NETELLER Międzynarodowy Przelew Pieniężny Kody Promocyjne Zasady i Warunki

Obowiązuje 12-10-23

Pobierz PDF  

PRZED PRZYSTĄPIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI I WARUNKAMI. UZNAJE SIĘ, ŻE UŻYTKOWNIK ZAAKCEPTOWAŁ NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI I ZGADZA SIĘ ICH PRZESTRZEGAĆ PODCZAS UDZIAŁU W PROMOCJI. NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI ZAWIERAJĄ MIĘDZY INNYMI OGRANICZENIA PRAW UCZESTNIKA ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH MU ŚRODKÓW PRAWNYCH.

1. Promocja

1.1 NETELLER przyznaje istniejącym posiadaczom konta NETELLER korzystającym z usługi Międzynarodowych Przelewów Pieniężnych NETELLER („NETELLER Międzynarodowy Przelew Pieniężny”) jednorazowy Promocyjny Kod Zniżkowy (o którym mowa w poniższej tabeli), który można wykorzystać do transakcji transgranicznej określonej w poniższej tabeli w Okresie Promocji. Uczestnicy muszą dodać odpowiedni Promocyjny Kod Zniżkowy podczas autoryzacji przelewu za pomocą usługi Międzynarodowego Przelewu Pieniężnego NETELLER (na przykład: jeśli chcesz przelać kwotę 500,- GBP, obciążymy Cię tylko 480,- GBP)".

Wyślij od          Kwota              Promocyjny Kod Zniżkowy          Okres ważności       Min. kwota przelewu       Klienci

Nigeria                  2 USD                            GET2        obecnie niedostępne  50 USD                         Istniejące

1.2 Promocja trwa od 15 kwietnia 2022 r. od godziny 11:00 GMT do 29 kwietnia 2022 r. do godziny 23:59 GMT („Okres Promocji”).

2. Kryteria kwalifikacji

Aby wziąć udział w promocji, użytkownik:

a) musi posiadać zarejestrowane konto NETELLER zgodnie z odpowiednimi Warunkami Korzystania z NETELLER („Konto”);

b) musi zaakceptować i zgodzić się na warunki Międzynarodowy Przelew Pieniężny NETELLER i jest nowo zarejestrowanym lub istniejącym użytkownikiem usługi Międzynarodowy Przelew Pieniężny NETELLER;

c) musi mieć wcześniej przeprowadzoną co najmniej jedną udaną transakcję SMT;

d) nie korzysta z Konta w celach komercyjnych;

e) nie może być pracownikiem lub najbliższym członkiem rodziny pracownika Skrill, NETELLER lub innych firm należących do Grupy Paysafe. Dla uniknięcia wątpliwości „członek najbliższej rodziny” oznacza każdą osobę pozostającą z pracownikiem w którymkolwiek z poniższych związków: a/ współmałżonek i jego rodzice; b/ synowie i córki oraz ich współmałżonkowie; c/ rodzice oraz ich współmałżonkowie; d/ bracia i siostry oraz ich współmałżonkowie; e/ dziadkowie i wnuki oraz ich współmałżonkowie; f/ partnerzy domowi i ich rodzice, w tym partnerzy domowi osób wymienionych w punktach od a/ do g/ niniejszej definicji; oraz g/ wszelkie osoby spokrewnione lub spowinowacone, których bliski związek z pracownikiem jest równoważny ze związkiem rodzinnym;

f) nie jest operatorem lub najbliższym członkiem rodziny operatora usług dla żadnej firmy należącej do Paysafe Group;

g) musi mieć ukończone 18 lat;

h) nie może mieszkać lub przebywać w kraju, w którym produkty i/lub działania Skrill i NETELLER, w zależności od przypadku, nie mogą oferować Kont.

Powyższe warunki są określane łącznie jako „Kryteria Kwalifikacji". Jeśli uczestnik spełnia Kryteria Kwalifikacji, jest Kwalifikującym się Uczestnikiem dla celów niniejszej Promocji. NETELLER zastrzega sobie prawo do wymagania od Uczestników dostarczenia dowodów potwierdzających spełnienie któregokolwiek lub wszystkich Kryteriów Kwalifikacji i może według własnego wyłącznego uznania zdyskwalifikować każdego Uczestnika, jeśli takie dowody nie zostaną dostarczone w rozsądnym czasie wyznaczonym przez NETELLER lub jeśli NETELLER (działając racjonalnie) nie jest przekonany, że Kryteria Kwalifikacji zostały spełnione.

