Välj din erfarenhet: ×

NETELLERS Användarvillkor

Januari 2020

Du bekräftar och godkänner att du genom att markera rutan "Samtycker" när du öppnar ditt konto, samtycker till att följa dessa användarvillkor som kan ändras emellanåt (“Användarvillkor”) som rör din användning av tjänsten för lagrat värde i form av elektroniska pengar som tillhandahålls av Paysafe Financial Services Limited (“NETELLER Service”). Om det är någon del av användarvillkoren du inte förstår eller önskar klargöra, vänligen kontakta vår Kundtjänst.

1. DEFINITIONER OCH TOLKNING

1.1 I dessa användarvillkor, har följande ord den betydelse som anges bredvid dem:

"Konto" betyder ditt kortkonto hos NETELLER som håller elektroniska pengar och som ditt/dina kort är kopplade till;

"Konto-ID-information" betyder samtliga dessa uppgifter: dina kortuppgifter (kortnummer, utgångsdatum och CVV-kod), din PIN-kod, information du använder för att logga in på ditt konto, ditt säkra identifieringsnummer, säkerhetsfrågor och svar och andra kontouppgifter och information som är specifik för ditt konto;

“Bankdag” betyder alla dagar som inte är lördag eller söndag eller allmän helgdag i Sverige.

"Kort" betyder varje Net+ Prepaid Mastercard som utfärdats av Paysafe Financial Services Limited till dig, antingen i form av ett fysiskt eller virtuellt kort eller i någon annan form som vi kan besluta som är registrerat på ditt konto;

"Kundtjänst" kan kontaktas på (kostnadsfritt) +44 20 3308 9525 eller genom att gå till https://www.neteller.com/sv/support.

"Avgifter" betyder alla avgifter och kostnader som debiteras av oss för din användning av NETELLER-tjänsten, som anges i avgiftstabellen på webbplatsen och som kan ändras av oss emellanåt i enlighet med dessa användarvillkor;

Avgiftstabell betyder avgiftstabellen som publiceras på vår webbplats då och då (och som för närvarande finns under rubriken “Avgifter” på www.neteller.com);

"Mastercard" betyder Mastercard International Incorporated i New York eller dess efterföljare eller ställföreträdare;

"Medlem" "du" eller "dig" betyder en person som uppfyller alla krav för medlemskap och behörighet som anges i dessa Användarvillkor;

"Medlemssajt" betyder den webbplats som medlemmar går in på med sin konto-ID-information, där medlemmar kan granska sin transaktionshistorik, göra uppladdningar och andra transaktioner;

“Företag” betyder en kommersiell enhet eller affärsenhet som (i) accepterar kort som visar symbolen för godkännande av Mastercard® som betalning (när det gäller en korttransaktion) eller (ii) är vederbörligt registrerad hos Paysafe Financial Services Limited, för att acceptera transaktioner från ditt NETELLER-konto

"månad" betyder en kalendermånad;

“NETELLER”,“Paysafe "vi""vår""oss" betyder Financial Services Limited, företagsnummer4478861, med registrerat kontor på Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, Storbritannien;

"Paysafe Group" betyder Paysafe Financial Services Limited, dess dotterbolag, holdingbolag och närstående företag.

"Betalning" betyder följande: (i) alla betalningar som görs med ditt kort; (ii) debiteringen av ett belopp elektroniska pengar från ditt konto och den samtidiga krediteringen av sådant belopp till ett företagskonto eller annat medlemskonto, som väljs av dig (inklusive genom prenumerationsfakturering); eller (iii) krediteringen av ett belopp elektroniska pengar till ditt konto och den samtidiga debiteringen av ett företagskonto eller annat medlemskonto;

"PIN" betyder det personliga id-nummer som vi kan utfärda eller godkänna för att använda med ditt kort;

"Prenumerationsfakturering" är en tjänst varigenom en medlem begär att regelbundna betalningar görs från ditt konto vid särskilda intervaller till ett onlineföretag;

En "Tredjepartsleverantör" är en tjänsteleverantör som är godkänd av the Financial Conduct Authority (eller annan europeisk tillsynsmyndighet) som du har samtyckt till kan få åtkomst till uppgifterna eller göra betalningar för din räkning från ditt konto.

"Transaktion" betyder, som sammanhanget medger: (i) en betalning; eller (b) ett uttag; eller (c) en uppladdning; i vardera fallet minus eventuella tillämpliga avgifter;

"Uppladdning" betyder krediteringen av medel till ditt konto genom köp av elektroniska pengar;

"Webbplats" betyder webbplatsen som är tillgänglig på www.neteller.com;

"Uttag" betyder att ta medel från ditt konto genom att använda ditt kort i en bankomat eller genom att välja en av uttagsmetoderna som är tillgängliga för dig i ditt vistelseland som anges på sidan “Pengar ut” på medlemssajten; och

1.2 Dessa Användarvillkor ska gälla för alla medlemmar.

1.3 Avsnittsrubriker ska inte påverka tolkningen av dessa Användarvillkor.

1.4 En person inkluderar en fysisk person, företag eller icke juridisk person (vare sig den har en rättslig handlingsförmåga eller inte).

1.5 En referens till ett holdingbolag eller ett dotterbolag innebär ett holdingbolag eller ett dotterbolag (i förekommande fall) som anges i avsnitt 1159 i bolagslagen 2006.

1.6 Om inte annat följer av sammanhanget, ska ord i singular inbegripa plural och ord i plural ska inbegripa singular.

1.7 Ord som kommer efter termerna "inklusive", "inkludera", "i synnerhet", "till exempel" eller något liknande uttryck ska tolkas som belysande och ska inte begränsa betydelsen hos orden, beskrivningen, definitionen, frasen eller termen som föregår dessa termer.

2. ALLMÄNT

2.1 Det är ett villkor för medlemskap och användning av kontot att du samtycker till dessa användarvillkor, som utgör ett bindande avtal mellan dig och oss när du registrerar dig för att bli medlem.

2.2 Vi kan anse det nödvändigt att ändra användarvillkoren emellanåt och vi kommer att underrätta dig om eventuella ändringar genom att skicka ett e-postmeddelande till den primära e-postadress som ditt konto registrerats med och genom att lägga ut meddelande om ändringar på vår webbplats med en länk till de ändrade användarvillkoren. Vi kommer att underrätta dig om de föreslagna ändringarna minst två (2) månader innan de träder i kraft, men ändringar som gör dessa användarvillkor mer gynnsamma för dig eller som inte påverkar dina rättigheter ska träda i kraft omedelbart om detta anges i ändringsmeddelandet. Ändringar av växelkursen ska träda i kraft omedelbart utan att det meddelas i förväg (alla transaktioner som inkluderar valutakonvertering beräknas baserat på den genomsnittliga dagliga interbankmarknadsräntan som publiceras av en tredjepartsleverantör av utländsk valutadata (Oanda) för vilken vi lägger till en avgift som anges i avgiftstabellen).

2.3 Du anses ha accepterat ändringar som gjorts av användarvillkoren såvida du inte meddelar motsatsen till oss innan de träder i kraft. Om du inte instämmer i de föreslagna ändringarna, har du rätt att avsluta och stänga ditt konto omedelbart utan avgift före det datum de föreslås träda i kraft. Ett meddelande från dig om att du inte samtycker till ändringarna utgör meddelande om att du önskar säga upp ditt avtal hos oss och ditt konto kommer omedelbart att stängas när vi mottar ditt meddelande om uppsägning. Ditt kort kommer att annulleras och eventuella medel på ditt konto kommer att återsändas till dig med en metod som du meddelar oss (normala tillämpliga avgifter debiteras).

2.4 Du kan när som helst se de aktuella användarvillkoren innan du initierar en transaktion genom att klicka på sidan “Användarvillkor” på webbplatsen som vid tiden för dessa användarvillkor finns på member.neteller.com. Användarvillkoren visar det senaste ändringsdatumet. Ingen ändring kommer att påverka transaktioner som är utestående vid tiden för sådan ändring. Din användning av NETELLER-tjänsten betyder att du godkänner dessa användarvillkor. Vi uppmanar dig att skriva ut en kopia av användarvillkoren för framtida referens.

2.5 Paysafes klagomålspolicy, med ändringar, är införlivad i och utgör del av dessa användarvillkor (och termen “Användarvillkor” ska anses införliva sådan policy).

2.6 Den senaste versionen av Paysafes klagomålspolicy finns på webbplatsen för din referens. Vid datumet för publiceringen av dessa användarvillkor kan denna policy hittas på: www.neteller.com/en/policyer/användarvillkor.

3. NETELLER SERVICE

3.1 Paysafe Financial Services Limited är en auktoriserad utfärdare av elektroniska pengar och regleras av the Financial Conduct Authority i Storbritannien, med FCA-referensnummer (FRN) 900015. Alla kort utfärdas av Paysafe Financial Services Limited efter tillstånd från Mastercard.

