Warunki Korzystania z rachunku NETELLER

Warunki Korzystania z rachunku NETELLER

Obowiązuje 08-07-23

Pobierz PDF   Historia

Członek potwierdza i akceptuje, że zaznaczając pole „Akceptuję” podczas otwierania rachunku, zobowiązuje się przestrzegać niniejszych, okresowo aktualizowanych, Warunków korzystania („Warunki korzystania”) dotyczących korzystania z usługi przechowywania pieniędzy elektronicznych oferowanej przez Paysafe Financial Services Limited („Usługa NETELLER”). Jeśli istnieje jakakolwiek część Warunków korzystania, która jest niezrozumiała lub którą chcieliby Państwo wyjaśnić, prosimy o kontakt z naszym Centrum obsługi klienta.

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1 W niniejszych Warunkach korzystania poniższe słowa mają znaczenie określone poniżej:

„Rachunek” oznacza rachunek do karty członka NETELLER, na którym są przechowywane pieniądze elektroniczne i z którym jest powiązana karta członka;

Termin „Dane identyfikacyjne rachunku” oznacza wszelkie niżej wymienione informacje: dane karty członka (numer karty, data ważności oraz kod CVV), PIN karty, dane logowania do rachunku, bezpieczny numer identyfikacyjny, pytania bezpieczeństwa wraz z odpowiedziami oraz inne dane uwierzytelniające rachunku, a także istotne informacje o rachunku;

„Dzień roboczy” oznacza każdy dzień z wyjątkiem sobót i niedziel oraz świąt lub dni oficjalnie wolnych od pracy w Anglii.

„Karta” oznacza każdą kartę Net+ Prepaid Mastercard® wydaną członkowi przez Paysafe Financial Services Limited, niezależnie od tego, czy została ona wydana jako karta fizyczna (wraz z jej cyfrową kopią) czy wirtualna lub w jakiejkolwiek innej formie, którą uznamy za stosowną, przy czym karta ta jest zarejestrowana na koncie członka;

„Kurs wymiany karty” oznacza kurs wymiany ustalony przez system karty (każdy z systemów rozliczania kart takich jak VISA, Mastercard® lub inne, w tym krajowe lub lokalne systemy), i zależy od momentu, w którym przeprowadzana jest transakcja za pośrednictwem danego systemu karty. To z kolei zależy od momentu, w którym bank odbiorcy przyjmujący płatność zleci nam wykonanie danej transakcji

Z „Centrum obsługi klienta” można się skontaktować pod numerem (numer bezpłatny) +44 20 3308 9525 lub odwiedzając nasza stronę https://www.neteller.com/en/support.

„Opłaty” oznaczają wszelkie opłaty i obciążenia naliczone przez nas za korzystanie z usługi NETELLER, w wysokości określonej w sekcji Opłaty na stronie internetowej, przy czym mogą one być przez nas zmieniane okresowo zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania;

„Mastercard” oznacza spółkę Mastercard International Incorporated w Nowym Jorku lub jej następców lub cesjonariuszy;

„Członek”, „Ty” lub „Twój” oznacza dowolną osobę, która spełnia wszystkie wymogi członkostwa i kwalifikacji określone w Warunkach korzystania;

„Witryna członkowska” oznacza stronę internetową, do której członkowie mogą uzyskać dostęp za pomocą danych rachunku, na którym mogą sprawdzić historię transakcji, zasilić rachunek oraz zrealizować inne transakcje;

„Partner handlowy” oznacza podmiot handlowy lub gospodarczy, który (i) akceptuje karty, na których widnieje symbol akceptacji Mastercard® jako sposobu płatności (w sytuacji, gdy chodzi o transakcję realizowaną za pomocą karty) lub (ii) został prawidłowo zarejestrowany jako partner Paysafe Payment Solutions Limited, który akceptuje transakcje członka z jego rachunku NETELLER;

„Miesiąc” oznacza miesiąc kalendarzowy;

„Kurs karty NET+” oznacza referencyjny kurs wymiany ustalany przez nas na podstawie danych o obcej walucie otrzymywanych od zewnętrznego dostawcy. Więcej informacji znajdziesz tutaj;

„NETELLER”, „Paysafe”, „my”, „nasze”, „nas” oznacza Paysafe Financial Services Limited, firmę zarejestrowaną pod numerem 4478861, z siedzibą pod adresem 1st Floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, Wielka Brytania;

„Kurs wymiany NETELLER” jest ustalanym przez nas referencyjnym kursem wymiany i codziennie stale zmienia się w ciągu dnia. Szczegóły dotyczące naszych referencyjnych kursów wymiany są tutaj ;

„Paysafe Group” oznacza spółkę Paysafe Financial Services Limited, jej filie, holdingi oraz spółki stowarzyszone;

„Płatność” oznacza jedno z następujących: (i) jakąkolwiek płatność zrealizowaną za pomocą karty; (ii) obciążenie elektronicznego rachunku pieniężnego członka określoną kwotą i zaksięgowanie tej kwoty na rachunku partnera handlowego lub rachunku innego członka, wskazanego przez członka (w tym płatności za subskrypcję); lub (iii) zaksięgowanie kwoty pieniędzy elektronicznych na rachunku członka przy jednoczesnym obciążeniu rachunku partnera handlowego lub rachunku innego członka;

„PIN” oznacza osobisty numer identyfikacyjny, który możemy wygenerować lub zatwierdzić do użytku z kartą;

„Główna waluta konta” oznacza główną walutę fiducjarną rachunku członka;

„Płatności za subskrypcję” to usługa, w ramach której członek składa wniosek o realizację regularnych płatności z jego rachunku w określonych odstępach czasu na rachunek internetowego partnera handlowego;

„Zewnętrzny dostawca usług” oznacza dostawcę usług autoryzowanego przez urząd Financial Conduct Authority (lub inny Europejski organ regulacyjny), któremu członek udzielił zgody na dostęp do danych konta lub na realizację płatności z konta;

„Transakcja” oznacza, w zależności od kontekstu: (i) Płatność; lub (b) Wypłatę; lub (c) Zasilenie; w każdym przypadku pomniejszone o obowiązujące opłaty;

„Zasilenie” oznacza zaksięgowanie środków na rachunku członka poprzez zakup pieniędzy elektronicznych;

„Strona internetowa” oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.neteller.com;

„Wypłata” oznacza pobranie środków z rachunku członka przy pomocy karty w bankomacie lub poprzez wybranie jednej z metod wypłaty dostępnych w kraju zamieszkania członka, tak jak zostało to określone w zakładce „Wypłata" w Witrynie członka; oraz

1.2 Niniejsze Warunki korzystania odnoszą się do wszystkich członków.

1.3 Nagłówki poszczególnych części nie mają wpływu na interpretację niniejszych Warunków korzystania.

1.4 Osoba oznacza osobę fizyczną, podmiot posiadający osobowość prawną lub jej nieposiadający (niezależnie od tego, czy posiada odrębną osobowość prawną).

1.5 Odniesienie do holdingu lub filii oznacza holding lub filię (stosownie do przypadku), tak jak zostało to określone w artykule 1159 i ustawy Companies Act z 2006 r.

1.6 O ile kontekst nie wymaga inaczej, pojęcia występujące w liczbie pojedynczej obejmują również liczbę mnogą i odwrotnie.

1.7 Wszelkie słowa następujące po pojęciach "w tym", "łącznie z", "zwłaszcza", "na przykład" lub inne podobne określenia powinny być interpretowane jako przykładowe i nie ograniczają znaczenia słów, opisu, definicji, zdania lub pojęcia ich poprzedzającego.

2. OGÓLNE

2.1 Warunkiem członkostwa i korzystania z rachunku jest zaakceptowanie niniejszych Warunków korzystania, które stanowią prawnie wiążącą umowę między nami o członkiem po zarejestrowaniu się członka.

2.2 W razie potrzeby możemy okresowo zmieniać Warunki korzystania i powiadomimy członka o wszelkich zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na główny adres e-mail podany przy rejestracji rachunku oraz poprzez publikację powiadomienia o zmianach na naszej stronie internetowej wraz z linkiem do zaktualizowanych Warunków korzystania. O proponowanych zmianach powiadomimy członka z dwumiesięcznym (2) wyprzedzeniem. Jednakże zmiany, dzięki którym niniejsze Warunki korzystania stają się bardziej przyjazne dla członka lub które nie mają wpływu na jego prawa wchodzą w życie natychmiast, jeśli tak zostało to określone w powiadomieniu o zmianach.

