NETELLER VIP Zasady i warunki

Obowiązuje 01-02-21

Pobierz PDF  

1. Zarys Zasad i warunków NETELLER VIP

1.1 Niniejsze Zasady i warunki („Zasady i warunki VIP”) mają zastosowanie do programu NETELLER VIP („Program VIP”) w ramach uzupełnienia Warunków korzystania z konta NETELLER oraz Informacji o prywatności Paysafe. Określają one, w jaki sposób użytkownik kwalifikuje się do, zachowuje i/lub traci status NETELLER VIP (tak jak to zostało określone poniżej).

1.2 W razie niespójności między Warunkami korzystania z NETELLER a niniejszymi Zasadami i warunkami VIP, Zasady i warunki VIP, w zakresie w jakim istnieje niespójność, przeważają.

2. Uzyskanie statusu NETELLER VIP

2.1 Jeśli posiadasz ważne konto NETELLER i dokonasz transakcji spełniających kryteria na łączną sumę 15 000 $ (piętnaście tysięcy dolarów amerykańskich) lub wyższą, w kwartale (“Wymagania minimalne”), Twoje konto NETELLER zostanie automatycznie zakwalifikowane do statusu NETELLER VIP (“Status NETELLER VIP”) i zostaniesz użytkownikiem NETELLER VIP (“NETELLER VIP”).

2.2 Status NETELLER VIP zostanie przypisany do Twojego rachunku NETELLER następnego dnia od spełnienia Wymagań minimalnych i uzyskasz dostęp do korzyści opisanych w zakładce NETELLER VIP na stronie internetowej NETELLER (“Korzyści NETELLER VIP”). Korzyści NETELLER VIP mogą się różnić w zależności od poziomu NETELLER VIP użytkownika, tak jak to określono w sekcji 3 poniżej.

3. Poziom NETELLER VIP

3.1 Pod koniec każdego kwartału podliczymy łączną sumę transakcji spełniających kryteria wyboru na koncie NETELLER w danym kwartale i przyznamy jeden z niżej wymienionych poziomów VIP NETELLER (“Poziom VIP NETELLER”) dla konta NETELLER na następny kwartał:

a) 15 000 $ (piętnaście tysięcy dolarów) lub więcej - "Poziom Silver";

b) 45 000 $ (czterdzieści pięć tysięcy dolarów) lub więcej - "Poziom Gold";

c) 150 000 $ (sto pięćdziesiąt tysięcy dolarów) lub więcej - "Poziom Diamond";

d) 600 000 $ (sześćset tysięcy dolarów) lub więcej - "Poziom Exclusive".

3.2 Jeśli użytkownik osiągnie minimalną kwotę transakcji dla wyższego poziomu NETELLER VIP podczas danego kwartału, podwyższymy jego poziom VIP na pozostałą część kwartału. Wszelkie zmiany w poziomie NETELLER VIP użytkownika zostaną wprowadzone w pierwszym dniu każdego kwartału.

3.3 Zmienimy poziom statusu NETELLER VIP, jeśli i kiedy będzie to wymagane zgodnie z częścią 3 niniejszych Zasad i warunków. Obecny poziom NETELLER VIP użytkownika jest wyświetlony w sekcji „Przegląd rachunku” jego rachunku NETELLER.

4. Dodatkowe nagrody dla poziomów NETELLER VIP Diamond i Exclusive.

4.1 Jeśli użytkownik jest członkiem NETELLER VIP Diamond lub Exclusive, może od czasu do czasu uzyskać możliwość zdobycia dodatkowych nagród.

5. Standardy bezpieczeństwa NETELLER VIP

5.1 Użytkownik potwierdza i zobowiązuje się, że:

a) będzie postępował zgodnie z obowiązkami w zakresie bezpieczeństwa określonymi w Warunkach korzystania z konta NETELLER;

b) będzie przechowywał login i hasło do rachunku w bezpiecznym miejscu oraz (chyba że na to zezwolimy) nie udostępni tych informacji innym osobom ani nie będzie ich zapisywał.

(c) będzie zmieniał hasło do rachunku NETELLER regularnie oraz będzie używał różnych haseł do różnych witryn internetowych.

(d) jeśli użytkownik odzyska dane rachunku NETELLER drogą e-mailową, trwale usunie wiadomości e-mail zawierające te informacje.