3.2 Genom att acceptera dessa användarvillkor och använda NETELLER-tjänsten bekräftar du att: (i) vi inte är en bank och ditt konto inte är ett bankkonto; (ii) Konton är inte försäkrade av något statligt organ och Storbritanniens Financial Services Compensation Scheme (FSCS) gäller inte för ditt konto; (iii) vi fungerar inte som förvaltare, eller depositarier avseende tillgodohavanden på ditt konto; och (iv) vi betalar inte ränta till dig för några tillgodohavanden på ditt konto.

3.3. Konton med elektroniska pengar är inte bankkonton. Genom att acceptera dessa användarvillkor bekräftar du att Storbritanniens Financial Services Compensation Scheme (FSCS) inte gäller för ditt konto. Om vi mot förmodan hamnar på obestånd, kan du förlora de elektroniska pengar som finns på ditt konto. Men, vi följer strikt de juridiska kraven i Europadirektivet för elektroniska pengar 2009/110/EC och Storbritanniens nationella lagstiftning som är utformad för att säkerställa säkerheten och likviditeten för medel som är insatta i konton för elektroniska pengar. För mer information om hur du skyddar kundmedel, gå till vår webbplats.

4. MEDLEMSKAP

4.1 För att bli och fortsätta vara medlem, måste du:

4.1.1 vara minst 18 år;

4.1.2 inte bo i ett land där vi inte tillhandahåller NETELLER-tjänsten. En lista över länder där vi inte erbjuder denna tjänst finns på vår webbplats som kan ändras av oss emellanåt, utan att det meddelas i förväg;

4.1.3 Öppna ett konto i enlighet med anvisningarna på vår webbplats registreringssida för att anmäla dig samt för att fylla i all obligatorisk information som anges på registeringssidan. All information du tillhandahåller under registreringsproceduren eller vid någon tidpunkt därefter måste vara korrekt och sann. Om du inte tillhandahåller sådan information eller samarbetar enligt anvisningar med oss inom sex (6) månader efter att du har öppnat ditt NETELLER-konto eller inom sådan annan tidsfrist som vi kan meddela dig när som helst därefter, kan vi komma att debitera dig en administrationsavgift, vilken anges i avsnittet "Avgifter" på webbplatsen.

4.1.4 ha en aktiv adress, telefonnummer och e-postadress; och

4.1.5 till vår belåtenhet klara alla identitets- och säkerhetsvaliderings- och verifieringskontroller som vi kräver.

4.2 I enlighet med avsnitt 6.A får du inte låta någon annan person använda ditt konto. Såvida vi inte tillåter något annat från tid till annan, får du inte öppna mer än ett konto och vi kan, utan att meddela detta i förväg, stänga ett eller alla konton en medlem har eller som vi har skäl att misstänka har obehöriga multipla konton.

4.3 Du kommer omedelbart att uppdatera din kontoinformation om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer eller din kreditkorts- eller bankkontoinformation ändras.

5. BEHÖRIGHET

För att använda NETELLER-tjänsten, måste du:

5.1 vara medlem; och

5.2 inte ha brutit mot dessa användarvillkor eller på annat sätt fått åtkomst till ditt konto begränsad, inte heller får ditt konto ha avslutats av oss tidigare.

6. ANVÄNDA DITT KONTO

6.1 För att göra en transaktion, måste du göra en uppladdning

6.2 Köpa elektroniska pengar

6.2.1 Du kan köpa elektroniska pengar genom att använda ett av uppladdningsalternativen som är tillgängliga för dig beroende på ditt vistelseland. Du måste tillhandahålla information som vi begär och klara alla identitets- och säkerhetsvaliderings- och verifieringskontroller. För alla uppladdningar, tillåter du att vi erhåller eller mottar medel för din räkning från din valda betalningskälla, minus eventuella tillämpliga avgifter och därefter utfärda elektroniska pengar till ditt konto.

6.2.2 Oaktat det som anges ovan, gör vissa uppladdningsalternativ det möjligt för dig att finansiera elektroniska pengar till ditt konto genom att debitera ett konto på ditt finansinstitut. Om vi får information om att det är otillräckliga medel på ett sådant konto, kan vi representera sådan icke avräknad betalning hos ditt finansinstitut upp till två gånger. Dessutom kan vi debitera den tillämpliga chargebackavgiften som anges i avsnitt 10.1 i dessa användarvillkor och sådan icke avräknad betalning från ditt konto, erhålla den från ditt utsedda finansinstitut eller på annat sätt få in dem från dig.

6.2.3 Avgifter kan debiteras för uppladdningar inklusive valutaväxlingsavgifter (om tillämpligt). Vänligen se avsnitt 8 för mer information om avgifter.

6.2.4. Du får inte göra en uppladdning från, eller ett uttag till, ett betalningsinstrument eller bankkonto om du inte är den namngivna kontoinnehavaren. Vi tar överträdelser av detta krav på mycket stort allvar och kommer att behandla sådana handlingar som bedrägerier. 

6.3 Ansöka om kort

6.3.1 Om du bor i ett land som omfattas av vår tjänst, kan du ansöka om ett kort när ditt konto har verifierats i enlighet med avsnitt 6.3.2 nedan. För att ta reda på om du bor i ett land som omfattas av tjänsten, ska du kontakta kundtjänst.

6.3.2 För att ansöka om ett kort, behöver du “verifiera" ditt konto genom att bekräfta din identitet och var du bor. Information om hur du gör detta finns på webbplatsen. Vi kan använda tredje parter för att erhålla denna information, som också kan medföra kreditkontroller för din räkning. Du samtycker till att vi tillämpar rimlig diskretion när vi använder och delar relevant personlig information för att utföra sådana identitets- och verifieringskontroller.

6.3.3 Om du mottar ett fysiskt kort, måste du signera det så snart du mottar det.

6.3.4 Vi förbehåller oss rätten att neka att utfärda ett kort till dig efter vårt gottfinnande.

6.4 Använda ditt kort

6.4.1 Ditt kort är inte ett kreditkort, kontantkort eller betalkort. Du kan endast spendera värdet på de medel som du har på ditt konto. Du kan använda ditt kort överallt där Mastercard® accepteras, men ett virtuellt kort kan endast användas där ett fysiskt kort inte krävs, till exempel transaktioner som görs online eller via telefon.

6.4.2 Alla transaktioner som görs med ditt kort villkoras av att:

  • det finns tillräckliga medel på ditt konto;
  • företaget eller finansinstitutet kan verifiera att du har tillräckliga medel tillgängliga på ditt konto; och
  • där så är tillämpligt, gäller villkoren och reglerna för leverantören av bankomaten eller relevant finansinstitut (utöver dessa villkor och regler).

6.4.3 Vi förbehåller oss rätten att neka transaktioner efter vårt gottfinnande under omständigheter där den transaktionen är bedräglig, skulle utgöra en överträdelse av dessa användarvillkor eller en tillämplig lag eller bestämmelse eller om du inte har tillräckliga medel för att göra transaktioner.  Vi ska inte vara ansvariga i händelse om ett företag inte accepterar ditt kort eller om vi inte godkänner en transaktion eller om vi annullerar eller avbryter användningen av ditt kort i enlighet med dessa användarvillkor.

6.4.4 Du får inte spendera mer pengar med ditt kort än du har på ditt konto. Om du orsakar underskott på ditt konto, tar vi alla sådana åtgärder på mycket stort allvar och vidtar nödvändiga åtgärder för att vidta rättsliga åtgärder mot dig i enlighet med dessa användarvillkor.

6.4.5 Företag som t.ex. biluthyrningsföretag, hotell och andra tjänsteleverantörer beräknar det totala belopp du får spendera eller för vilket du måste ha godkännande Beräkningen kan vara för mer än beloppet du slutligen spenderar eller debiteras, till exempel:

  1. på restauranger kan du få betala högst 20 % mer på ditt kort än värdet på räkningen för att kunna lägga till eventuell serviceavgift som restaurangen debiterar;

    b. vid bensinstationers “betala vid pump” (om tillämpligt) kanske du måste betala ett belopp som motsvarar det högsta transaktionsvärdet som medges vid pumpen på ditt kortkonto.

Företaget är skyldigt att informera dig om det beräknade beloppet som kommer att spärras på ditt konto och inhämta ditt godkännande.

Detta innebär att en del av medlen på kontot kan spärras tills företaget har reglerat det faktiska transaktionsbeloppet och därför kommer du inte att kunna spendera detta beräknade belopp under denna period. Vi kommer att frigöra de spärrade medlen utan oskäligt dröjsmål när vi vet transaktionsbeloppet och kommer under alla händelser att frigöra medlen omedelbart när vi mottagit begäran om avräkning från företaget.

6.5 Göra betalningar till och från ditt konto

6.5.1 Utöver att använda ditt kort för att göra betalningar och uttag, kan du också göra en betalning direkt från ditt konto till ett företag som accepterar betalning från ett NETELLER-konto eller annan medlem genom att fylla i informationen på sidan "Pengar ut" på medlemssajten, och i vissa fall kan du göra en betalning till eller från ett företag direkt från ett företags webbplats.

6.5.2 När du gör en betalning från ditt konto, får du inte ange ett belopp som är högre än saldot (plus tillämpliga avgifter) på ditt konto när begäran görs.  Om du försöker göra det, kommer din begäran om betalning att nekas.