2.3 Uznaje się, że członek akceptuje wszelkie zmiany wprowadzone do poniższych Warunków korzystania, jeśli nie powiadomi nas o swoim sprzeciwie przed wejściem zmian w życie. Jeśli członek nie akceptuje proponowanych zmian, przysługuje mu prawo do rozwiązania niniejszej umowy i zamknięcia rachunku z efektem natychmiastowym bez ponoszenia opłat przed proponowaną datą wejścia w życie zmian. Wiadomość od członka o tym, że nie akceptuje on zmian jest uważana za powiadomienie o chęci rozwiązania umowy i rachunek członka zostanie zamknięty natychmiast po otrzymaniu powiadomienia o rozwiązaniu umowy. Karta członka zostanie anulowana, a środki na jego rachunku zostaną mu zwrócone przy pomocy metody, o której zostanie poinformowany (z zastrzeżeniem obowiązujących opłat).

2.4 Członek może sprawdzić aktualne Warunki korzystania przed rozpoczęciem jakiejkolwiek transakcji w dowolnym czasie poprzez kliknięcie na zakładkę "Warunki korzystania" na stronie internetowej, której aktualną wersję można znaleźć pod adresem member.neteller.com/. Przy Warunkach korzystania zostanie wyświetlona data ostatniej aktualizacji. Aktualizacja nie ma wpływu na zaległą transakcję, która miała zostać wykonana z dniem takiej aktualizacji. Korzystając z usług NETELLER członek potwierdza, że akceptuje niniejsze Warunki korzystania. Zachęcamy do wydrukowania kopii Warunków korzystania do wglądu w przyszłości.

2.5 Polityka rozpatrywania skarg Paysafe, która okresowo jest zmieniana, stanowi część niniejszych Warunków korzystania (i uznaje się, że pojęcie „Warunki korzystania” obejmuje tę politykę).

2.6 Najnowszą wersję Polityki rozpatrywania skarg Paysafe można znaleźć na stronie internetowej. Na dzień obowiązywania niniejszych Warunków korzystania tę politykę można znaleźć na stronie internetowej: https://www.neteller.com/en/policies/complaints.

3. USŁUGI NETELLER

3.1 Paysafe Financial Services Limited, działający pod nazwą handlową NETELLER jest regulowany przez FCA.

3.2 Paysafe Financial Services Limited jest instytucją pieniądza elektronicznego autoryzowaną przez Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii, pod numerem referencyjnym FCA (FRN) 900015. Wszystkie Karty są wydawane przez Paysafe Financial Services Limited na podstawie licencji udzielonej przez Mastercard.

3.3Akceptując niniejsze Warunki korzystania i korzystając z usługi NETELLER członek akceptuje, że: (i) nie jesteśmy bankiem, a rachunek członka nie jest rachunkiem bankowym; (ii) Rachunki nie są chronione przez żadną agencję rządową; (iii) nie działamy jako powiernik, zarządca powierniczy lub depozytariusz w odniesieniu do sald w rachunku członka; oraz (iv) nie wypłacamy odsetek z tytułu sald w rachunku członka.

3.4. Rachunki internetowe nie są rachunkami bankowymi. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy członek stanie się niewypłacalny, może on stracić pieniądze elektroniczne, które posiada na swoim rachunku. Jednakże ściśle przestrzegamy wymogów prawnych wynikających z Europejskiej Dyrektywy o Pieniądzu Elektronicznym 2009/110/EC oraz przepisów krajowych Wielkiej Brytanii, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i płynności środków zdeponowanych na kontach pieniądza elektronicznego. Więcej informacji na temat sposobu zabezpieczenia środków naszych klientów można znaleźć na naszej stronie internetowej.

4. CZŁONKOSTWO

4.1 Aby zostać członkiem, należy spełnić niżej wymienione kryteria:

4.1.1. mieć ukończone 18 lat;

4.1.2 nie być mieszkańcem żadnego z krajów, w których nie możemy oferować usług NETELLER. Lista nieobsługiwanych krajów jest dostępna na naszej stronie internetowej i może ona być okresowo modyfikowana przez nas bez powiadomienia;

4.1.3 otworzyć rachunek zgodnie ze wskazówkami określonymi na stronie rejestracji oraz uzupełnić wszystkie wymagane informacje określone na stronie rejestracji. Wszystkie informacje udostępnione przez członka podczas rejestracji lub w innym czasie muszą być poprawne i prawdziwe. Jeśli członek nie udostępni takich informacji lub nie będzie współpracował zgodnie ze wskazówkami w ciągu trzech (3) miesięcy od otwarcia konta NETELLER lub w innym terminie zgodnie z powiadomieniem otrzymanym od nas w dowolnym czasie po tym okresie, członek może zostać obciążony opłatą administracyjną zgodnie z informacją w sekcji „Opłaty” na naszej stronie internetowej;

4.1.4 posiadać aktualny adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail; oraz

4.1.5 przejść przez wszystkie wymagane kontrole bezpieczeństwa oraz procedury weryfikacyjne.

4.2 Z zastrzeżeniem części 6.A członek nie może pozwolić żadnej innej osobie na korzystanie z jego rachunku. O ile od czasu do czasu nie zezwolimy na to, członek nie może otworzyć więcej niż jednego rachunku, a my możemy bez powiadomienia zamknąć wszystkie rachunki członka, co do którego podejrzewamy, że posiada nieautoryzowane rachunki.

4.3 Jeżeli imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer karty kredytowej lub dane rachunku bankowego ulegną zmianie, członek niezwłocznie zaktualizuje dane swojego rachunku.

5. KRYTERIA WYBORU

Aby korzystać z usług NETELLER, członek musi:

5.1 być członkiem; oraz

5.2 nie może się dopuścić naruszenia niniejszych Warunków korzystania lub posiadać w jakikolwiek sposób ograniczonego dostępu do rachunku, ani nie może posiadać poprzedniego rachunku zamkniętego przez nas.

6. KORZYSTANIE Z RACHUNKU

6.1 Aby zrealizować transakcję, członek musi zasilić rachunek

6.2 Zakup pieniędzy elektronicznych

6.2.1 Członek może zakupić pieniądze elektroniczne korzystając z jednej z dostępnych opcji zasilenia w zależności od swojego kraju zamieszkania. Metody dodawania środków to usługi płatnicze oferowane przez zewnętrzne instytucje finansowe (na przykład, wydawca karty płatniczej, z której członek korzysta, aby dodać środki lub zewnętrzni usługodawcy bankowości bezpośredniej) nie są częścią naszej usługi. Nie gwarantujemy możliwości korzystania z żadnej określonej dostępnej metody zasilania oraz możemy dokonywać zmian lub wstrzymać akceptację określonych metod zasilania w dowolnym czasie bez wdrażania procedury określonej w punkcie 2.2. Bez uszczerbku dla punktu 6.2.2 poniżej, nie ponosimy odpowiedzialności za zasilenie, dopóki dodane środki nie zostaną przez nas otrzymane. Członek musi podać wymagane informacje oraz przejść przez wszystkie kontrole bezpieczeństwa i procedury weryfikacyjne. Przy okazji każdego zasilenia członek upoważnia nas do uzyskania lub otrzymania środków w jego imieniu z wybranego źródła płatności, pomniejszenia ich o obowiązujące opłaty, a następnie do zaksięgowania pieniędzy elektronicznych na jego rachunku.

6.2.2 Niezależnie od powyższego, określone opcje zasilania umożliwiają zasilenie rachunku pieniędzmi elektronicznymi poprzez obciążenie rachunku członka w wybranej instytucji finansowej. W sytuacji, gdy otrzymamy informację o niewystarczających środkach na takim rachunku, możemy ponowić wniosek o nierozliczoną płatność w instytucji finansowej członka maksymalnie dwa razy. Ponadto, możemy obciążyć rachunek członka opłatą naliczaną za obciążenie zwrotne określoną w części 10.1 w niniejszych Warunkach korzystania oraz nierozliczoną płatnością, uzyskać ją z instytucji finansowej wyznaczonej przez członka lub pobrać ją od członka w inny sposób.

