Διαγωνισμοί NETELLER - Όροι και προϋποθέσεις

Συμμετέχοντας στον Φθινοπωρινό διαγωνισμό της NETELLER, ο συμμετέχων επιβεβαιώνει τη σύμφωνη γνώμη του για τις ακόλουθες προϋποθέσεις της συμμετοχής: 

Διοργανωτής του διαγωνισμού: NETELLER Wertkarten GmbH («NETELLER»), Am Euro Platz 2, 1120 Βιέννη, Αυστρία. 

Χρονικό διάστημα παιχνιδιού: Το παιχνίδι λαμβάνει χώρα την περίοδο από 25.10.2023 έως 30.10.2023.

Λειτουργία παιχνιδιού και έπαθλο: [Προσαρμόστε σύμφωνα με το παράδειγμα] Παράδειγμα: Οι νικητές του παιχνιδιού θα επιλεγούν ως εξής: Για να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν like στην ανάρτηση του διαγωνισμού, να γράψουν τη σωστή απάντηση στα σχόλια και να ακολουθούν το κανάλι της NETELLER στο Instagram.

Κληρώνουμε 5x 20 €* υπόλοιπο στη NETELLER (*ή ίσο ποσό σε άλλο νόμισμα) μεταξύ όλων των συμμετεχόντων που ακολουθούν τις οδηγίες του διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής: Κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο (η ηλικία ενηλικίωσης εξαρτάται από το δίκαιο της χώρας διαμονής του εκάστοτε φυσικού προσώπου). Κάθε συμμετέχων που θα αναδειχθεί νικητής σε αυτόν τον διαγωνισμό δικαιούται ένα έπαθλο. 

Επιλογή νικητών: Οι νικητές θα επιλεγούν τυχαία από όλους τους συμμετέχοντες. Οι νικητές θα καθοριστούν στις 30.10.2023.

Ειδοποίηση των νικητών: Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην επίσημη σελίδα της NETELLER στο Instagram.

Διεκδίκηση επάθλου: Έως τις 31.10.2023 τα μεσάνυχτα (CET), ειδάλλως ακυρώνεται. 

Απονομή επάθλου: Εντός ενός μήνα από την ανακοίνωση των νικητών. Δεν θα προσφέρονται μετρητά ως εναλλακτική επιλογή. 

Αποκλεισμός από τον διαγωνισμό:  Οι εργαζόμενοι της NETELLER ή/και των συνδεδεμένων εταιρειών της NETELLER, καθώς και οι συγγενείς τους αποκλείονται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Επιπλέον, η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από το παιχνίδι πρόσωπα που παραβιάζουν τους παρόντες όρους συμμετοχής, τον ποινικό κώδικα ή τον κώδικα δεοντολογίας. Αποκλείονται, επίσης, πρόσωπα που κάνουν χρήση μη εγκεκριμένων βοηθημάτων ή αποκτούν με άλλο τρόπο πλεονεκτήματα μέσω χειραγώγησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα έπαθλα ενδέχεται, επίσης, στη συνέχεια να ανακληθούν και να διεκδικηθούν εκ νέου. 

Κόστος συμμετοχής: Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν. 

Κοινοποίηση / Πολιτική απορρήτου: Τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντα που παρέχονται κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας θα χρησιμοποιηθούν από τη NETELLER αποκλειστικά για τον σκοπό της ειδοποίησης του νικητή σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου του Ομίλου NETELLER.

Πρόωρη διακοπή του παιχνιδιού: Η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει πρόωρα το παιχνίδι για εύλογη αιτία ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου της προωθητικής ενέργειας και μετέπειτα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Αυτό ισχύει ιδίως, εάν και στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο, για οργανωτικούς ή τεχνικούς λόγους (π.χ. ιούς στο σύστημα πληροφορικής, παραποίηση ή σφάλματα στο υλικό ή/και το λογισμικό) ή για νομικούς λόγους. 

Τελικές διατάξεις

Ο διαγωνισμός υπόκειται στο δίκαιο της Αυστρίας, αποκλειομένων των κανόνων περί σύγκρουσης δικαίου. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Βιέννης. 

Σε περίπτωση που ορισμένες διατάξεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής καταστούν άκυρες, η εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων παραμένει αμετάβλητη. 

www.neteller.com