6.5.3 Beloppet för en betalning som görs till ditt konto kommer att krediteras till ditt kontosaldo, minus eventuella tillämpliga avgifter, vid mottagandet.  Om en betalning som krediterats till ditt konto återkallas av avsändaren innan du genomför en transaktion, kommer beloppet för den återkallade betalningen att returneras till avsändaren och du kommer inte att debiteras några avgifter.

6.5.4 Du ansvarar helt för eventuella varor eller tjänster som du köpt som betalas för genom din användning av NETELLER-tjänsten. Eventuell tvist med ett företag avseende en produkt eller tjänst som köpts av dig via NETELLER-tjänsten är mellan dig och företaget och du samtycker till att vi inte ska vara en part i en sådan tvist. Vi ger inga garantier, utfästelser, villkor avseende sådana varor och tjänster.

6.5.5 Betalningar kan debiteras avgifter inklusive valutaväxlingsavgifter (om tillämpligt). Vänligen se avsnitt 8 för mer information om avgifter.

6.5.6 Om vi dröjer med att genomföra en betalning  som du bett oss att genomföra kan du kontakta mottagarens betalningsleverantör och be dem kreditera den som om den hade mottagits på korrekt dag.

6.5.7 Vi kan, om betalningsleverantören för någon som försöker göra en betalning till dig som har genomfört den betalningen sent begär det, kreditera den till ditt konto som om vi mottagit den på korrekt dag.

6.5.8 Transaktioner visas i din transaktionshistorik online tillsammans med datum för mottagande eller överföring (datum för kredit- eller debetvärdet), avgifter som debiterats och, där så är tillämpligt, eventuell växlingskurs som använts. Varje transaktion får ett unikt transaktions-ID och visas i transaktionshistoriken. Vi kommer inte att ändra eller lägga till information som visas i din transaktionshistorik. Du måste ange detta transaktions-ID när du kommunicerar med oss om en specifik transaktion. Du måste kontrollera ditt kontosaldo och din transaktionshistorik regelbundet. Du måste rapportera eventuella felaktigheter eller klargöra eventuella frågor du har så snart som möjligt genom att kontakta kundtjänst.

6.5.9 Vi kommer att skicka en e-postavisering varje månad för att påminna dig om att logga in på ditt konto och ladda ner och/eller skriva ut en kopia av din transaktionshistorik.

6.5.10 Du måste ge ditt samtycke till genomförandet av en transaktion för att den ska godkännas. Du samtycker till att du genom att trycka på knappen "samtycker" eller genom att ange din konto-ID-information (eller någon motsvarande knapp eller process varigenom du skickar den begärda transaktionsinformationen) bekräftar att du ger ditt samtycke till att transaktionen behandlas och att relevanta avgifter debiteras och dras av från ditt konto. Alla transaktioner som görs med din PIN-kod, din konto-ID-information eller några andra säkerhetsprocedurer som vi kräver bedöms vara godkända av dig. Du samtycker också till att den godkända transaktionen inte kan återkallas av dig när du gett ditt samtycke, Därför är tiden för mottagande av transaktionsbegäran (och därför tiden för samtycke) tiden när knappen "samtycker" har tryckts (eller sådan motsvarande knapp eller process).

6.5.11 Du bekräftar att din avsedda mottagare av en transaktion från ditt konto inte är skyldig att acceptera transaktionen. Om en avsedd mottagare avvisar en transaktion från ditt konto, kommer ditt konto att krediteras igen med transaktionsbeloppet och inga avgifter kommer att debiteras.

6.5.12 Om du mottar medel på ditt konto som inte var avsedda att överföras till dig, kommer vi att ha rätt att ta bort dessa medel från ditt konto.

6.5.13 Du måste säkerställa att betalningsinformationen du anger när du gör ett uttag är korrekt och fullständig. Vi kommer inte att vara ansvariga för att uttagna medel skickas till fel adress om detta beror på att du har angett felaktig betalningsinformation. När du gör uttag till ett bankkonto, måste du säkerställa att kontonummer, clearingnummer, IBAN och/eller BIC/SWIFT är korrekta. Om du har tagit ut pengar till fel konto, kan vi begära att du hjälper oss återkräva medlen. Vi kommer emellertid att ta ut en administrationsavgift som visas i avsnittet "Avgifter" på webbplatsen när vi gör det och vi kan inte garantera att det alltid är möjligt att få tillbaka medlen.

6.6 Prenumerationsfakturering

6.6.1 Vissa onlineföretag kan erbjuda varor eller tjänster som kan betalas för med prenumerationsfakturering. Detta innebär att en betalning kommer att dras från ditt konto vid regelbundna intervaller. Betalningsbeloppet och intervallerna vid vilka betalningen kommer att dras avgörs av det relevanta företaget.

6.6.2 Prenumerationsfakturering är ett arrangemang mellan dig och det relevanta företaget. Om du vill ändra eller annullera din betalning med prenumerationsfakturering eller har några frågor om eller invändningar mot din betalning med prenumerationsfakturering, kan du bara göra detta genom att kontakta företaget direkt och villkoren och reglerna som anges av företaget kommer att gälla. När du har kontaktat företaget ska du kontakta oss. Vi kan inte annullera eller ändra betalningar med prenumerationsfakturering utan godkännande från företaget. Du får inte annullera eller på annat sätt återkalla en betalning med prenumerationsfakturering  utan att först kontakta företaget. Vi är inte ansvariga för någon betalning med prenumerationsfakturering som dras från ditt konto innan du har underrättat företaget om annulleringen. Du kommer inte att kunna annullera en betalning som redan gjorts till ett företag.

6.6.3 Det är ditt ansvar att se till att det finns tillräckliga medel på ditt konto för att göra var och en av betalningarna du har avtalat att göra genom prenumerationsfakturering. Vi ska inte vara ansvariga för eventuella avgifter som du kan ådra dig till följd av att det inte fanns tillräckliga medel på ditt konto för att uppfylla dina skyldigheter enligt ett avtal om prenumerationsfakturering. Om det blir underskott på ditt konto, ska villkoren som anges i avsnitt 10.3 tillämpas.

6.6.4 En betalning som görs genom prenumerationsfakturering är en "betalning" som definieras i dessa användarvillkor och normala avgifter kommer att tillämpas för varje betalning.

6.6.5 Vi kommer att återbetala eventuell(a) tidigare betalning(ar) som initierats av eller via företaget förutsatt att: (a) det ursprungliga godkännandet som gavs till oss inte specificerade exakt betalningsbelopp och (b) betalningsbeloppet överskred beloppet som du rimligen har förväntat dig med beaktande av dina tidigare köpvanor och omständigheterna i ärendet. Du måste begära en sådan återbetalning inom åtta (8) veckor från det datum då medlen debiterades från ditt konto. Du samtycker till att ge oss sådan information som rimligen är nödvändig för att vi ska kunna förvissa oss om att villkoren för en återbetalning som beskrivs i detta avsnitt 6.6.5 är uppfyllda. Inom tio (10) bankdagar efter att vi mottagit en begäran om återbetalning eller, där så är tillämpligt, efter att vi mottagit mer information som vi begärt in från dig, kommer vi antingen att återbetala hela betalningsbeloppet eller ge en motivering för att neka återbetalning av beloppet och meddela att du har rätt att hänvisa ärendet till Financial Ombudsman Service om du inte accepterar motiveringen vi gett.

6.7 Avsluta ditt konto och lösa in dina medel

6.7.1 Om du vill avsluta ditt konto, kan du göra det genom att meddela oss detta skriftligt. I enlighet med underavsnitt 6.7.3 nedan, kan du till det nominella värdet lösa in hela saldot med elektroniska pengar på ditt konto (utom belopp som inte har reglerats av ditt finansinstitut) genom att välja ett av uttagsalternativen som är tillgängliga för dig i ditt vistelseland som anges på sidan "Pengar ut" på medlemssajten eller genom att använda ditt kort på en bankomat.

6.7.2 Vi kommer att behandla begäran om uttag förutsatt att alla identitets- och säkerhetsvaliderings- och verifieringskontroller har genomförts.

6.7.3 Beroende på vilken uttagsmetod du väljer, kan en avgift tas ut som kommer att dras från saldot på ditt konto före uttaget.

6.8 Vi kan neka att genomföra en transaktion under följande omständigheter:

6.8.1 vi har rimliga skäl att tro att du inte gett oss instruktioner om transaktionen;

6.8.2 vi har rimliga skäl att misstänka bedrägligt förfarande;

6.8.3 dina instruktioner är otydliga, ofullständiga eller inte i den form som krävs;

6.8.4 vi misstänker att det skett överträdelse av användarvillkoren;

6.8.5 vi är skyldiga att göra det för att efterleva Mastercards regler; eller

6.8.6 där vi av andra skäl är skyldiga enligt lag eller något tillämpligt tillsynsorgan att göra det.

Vi kan underrätta dig om sådant nekande, om våra skäl för att göra det och, där så är tillämpligt, hur du kan rätta till felet som ledde till nekandet, såvida inte sådan underrättelse - eller någon del av den - är förbjuden enligt lag eller regelverk.

6.9 Företag kan kanske inte godkänna en betalning om de inte kan erhålla godkännande online från oss (till exempel om de inte kan komma ut på internet).