6.2.3 Zasilenia podlegają opłatom za konwersję waluty (jeśli dotyczy). Więcej szczegółów na temat opłat można znaleźć w części 8.

6.2.4.  Członek nie może zasilić rachunku z lub wypłacać środków z instrumentu płatniczego lub rachunku bankowego, jeśli nie jest zarejestrowanym posiadaczem rachunku. Traktujemy wszystkie naruszenia tego wymogu bardzo poważnie i tego typu działania będę traktowane jako nadużycia.

6.3 Wnioskowanie o kartę

6.3.1 Jeśli członek mieszka na terenie obsługiwanego kraju, może wnioskować o kartę po weryfikacji rachunku zgodnie z punktem 6.3.2 poniżej. Aby sprawdzić, czy członek mieszka na terenie obsługiwanego kraju, należy się skontaktować z centrum ds. obsługi klienta.

6.3.2 Aby wnioskować o kartę, członek musi "zweryfikować" rachunek, potwierdzając swoją tożsamość oraz miejsce zamieszkania. Informacje o tym, w jaki sposób to zrobić, można znaleźć na stronie internetowej. Możemy korzystać z usług stron trzecich, aby uzyskać te informacje, co może również obejmować sprawdzanie zdolności kredytowej w naszym imieniu. Członek akceptuje, że zastosujemy rozsądną dyskrecję w korzystaniu i udostępnianiu istotnych danych osobowych w celu przeprowadzenia procesów weryfikacji.

6.3.3 Jeśli członek otrzyma kartę fizyczną, musi się zarejestrować tuż po jej otrzymaniu.

6.3.4 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wydania karty według naszego własnego uznania.

6.4 Korzystanie z karty

6.4.1 Karta członka nie jest kartą kredytową, obciążeniową ani debetową. Członek może wydać wyłącznie kwotę środków, które posiada na rachunku. Członek może używać karty wszędzie tam, gdzie są akceptowane karty Mastercard®. Jednakże, karta wirtualna może być używana wyłącznie tam, gdzie nie jest wymagana karta fizyczna, na przykład podczas realizacji transakcji online lub drogą telefoniczną.

6.4.2 Wszystkie transakcje realizowane za pomocą karty członka podlegają niżej wymienionym warunkom:

  • na rachunku musi być dostępna wystarczająca ilość środków;
  • partner handlowy lub istytucja finansowa musi być w stanie zweryfikować, czy członek posiada na swoim rachunku wystarczające środki; oraz
  • w stosownych przypadkach, obowiązują zasady i warunki operatora bankomatu lub odpowiedniej instytucji finansowej (w połączeniu z warunkami korzystania).

6.4.3 Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia transakcji według naszego własnego uznania w sytuacji, gdy transakcja jest nieuczciwa, stanowiłaby naruszenie niniejszych Warunków korzystania lub obowiązującego prawa lub przepisów lub członek posiada niewystarczające środki do realizacji transakcji. Nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacji, gdy partner handlowy odmówi akceptacji karty członka lub jeśli nie autoryzujemy transakcji, lub anulujemy bądź zawiesimy korzystanie z karty zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.

6.4.4 Członek nie może wydać za pomocą karty więcej pieniędzy niż posiada na rachunku. Jeśli na rachunku pojawi się ujemne saldo, potraktujemy taką sytuację poważnie i podejmiemy niezbędne kroki i działania zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.

6.4.5 Partnerzy handlowi, tj. wypożyczalnie samochodów lub inni dostawcy usług oszacują łączną kwotę pieniędzy, które członek może wydać lub do których wydania wymaga autoryzacji. Oszacowana kwota może być wyższa niż kwota, którą członek ostatecznie wyda lub którą zostanie obciążony, na przykład:

a. w restauracjach może być wymagane posiadanie na Karcie kwoty wyższej o maksymalnie 20% od wartości rachunku, aby umożliwić pokrycie wszelkich dodanych przez restaurację opłat za obsługę;

b. na stacjach benzynowych z możliwością płatności przy dystrybutorze (jeśli dotyczy) może być wymagane posiadanie na koncie kwoty równej maksymalnej wartości transakcji, którą można opłacić przy dystrybutorze.

Partner handlowy będzie musiał poinformować członka o szacowanej kwocie, która zostanie zablokowana na jego rachunku, i zapytać go o zgodę.

To oznacza, że niektóre środki na rachunku członka mogą zostać zablokowane, dopóki partner handlowy nie ureguluje rzeczywistej kwoty transakcji, a zatem w tym okresie członek nie będzie mógł wydać szacowanej kwoty. Zablokowane środki zostaną uwolnione bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu informacji o kwocie transakcji i w każdym przypadku środki zostaną niezwłocznie uwolnione po otrzymaniu wniosku o rozliczenie od partnera handlowego.

6.4.6 Karta wirtualna członka oraz cyfrowa kopia jego karty fizycznej wydawane są elektronicznie i zostaną mu udostępnione oraz gotowe do użycia na rachunku NETELLER po ich zamówieniu zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami. Wirtualna karta członka ma swój unikalny numer, datę ważności oraz CVC i może zostać zamówiona niezależnie od karty fizycznej członka. Karta cyfrowa nie jest odrębną kartą. Jest to kopia fizycznej karty członka i ma ten sam numer, datę ważności oraz CVC, co karta fizyczna.

6.5 Realizacja płatności z i na rachunek

6.5.1 Oprócz realizacji płatności i wypłaty za pomocą karty, członek może również zrealizować płatność bezpośrednio z rachunku na rzecz partner handlowego, który akceptuje płatności z rachunku NETELLER lub do innego członka poprzez uzupełnienie informacji w zakładce "Wypłata" na stronie członka, a w niektórych przypadkach członek może realizować lub otrzymywać płatności od partnera handlowego bezpośrednio na stronie internetowej partnera handlowego.

6.5.2 Podczas realizacji płatności z rachunku członka członek nie może zadeklarować kwoty przewyższającej wartość salda w rachunku (łącznie z obowiązującymi opłatami) podczas realizacji wniosku. Jeśli członek spróbuje to zrobić, wniosek o realizację płatności zostanie odrzucony. Środki na koncie NETELLER muszą być również wystarczające do pokrycia minimalnej kwoty Wypłaty. Członek może wybrać metodę wypłaty kiedy wnioskuje o wypłatę.

6.5.3 Kwota płatności realizowanej na rachunek członka zostanie zaksięgowana na jego rachunku po odliczeniu obowiązujących opłat, po jej otrzymaniu. Jeśli płatność zaksięgowana na rachunek zostanie odwołana przez nadawcę przed zrealizowaniem transakcji przez członka, odwołana płatność zostanie zwrócona nadawcy i nie zostaną pobrane od niego żadne opłaty.

6.5.4 Członek ponosi całkowitą odpowiedzialność za produkty i usługi zakupione przez niego, za które dokonał opłaty za pomocą usługi NETELLER. Wszelkie spory z partnerem handlowym dotyczące produktu lub usługi zakupionej przez niego za pomocą usługi NETELLER są rozwiązywane między członkiem a partnerem handlowym i członek akceptuje, że NETELLER nie będzie stroną w takim sporze. Nie udzielamy żadnych gwarancji, oświadczeń, warunków i rękojmi w odniesieniu do takich produktów i usług.

6.5.5 Płatności podlegają opłatom za konwersję waluty (jeśli dotyczy). Więcej szczegółów na temat opłat można znaleźć w części 8.

6.5.6 Jeśli spóźnimy się z realizacją płatności, co do której członek wyda wskazówki, członek może się do nas zwrócić z prośbą o skontaktowanie się operatorem usług płatniczych i poproszenie go o jej zaksięgowanie tak, jakby została otrzymana we właściwym dniu.

6.5.7 Na prośbę operatora usług płatniczych osoby próbującej zrealizować płatność na rzecz członka, w sytuacji, gdy płatność została zrealizowana z opóźnieniem, możemy ją zaksięgować na rachunku członka tak, jakby została ona otrzymana we właściwym dniu.