3. Kwalifikujące się Transakcje

3.1 Kwalifikujące się Transakcje (zwane dalej "Kwalifikującymi się Transakcjami") to udane transakcje autoryzowane przy użyciu usługi Międzynarodowy Przelew Pieniężny NETELLER (zgodnie z Warunkami korzystania z usługi Międzynarodowy Przelew Pieniężny NETELLER ) z obsługiwanej karty lub konta bankowego na konto bankowe lub mobilne odbiorcy Odbiorcy mogą nie być posiadaczami konta NETELLER w momencie autoryzacji Kwalifikującej się Transakcji.

3.2 Następujące transakcje nie są traktowane jako Kwalifikujące się Transakcje:

a) Standardowe transakcje między osobami za pośrednictwem portfela NETELLER;

b) Transakcje między powiązanymi kontami, w tym transakcje między co najmniej dwoma powiązanymi kontami NETELLER (niezależnie od statusu VIP konta lub kont); transakcje między co najmniej dwoma powiązanymi kontami NETELLER (niezależnie od statusu VIP konta lub kont);

c) Przelewy z własnego Konta NETELLER na własne Konto Skrill i odwrotnie.

3.3 NETELLER, według własnego, ale uzasadnionego uznania, zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia każdej transakcji, udającej Kwalifikującą się Transakcję, która zostanie uznana za podejrzaną o nadużycie niniejszej promocji, w tym między innymi transakcji, które nie mają celu komercyjnego, wielokrotnych transakcji, które są dokonywane w celu sztucznego zwiększenia liczby Kwalifikujących się Transakcji lub transakcji, które nie przynoszą osobistej korzyści posiadaczowi konta.

4. Jak to działa

Przelewaj pieniądze z krajów uczestniczących w korytarzach odbiorczych ze swojego konta bankowego lub obsługiwanej karty na konto bankowe odbiorcy za pomocą usługi Międzynarodowego Przelewu Pieniężnego NETELLER i otrzymaj zniżkę od wartości przelewu, którą można wykorzystać na transakcję Międzynarodowego Przelewu Pieniężnego NETELLER po zastosowaniu kodu promocyjnego.

Jeden kod promocyjny na klienta, tzn. kod promocyjny może być użyty tylko raz.

5. Prywatność i dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika podlega Polityce prywatności NETELLER, która ma zastosowanie do użytkownika niezależnie od tego, czy posiada on konto NETELLER. Jeśli jesteś zwycięzcą nagrody, mogą być wymagane dodatkowe informacje w celu weryfikacji zgodności z niniejszymi Zasadami i Warunkami Promocji.

6. Środki prawne

6.1 Jeśli użytkownik jest rezydentem poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niniejsza Promocja jest oferowana przez Paysafe Financial Services Limited ("PFSL"), spółkę należycie zarejestrowaną zgodnie z prawem Anglii i Walii pod numerem 04478861, z siedzibą pod adresem 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, Wielka Brytania. PFSL Limited jest autoryzowana przez brytyjski urząd Financial Conduct Authority ("FCA") zgodnie z przepisami dotyczącymi pieniądza elektronicznego z 2011 r. w zakresie emisji pieniądza elektronicznego; lub Jeśli jesteś rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niniejsza Promocja jest oferowana przez Paysafe Payment Solutions Limited ("PPSL"), spółkę należycie zarejestrowaną zgodnie z prawem Irlandii, pod numerem 626665, z siedzibą pod adresem 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland, D02 R296. PPSL jest autoryzowany przez Centralny Bank Irlandii ("CBI") jako instytucja pieniądza elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniem Wspólnot Europejskich (Pieniądz elektroniczny) z 2011 roku.

6.2 Na potrzeby niniejszych Zasad i Warunków Promocji, zarówno PFSL, jak i PPSL określane są jako "NETELLER", "my" lub "nas".