6.10 Du ansvarar helt för de instruktioner du ger oss och till följd av det kan vi kanske inte upptäcka fel i dina transaktionsinstruktioner. Det är viktigt att du säkerställer att alla uppgifter du anger avseende en transaktion är korrekta. En transaktion kommer att anses ha genomförts korrekt när den har genomförts i enlighet med våra anvisningar. Men, under vissa omständigheter kan vi hjälpa dig återkräva medlen det gäller och kommer att tillämpa den relevanta avgiften för att göra det, enligt avgiftstabellen. Vi har inte möjlighet att återkräva medel som felaktigt skickats till en annan medlem, såvida du inte har ett referensnummer från polisen om brott eller den andra personens medgivande.

6.11 Transaktioner är slutgiltiga och kan inte återkallas utom under följande omständigheter och efter vårt gottfinnande:

6.11.1 där vi bekräftar att det skett ett fel från företagets sida;

6.11.2 när det sker olaglig aktivitet på ditt konto; eller

6.11.3 när du bryter mot dessa användarvillkor.

6.12 Du bekräftar att vissa av våra transaktionsalternativ kräver olika typer och nivåer av identitets- och säkerhetsvaliderings- och verifieringssystem och du samtycker till att vi använder skälig diskretion när vi använder och delar relevant personlig information för att genomföra sådana identitets- och säkerhetsvaliderings- och verifieringskontroller om du väljer sådana alternativ.

6.13 Du bekräftar också att vissa av våra transaktionsalternativ av säkerhetsskäl lägger på lägsta och högsta beloppsgränser på beloppen som ska överföras. Vi förbehåller oss rätten att lägga på beloppsgränser för en transaktion och frekvensen med vilken du kan använda ett visst transaktionsalternativ. Mer information finns på webbplatsen. Dessa beloppsgränser kan ändras emellanåt utan att det meddelas i förväg.

6.14 Du får inte ägna dig åt följande:

6.14.1 en faktisk handling eller försök till handling som av oss bedöms vara hemlig samverkan, missbruk av bonusar eller andra erbjudanden avseende användningen av NETELLER-tjänsten;

6.14.2 öppnandet av eller försök att öppna flera konton i ditt namn (såvida det inte är med vårt skriftliga godkännande som inhämtats i förväg) eller i ett falskt namn;

6.14.3 genomförandet av en falsk och/eller artificiell aktivitet eller transaktioner (vanligtvis känt som “churning”).

6.15 Du får endast använda ditt konto för personliga ändamål och inte som ett sätt att bedriva handel eller en affärsverksamhet såvida inte, under vissa omständigheter som vi avgör, vi ger dig skriftligt godkännande i förväg att göra det.

6.A TREDJEPARTSLEVERANTÖRER

6.A.1 En tredjepartsleverantör är en serviceleverantör som har laglig rätt att göra betalningar från ditt konto för din räkning och att tillhandahålla kontoinformationstjänster till dig, förutsatt att de handlar i enlighet med dina anvisningar och relevanta lagkrav.  Du kan kontrollera om leverantören är godkänd i den information de ger dig om de tjänster som de tillhandahåller.

6.A.2   Vi kommer att behandla instruktioner från en tredjepartsleverantör som om de kom från dig och villkoren i detta avtal kommer att fortsätta att gälla. Om du samtycker till att en tredjepartsleverantör får tillgång till information om ditt konto, kommer vi att anta att du samtycker till att åtkomst beviljas lika ofta som tredjepartsleverantören begär det.

6.A.3 Om du ger din säkerhetsinformation till en tredje part som inte är en tredjepartsleverantör, måste vi anta att det är du som samtycker till att ge oss åtkomst till ditt konto, vi kommer att behandla betalningar som instrueras av den tredje parten som godkända av dig och kommer inte att vara ansvariga för några förluster du lider till följd av missbruk av eller röjande av information om ditt konto av den tredje parten.

6.A.4   Vi kan neka till att tillåta en tredjepartsleverantör att få åtkomst till ditt konto om vi misstänker att åtkomst från denna tredjepartsleverantör är obehörig eller bedräglig. Innan vi gör detta kommer vi att tala om och förklara våra skäl till att göra detta, om det är praktiskt möjligt. I annat fall kommer vi att meddela dig omedelbart efteråt.  I dessa fall kommer vi att meddela dig genom att använda några av de kontaktuppgifter vi har om dig. Vi kommer inte att meddela våra skäl där det skulle underminera våra skäliga säkerhetsåtgärder eller där det på annat sätt är olagligt.  Om du vill återkalla det samtycke du gett till en tredjepartsleverantör till att få åtkomst till ditt konto ska du kontakta dem direkt.

6.A.5 Om du tror att en betalning kan ha gjorts felaktigt eller inte har godkänts, måste du meddela oss så snart som möjligt även om du använder en tredjepartsleverantör. Om du ber en tredjepartsleverantör att begära en betalning och de inte gör det, kommer vi inte att vara ansvariga för att din betalning inte görs. När en tredje part har inlett en betalning kan du i normala fall inte annullera den.

7. UTGÅNG AV KORT, FÖRLUST AV KORT OCH SKADA PÅ KORT

7.1 Ditt kort gäller under den period som anges på kortets framsida, såvida användningen av det inte annulleras av dig tidigare i enlighet med dessa användarvillkor. Transaktioner kommer inte att godkännas när ditt kort löpt ut eller om det annulleras.

7.2 När ditt kort löpt ut, kommer vi endast att förnya kort automatiskt som har använts de senaste 12 månaderna innan de löpte ut. En avgift kommer inte att debiteras om ditt kort förnyas automatiskt.

7.3 Om du så önskar, ersätter vi ditt kort om det har förkommit, stulits eller skadats. En avgift kommer att tas ut för att ersätta ett kort som har förkommit, stulits eller skadats.

7.4 Om du hittar ditt kort efter att du anmält det försvunnet, stulet eller skadat, måste du förstöra det och informera oss omedelbart.

8. AVGIFTER

8.1 Vi kommer att debitera en avgift som anges på vår webbplats för varje transaktion. Du ger oss tillstånd att från ditt konto debitera eventuell tillämplig avgift när en transaktion görs. Vi kan också debitera vissa administrationsavgifter, inklusive, men inte begränsat till, i samband med fortlöpande hantering av inaktiva konton, skuldindrivning och avgifter för ny behandling i händelse av otillräckliga medel på kontot. Alla avgifter kommer att debiteras i din kontovaluta och du samtycker till att vi genom avräkning från ditt konto, kan debitera eventuella avgifter, debiteringar eller andra belopp du är skyldig oss och som ska betalas av dig i samband med NETELLER-tjänsten. Alla avgifter kommer att debiteras i din kontovaluta, oavsett valutan för kortet eller transaktionen.

8.2 Vi förbehåller oss rätten att ändra avgifterna från tid till annan, vilket kan implementeras i enlighet med avsnitt 2.2. Uppdateringar kommer att anges på avgiftssidan på vår webbplats. Ändringar av referensväxlingskurs ska gälla omedelbart utan att detta meddelas i förväg.

8.3 Tänk på att vissa bankomatleverantörer debiterar extra avgifter för att använda deras bankomater. Det är ditt ansvar att kontrollera innan du fortsätter med din transaktion.

8.4 Under vissa omständigheter kan vi debitera ytterligare avgifter som anges i avsnitt 6.2.4, 6.5.13, 10.1 eller 14.6.

8.5 Om du prenumererar på lojalitetsprogrammet, löper ditt poängsaldo också ut i enlighet med NETELLERs villkor för belöningsprogram, avsnitt 3 "Om du inte genomför en kvalificerande transaktion".  För mer information, vänligen gå till villkoren för belöningsprogram

9. VALUTAVÄXLING

9.1 När du registrerar ditt konto, har du möjlighet att välja från en lista med valutor, som kommer att vara i den valuta som ditt konto kommer att vara i.

9.2 Om du använder ditt kort för att göra en transaktion i en annan valuta än valutan på ditt konto, kommer en sådan transaktion att konverteras till din kontovaluta den dag vi mottar den slutliga betalningen för transaktionen (vanligtvis 72 timmar efter att du gjort transaktionen). Du kommer att få en uppskattning av det konverterade beloppet när du gör transaktionen, men detta kan vara mindre, eller mer än det slutliga beloppet som dras från ditt konto på grund av fluktuationer i växelkurs. Vi kommer att använda kurser som är tillämpliga för sådana transaktioner och som är godkända av Mastercard. En valutaväxlingsavgift kommer också att debiteras (se avsnittet Avgifter på vår webbplats för mer information).

9.3 Om du ansöker om ett kort i en annan valuta än din kontovaluta kommer alla transaktioner du gör från ditt konto med ditt kort att debiteras en växlingsavgift. För varje transaktion du gör i en valuta som skiljer sig från båda dina kontovalutor, kommer en extra växlingsavgift att debiteras (du kommer att debiteras en växlingsavgift för valutakonverteringen från transaktionsvalutan till din kontovaluta och ytterligare en avgift för valutakonverteringen till din kontovaluta. Vi rekommenderar att du väljer samma valuta för ditt kort som valutan på ditt konto.