6.5.8 Transakcje są wyświetlone w historii transakcji online wraz z datą otrzymania lub przelewu (data zaksięgowania lub obciążenia), naliczonymi opłatami oraz, w stosownych przypadkach, z informacją o zastosowanym kursie wymiany. Każda transakcja posiada unikalny identyfikator transakcji i jest wyświetlona w historii transakcji. Nie zmieniamy ani nie modyfikujemy informacji wyświetlonych w historii transakcji online. Członek jest zobowiązany używać identyfikatora transakcji podczas komunikacji z nami na temat danej transakcji. Członek powinien regularnie sprawdzać saldo rachunku i historię transakcji. Członek powinien zgłaszać wszelkie nieprawidłowości lub wyjaśniać jakiekolwiek wątpliwości możliwie jak najszybciej po skontaktowaniu się z działem obsługi klienta.

6.5.9 Wszystkie przeprowadzone przez siebie płatności członek może sprawdzić w historii transakcji, logując się do swojego konta NETELLER. W historii transakcji członka nie dokonamy żadnych zmian i tak długo jak będzie on posiadaczem konta NETELLER w każdej chwili będzie ona dla niego dostępna do obejrzenia, zapisania, pobrania i wydrukowania poprzez jego konto NETELLER. Jeśli po zamknięciu konta, członek będzie chciał uzyskać informacje o swoim koncie, proszony jest o Kontakt z nami.

6.5.10 W celu autoryzacji transakcji członek musi wyrazić zgodę na jej realizację. Naciskając przycisk "Akceptuję" lub podając dane rachunku (lub naciskając jakikolwiek inny przycisk lub wykonując procedurę, w ramach której są udostępniane wymagane informacje o transakcji) członek potwierdza, że wyraża zgodę na przetworzenie transakcji oraz naliczenie obowiązujących opłat oraz obciążenie nimi rachunku. Uważa się, że wszystkie transakcje zrealizowane przy pomocy kodu PIN, danych logowania do rachunku lub innych procedur bezpieczeństwa, które są wymagane zostały autoryzowane przez członka. Członek akceptuje również, że po wyrażeniu przez niego zgody na transakcję, autoryzowanej transakcji nie można cofnąć. W tym zakresie czas otrzymania wniosku o transakcję (oraz, co za tym idzie, czas wyrażenia zgody) jest czasem, gdy został naciśnięty przycisk "Akceptuję" (lub został naciśnięty inny odpowiadający mu przycisk bądź uruchomiona inna procedura).

6.5.11 Kiedy jest wysyłana lub otrzymywana Transakcja, udostępniamy odbiorcy i/lub nadawcy nazwę Konta członka w celu przetworzenia odpowiedniej Transakcji. Możemy również wyświetlać te informacje w powiadomieniach wysyłanych do odbiorcy i/lub nadawcy.

6.5.12 Członek akceptuje, że docelowy odbiorca transakcji z rachunku członka nie musi zaakceptować transakcji. Jeżeli zamierzony docelowy odbiorca odrzuci transakcję z rachunku członka, kwota transakcji zostanie ponownie zaksięgowana na jego rachunku i nie zostaną pobrane żadne opłaty.

6.5.13 Jeżeli członek otrzyma na rachunek środki, które nie miały zostać przelane na jego rachunek, będzie nam przysługiwało prawo do usunięcia tych środków z jego rachunku.

6.5.14 Członek musi zapewnić, że szczegóły płatności podane przez niego podczas wypłaty są poprawne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za wysłanie wypłaconych środków na niewłaściwy rachunek w sytuacji, gdy wynika to z dostarczenia przez członka nieprawidłowych danych rachunku. Podczas wypłacania środków na rachunek bankowy członek musi zadbać o to, aby numer rachunku, kod banku, IBAN i/lub BIC/SWIFT były prawidłowe. Jeśli członek wypłacił środki na niewłaściwy rachunek, może się do nas zwrócić z prośbą o pomoc w odzyskaniu środków. Naliczymy jednak opłatę administracyjną wyszczególnioną w sekcji „Opłaty” na stronie internetowej za takie działanie i nie gwarantujemy, że próby odzyskania środków zakończą się pomyślnie.

6.5.15 Metody wypłaty to usługi płatnicze oferowane, przynajmniej w części, przez zewnętrzne instytucje finansowe (na przykład, bank, w którym członek posiada rachunek bankowy). Nie gwarantujemy dostępności żadnej określonej metody wypłaty i możemy wprowadzić zmiany lub wstrzymać określoną metodę płatności w dowolnym czasie bez konieczności postępowania zgodnie z procedurą określoną w punkcie 2.2, o ile członek ma dostęp przynajmniej do jednej metody płatności. W sytuacji, gdy wypłata zostanie otrzymana przez członka przy udziale dostawcy usług płatniczych (na przykład bank, w którym członek posiada rachunek bankowy), nie ponosimy odpowiedzialności za wypłatę po otrzymaniu wypłaconych środków przez dostawcę usług płatniczych. Zastrzegamy sobie również prawo do zażądania podania alternatywnego konta bankowego lub innej metody wypłaty na wypadek, gdy nie jesteśmy w stanie przetworzyć wypłaty preferowaną metodą.

6.6 Płatność za subskrypcję

6.6.1 Niektórzy partnerzy handlowi mogą oferować produkty lub usługi, za które można płacić na zasadzie płatności za subskrypcję. Oznacza to, że płatność będzie potrącana z rachunku członka w regularnych odstępach czasu. Kwota płatności oraz odstępy czasu, w których płatność będzie potrącana zostaną określone przez odpowiedniego partnera handlowego.

6.6.2 Płatność za subskrypcję jest kwestią umowy między członkiem a partnerem handlowym. Jeśli członek zechce poprawić lub anulować płatność za subskrypcję lub ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące swojej płatności za subskrypcję, może to zrobić wyłącznie poprzez skontaktowanie się bezpośrednio z partnerem handlowym i musi przestrzegać zasad i warunków określonych przez partnera handlowego. Po skontaktowaniu się z partnerem handlowym członek powinien nas o tym poinformować. Nie możemy anulować lub poprawić płatności za subskrypcję bez zgody partnera handlowego. Członek nie powinien anulować lub w inny sposób odwoływać płatności za subskrypcję bez uprzedniego skontaktowania się z partnerem handlowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za płatność za subskrypcję, która zostanie potrącona z rachunku członka przed powiadomieniem partnera handlowego o anulowaniu. Członek nie może anulować płatności, która została już zrealizowana na rzecz partnera handlowego.

6.6.3 Członek ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że na jego rachunku są dostępne wystarczające środki do realizacji każdej płatności, na którą wyrazi zgodę za pomocą opcji płatności za subskrypcję. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za opłaty i obciążenia, które może ponieść członek w sytuacji, gdy na jego rachunku nie będą dostępne wystarczające środki, aby wypełnił on zobowiązania wynikające z umowy płatności za subskrypcję. Jeśli na rachunku członka pojawi się ujemne saldo, będą obowiązywały warunki określone w części 10.3.

6.6.4 Płatność zrealizowana za pomocą opcji płatności za subskrypcję jest "Płatnością" zgodnie z tym, jak zostało to określone w Warunkach korzystania i za każdą płatność będą naliczane normalne opłaty.

6.6.5 Zwrócimy każdą zrealizowaną płatność za subskrypcję zainicjowaną przez lub za pośrednictwem partnera handlowego pod warunkiem, że: (a) w oryginalnej autoryzacji, której udzielono nam lub partnerowi handlowemu nie określono dokładnej kwoty płatności oraz (b) kwota płatności przekroczyła kwotę, której członek mógł rozsądnie oczekiwać mając na uwadze poprzedni wzorzec wydatków oraz okoliczności sytuacji. Członek musi się do nas zwrócić z prośbą o zwroty w ciągu ośmiu (8) tygodni od daty potrącenia środków z jego rachunku. Członek zgadza się udostępnić nam takie informacje, które zostaną uznane za rozsądnie niezbędne do ustalenia, czy warunki zwrotu opisane w części 6.6.5 są zadowalające. W ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania wniosku o zwrot lub, w stosownych przypadkach, od daty otrzymania dodatkowych informacji, o które poprosiliśmy członka, zwrócimy członkowi kwotę płatności lub dostarczymy mu uzasadnienie odmowy zwrotu płatności z informacją o tym, że ma on prawo do zgłoszenia tego incydentu do Rzecznika ds. usług finansowych (Financial Ombudsman Service), jeśli nie akceptuje dostarczonego uzasadnienia.