6.3 Uznaje się, że uczestnicy zaakceptowali i zgodzili się na przestrzeganie niniejszych Zasad i Warunków Promocji podczas korzystania z Międzynarodowego Przelewu Pieniężnego NETELLER. NETELLER zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia lub odmowy przyznania nagrody każdemu, kto narusza niniejsze Zasady i Warunki Promocji.

6.4 NETELLER zastrzega sobie prawo do unieważnienia, anulowania, zawieszenia lub zmiany promocji, jeśli okaże się to konieczne.

6.5 W zakresie dozwolonym przez prawo NETELLER, jego przedstawiciele lub dystrybutorzy w żadnym wypadku nie będą odpowiedzialni ani zobowiązani do zrekompensowania zwycięzcy lub przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, obrażenia ciała lub śmierć w wyniku odebrania nagrody, chyba że jest to spowodowane zaniedbaniem NETELLER, jego przedstawicieli lub dystrybutorów lub ich pracowników. Nie ma to wpływu na ustawowe prawa użytkownika.

6.6 NETELLER zastrzega sobie prawo do usunięcia użytkownika z niniejszej promocji, jeśli mamy powody sądzić, że użytkownik naruszył lub próbował naruszyć niniejsze Zasady i Warunki Promocji lub próbował obejść jakiekolwiek procedury bezpieczeństwa lub operacyjne.

6.7 NETELLER nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie zostały pomyślnie ukończone z powodu usterki technicznej, awarii technicznej, awarii sprzętu komputerowego lub oprogramowania, awarii satelity, sieci lub serwera dowolnego rodzaju.

6.8 Wszystkie decyzje NETELLER są ostateczne i wiążące.

6.9 NETELLER nie ponosi odpowiedzialności za:

(1) wszelkie nieprawidłowe lub niedokładne informacje, spowodowane przez uczestników, błędy w druku lub przez jakikolwiek sprzęt lub oprogramowanie związane lub wykorzystywane w tej promocji; (2) usterki techniczne każdego rodzaju, w tym między innymi nieprawidłowe działanie, zakłócenia, przerwy w łączności na liniach telefonicznych lub usterki sprzętu bądź oprogramowania; (3) nieuprawnioną ingerencję człowieka w jakąkolwiek część procesu zgłoszenia lub niniejszej promocji; (4) błędy techniczne lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas administracji promocją lub przetwarzania szans; lub (5) obrażenia lub szkody na osobach lub mieniu, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, udziałem w promocji lub otrzymaniem bądź niewłaściwym wykorzystaniem nagrody.

6.10 W przypadku osób zamieszkałych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i egzekwowalności niniejszych Zasad i Warunków Promocji lub praw i obowiązków uczestnika i NETELLER, stosownie do przypadku, w związku z niniejszą promocją będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii, bez wpływu na wybór prawa lub normy kolizyjne (Anglii lub innej jurysdykcji), które powodowałyby zastosowanie prawa jakiejkolwiek jurysdykcji innej niż Anglia; lub Jeśli jesteś rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wszystkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i egzekwowalności niniejszych Zasad i Warunków Promocji lub praw i obowiązków uczestnika i NETELLER, w zależności od przypadku, w związku z niniejszą Promocją będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Irlandii, bez wpływu na wybór prawa lub normy kolizyjne (czy to Irlandii, czy jakiejkolwiek innej jurysdykcji), które spowodowałyby zastosowanie prawa jakiejkolwiek jurysdykcji innej niż Irlandia..

6.11. Jeśli wystąpi jakakolwiek rozbieżność pomiędzy wersją przetłumaczoną a oryginalną angielską wersją niniejszych Zasad i Warunków Promocji, wersją rozstrzygającą będzie wersja angielska.

7. Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących oferty promocyjnej lub naszych usług, można się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość do działu obsługi klienta za pośrednictwem opcji “Wsparcie e-mail” na naszej stronie internetowej lub pod numerem telefonu +44 203 308 2520.