10. CHARGEBACKS, NEGATIVA SALDON OCH ÅTERBETALNINGAR

10.1 Om du väljer en uppladdningsmetod med en betalningsmetod som kan inbegripa rätten att kräva medel tillbaka (en "chargeback") som t.ex. (men inte begränsat till) kredit- eller betalkort eller autogiro, förklarar du att du inte kommer att göra anspråk på sådan chargeback annat än för obehörig användning av betalningsmetoden eller för en överträdelse från vår sida av dessa användarvillkor som skulle resultera i att du har rätt till en återbetalning av det uppladdade beloppet.   Därutöver får du inte göra anspråk på chargeback av någon uppladdad transaktion eller tillåta chargeback av någon uppladdad transaktion som vi inte är ansvariga för inklusive (men inte begränsat till) tvister med företag för utebliven leverans av varor eller tjänster eller otillräckligt saldo på kontot för betalningsmetoden.  Vi förbehåller oss rätten att debitera dig för avgifter och utgifter vi ådrar oss i samband med sådan chargeback och eventuell åtgärd som vidtas för att invända mot densamma. Vi kan också i vissa fall debitera dig en chargebackavgift som visas i avsnittet "Avgifter" på webbplatsen.

10.2 Utan begränsning av våra rättigheter eller gottgörelser, om du gör en chargeback, annullerar, återkallar eller återkallar godkännandet av en betalning under sådana omständigheter, är du ansvarig för att återbetala betalningen till oss.  Vi kan, efter vårt gottfinnande, återkräva beloppet genom att dra det från ditt kontosaldo, debitera ditt kreditkort eller bankkonto igen för beloppet eller på annat sätt driva in sådant belopp från dig.

10.3 Om ett negativt saldo skapas på ditt konto (t.ex. på grund av en chargeback, ett återkallande av en uppladdning, eller en transaktion behandlas för ett större belopp än det tillgängliga beloppet på ditt konto) eller om du orsakar underskott på ditt saldo av någon annan orsak, är du skyldig att återbetala sådant underskott genom att ladda upp tillräckliga medel på ditt konto för att återställa det till minst nollsaldo.  Om du underlåter att göra det är det en överträdelse av dessa användarvillkor. Du samtycker till att betala det utestående beloppet till oss omedelbart på begäran. Vi förbehåller oss rätten att automatiskt debitera sådant utestående belopp från alla uppladdningar du gör därefter till ditt konto. Vi ska ha rätt att debitera dig för eventuella skäliga utgifter vi ådrar oss till följd av eventuellt underskott på ditt konto.

10.4 Vi förbehåller oss rätten att när som helst skicka påminnelser till dig eller vidta andra inkassoåtgärder inklusive men inte begränsat till att ge ett inkassobolag eller jurister i uppdrag att driva ärendet i domstol. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig för utgifter vi skäligen ådrar oss i samband med sådana inkassoåtgärder eller indrivningsåtgärder. Denna bestämmelse ska överleva avbrytandet av relationen mellan dig och oss.

10.5 Om du mottar en återbetalning för köp som gjorts med ditt kort, kommer återbetalningen att betalas till ditt konto. Av juridiska skäl har du inte rätt att motta återbetalningar i kontanter för transaktioner gjorda med ditt kort. Återbetalningar kan ta upp till 30 dagar att behandla.

10.6 När du har använt NETELLER-tjänsten för att göra ett köp, kan vi inte stoppa den transaktionen. Men, där du har använt ditt kort för att köpa varor eller tjänster, kan du ha ett krav mot företaget om varorna eller tjänsterna är otillfredsställande, inte levererade, endast delvis levererade eller inte överensstämmer med leverantörens beskrivning. Du måste underrätta oss om en eventuell tvist inom 60 dagar efter köpet och chargeback-betalningen kommer endast att appliceras på ditt konto om den säkrats från företaget via Mastercard. Mastercard och inte vi kommer att avgöra vem som vinner chargeback-betalningen. Om du felaktigt gör ett anspråk på en chargeback, kommer vi att ha rätt att debitera dig för eventuella avgifter som vi skäligen ådrar oss för att återkräva chargeback-anspråket och vi kommer att ha rätt att debitera ditt konto med beloppet för sådana avgifter.

11. BELÖNINGS- ELLER KAMPANJPROGRAM

Från tid till annan kan vi erbjuda belöningsprogram eller andra kampanjprogram. Programreglerna kommer att tillämpas för sådana program. Vi förbehåller oss rätten att annullera eller ändra villkoren för ett sådant belönings- eller kampanjprogram efter vårt gottfinnande.

12. KONTOBEGRÄNSNINGAR

12.1 Du samtycker till att använda ditt konto i enlighet med bestämmelserna i dessa användarvillkor och eventuella andra instruktioner vi rimligen kan ge dig avseende användningen av NETELLER-tjänsten. Utan att det påverkar det allmängiltiga i föregående mening, samtycker du till och bekräftar att du inte har tillåtelse att:

12.1.1 använda NETELLER-tjänsten för att få ett kontant förskott (eller bistå andra i sådan aktivitet);

12.2.2 använda NETELLER-tjänsten för något syfte som strider mot lagar, stadgar eller bestämmelser som gäller för dig, inklusive utan begränsning, de som rör pengatvätt, bedrägeri, kriminell verksamhet, finansiella tjänster eller konsumentskydd;

12.2.3 skicka oönskad e-post eller liknande metoder med massmeddelanden (skräppost);

12.2.4 använda NETELLER-tjänsten för förbjudna transaktioner som anges i avsnitt 14;

12.2.5 trakassera eller ägna dig åt obscent, oförskämt eller otillbörligt beteende mot oss eller någon av våra representanter; eller

12.2.6 manipulera, hacka, ändra, skada, störa eller på annat sätt korrumpera NETELLER-tjänstens säkerhet eller funktionalitet eller försöka göra något av det förutnämnda.

13. HÅLLA DITT KONTO OCH DITT KORT SÄKRA

13.1 Det är ditt ansvar att hålla ditt kort säkert; ditt kort är personligt för dig och du får inte ge det till någon annan att använda. Du måste vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att hålla ditt kontos ID-information konfidentiell och säker. Detta innefattar att säkerställa att din konto-ID-information och din personliga datorenhet fortlöpande är säkra för åtkomst till internet. Du är skyldig att ändra ditt lösenord regelbundet och att använda uppdaterad skanningsprogramvara mot virus, skadlig programvara eller kod och spionprogram och brandväggsskydd för att minska risken för en säkerhetsöverträdelse. Även om du i allmänhet inte får lämna ut din säkerhetsinformation till någon annan, kan du lämna ut dem till en behörig tredjepartsleverantör om det krävs för att låta dem få åtkomst till din kontoinformation eller för att inleda en betalning från ditt konto med ditt tillstånd.

13.2 Du kommer att få en PIN-kod till ditt fysiska kort och du måste se till att din PIN-kod är säker. Det innebär att när du får din PIN-kod måste du memorera den och förstöra brevet som innehåller informationen med PIN-koden. Du måste alltid hålla din PIN-kod hemlig. Du får inte röja din PIN-kod för någon inklusive vänner, familj eller något företag. Du får inte skriva ner din PIN-kod någonstans. Du får inte använda din PIN-kod om någon annan kan se dig ange den. Du måste följa säkerhetsprocedurerna vi berättar om då och då.

13.3 Om du misstänker att någon annan känner till din konto-ID-information eller antingen den eller ditt kort förkommit, stulits, missbrukats, använts utan godkännande eller på annat sätt äventyrats uppmanas du byta ditt lösenord. Du måste kontakta kundtjänst utan dröjsmål när du upptäcker förlust, stöld, missbruk eller obehörig användning av ditt kort eller konto-ID-information. Otillbörligt dröjsmål att underrätta oss kan inte bara påverka ditt kontos säkerhet men kan också leda till att du blir ansvarig för eventuella förluster om din underlåtelse att meddela oss är avsiktlig eller grovt försumlig. Om du misstänker att någon annan fått åtkomst till ditt konto, ska du också kontakta polisen och anmäla händelsen. Om du glömmer din PIN-kod kan du hitta uppgifterna på ditt konto. Det är viktigt att du håller din kontoinformation hemlig och säker eftersom den ger åtkomst till ditt virtuella kort och PIN-koder till fysiska kort.

13.4 Vi kan stänga av ditt kort och/eller ditt konto eller på annat sätt begränsa dess funktioner på skäliga grunder som rör kortets eller kontots säkerhet eller någon av deras säkerhetsfunktioner eller om vi har skäl att misstänka att en obehörig eller bedräglig användning av ditt kort eller konto har skett eller att någon av dess säkerhetsfunktioner har manipulerats.  Vi kan också stänga av ditt kort och/eller ditt konto eller på annat sätt begränsa dess funktioner där vi har rimligt skäl att misstänka att ett annat NETELLER-konto eller Skrillkonto som tillhandahålls av oss eller ett av våra koncernföretag som innehas av dig har använts i bedräglig verksamhet, pengatvätt, terrorismfinansiering eller kriminell verksamhet. Vi kommer att underrätta dig om eventuell avstängning eller begränsning och om skälen till sådan avstängning eller begränsning i förväg eller, när vi inte kan göra det, omedelbart efter att avstängningen eller begränsningen har införts, såvida det inte är olagligt eller äventyrar dina rimliga säkerhetsintressen att göra det.     Vi kommer att ta bort avstängningen och/eller begränsningen så snart det är praktiskt möjligt efter att skälen till avstängningen och/eller begränsningen har upphört existera.

