2 Utan att det påverkar det föregående, förbehåller sig NETELLER rätten att ta bort din VIP-status, neka att bevilja dig NETELLER VIP-förmåner, eller avsluta eller säga upp ditt NETELLER-konto, när som helst och efter eget gottfinnande om vi har skäl att tro att:

(a) obehörig åtkomst till ditt NETELLER-konto skett till följd av att du underlåtit att följa de säkerhetsnormer som gäller för VIP-medlemmar eller till följd av din oaktsamma eller olämpliga hantering, förvaring eller röjande av din NETELLER-kontoinformation; och/eller

(b) du har brutit mot eller försökt bryta mot dessa villkor och regler som gäller för VIP-medlemmar eller användarvillkoren som gäller för NETELLER-konto; eller

(c) du har försökt kringgå eller på annat sätt bryta mot NETELLERs säkerhets- eller driftprocedurer eller har försökt missbruka något av NETELLERs erbjudanden, inklusive utan begränsning, i något av följande scenarier:

(i) en transaktion att skicka eller ta emot pengar till eller från NETELLER-företag inte är förenlig med laglig aktivitet som bedöms tillfredsställande efter NETELLERs eller företagets eget gottfinnande.

(ii) en handling och/eller ett försök att registrera och/eller verifiera fler än ett NETELLER-konton i ditt eget namn eller en tredje parts namn ("Flera konton")

(iii) om flera konton används för att dra fördel av specialerbjudanden och bonusar som erbjuds av NETELLER eller ett NETELLER-företag.

7.3 I enlighet med klausul 8.2 nedan, får du inte försöka öppna ytterligare ett NETELLER-konto utan att först ha inhämtat skriftligt godkännande från NETELLER.

8. Ändringar av villkoren och reglerna som gäller för NETELLERs VIP-medlemmar

8.1 NETELLER förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och regler för VIP-medlemmar när som helst inklusive att återkalla NETELLERs VIP-program helt och hållet. Ändringar kommer att kommuniceras via e-post till den primära e-postadress som är registrerad till ditt NETELLER-konto eller kommer att publiceras på NETELLERs webbplats 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Underrättelsetiden om 30 dagar gäller inte om vi har rimligt skäl att tro att ändringen varken begränsar dina rättigheter eller utökar dina skyldigheter. Under sådana omständigheter träder ändringen i kraft utan att detta meddelas i förväg.

8.2 Den föreslagna ändringen träder i kraft inom 30 dagar efter mottagande av underrättelse från NETELLER eller publicering på webbplatsen såvida du inte meddelar oss skriftligen att du invänder mot den föreslagna ändringen. Din skriftliga invändning ska anses utgöra en underrättelse om att du avslutar ditt deltagande i NETELLERs VIP-program och detta avtal med omedelbar verkan.

9. Diverse

9.1 Du bekräftar och samtycker till att NETELLER får dela din personliga information med NETELLER-företag för att utreda misstänkta transaktioner.

9.2 Alla beslut som fattas av NETELLER är slutgiltiga och ingen ytterligare korrespondens kommer att äga rum.

9.3 Dessa villkor och regler för VIP-medlemmar ska styras av och tolkas i enlighet med engelsk lagstiftning. I händelse av en tvist som uppstår från eller som rör dessa villkor och regler för VIP-medlemmar, vänder sig parterna härmed oåterkalleligt till de engelska domstolarna som har exklusiv domsrätt utan hänsyn till lagvalsregler.

9.4 Om någon del av dessa villkor och regler för VIP-medlemmar av en domstol med kompetent domsrätt bedöms vara ogiltig, olaglig eller ogenomdrivbar, ska denna del skiljas från återstoden av villkoren och reglerna för VIP-medlemmar som ska fortsätta gälla och vara genomdrivbara i högsta möjliga grad som lagen medger.

9.5 Dessa villkor och regler är skrivna på engelska och om de översätts till andra språk, är det endast som hjälp och den engelska versionen ska gälla.

10. Definitioner och tolkning

10.1 Följande villkor ska när de används i dessa villkor och regler för VIP-medlemmar ha följande betydelse:

Giltig transaktion är transaktioner som innebär att skicka pengar till NETELLER-företag. Följande räknas inte som giltiga transaktioner:

(i) Transaktioner som görs med ditt fysiska eller virtuella NETELLER Net+ förbetalda Mastercard och virtuella presentkort, antingen online eller vid ett fysiskt försäljningsställe;

(ii) transaktioner person till person, inklusive överföringar mellan dina egna konton.

NETELLER-företag innebär någon som som använder NETELLERs betalningstjänster för kommersiella ändamål i enlighet med NETELLERs villkor och regler för företag.

NETELLER-konto innebär kontot för elektroniska pengar som ställs till ditt förfogande i enlighet med NETELLERs användarvillkor.

"Du" eller "dig" ska betyda du, den fysiska person i vars namn NETELLER-kontot öppnas och upprätthålls;

"NETELLER" betyder Paysafe Financial Services Limited, ett företag som lyder under lagarna i England och Wales med registreringsnummer 04478861, godkänt av Financial Conduct Authority (FCA) enligt Electronic Money Regulations 2011 för utfärdande av elektroniska pengar under registreringsnummer 900015.