Välj din erfarenhet: ×

NETELLERs villkor och regler för VIP-medlemmar

Version - November 2020

1. Omfattningen för villkoren och reglerna för NETELLERs VIP-medlemmar

1.1 Dessa villkor och regler ("Villkor och regler för VIP-programmet") ska gälla för NETELLERs VIP-program ("VIP Programme") utöver användarvillkor för NETELLER-konto och Paysafes Sekretessmeddelande. De reglerar hur du kvalificerar dig för, behåller och/eller förlorar status som NETELLER VIP-medlem (som definieras mer utförligt nedan).

1.2 I händelse av bristande överensstämmelse mellan villkor och regler för NETELLER-kontot och dessa villkor och regler för VIP-medlemmar, ska villkoren och reglerna för VIP-medlemmar, för den del de inte överensstämmer med varandra, gälla.

2. Erhålla NETELLER-status som VIP-medlem

2.1 Om du har ett giltigt NETELLER-konto och gör giltiga transaktioner som uppgår till totalt 6 000 $ (tiotusen USD) eller mer under ett kvartal ("Minimikraven") är ditt NETELLER-konto automatiskt kvalificerat för NETELLER VIP-status ("NETELLER VIP-status") och du blir en VIP-användare av NETELLER ("NETELLER VIP").

2.2 Vi kommer att erbjuda de förmåner som beskrivs i NETELLER VIP-avsnittet på NETELLERs webbplats ("NETELLERs VIP-förmåner"). NETELLERs VIP-förmåner varierar beroende på din NETELLER VIP-nivå som definieras mer utförligt i avsnitt 3 nedan.

3. NETELLER VIP-nivå

3.1 I slutet av varje kvartal gör vi en bedömning av den totala volymen giltiga transaktioner från ditt NETELLER-konto under det kvartalet och tillämpa en av följande NETELLER VIP-nivåer (“NETELLER VIP-nivå”) till ditt NETELLER-konto så länge nästa kvartal varar:

(a) 6 000 $ (tiotusen dollar) eller mer - “Bronze-nivå

(b) 15 000 $ (femtiotusen dollar) eller mer - “Silver-nivå

c) 45 000 $ (fyrtiofemtusen dollar) eller mer - "Gold-nivå";

d) 150 000 $ (etthundrafemtiotusen dollar) eller mer - "Diamond-nivå";

e) 600 000 $ (sexhundratusen dollar) eller mer – "Exclusive-nivå".

3.2 Om du uppnått minsta transaktionsvolym för en högre NETELLER VIP-nivå under ett kvartal, kommer vi att uppgradera din VIP-nivå för återstoden av det kvartalet. Eventuella andra ändringar av din NETELLER VIP-nivå ska göras den första dagen i varje kvartal.

3.3 Vi ska ändra NETELLER VIP-nivåer enligt och när så krävs i enlighet med detta Avsnitt 3. Din aktuella NETELLER VIP-nivå visas i avsnittet ”Kontoöversikt” för ditt NETELLER-konto.

4. Ytterligare belöningar för NETELLER VIP- diamond- och exclusive-nivåer.

4.1 Om du är en NETELLER VIP-medlem på diamond- eller exclusive-nivå kan du vara berättigad till ytterligare belöningar emellanåt.

5. Säkerhetsnormer för NETELLER VIP-medlemmar

5.1 Du bekräftar och samtycker till att du kommer att:

(a) leva upp till säkerhetsansvaret som anges i användarvillkoren för NETELLER-konto;

(b) håll dina inloggningsuppgifter och ditt lösenord till ditt NETELLER-konto konfidentiella och (såvida vi inte säger att du kan det) inte dela denna information med någon och inte skriva ner dem.

c) ändra ditt lösenord till NETELLER-kontot regelbundet och använda olika lösenord för olika webbplatser.

(d) om du återställer din NETELLER-kontoinformation via e-post, permanent radera e-postmeddelandena som innehåller denna information.

(e) omedelbart kontakta NETELLER om du tror att någon annan person gått in på ditt NETELLER-konto.

(f) gå in på ditt NETELLER-konto endast från din personliga dator eller mobilenhet och iaktta all rimlig försiktighet varje gång du matar in din NETELLER-kontoinformation online.

(g) inte svara på några e-postmeddelanden som ber dig tillhandahålla säkerhetsinformation om ditt NETELLER-konto.

(h) använda uppdaterade antivirus- och antispionprogram tillsammans med en brandvägg på din dator och din mobilenhet.

(i) regelbundet granska dina NETELLER-kontoutdrag och anmäla eventuella fel eller obehöriga transaktioner till NETELLER så snart som möjligt.

(j) bistå vid eventuell utredning av faktisk eller misstänkt obehörig åtkomst till ditt NETELLER-konto.

Benämns tillsammans "Säkerhetsnormer för NETELLER VIP-medlemmar".

6. Förlust av VIP-status och uppsägning

6.1 Om du inte skulle uppfylla minimikraven under ett kvartal förlorar du din status som NETELLER VIP-medlem och kan inte längre ta emot förmåner som erbjuds till NETELLERs VIP-medlemmar.