13.5 Om vi tror att ditt kort eller ditt konto löper risk för bedrägeri eller ett säkerhetshot, kommer vi att kontakta dig på snabbaste och säkraste sätt genom att kontakta dig med den information du har uppgett för att meddela vad du måste göra för att hantera denna risk.

14. OTILLÅTNA TRANSAKTIONER

14.1. Det är absolut förbjudet att skicka eller ta emot betalningar som motprestation för försäljning eller leverans av: tobaksprodukter, receptbelagda läkemedel, droger och drogtillbehör, vapen (inklusive utan begränsning, knivar, skjutvapen, skjutvapen eller ammunition), dekrypterare av satellit- och kabel-tv, pornografi, vuxet material, material som uppmanar till våld, hat, rasism eller som anses obscent, ID-handlingar och tillstånd som utfärdats av myndigheter inklusive kopior och prydnadssaker och alla förfalskade produkter, otillåtna eller olagliga lotterier och speltjänster (inklusive utan begränsning användningen av eller deltagandet i olagliga spelhus), oregistrerade välgörenhetstjänster, artiklar som uppmuntrar eller möjliggör olaglig verksamhet, förbetalt betalkort eller annat kort med lagrat värde som inte är förknippat med ett visst företag och inte är begränsad till köp av vissa produkter eller tjänster, produkter eller tjänster för behandling eller aggregerad betalning av tredje part, marknadsföring på flera nivåer, pyramidförsäljning eller ponziprogram, matrisprogram eller annat “bli rik snabbt”-program eller investeringsprogram med hög avkastning, varor eller tjänster som inkräktar på tredje parts immateriella rättigheter, okodade/felkodade spel, betalningar för reservation av andelsbostad eller fastighet (bebyggd eller obebyggd fastighet). Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, lägga till kategorier med otillåtna transaktioner genom att lägga till sådana kategorier antingen till dessa användarvillkor eller en policy för godtagbar användning som publiceras på webbplatsen.

14.2. Det är absolut förbjudet att göra betalningar till eller att ta emot betalningar från personer eller enheter som erbjuder olagliga tjänster, inklusive (men inte begränsat till) olaglig sportbetting, kasinospel och pokerspel. Vi kan stänga av ett konto eller avsluta ditt konto när som helst eller neka att genomföra en transaktion eller återkalla en transaktion om vi tror att du direkt eller indirekt använder eller har använt ditt konto för eller i samband med olagliga speltransaktioner. Denna lista är inte uttömmande och det är ditt ansvar att säkerställa att du inte använder våra tjänster för transaktioner som kan anses olagliga i din jurisdiktion.

14.3. Du får inte använda våra tjänster om du bor i vissa länder. Dessa länder kommer att listas på webbplatsen och uppdateras då och då. Denna lista är inte uttömmande och vi kan efter vårt gottfinnande besluta att avbryta eller begränsa våra tjänster i andra länder när som helst och utan att meddela detta i förväg. Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller avsluta ditt konto när som helst om vi har rimliga skäl att tro att det krävs för att följa rekommendationer som ges av relevant statlig myndighet eller behörigt organ för förhindrande av ekonomiskt brott.

14.4. Det är absolut förbjudet att använda ditt konto för några olagliga syften, inklusive men inte begränsat till bedrägeri och pengatvätt. Vi kommer att anmäla all misstänkt aktivitet till relevant brottsbekämpande myndighet. Vi förbehåller oss rätten att debitera en administrationsavgift efter vårt gottfinnande som visas i avsnittet "Avgifter" på webbplatsen vid varje undersökning av sådan misstänkt aktivitet. Du får inte använda ditt konto för att försöka missbruka, exploatera eller kringgå användarbegränsningar som införts av ett företag för tjänsterna det tillhandahåller.

14.5. Du får endast acceptera betalningar för vissa företagskategorier efter godkännande från oss efter vårt gottfinnande. Sådana företagskategorier inkluderar men är inte begränsade till: företag för valutaväxling och överföring av pengar, inklusive men inte begränsat till valutaväxlingskontor, valutaväxlingar och köp av resepengar; insamlingen av någon form av donationer eller betalningar till välgörenhetsorganisationer eller icke vinstdrivande organisationer; handla med naturresurser som t.ex juveler, ädelmetaller eller ädelstenar; liveströmning; försäljningen av alkoholhaltiga drycker; försäljningen av leverans av kosttillskott och alternativa hälsoprodukter; andra företagskategorier som publiceras i en policy för godkänd användning på webbplatsen då och då. Om du är osäker på om ditt företag faller under någon av ovanstående kategorier, måste du kontakta kundtjänst. Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att lägga till kategorier av otillåtna transaktioner genom att lägga till sådana kategorier antingen till dessa användarvillkor eller i en policy för godtagbar användning som publiceras på webbplatsen.

14.6. Om du utför eller försöker utföra någon transaktion i strid med de förbud som anges i detta avsnitt 14 eller utan nödvändigt godkännande enligt avsnitt 14.5, förbehåller vi oss rätten att: återkalla transaktionen och/eller stänga eller avsluta ditt konto; och/eller anmäla transaktionen till relevant brottsbekämpande myndighet; och/eller kräva skadestånd från dig; och debitera en administrationsavgift av dig som visas i avsnittet "Avgifter" på webbplatsen, om vi tillämpar någon av åtgärderna ovan.

14.7. Det är ditt och inte vårt ansvar att säkerställa att du bara skickar betalningar till eller mottar betalningar från personer eller enheter för försäljning eller leverans av varor och tjänster som du kan tillhandahålla eller motta i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser.  Själva det faktum att en person eller enhet accepterar betalningar via oss är inte en indikation på lagligheten i leveransen eller tillhandahållandet av deras varor och tjänster. Om du är osäker på om en leverans eller ett köp är lagligt, ska du inte fortsätta med din betalning.

15. SEKRETESS

15.1 Du samtycker uttryckligen till att vi får åtkomst till, får behandla och behålla information du tillhandahåller oss, i syfte att tillhandahålla betalningstjänster till dig. Detta påverkar inte våra respektive rättigheter och skyldigheter enligt dataskyddslagen. Du kan dra tillbaka ditt godkännande genom att avsluta ditt konto. Om du drar tillbaka ditt godkännande på detta sätt,  kommer vi att sluta använda dina uppgifter i detta syfte, men kan fortsätta behandla dina uppgifter för andra syften när vi har lagliga skäl att göra det, som t.ex. när vi är juridiskt skyldiga att registrera dina transaktioner.

15.2 Behandlingen av dina uppgifter styrs av vårt sekretessmeddelande som finns att läsa på vår webbplats.

15.3. Du bekräftar och accepterar att: (i) när du talar med vår kundtjänstpersonal, kan ditt samtal övervakas och/eller spelas in i kvalitetssäkrings-, utbildnings- och säkerhets- och bedrägeriskyddssyfte; (ii) i bedrägeri- och säkerhetssyfte behåller vi dina uppgifter även efter att ditt konto har stängts, och (iii) i identitetsvaliderings- och verifieringssyfte, kan följande information tillhandahållas till företag med vilket du gör en transaktion: namn, kontonummer, jurisdiktion, vistelseland, nationalitet, bostadsadress, postnummer, e-postadress, födelsedatum och/eller IP-adress.

16. AVBRYTANDE ELLER STÄNGNING AV DITT KONTO OCH ANNULLERING AV DITT KORT

16.1 Du har rätt att stänga ditt konto och därigenom säga upp ditt avtal hos oss (och din rätt att använda NETELLER-tjänsten) när som helst genom att underrätta kundtjänst. Om ditt konto har ett saldo vid tiden för stängningen, kommer vi att be dig ta ut dina medel inom en rimlig tidsperiod under vilken du endast kommer att ha åtkomst till ditt konto för att ta ut återstående saldo. När denna period löpt ut, kommer du inte att kunna få åtkomst till ditt konto men du kan ta ut eventuella återstående medel genom att kontakta kundtjänst och begära att medlen skickas till dig på ett sätt som rimligen är acceptabelt för oss. Om du vill se din kontohistorik efter att ditt konto stängts, måste du kontakta kundtjänst och begära informationen. Du kan göra detta under en period av sex månader från datum för stängningen av ditt konto men vi föreslår att du tar ut dina återstående medel så snart som möjligt eftersom de inte kommer ge ränta medan de finns på ditt konto.

16.2 Du kan annullera ditt kort genom att meddela vår kundtjänst. Du kommer att vara ansvarig för eventuella transaktioner du har gjort eller avgifter som uppkommit innan du annullerade ditt kort. Annullering av ditt kort kommer inte automatiskt att stänga ditt konto såvida du inte (i) instruerar oss att också stänga ditt konto; eller (ii) du annullerar det på grund av ändringen av dessa användarvillkor.