6.7 Zamknięcie rachunku i odzyskanie środków

6.7.1 Jeśli członek zechce zamknąć konto, może to zrobić, kontaktując się z Centrum obsługi klienta. Zamknięcie konta NETELLER powoduje natychmiastowe wygaśnięcie niniejszych Warunków korzystania, z wyjątkiem tych opisanych w części 19.11, które to warunki będę nadal obowiązywały po rozwiązaniu umowy między członkiem i NETELLER. Z zastrzeżeniem podpunktu 6.7.3 poniżej, członek może odebrać po wartości nominalnej całą kwotę salda pieniędzy elektronicznych w swoim rachunku (z pominięciem kwot, które nie zostały jeszcze rozliczone przez instytucje finansowe członka) poprzez wybranie jednej z opcji wypłaty dostępnych w jego kraju zamieszkania, tak jak zostało to określone w zakładce "Wypłata" na stronie członka lub przy pomocy swojej karty w dowolnym bankomacie. Sugerujemy, by po zamknięciu konta członek jak najszybciej wypłacił pozostałe na nim środki, ponieważ nie przynoszą one żadnych odsetek. WAŻNE: Po upływie sześciu lat od zamknięcia konta NETELLER wypłata pozostałych na nim środków nie będzie możliwa.

6.7.2 Wniosek o wypłatę zostanie przetworzony pod warunkiem, że wszystkie kontrole bezpieczeństwa i procedury weryfikacji zakończą się sukcesem.

6.7.3 W zależności od wybranej metody wypłaty, może zostać naliczona opłata, która zostanie potrącona z salda rachunku członka przed wypłatą.

6.8 Możemy odrzucić realizację transakcji w następujących okolicznościach:

6.8.1 mamy rozsądne podstawy, aby wierzyć, że członek nie wydał nam instrukcji;

6.8.2 mamy rozsądne podejrzenia, że doszło do nieuczciwego działania;

6.8.3 instrukcje członka są niejasne, niekompletne lub nie mają wymaganej formy;

6.8.4 podejrzewamy, że zostały naruszone Warunki korzystania;

6.8.5 musimy tak zrobić po to, aby postępować zgodnie z zasadami Mastercard; lub

6.8.6 w sytuacji, gdy wymaga tego od nas prawo lub przepisy innego organu regulacyjnego.

Możemy powiadomić członka o takim odrzuceniu, naszych powodach takiego działania oraz, w stosownych przypadkach, o sposobie naprawienia błędu, który poskutkował takim odrzuceniem, o ile takie powiadomienie - lub jakakolwiek jego część - jest zakazane prawem lub przepisami.

6.9 Partnerzy handlowi mogą nie być w stanie autoryzować płatności, jeśli nie mogą od nas otrzymać autoryzacji online (na przykład, jeśli nie mają dostępu do internetu).

6.10 Członek ponosi pełną odpowiedzialność za wydane instrukcje, w związku z czym możemy nie być w stanie wykryć wszystkich błędów w jego wskazówkach do transakcji. Ważne jest, aby członek upewnił się, czy wszystkie podane szczegóły na temat transakcji są prawidłowe. Wszystkie transakcje, które zostały zrealizowane zgodnie z instrukcjami będą uważane z prawidłowe. Jednakże, w niektórych okolicznościach możemy pomóc członkowi w odzyskaniu środków i w takim przypadku zostanie za to naliczona odpowiednia opłata zgodnie z sekcją Opłaty. Nie jesteśmy w stanie odzyskać środków, które zostały wysłane w nieprawidłowy sposób do innego członka, o ile członek nie posiada numeru zgłoszenia przestępstwa na policji lub zgody drugiej osoby, której dotyczy incydent.

6.11 Transakcje są ostateczne i nieodwracalne z wyjątkiem następujących okoliczności oraz naszego własnego uznania:

6.11.1 w sytuacji, gdy potwierdzimy, że partner handlowy popełnił błąd;

6.11.2 w sytuacji, gdy został popełniony czyn niezgodny z prawem w powiązaniu z rachunkiem członka;

6.11.3 w sytuacji, gdy członek naruszył Warunki korzystania.

6.12 Członek potwierdza, że określone metody transakcji wymagają różnych rodzajów i poziomów weryfikacji tożsamości i kontroli bezpieczeństwa, w tym korzystania z systemów kontroli i weryfikacji stron trzecich oraz członek zgadza się w uzasadnionych przypadkach na korzystanie i udostępnianie istotnych danych osobowych do weryfikacji tożsamości i kontroli bezpieczeństwa, jeśli członek wybierze te opcje.

Ponadto członek potwierdza, że dla celów bezpieczeństwa w przypadku niektórych metod transakcji przewidziane zostały minimalne i maksymalne ograniczenia dotyczące wysokości kwot przelewu. Optimal zastrzega sobie prawo do nałożenia ograniczeń zarówno na kwotę każdej transakcji, jak i na częstotliwość korzystania przez Użytkownika z danej metody dokonywania transakcji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie internetowej. Wspomniane ograniczenia mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Członek nie może się angażować w żadne z niżej wymienionych działań:

6.14.1 faktyczne działanie lub próba działania ze strony członka, która jest przez nas uważana za zmowę, niewłaściwe wykorzystanie bonusów lub innych promocji w powiązaniu z usługą NETELLER;

6.14.2 otwarcie lub próba otwarcia wielu rachunków w swoim imieniu lub pod fikcyjnym imieniem i nazwiskiem (jeśli nie odbywa się to za naszą uprzednią pisemną zgodą)

6.14.3 prowadzenie fałszywych i/lub sztucznych działań lub transakcji (powszechnie znanych jako "pozorna działalność").

6.15 Członek może korzystać z rachunku tylko w celach osobistych i nie może go używać w celach handlowych lub służbowych, o ile w określonych okolicznościach nie udzielimy mu na to uprzedniej pisemnej zgody według własnego uznania.

6.A. ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY USŁUG

6.A.1 Zewnętrzny dostawca usług to dostawca usług, który zgodnie z prawem może realizować płatności z konta członka w jego imieniu oraz świadczyć mu usługi dotyczące stanu konta zgodnie ze wskazówkami i obowiązującymi wymogami prawnymi.  Członek może sprawdzić, czy dostawca usług posiada upoważnienie w zakresie informacji, którą dostawca usług udostępni w odniesieniu do świadczonych przez niego usług.

6.A.2. Wszelkie wskazówki ze strony zewnętrznego dostawcy usług będą traktowane jako wskazówki od członka, a warunki niniejszej umowy będą nadal obowiązywały. Jeśli członek wyraża zgodę na to, aby zewnętrzny dostawca usług miał dostęp do informacji dotyczących jego konta, zakładamy, że jest to równoznaczne ze zgodą na dostęp do konta tak często, jak zewnętrzny dostawca usług o to poprosi.

6.A.3. Jeśli członek udostępni swoje dane bezpieczeństwa osobie, która nie jest zewnętrznym dostawcą usług, zakładamy, że członek upoważnia tę osobę do dostępu do swojego konta, będziemy traktowali płatności zlecone przez tę osobę jako płatności autoryzowane przez członka i nie będziemy ponosili odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez członka w wyniku niewłaściwego użycia lub ujawnienia informacji o jego koncie przez taką osobę.

6.A.4 Możemy nie zezwolić zewnętrznemu dostawcy usług na dostęp do konta członka, jeśli mamy podejrzenia co do nieautoryzowanego lub nieuczciwego dostępu z jego strony. Zanim to zrobimy, poinformujemy o tym członka i wyjaśnimy mu powody takiego działania, o ile nie jest to niemożliwe z powodów racjonalnych, w którym to przypadku poinformujemy go o tym niezwłocznie po podjęciu takiego działania. W każdym przypadku poinformujemy członka o tym, wykorzystując wszelkie dane kontaktowe członka, które przechowujemy. Nie poinformujemy członka o powodach takiej decyzji w sytuacji, gdy może narazić na ryzyko nasze procedury bezpieczeństwa lub gdy jest to niezgodne z prawem.  Jeśli członek zechce anulować zgodę na dostęp do swojego konta, której udzielił zewnętrznemu dostawcy usług, członek powinien się skontaktować bezpośrednio z nami.