Obowiązuje 15-04-22

Pobierz PDF  

READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE PARTICIPATING. YOU WILL BE DEEMED TO HAVE ACCEPTED THESE TERMS AND CONDITIONS AND AGREED TO BE BOUND BY THEM WHEN PARTICIPATING IN THIS PROMOTION. AMONG OTHER THINGS, THESE TERMS AND CONDITIONS INCLUDE LIMITATIONS OF YOUR RIGHTS AND REMEDIES.

1. The Promotion

1.1 NETELLER is giving existing NETELLER Account holders using the NETELLER International Money Transfer Service (“NETELLER International Money Transfer”) a one-off Promo Credit Code (as referred to in the table below) that can be used for a cross-border transaction as specified in the table below during the Promotion Period. Participants have to add the relevant Promo Credit Code when they authorise a transfer using the NETELLER International Money Transfer Service (for example: if you want to transfer an amount of GBP 500.-, we will only charge you with GBP 480.-)”.

Send fromAmountPromo credit codeDateMin. transfer amountCustomers
Nigeria2 USDGET215 April - 29 April50 USDExisting

 

1.2 The Promotion runs from 15th April 2022 11:00 GMT up until 29th April 2022 23:59 GMT (the “Promotion Period”).

2. Eligibility Criteria

In order to participate in this promotion, you must:

a) Have a registered account with NETELLER in accordance with the relevant NETELLER Terms Of Use (“Account”);

b) Have accepted and agreed to the NETELLER International Money Transfer Terms and Conditions and be a newly registered or existing user of NETELLER International Money Transfer;

c) Have previously completed at least one successful SMT transaction;

d) not use your Account for commercial purposes;

e) not be an employee or an immediate family member of any of the Skrill, NETELLER or Paysafe group companies. For avoidance of doubt “immediately family member” shall mean any individual with any of the following relationships to the employee: a/ spouse, and parents thereof; b/ sons and daughters, and spouses thereof; c/ parents, and spouses thereof; d/ brothers and sisters, and spouses thereof; e/ grandparents and grandchildren, and spouses thereof; f/ domestic partner and parents thereof, including domestic partners of any individual in a/ through g/ of this definition; and g/ any individual related by blood or affinity whose close association with the employee is the equivalent of a family relationship;

f) not be a service provider or an immediate family member of a service provider to any of the Paysafe group companies;

g) be at least 18 years of age;

h) not reside or be located in any country that Skrill’s and NETELLER’s products and/or operations, as the case may be, are prohibited from offering Accounts.

The above are collectively referred to as the “Eligibility Criteria”. If you satisfy the Eligibility Criteria you are a qualifying Participant for the purposes of this Promotion. NETELLER reserves the right to require Participants to provide evidence demonstrating that they meet any or all of the Eligibility Criteria and may at its discretion disqualify any Participant if such evidence is not provided within a reasonable time stipulated by NETELLER or if NETELLER (acting reasonably) is not satisfied that the Eligibility Criteria are met.

3. Eligible Transactions

3.1 Eligible transactions (referred to herein as “Eligible Transactions”) are successful transactions authorized using NETELLER International Money Transfer (subject to the NETELLER International Money Transfer Terms Of Use) from a supported card or bank account to a recipient’s bank account or mobile Recipients may not be NETELLER Account Holders at the time of authorizing the Eligible Transaction.

3.2 The following transactions shall not be considered Eligible Transactions:

a) Standard person to person transactions through the NETELLER wallet;

b) Transactions between linked accounts, including transactions between two or more linked NETELLER accounts (regardless of any VIP status of any of the account or accounts); transactions between two or more linked NETELLER accounts (regardless of any VIP status of any of the account or accounts);

c) Transfers from your NETELLER Account to your NETELLER Account and vice versa.

3.3 NETELLER, in their sole but reasonable discretion, reserve the right to disregard any transaction, pretending to be Eligible Transaction, that is deemed suspicious of an abuse of this promotion, including but not limited to, transactions that have no commercial purpose, multiple transactions that are made to artificially increase the volume of Eligible Transactions or transactions that are not for the personal benefit of the Account Holder.

4. How it works

Transfer money from the participating countries to the receive corridors from your bank account or supported card to a recipient’s bank account with NETELLER International Money Transfer service and receive a discount off the value of your transfer which can be used for your NETELLER International Money Transfer transaction when you apply the promo code.