16.3 Vi förbehåller oss rätten att säga upp dessa användarvillkor och därigenom annullera ditt kort och stänga ditt konto med (2) månaders uppsägningstid. Om vi stänger ditt konto, kommer vi också att annullera alla kort kopplade till ditt konto. När uppsägningen är ett resultat av en händelse, handling eller underlåtelse som gör användarvillkoren ogenomdrivbara, ogiltiga eller utan effekt (inklusive till följd av olaglighet eller lagändring) förbehåller vi oss rätten att säga upp användarvillkoren och stänga ditt konto med omedelbar verkan.

16.4 Oaktat det ovannämnda kan vi, efter eget gottfinnande, stänga eller begränsa åtkomst till ditt konto (inklusive utan begränsning, hålla kvar medel på ditt konto under en period, begränsa din möjlighet att göra transaktioner på ditt konto, avbryta eller säga upp ditt kort, och begränsa dina betalningsalternativ) ta bort dig från och/eller inte låta dig delta i ett eller något av våra förmånsprogram (inklusive, utan begränsning, vårt belöningsprogram och våra erbjudanden) eller stänga ditt konto, när som helst, utan att meddela detta i förväg, under någon av följande omständigheter.

16.4.1 när du bryter mot dessa användarvillkor.

16.4.2 Om du har rimliga skäl att tro att ditt konto har använts utan ditt godkännande eller i samband med en obehörig eller ovanlig transaktion eller obehörig eller ovanlig användning av kreditkort eller bankkonto (inklusive utan begränsning, meddelande om detsamma från din bank eller kreditkortsutfärdare);

16.4.3 om vi har rimliga skäl att tro att ditt konto har använts i samband med en förbjuden transaktion som anges i avsnitt 14;

16.4.4 om vi vid någon tidpunkt fastställer att du har gett oss falsk, felaktig, ofullständig eller vilseledande information eller någon namn-, bankkonto- eller kreditkortsinformation som du inte har laglig rätt att använda;

16.4.5 missbruk från din sida av återkallande- eller chargeback-process som tillhandahålls av din bank eller ditt kreditkortsföretag eller något liknande beteende där godkännande av en uppladdning dras tillbaka, återkallas eller annulleras efter att ha godkänt en betalning eller ett uttag av dessa medel;

16.4.6 e-pengar som krediteras till ditt konto till följd av bedrägeri;

16.4.7 du vägrar att samarbeta i en utredning eller att tillhandahålla adekvat identitets- eller säkerhetsinformation eller dokumentbevis för verifiering på begäran;

16.4.8 initiering av transaktioner som kan anses vara kontantförskott eller att ha bistått vid kontantförskott;

16.4.9 om vi tror att ditt konto eller kort har använts eller påstås ha använts eller kan användas i eller för att möjliggöra, bedrägeri, verksamhet relaterad till ekonomiskt brott eller någon annan olaglig verksamhet.

16.4.10 returnering av betalningar för otillräckliga medel på ditt konto;

16.4.11. om vi tror att ditt konto, antingen aktivt eller vilande, eller ditt beteende, utgör en säkerhets-, kredit-, bedrägeri-, affärsrisk eller risk för vårt rykte.

16.4.12 vi inte längre kan behandla dina transaktioner av någon juridisk orsak eller säkerhetsorsak eller på grund av en tredje parts handlingar;

16.4.13 en händelse, handling eller underlåtelse inträffar som gör dessa användarvillkor ogenomdrivbara, ogiltiga eller utan effekt (inklusive till följd av olaglighet eller ändring av lagen); eller

16.4.14 för att följa utredningar eller förbud som initieras av myndigheter, byråer eller kommissioner rörande pengatvätt eller terroristfinansiering.

16.5 I enlighet med avsnitt 16.6, om vi stänger ditt konto, kommer vi att meddela dig innan vi gör det, antingen via e-post eller brev till den senaste kontaktadressen du har tillhandahållit och återsända eventuella obegränsade eller obestridda medel på ditt konto (medel som inte är involverade eller på annat sätt kopplade till omständigheten som gav upphov till begränsningen eller stängningen) i enlighet med dina instruktioner.

16.6 Under vissa omständigheter, kan det vara så att vi inte har rätt att meddela dig att ditt konto har avslutats eller stängts. Under sådana omständigheter kommer vi att bemöda oss om att informera dig så snart vi kan, När ett konto avslutas, kan vi, efter vårt gottfinnande, häva avstängningen förutsatt att vi är nöjda med att omständigheter som gav upphov till avstängningen inte längre föreligger.

16.7 Om ditt saldo är positivt när kontot stängs av någon orsak, kommer dessa att återsändas till dig genom en metod som du anger (minus de vanliga tillämpliga avgifterna) förutsatt att medlen inte omfattas av någon begränsning.

16.8 Medel som inte tagits ut under en period av sex år efter att ditt konto stängts ska löpa ut och vara förverkade.

16.9 Om ett konto har stängts, av någon orsak, är inga fortsatta transaktioner möjliga (utom för att återsända medlen på ditt konto i enlighet med dessa användarvillkor). Om en avgift uppkommit eller en transaktion görs på ditt konto före stängningen, kommer du att vara skyldig att betala sådana belopp till oss på begäran, oaktat stängningen av ditt konto. Avgifter som rör fortlöpande hantering av inaktiva konton kommer också att fortsätta debiteras efter att ditt konto stängts. Denna bestämmelse ska överleva avbrytandet av relationen mellan dig och oss.

16.10 Utom vad som anges för övrigt i dessa användarvillkor, vid stängningen av ditt konto, kommer dessa användarvillkor att upphöra att gälla och du kommer att sluta vara medlem. Om du vill bli medlem igen, måste du registrera dig och öppna ett nytt konto.

17. GARANTIER, ANSVAR OCH FRISKRIVNINGSKLAUSULER

17.1 Vi förbehåller oss rätten att validera och verifiera information som du tillhandahåller till oss om tredje parter när som helst.

17.2 Utan begränsning för avsnitt 6, ska vi göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att debiteringar och krediteringar på ditt konto behandlas i skälig tid. Men ett antal faktorer varav flera är utom vår kontroll, bidrar till när behandlingen kommer att genomföras. Till exempel, när ditt kort är kopplat till ditt konto, kan det hända att ditt kort inte fungerar om det är problem med NETELLER-tjänsten och din möjlighet att använda ditt kort kan avbrytas när underhåll av NETELLER-tjänsten utförs. Vi ger inga utfästelser eller garantier när det gäller kontinuerlig, oavbruten eller säker åtkomst till NETELLER-tjänsten, som kan påverkas av flera faktorer utanför vår kontroll eller kan omfattas av periodisk testning, reparation, uppgradering, avbrott eller underhåll.

17.3 Vi förutsätter att du innan du öppnade ditt konto har fastställt att öppnandet och upprätthållandet av ditt konto inte bryter mot någon lag eller något regelverk i ditt vistelseland och jurisdiktion. Du garanterar att du inte bryter mot några lagar eller regelverk genom din användning av NETELLER-tjänsten och du samtycker till att betala oss, våra närstående bolag, holdingföretag, dotterbolag, agenter och underleverantörer, beloppen för alla anspråk, förluster, skador, utgifter och skadestånd som vi, våra närstående bolag, holdingföretag, dotterbolag, agenter eller underleverantörer åsamkats till följd av din användning av NETELLER-tjänsten i strid med någon lag eller något regelverk. Denna bestämmelse ska överleva avbrytandet av relationen mellan dig och oss.

17.4 VI GER INGA UTTRYCKTA GARANTIER ELLER VILLKOR TILL DIG AVSEENDE NETELLERTJÄNSTEN UTOM VAD SOM ANGES I DESSA ANVÄNDARVILLKOR, OCH ALLA UNDERFÖRSTÅDDA OCH LAGSTADGADE GARANTIER OCH VILLKOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING GARANTI ELLER KRAV PÅ LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FRISKRIVS HÄRMED UTOM DÄR UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE GARANTIER INTE KAN FRISKRIVAS GENOM TILLÄMPLIG LAG.

17.5 I händelse av en obehörig betalning eller en betalning som utfördes felaktigt på grund av ett fel från vår sida, ska vi, så snart det är praktiskt möjligt, återbetala betalningsbeloppet inklusive alla avgifter som dragits från detta. Detta ska inte gälla:

17.5.1 när den obehöriga betalningen uppstår genom din underlåtelse att hålla din konto-ID-information hemlig och säker i enlighet med avsnitt 13 i dessa användarvillkor, då du ska förbli ansvarsskyldig för de första 350 SEK (eller motsvarande i din kontovaluta) såvida inte avsnitt 17.5.3 gäller;

17.5.2 om du underlåter att meddela oss utan oskäligt dröjsmål av förlust av ditt lösenord eller annan händelse som rimligen kan förväntas ha äventyrat ditt kontos säkerhet efter att du fått kunskap om sådan händelse då du ska vara ansvarig för förluster som uppkommit fram tills dess du underrättade oss:

17.5.3 om transaktionen inte godkänts av dig men du har agerat bedrägligt eller äventyrat ditt kontos säkerhet med avsikt eller genom grov försumlighet, ska du ensam vara ansvarig för alla förluster; eller

17.5.4. om du underlåter att bestrida och uppmärksamma oss på den obehörigt eller felaktigt utförda transaktionen inom 13 månader från datum för transaktionen.