6.A.5 Jeśli członek jest przekonany, że płatność została zrealizowana w nieprawidłowy sposób lub nie była autoryzowana, musi nas o tym poinformować możliwie jak najszybciej, nawet w sytuacji, gdy korzysta z usług zewnętrznego dostawcy usług. Jeśli członek poprosi zewnętrznego dostawcę usług o złożenie wniosku o płatność, a dostawca tego nie zrobi, nie ponosimy odpowiedzialności za niezrealizowanie danej płatności. Po zainicjowaniu płatności przez zewnętrznego dostawcę usług nie można jej zazwyczaj anulować.

7. KONIEC WAŻNOŚCI, UTRATA I USZKODZENIE KARTY

7.1 Karta członka jest ważna przez okres określony na przedniej stronie karty, o ile korzystanie z niej nie zostanie anulowane wcześniej przez członka zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania. Po upływie terminu ważności karty lub jeśli zostanie ona anulowana, transakcje nie będą autoryzowane.

7.2 Po upływie terminu ważności karty, odnowimy automatycznie wyłącznie karty, które były używane w ciągu 12 miesięcy przed upływem terminu ważności. Jeśli karta zostanie odnowiona automatycznie, nie zostanie naliczona żadna opłata za jej odnowienie.

7.3 Na prośbę członka, wymienimy kartę, która została zgubiona, skradziona lub uszkodzona. W sytuacji, gdy karta została zgubiona, skradziona lub uszkodzona, za jej wymianę zostanie naliczona opłata.

7.4 Jeśli członek odnajdzie kartę po zgłoszeniu jej utraty, kradzieży lub niewłaściwego wykorzystania, musi zniszczyć kartę i niezwłocznie nas o tym poinformować.

7.5 Karta cyfrowa jest dostępna wyłącznie z nowo wydaną kartą fizyczną i nie jest dostępna z kartą zastępczą.

8. OPŁATY

8.1 Konto NETELLER członka wykorzystywane do celów prywatnych jest wolne od opłat pod warunkiem, że członek loguje się do niego lub dokonuje transakcji co najmniej raz na 6 miesięcy. Jeżeli członek nie zaloguje się lub nie dokona transakcji co najmniej raz na 6 miesięcy, z jego konta NETELLER zostanie pobrana miesięczna opłata, zgodnie ze wskazaniami w sekcji „Opłaty” na naszej stronie. Jeżeli po zamknięciu konta NETELLER członek nie wypłaci pozostałych na nim środków, opłata za obsługę będzie pobierana z jego konta NETELLER co miesiąc aż do wyczerpania salda. Niniejsza część 8.1 pozostanie w mocy i obowiązywać będzie w pełnym zakresie po wygaśnięciu niniejszych Warunków korzystania.

8.1.1 Za każdą transakcję, w tym transakcje dokonywane Kartą, naliczymy opłaty zgodnie z podrozdziałem dotyczącym karty Net+ Prepaid Mastercard w sekcji „Opłaty” na naszej stronie internetowej. Członek autoryzuje nas do obciążenia jego rachunku wszelkimi obowiązującymi opłatami podczas realizacji transakcji. Możemy również obciążyć członka określonymi opłatami administracyjnymi, w tym między innymi opłatami powiązanymi z bieżącym zarządzaniem nieaktywnymi rachunkami, windykacją należności oraz opłatami z powtórne przetworzenie transakcji w sytuacji, gdy na rachunku nie były dostępne wystarczające środki. Wszystkie opłaty, z wyjątkiem opłat związanych z korzystaniem z Karty jak opisano w części 8.1.2, są naliczane w walucie rachunku członka i członek akceptuje, że możemy drogą potrącenia obciążyć jego rachunek wszelkimi opłatami lub innymi kwotami, które członek jest nam winien w powiązaniu z usługą NETELLER.

8.1.2 Wszystkie opłaty związane z Kartą podawane są w EUR. Jeśli główną walutą konta członka nie jest EUR, opłaty związane z kontem będą przeliczane z EUR na Główną walutę konta po kursie Karty Net+ obowiązującym w danej chwili i potrącane bez pobierania opłaty za wymianę walut.

8.2 Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany opłat, co zostanie wdrożone zgodnie z częścią 2.2. Aktualizacje opłat będą dostępne w zakładce Opłaty na naszej stronie internetowej.

8.3 Niektórzy operatorzy bankomatów naliczają dodatkowe opłaty za korzystanie z bankomatu. Członek ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie tej informacji przed przystąpieniem do realizacji transakcji.

8.4 W pewnych okolicznościach możemy naliczyć dodatkowe opłaty, tak jak zostało to określone w niniejszych Warunkach korzystania, w tym w części 10.1 (obciążenia zwrotne, ujemne salda i zwroty) oraz części 14.6 (transakcje zabronione).

9. WYMIANA WALUT

9.1 Po zarejestrowaniu rachunku członek może wybrać z listy walutę, w której będzie prowadzony jego rachunek (Główna waluta konta). Karta członka jest prowadzona wyłącznie w EUR.

9.2 Transakcje dokonywane przy użyciu karty mogą podlegać przeliczeniu walut. Przy transakcjach wymagających jednej lub więcej wymiany walut możemy obciążyć członka opłatą za wymianę walut, a kwota transakcji zostanie przeliczona w oparciu o Kurs wymiany Karty i/lub Kurs karty NET+ w następujący sposób:

a) Gdy Główną waluta konta jest EUR, a członek dokonuje zakupu bądź wypłaca gotówkę Kartą w walucie innej niż EUR, pobierzemy opłatę za wymianę waluty, a kwota transakcji zostanie przeliczona w oparciu o Kurs wymiany Karty;

b) Gdy Główna waluta konta jest inna niż EUR i członek dokonuje zakupu bądź wypłaca gotówkę Kartą w Głównej walucie konta nie zastosujemy opłaty za wymianę waluty, ale zastosujemy Kurs karty Net+;

c) Gdy Główna waluta konta jest inna niż EUR, a członek dokonuje zakupu bądź wypłaca gotówkę Kartą w walucie innej niż Główna waluta konta, a także inna niż waluta Karty, najpierw w oparciu o Kurs wymiany Karty przeliczymy kwotę transakcji na EUR, a następnie w oparciu o obowiązujący w danej chwili Kurs karty Net+ przeliczymy tę kwotę na Główną walutę konta. Dodatkowo zastosujemy opłatę za wymianę waluty od w ten sposób przeliczonej transakcji; i

a) Gdy Główna waluta konta jest inna niż EUR, a członek dokonuje zakupu bądź wypłaca gotówkę Kartą w EUR, pobierzemy opłatę za wymianę waluty, a kwota transakcji zostanie przeliczona z EUR na Główną walutę konta w oparciu o obowiązujący w danej chwili Kurs karty Net+;

9.3 Transakcje dokonywane bez użycia Karty również mogą podlegać wymianie walut. Przy każdej takiej wymianie waluty zastosujemy kurs wymiany NETELLER obowiązujący w momencie przeprowadzania transakcji pomiędzy dwiema walutami, których dotyczy i dodamy do niego opłatę za wymianę waluty. Podczas ustalania i zmiany kursu wymiany NETELLER bierzemy pod uwagę rynkowe kursy kupna i sprzedaży oraz to, jak się zmieniają, które to informacje pozyskujemy z różnych niezależnych źródeł. Pobierana przez nas opłata za wymianę waluty jest dostępna na naszej stronie internetowej w sekcji „Opłaty”. Opłata za wymianę waluty pobierana jest dodatkowo, niezależnie od opłaty za transakcję. Pobierając opłaty w EUR nie zastosujemy opłaty za wymianę waluty, ale przeliczymy kwotę w EUR na walutę konta NETELLER po odpowiednim Kursie wymiany NETELLER.