One promo code per customer, i.e. a promo code can be used only once.

5. Privacy and Personal Data

The processing of your personal data is governed by NETELLER Privacy Policy that shall apply to you regardless of whether you have a NETELLER account or not. If you are a prize winner, additional information may be required to verify compliance with these promotion terms and conditions.

6. Legal Resourse

6.1 If you are resident outside of the European Economic Area, this Promotion is brought to you by Pasyafe Financial Services Limited (“PFSL”), a company duly registered under the laws of England and Wales under company number 04478861, with its registered office at 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, United Kingdom. PFSL Limited is authorised by the UK Financial Conduct Authority (“FCA”) under the Electronic Money Regulations 2011 for the issuing of electronic money; or If you are resident in the European Economic Area, this Promotion is brought to you by Paysafe Payment Solutions Limited (“PPSL”), a company duly registered under the laws of Ireland, under company number 626665, with its registered office at 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland, D02 R296. PPSL is authorised by the Central Bank of Ireland (“CBI”) as an electronic money institution under the European Communities (Electronic Money) Regulations 2011.

6.2 For the purposes of these Promotion Terms and Conditions, PFSL and PPSL are both referred to as “NETELLER”, “we” or “us”.

6.3 Participants are deemed to have accepted and agreed to be bound by these Terms and Conditions when using NETELLER International Money Transfer during the Promotion NETELLER reserves the right to refuse entry or refuse to award the prize to anyone in breach of these terms and conditions.

6.4 NETELLER reserves the right to hold void, cancel, suspend, or amend the promotion where it becomes necessary to do so.

6.5 Insofar as is permitted by law, NETELLER, its agents or distributors will not in any circumstances be responsible or liable to compensate the winner or accept any liability for any loss, damage, personal injury or death occurring as a result of taking up the prize except where it is caused by the negligence of NETELLER, its agents or distributors or that of their employees. Your statutory rights are not affected.

6.6 NETELLER reserves the right to remove you from this Promotion where we have reason to believe that you have breached or tried to breach these Promotion Terms and Conditions or attempted to circumvent any security or operational procedures.

6.7 NETELLER accepts no responsibility for entries not successfully completed due to a technical fault, technical malfunction, computer hardware or software failure, satellite, network or server failure of any kind.

6.8 All decisions by NETELLER are final and binding.

6.9 NETELLER is not responsible for:

(1) any incorrect or inaccurate information, whether caused by participants, printing errors or by any of the equipment or programming associated with or utilised in this promotion; (2) technical failures of any kind, including, but not limited to malfunctions, interruptions, or disconnections in phone lines or network hardware or software; (3) unauthorised human intervention in any part of the entry process or this promotion; (4) technical or human error which may occur in the administration of this promotion or the processing of entries; or (5) any injury or damage to persons or property which may be caused, directly or indirectly, in whole or in part, from participation in this promotion or receipt or use or misuse of any prize.

6.10 If you are resident outside of the European Economic Area, all issues and questions concerning the construction, validity, interpretation and enforceability of the present Promotion Terms and Conditions, or the rights and obligations of the Participant and NETELLER, as applicable, in connection with this Promotion shall be governed by and construed in accordance with the laws of England, without giving effect to any choice of law or conflict of law rules (whether of England or any other jurisdiction), which would cause the application of the laws of any jurisdiction other than England; or If you are resident in the European Economic Area, all issues and questions concerning the construction, validity, interpretation and enforceability of the present Promotion Terms and Conditions, or the rights and obligations of the Participant and NETELLER, as applicable, in connection with this Promotion shall be governed by and construed in accordance with the laws of Ireland, without giving effect to any choice of law or conflict of law rules (whether of Ireland or any other jurisdiction), which would cause the application of the laws of any jurisdiction other than Ireland..

6.11 If there is any discrepancy between any translated version and the (original) English version of these promotion terms and conditions, the English version shall prevail.

7. Contact Us

If you have any questions about this promotional offer or our services in general, you can contact us at any time by sending a message to Customer Service via the “Email Support” facility on our Website or by calling +44 203 308 2520.