17.6. Såvida du inte agerat på ett bedrägligt sätt, ska avsnitt 17.5.1 inte gälla transaktioner gjorda efter att du underrättat oss i enlighet med avsnitt 13.3, när vi har underlåtit att tillhandahålla lämplig metod för att meddela oss eller vi är skyldiga att använda stark kundautentisering men underlåter att göra det, då ska vi förbli ansvarsskyldiga och återbetala en obehörig transaktion till dig så snart som möjligt.

17.7. Utan att det påverkar det ovan sagda, ombeds du kontrollera transaktionshistoriken för ditt konto regelbundet och ofta och kontakta kundtjänst omedelbart om du har några frågor eller är orolig över något.

17.8. I händelse av en felaktig eller felriktad betalning, ska vi vidta rimliga åtgärder för att hjälpa dig spåra och återkräva sådana betalningar.

17.9. Med beaktande av vad som sagts ovan, ska vi inte vara ansvariga för avbrott eller försämring av vår tjänst eller för avbrott eller försämringar av förmedlingstjänster som vi förlitar oss på för utförandet av våra skyldigheter härunder, förutsatt att sådant avbrott eller sådan försämring beror på onormala och oförutsebara omständigheter bortom vår rimliga kontroll eller den drabbade mellanhandens kontroll.

17.10. Vi ska inte vara ansvariga för indirekta förluster eller följdförluster inklusive men inte begränsat till intäktsförlust, förlust av affärsmöjligheter och förlust av rykte. Vi ska inte vara ansvariga för förluster som uppstår från vår efterlevnad av juridiska krav och regelsystem.

17.11. Ingenting i dessa användarvillkor ska exkludera ansvar för dödsfall eller personskada på grund av försummelse eller bedrägeri eller vilseledande information eller för någon lagstadgad ansvarsskyldighet som inte kan exkluderas eller ändras genom avtal mellan parterna.

17.12. Vi ska inte vara ansvariga för beräkningen av eller betalningen av några skatter, tullavgifter eller andra avgifter som uppstår från din användning av kontot, kortet eller tjänsterna som tillhandahålls i dessa användarvillkor.

17.13. Återbetalning. Du samtycker till att försvara, återbetala eller ersätta oss och hålla oss och våra andra företag i vår företagsgrupp skadeslösa från eventuella anspråk, krav, utgifter eller kostnader (inklusive juridiska avgifter, böter eller påföljder) som vi ådrar oss eller lider på grund av eller som uppstår från din eller dina agenters överträdelse av dessa användarvillkor, överträdelse av någon tillämplig lag eller regelverk och/eller användning av tjänsterna. Denna bestämmelse ska överleva avbrytandet av relationen mellan dig och oss.

17.14. Oaktat det föregående, ska vi inte vara ansvariga för avbrott eller försämring av vår tjänst eller för avbrott eller försämringar av förmedlingstjänster som vi förlitar oss på för utförandet av våra skyldigheter härunder, förutsatt att sådant avbrott eller sådan försämring beror på onormala och oförutsebara omständigheter bortom vår rimliga kontroll eller den drabbade mellanhandens kontroll.

17.15. Vår skyldighet enligt dessa användarvillkor är begränsad till att tillhandahålla ett konto för elektroniska pengar till dig, kortet och relaterade betalningstjänster och vi gör inte något uttalande avseende eller något bestyrkande av kvaliteten, säkerheten eller lagligheten avseende några varor eller tjänster som tillhandahålls av en NETELLER-kund eller mellanhand.

17.16. Vi bekräftar att Paysafe Financial Services Limited behåller alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till alla varumärken, handelsnamn, logotyper, webbplatsdesigner, text, innehåll och grafik och andra immateriella äganderättigheter som används av oss i samband med NETELLER-tjänsten och all användning, reproduktion, ändring, eller distribution av dig av sådana varumärken, handelsnamn, logotyper, webbplatsdesigner, text, innehåll, grafik eller andra immateriella äganderättigheter, är förbjuden.

18. KLAGOMÅLSFÖRFARANDE

18.1 Vi hänvisar dig till vårt klagomålsförfarande som anges i avsnitt 2.5 i dessa användarvillkor för eventuellt klagomål eller tvist du kan ha som rör ditt konto. Eventuella klagomål på oss eller tjänsterna vi tillhandahåller ska ställas till oss i första hand genom att kontakta kundtjänst. Du ska tydligt ange att du vill lämna in ett klagomål till oss. Detta hjälper oss skilja ett klagomål från en förfrågan. Vi skickar en bekräftelse på ditt klagomål till dig via post eller e-post inom 48 timmar efter att vi mottagit ditt klagomål i enlighet med vårt klagomålsförfarande. En Kopia av vår klagomålspolicy finns på vår webbplats.

18.2 Vi strävar efter att ge dig ett svar eller en lösning på ditt klagomål inom de tidsfrister som anges av Financial Ombudsman Service. Om detta inte är möjligt på grund av oförutsedda omständigheter eller bristfällig information, kommer vi att kontakta dig.

18.3. Om ditt klagomål inte blir löst till din belåtenhet, kan du kontakta Financial Ombudsman Service på Exchange Tower, London, E14 9SR, Storbritannien.

19. ALLMÄNT

19.1 Vi kan använda oss av en eller flera av våra närstående företags, holdingbolags, dotterbolags, agenters, underleverantörers tjänster för att uppfylla våra skyldigheter.

19.2 Dessa användarvillkor ska styras av lagarna i England. Alla tvister som uppstår från eller är relaterade till dessa användarvillkor ska lösas av engelska domstolar.

19.3 Vi kan skicka kommunikation och meddelanden till dig på den e-postadress eller postadress du tillhandahöll oss under registreringsproceduren (eller som senare har uppdaterats av dig). All kommunikation och meddelanden av någon av parterna enligt dessa användarvillkor via e-post ska anses ha givits den dag då e-postmeddelandet skickades, såvida inte den avsändande parten mottar en elektronisk indikation om att e-postmeddelandet inte levererats; och om via post, ska anses givits tio (10) bankdagar efter det datum det skickades.

19.4 Dessa användarvillkor kan ändras, modifieras eller raderas om tillämplig lagstiftning eller regelverk så kräver eller om de befinns stå i konflikt med dessa, utan att det påverkar giltigheten eller genomdrivbarheten i de återstående användarvillkoren.

19.5 Dessa användarvillkor och policyerna som refereras till i avsnitt 2.5 utgör hela avtalet mellan oss och dig avseende NETELLER-tjänsten och upphäver och ersätter alla tidigare avtal. Om det är motsägelser mellan denna version av användarvillkoren och versionen på webbplatsen, ska versionen på webbplatsen gälla.

19.6 Vår försening eller underlåtelse att genomdriva någon rättighet enligt dessa användarvillkor ska inte anses vara en friskrivning av en sådan rättighet eller leda till att genomförandet eller genomdrivandet av dessa inte kan göras vid någon tidpunkt därefter.

19.7 Rättigheterna och gottgörelserna som är tillgängliga för oss i dessa användarvillkor är kumulativa och är utöver alla andra rättigheter eller gottgörelser som är tillgängliga för oss enligt lag eller rättvisa.

19.8 Du får inte överföra, förnya, tilldela, lägga ut på entreprenad eller delegera dina rättigheter, skyldigheter eller förpliktelser enligt dessa användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att överföra och överlåta dessa användarvillkor, och du samtycker till att vi får överlåta rättigheter eller nyskapa skyldigheter i dessa till ett av våra koncernföretag, utan ytterligare godkännande från dig.

19.9 Ingen bestämmelse i dessa användarvillkor bildar ett partnerskap mellan dig och oss eller gör någon av oss till agent för den andra för något syfte. Du har inte befogenhet att ingå bindande avtal, att kontraktera i namn av, eller för att skapa ansvarsskyldighet för oss på något sätt för något syfte.

19.10 Om någon del av dessa användarvillkor anses vara ogenomdrivbara, ska detta inte påverka återstoden av dessa användarvillkor som ska fortsätta vara giltiga och i kraft.

19.11 Om dessa användarvillkor är tillgängliga på ett annat språk än engelska, är alla versioner juridiskt bindande; om det är någon motsägelse mellan den engelska språkversionen och den översatta versionen, ska den engelska språkversionen gälla.

20. NETELLER SUPPORT

20.1 Vår kundtjänst är öppen dygnet runt, 7 dagar i veckan. Du kan hitta kontaktinformation på webbplatsen. En tjänst för anmälan av ett borttappat eller stulet kort är också tillgänglig dygnet runt, 7 dagar i veckan och information om detta finns på baksidan av ditt kort eller på webbplatsen. Du måste ha tillstånd av fakturabetalaren innan du gör ett telefonsamtal. Vi kan spela in ett samtal du har med kundtjänst i utbildningssyfte och/eller i övervakningssyfte.