9.4 Więcej szczegółów na temat stosowanej opłaty za wymianę waluty, Kursu wymiany Karty oraz marży na ostatnich dostępnych referencyjnych kursach wymiany walut wydanych przez Europejski Bank Centralny (EBC) można znaleźć na naszej stronie internetowej w sekcji „Opłaty” Użytkownik ostanie powiadomiony za pomocą automatycznych powiadomień elektronicznych (takich jak e-mail lub powiadomienia push za pośrednictwem aplikacji NETELLER) o szczegółach transakcji za każdym razem, gdy użyje swojej Karty do dokonania płatności. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania takich powiadomień.

10. OBCIĄŻENIA ZWROTNE, UJEMNE SALDA I ZWROTY

10.1 Jeśli członek wybierze opcję zasilenia za pomocą metody płatności, która może podlegać prawu do ubiegania się o zwrot środków ("Obciążenie zwrotne"), tj. (między innymi) karta kredytowa lub debetowa bądź polecenie zapłaty, członek oświadcza, że nie będzie korzystał z obciążenia zwrotnego w innych sytuacjach niż nieautoryzowane użycie metody płatności lub naruszenie przez nas niniejszych Warunków korzystania, które mogłoby poskutkować prawem członka do zwrotu kwoty zasilenia. W innych przypadkach członek nie może dokonywać obciążenia zwrotnego w odniesieniu do każdej transakcji zasilenia z powodów, za które nie ponosimy odpowiedzialności, tj. spory z partnerami handlowymi dotyczące niedostarczonych produktów lub usług lub niewystarczające saldo na rachunku metody płatności. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia członka opłatami i wydatkami poniesionymi w powiązaniu z takim obciążeniem zwrotnym oraz jakimkolwiek działaniem podjętym w celu jego zakwestionowania. Możemy również naliczyć opłatę za Obciążenie zwrotne zgodnie z informacją zawartą w sekcji „Opłaty” na naszej stronie internetowej.

10.2 Bez ograniczania naszych praw lub środków zaradczych, jeśli członek dokona obciążenia zwrotnego, anuluje, odwróci lub wycofa autoryzację płatności w takich okolicznościach, członek ponosi odpowiedzialność za zwrócenie płatności do nas. Możemy, według naszego uznania, odzyskać kwotę poprzez obciążenie salda rachunku członka, ponowne zasilenie kwotą jego karty kredytowej lub rachunku bankowego lub pobranie tej kwoty od członka w inny sposób.

10.3 Jeśli na rachunku członka powstanie ujemne saldo (np. z powodu obciążenia zwrotnego, odwrócenia zasilenia lub transakcja zostanie przetworzona na wyższą kwotę niż kwota środków dostępnych na jego rachunku) lub jeśli członek dopuści do powstania ujemnego salda z jakiegokolwiek innego powodu, członek będzie musiał spłacić takie ujemne saldo poprzez zasilenie rachunku środkami wystarczającymi na pokrycie ujemnego salda. Niewywiązanie się z tego zobowiązania stanowi naruszenie niniejszych Warunków korzystania. Członek akceptuje, że musi niezwłocznie zapłacić zaległą kwotę na nasze żądanie. Zastrzegamy sobie prawo do automatycznego potrącenia zaległej kwoty z kolejnych zasileń rachunku realizowanych przez członka. Przysługuje nam prawo do obciążenia członka wszelkimi rozsądnymi wydatkami poniesionymi przez nas w sytuacji, gdy na jego rachunku powstanie ujemne saldo.

10.4 Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym czasie do przesyłania przypomnień lub podejmowania działań windykacyjnych, w tym, lecz nie wyłącznie, do upoważnienia firmy windykacyjnej lub prawników do dochodzenia roszczenia w sądzie. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia członka wydatkami poniesionymi w uzasadnionym zakresie w związku z windykacją lub egzekucją długów. Niniejsze postanowienie obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej umowy między nami a członkiem.

10.5 Jeśli członek otrzyma zwrot za zakupy za pomocą karty, zwrot zostanie wypłacony na jego rachunek. Z powodów prawnych członkowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu w gotówce za transakcje zrealizowane za pomocą karty. Przetwarzanie zwrotów może zająć maksymalnie 30 dni.

10.6 Po dokonaniu przez członka zakupu za pomocą usługi NETELLER nie możemy wstrzymać transakcji. Jednakże, w sytuacji, gdy członek użył karty do zakupu produktów lub usług, może on złożyć na ręce partnera handlowego reklamację, jeśli produkty lub usługi nie są w zadowalającym stanie, nie zostały dostarczone lub zostały dostarczone tylko w części lub nie są zgodne z opisem dostawcy. Członek musi nas powiadomić o jakimkolwiek sporze w ciągu 60 dni roboczych od daty zakupu i obciążenie zwrotne zostanie zastosowane wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie ono skutecznie zabezpieczone przez partnera handlowego za pośrednictwem Mastercard. Mastercard podejmuje decyzję o przyznaniu obciążenia zwrotnego. Jeśli członek nieprawidłowo wypełni wniosek o obciążenie zwrotne, przysługuje nam prawo do obciążenia członka wszelkimi opłatami poniesionymi przez nas na drodze dochodzenia zwrotu i mamy prawo do obciążenia rachunku członka kwotą takich opłat.

11. NAGRODY LUB PROGRAMY PROMOCYJNE

Od czasu do czasu możemy oferować udział w programach lojalnościowych lub innych programach promocyjnych. Takie programy podlegają zasadom programu. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub modyfikowania warunków określających przyznanie takich nagród lub udział w programach promocyjnych według naszego uznania.

12. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE RACHUNKU

12.1 Członek zobowiązuje się korzystać ze swojego rachunku zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania oraz ze wszelkimi innymi instrukcjami dotyczącymi korzystania z usługi NETELLER. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru poprzedniego zdania członek przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że niedozwolone jest:

12.1.1 korzystanie z NETELLER w celu uzyskania dostępu do gotówki (lub pomaganie innym w takim działaniu);

12.1.2 korzystanie z NETELLER w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem, statutami lub przepisami obowiązującymi członka, w tym między innymi z przepisami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy, nadużyć finansowych, działalności kryminalnej, usług finansowych lub ochrony konsumenta;

12.1.3 wysyłanie niechcianych wiadomości lub stosowanie innych podobnych metod wysyłania wiadomości masowych (spam);

12.1.4 korzystanie z usługi NETELLER w celu realizacji jakichkolwiek zakazanych transakcji określonych w części 14;

12.1.5 molestowanie lub obsceniczne, niegrzeczne lub obraźliwe zachowanie w stosunku do nas lub naszych przedstawicieli; oraz

12.1.6 manipulowanie, włamywanie się, modyfikowanie, niszczenie, zakłócanie lub ingerowanie w inny sposób w bezpieczeństwo lub funkcjonalność usług NETELLER lub próba wykonania jednego z wyżej wymienionych działań.

13. DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO RACHUNKU I KARTY

13.1 Członek ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojej karty; karta jest wydawana na wyłączność członka i nie może on jej udostępniać innym osobom. Członek musi podjąć wszystkie rozsądne środki ostrożności, aby dane dostępu do jego rachunku były poufne i przechowywane w bezpieczny sposób. Obejmuje to ciągłe dbanie o zabezpieczenie danych dostępu do rachunku, a także o zabezpieczenie komputera, za pomocą którego członek korzysta z internetu. Członek musi zmieniać regularnie hasło oraz korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego, oprogramowania chroniącego przed programami szpiegującymi oraz zapory sieciowej w celu ograniczenia ryzyka naruszenia zabezpieczeń. Chociaż członek nie może, zasadniczo, udostępniać swoich danych innym osobom, może je udostępnić zewnętrznemu dostawcy usług, jeśli jest to konieczne, aby umożliwić mu dostęp do danych konta lub realizację płatności z konta za jego pozwoleniem.

13.2 Członek otrzyma PIN do karty fizycznej i musi go przechowywać w bezpiecznym miejscu. To oznacza, że po otrzymaniu kodu PIN członek musi go zapamiętać i zniszczyć list zawierający PIN. Członek musi zachować PIN w tajemnicy. Członek nie może udostępniać kodu PIN innym osobom, w tym znajomym rodzinie lub partnerom handlowym. Członek nie może nigdzie zapisywać swojego kodu PIN. Członek nie może wpisywać kodu PIN, jeśli w pobliżu znajduje się inna osoba, która może to zobaczyć. Członek musi postępować zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, o których regularnie go informujemy.