6.2 Utan att det påverkar det föregående, förbehåller sig NETELLER rätten att ta bort din VIP-status, neka att bevilja dig NETELLER VIP-förmåner, eller avsluta eller säga upp ditt NETELLER-konto, när som helst och efter eget gottfinnande om vi har skäl att tro att:

(a) obehörig åtkomst till ditt NETELLER-konto skett till följd av att du underlåtit att följa de säkerhetsnormer som gäller för VIP-medlemmar eller till följd av din oaktsamma eller olämpliga hantering, förvaring eller röjande av din NETELLER-kontoinformation; och/eller

(b) du har brutit mot eller försökt bryta mot dessa villkor och regler som gäller för VIP-medlemmar eller användarvillkoren som gäller för NETELLER-konto; eller

(c) du har försökt kringgå eller på annat sätt bryta mot NETELLERs säkerhets- eller driftprocedurer eller har försökt missbruka något av NETELLERs erbjudanden, inklusive utan begränsning, i något av följande scenarier:

(i) en transaktion att skicka eller ta emot pengar till eller från NETELLER-företag inte är förenlig med laglig aktivitet som bedöms tillfredsställande efter NETELLERs eller företagets eget gottfinnande.

(ii) en handling och/eller ett försök att registrera och/eller verifiera fler än ett NETELLER-konto i ditt eget namn eller en tredje parts namn (“Flera konton

(iii) om flera konton används för att dra fördel av specialerbjudanden och bonusar som erbjuds av NETELLER eller ett NETELLER-företag.

6.3 Du får inte försöka öppna ytterligare ett NETELELR-konto utan att NETELLER godkänt detta i förväg.

7. Ändringar av villkoren och reglerna som gäller för NETELLERs VIP-medlemmar

7.1 NETELLER förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och regler för VIP-medlemmar när som helst inklusive att återkalla NETELLERs VIP-program helt och hållet.

7.2 I enlighet med avsnitt 7.3 nedan, kommer ändringar att kommuniceras via e-post till den primära e-postadressen som du registrerat ditt NETELLER-konto med. Den föreslagna ändringen kommer att träda i kraft 2 månader efter att detta meddelande skickats såvida du inte meddelar oss skriftligt att du motsätter dig ändringen. Ditt meddelande att du motsätter dig ändringen ska anses utgöra en uppsägning av ditt deltagande i NETELLERs VIP-program och VIP-programmets villkor och regler gäller inte längre för dig.

7.3 Underrättelsetiden om 2 månader gäller inte om vi har rimliga skäl att tro att ändringen varken begränsar dina rättigheter eller utökar dina skyldigheter. Under sådana omständigheter träder ändringen i kraft omedelbart utan att detta meddelas i förväg.

8. Diverse

8.1 Du bekräftar och samtycker till att NETELLER får dela din personliga information med NETELLER-företag för att utreda misstänkta transaktioner.

8.2 Alla beslut som fattas av NETELLER är slutgiltiga och ingen ytterligare korrespondens kommer att äga rum.

8.3 Dessa villkor och regler för VIP-medlemmar ska styras och tolkas i enlighet med the lagstiftningen i Irland. I händelse av en tvist som uppstår från eller som rör dessa villkor och regler för VIP-medlemmar, vänder sig parterna härmed oåterkalleligt till domstolarna i Irland som har exklusiv domsrätt utan hänsyn till lagvalsregler.

8.4 Om någon del av dessa villkor och regler för VIP-medlemmar av en domstol med kompetent domsrätt bedöms vara ogiltig, olaglig eller ogenomdrivbar, ska denna del skiljas från återstoden av villkoren och reglerna för VIP-medlemmar som ska fortsätta gälla och vara genomdrivbara i högsta möjliga grad som lagen medger.

8.5 Dessa villkor och regler är skrivna på engelska och om de översätts till andra språk, är det endast som hjälp och den engelska versionen ska gälla.

9. Definitioner och tolkning

9.1 Följande villkor ska när de används i dessa villkor och regler för VIP-medlemmar ha följande betydelse:

Giltig transaktion betyder (i) transaktioner där man skickar pengar till NETELLER-företag och (ii) alla kryptovalutatransaktioner (som definieras i användarvillkoren för NETELLERs kryptovaluta). Följande räknas inte som giltiga transaktioner:

  • Transaktioner som görs med ditt fysiska eller virtuella NETELLER Net+ Prepaid Mastercard och virtuella presentkort, antingen online eller vid ett fysiskt försäljningsställe;
  • transaktioner person till person, inklusive överföringar mellan dina egna konton.

NETELLER-företag innebär någon som använder NETELLERs betalningstjänster för kommersiella ändamål i enlighet med NETELLERs villkor och regler för företag.

NETELLER-konto innebär kontot för elektroniska pengar som ställs till ditt förfogande i enlighet med NETELLERs användarvillkor.

NETELLER” betyder Paysafe Financial Services Limited, ett företag som lyder under lagarna i England och Wales med registreringsnummer 4478861, godkänt av Financial Conduct Authority (FCA) enligt Electronic Money Regulations 2011 för utfärdande av elektroniska pengar under registreringsnummer 900015.

Kvartal” betyder var och en av följande tremånadersperioder under ett kalenderår: 1 januari-31 mars; 1 april-30 juni; 1 juli-30 september; 1 oktober-31 december;

"Du" eller "dig" ska betyda du, den fysiska person i vars namn NETELLER-kontot öppnas och upprätthålls.