13.3 Jeśli członek podejrzewa, że inna osoba weszła w posiadanie danych dostępu do jego rachunku lub dane dostępu do rachunku bądź karta zostały zgubione, skradzione, bezprawnie przywłaszczone, wykorzystane bez autoryzacji lub w inny sposób zagrożone, członek powinien zmienić hasło. Członek musi się skontaktować z działem obsługi klienta bez zbędnej zwłoki natychmiast po ustaleniu, że jego karta lub dane dostępu do rachunku zostały utracone, skradzione, bezprawnie przywłaszczone lub użyte w nieautoryzowany sposób. Zwłoka w powiadomieniu nas o zajściu może mieć nie tylko wpływ na bezpieczeństwo rachunku, ale może również poskutkować pociągnięciem członka do odpowiedzialności za straty wynikłe z sytuacji, gdy niepowiadomienie nas było celowe lub stanowiło nosi znamiona rażącego zaniedbania. Jeśli członek podejrzewa, że do jego rachunku uzyskała dostęp inna osoba, powinien zgłosić ten incydent na policję. Jeśli członek zapomni swój PIN, może go odnaleźć w swoim rachunku. Ważne jest, aby członek przechowywał dane dostępu do rachunku w bezpiecznym miejscu, gdyż zawiera on informacje o kodach PIN jego kart wirtualnych i fizycznych.

13.4 Możemy zawiesić kartę i / lub rachunek członka lub w inny sposób ograniczyć funkcjonalność rachunku w sytuacji, gdy istnieją rozsądne obawy o bezpieczeństwo karty lub rachunku lub jednej z funkcji bezpieczeństwa lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że doszło do nieautoryzowanego lub nieuczciwego użycia jego karty lub rachunku lub że zostało naruszone którekolwiek z zabezpieczeń. Ponadto, możemy zawiesić kartę i/lub rachunek członka lub w inny sposób ograniczyć jego funkcjonalność w sytuacji, gdy będziemy podejrzewali, że inny rachunek NETELLER lub rachunek Skrill członka udostępniony mu przez nas lub przez jedną ze spółek należących do naszej grupy, został wykorzystany w celu nieuczciwych działań, prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu lub na potrzeby innej działalności przestępczej. Powiadomimy członka o zawieszeniu lub ograniczeniu oraz o powodach takiego zawieszenia lub ograniczenia z wyprzedzeniem lub, w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie tego zrobić, niezwłocznie po zastosowaniu zawieszenia lub ograniczenia, jeśli powiadomienie nie będzie niezgodne z prawem lub nie narazi naszych rozsądnych interesów w zakresie bezpieczeństwa. Zawieszenie i/lub ograniczenie zostanie cofnięte najszybciej jak to możliwe po zniknięciu powodów zawieszenia i/lub ograniczenia.

13.5 Jeśli jesteśmy przekonani, że karta lub rachunek członka mogą być przedmiotem nadużycia finansowego lub ich bezpieczeństwo jest zagrożone, użyjemy najszybszego i najbardziej bezpiecznego sposobu, aby powiadomić o tym członka za pomocą danych kontaktowych udostępnionych przez niego oraz poinformować go, co może zrobić, aby pomóc w usunięciu zagrożenia.

14. ZAKAZANE TRANSAKCJE

14.1. Surowo zabrania się wysyłania lub odbierania płatności z tytułu sprzedaży lub dostawy niżej wymienionych produktów lub usług: wyroby tytoniowe, leki na receptę, narkotyki, akcesoria związane z narkotykami, broń (w tym między innymi noże, broń bojowa, ręczna broń palna lub amunicja), dekodery telewizji satelitarnej i kablowej, pornografia, materiały dla dorosłych, materiały zachęcające do przemocy, nienawiści, rasizmu, materiały obsceniczne, dowody osobiste i licencje rządowe, w tym ich repliki i gadżety oraz wszelkie produkty podrabiane, nielicencjonowane lub nielegalne loterie lub usługi hazardowe (w tym między innymi korzystanie lub udział w nielegalnych usługach hazardowych), niezarejestrowane usługi charytatywne, przedmioty, które mogą zachęcać do lub ułatwiać wykonywanie nielegalnych działań, przedpłacone karty debetowe lub inne karty służące przechowywaniu pieniędzy, które nie są powiązane z określonym partnerem handlowym i nie są ograniczone do zakupów określonych produktów lub usług, produkty lub usługi służące przetwarzaniu lub agregacji płatności przez strony trzecie, marketing wielopoziomowy, piramida finansowa lub schematy Ponziego, programy typu matrix, lub inne programy błyskawicznego bogacenia się lub schematy wysokiego zwrotu z inwestycji, produkty lub usługi, które naruszają prawa własności intelektualnej stron trzecich, niekodowane lub nieprawidłowo kodowane gry hazardowe, umowy timeshare lub płatności z tytułu rezerwacji nieruchomości (powstałej i jeszcze nie powstałej). Zastrzegamy sobie prawo do dodawania według własnego uznania nowych kategorii transakcji niedozwolonych poprzez zamieszczanie ich w niniejszych Warunkach korzystania lub zasadach dozwolonego użytku publikowanych w witrynie internetowej.

14.2. Surowo zabrania się realizacji płatności lub odbierania płatności od osób lub podmiotów oferujących nielegalne usługi hazardowe, w tym między innymi nielegalne zakłady sportowe, gry w kasynie lub grę w pokera. Możemy zawiesić lub zamknąć rachunek członka w dowolnym czasie lub odmówić realizacji transakcji bądź cofnąć transakcję, jeśli jesteśmy przekonani, że członek wykorzystuje lub wykorzystywał rachunek w pośredni lub bezpośredni sposób w powiązaniu z nielegalnymi transakcjami hazardowymi. Ta lista nie jest kompletna i członek ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że nie korzysta z naszych usług na potrzeby transakcji, które mogą być uważane za niezgodne z prawem zgodnie z jego jurysdykcją.

14.3 Członek nie może korzystać z naszych usług, jeśli mieszka w jednym z określonych krajów. Te kraje są wymienione na naszej stronie internetowej i lista jest okresowo aktualizowana. Lista nie jest kompletna i możemy według własnego uznania podejmować decyzje o wstrzymaniu lub ograniczeniu naszych usług w innych krajach w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia rachunku członka w dowolnym czasie w sytuacji, gdy istnieją rozsądne podstawy, aby to zrobić lub gdy wymaga tego od nas prawo lub zalecenia wydane przez odpowiedni organ rządowy lub inny uznany organ walczący z przestępstwami finansowymi.

14.4. Surowo zabrania się korzystania z rachunku w celach niezgodnych z prawem, tj. nadużycia finansowe czy pranie brudnych pieniędzy. Wszelkie podejrzane działania będą sprawdzane i zgłaszane odpowiednim organom ścigania. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia członka według własnego uznania opłatą administracyjną zgodnie z informacją w zakładce „Opłaty” na naszej stronie internetowej za każde dochodzenie dotyczące podejrzanego działania. Członek nie może korzystać z konta z zamiarem niewłaściwego wykorzystania lub obejścia ograniczeń dotyczących korzystania, nałożonych przez partnera handlowego lub przez stronę trzecią świadczącą usługi.

14.5 Członek może jedynie akceptować płatności w określonych kategoriach biznesu po ich zatwierdzeniu przez nas według naszego własnego uznania. Są to między innymi następujące kategorie: wypłata pieniędzy, przelewy pieniężne, w tym między innymi kantory wymiany walut, wymiana pieniędzy i zakup pieniędzy na podróż; zbiórka datków lub płatności na rzecz organizacji charytatywnych lub niezyskowych; działalność w obszarze zasobów naturalnych, tj. biżuteria, metale czy kamienie szlachetne; odtwarzanie strumieniowe; sprzedaż lub dostawa napojów alkoholowych; sprzedaż lub dostawa suplementów dietetycznych oraz alternatywnych produktów zdrowotnych; wszelkie inne kate

History

Warunki Korzystania z rachunku NETELLER 07. grudzień 2022

Zaufaj NETELLER podczas płatności online. Dołącz już teraz