(e) użytkownik skontaktuje się niezwłocznie z NETELLER, jeśli będzie przekonany, że do jego rachunku NETELLER uzyskała dostęp inna osoba.

(f) użytkownik będzie korzystał z dostępu do rachunku NETELLER wyłącznie z komputera osobistego lub urządzenia przenośnego oraz podejmie wszelkie rozsądne środki ostrożności za każdym razem, gdy będzie udostępniał online dane rachunku.

(g) użytkownik nie będzie odpowiadał na żadne wiadomości e-mail zawierające prośbę o udostępnienie uwierzytelniających danych zabezpieczeń.

(h) użytkownik będzie używał aktualnych programów antywirusowych i antyszpiegowskich wraz z zaporą sieciową na swoim komputerze i urządzeniu mobilnym.

(i) użytkownik będzie regularnie sprawdzał wyciągi z rachunku NETELLER i zgłaszał możliwie jak najszybciej wszelkie błędy lub nieautoryzowane transakcje NETELLER.

(j) użytkownik będzie pomagał w prowadzeniu śledztwa dotyczącego rzeczywistego lub nieautoryzowanego dostępu do swojego rachunku NETELLER.

Standardy opisane w rozdziale 5.1 (a) do (j) i jakiekolwiek inne procedury bezpieczeństwa opisane w NETELLER Warunki korzystania są łącznie określane jako „Standardy bezpieczeństwa NETELLER VIP”.

6. Utrata statusu VIP i rozwiązanie umowy

6.1 W sytuacji, gdy użytkownik nie spełni minimalnych wymagań w danym kwartale, straci on status członka NETELLER VIP oraz dostęp do korzyści dla członków NETELLER VIP.

6.2 Niezależnie od powyższego NETELLER zastrzega sobie prawo do odebrania użytkownikowi statusu VIP, podjęcia decyzji o odebraniu mu dostępu do korzyści dla członków NETELLER VIP, lub zawieszeniu bądź zamknięciu jego rachunku NETELLER w dowolnym czasie oraz według własnego uznania w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że:

(a) jakikolwiek nieautoryzowany dostęp do rachunku NETELLER użytkownika jest wynikiem postępowania niezgodnego ze Standardami bezpieczeństwa VIP lub wynikiem beztroskiego lub niewłaściwego używania, przechowywania lub ujawniania danych jego rachunku NETELLER; i/lub

(b) użytkownik naruszył lub próbował naruszyć niniejsze Zasady i warunki VIP lub Warunki korzystania z konta NETELLER; lub

(c) użytkownik próbował obejść lub w inny sposób naruszyć procedury bezpieczeństwa NETELLER lub procedury operacyjne lub próbował wykorzystać w niewłaściwy sposób oferty, w tym między innymi w następujących okolicznościach:

(i) Wszelkie transakcje dotyczące wysyłania lub otrzymywania pieniędzy do/lub od partnerów handlowych NETELLER nie powiązanych ze zgodnym z prawem działaniem uważanym za satysfakcjonujące według własnego uznania NETELLER lub partnera handlowego.

(ii) Wszelkie działania i/lub próby zarejestrowania i/lub zweryfikowania więcej niż jednego rachunku NETELLER pod własnym imieniem i nazwiskiem użytkownika lub imieniem i nazwiskiem osoby trzeciej ("Wiele rachunków")

(iii) Korzystanie z wielu rachunków w celu wykorzystania kampanii promocyjnych i bonusów oferowanych przez NETELLER lub partnera handlowego NETELLER.

6.3 Użytkownik nie może próbować otworzyć kolejnego konta NETELLER bez uprzedniej pisemnej zgody NETELLER.

7. Zmiany w Zasadach i warunkach NETELLER VIP

7.1 NETELLER zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad i warunków w dowolnym czasie, w tym do całkowitego zlikwidowania programu NETELLER VIP.

7.2 Zgodnie z częścią 7.3 użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach drogą e-mailową na główny adres e-mail podany przy rejestracji rachunku NETELLER. Proponowana zmiana wejdzie w życie 2 miesiące od momentu uznania powiadomienia za dostarczone (patrz Warunki korzystania z NETELLER), chyba że zostanie nam dostarczone pisemne powiadomienie o sprzeciwie wobec proponowanej zmiany. Powiadomienie o sprzeciwie będzie równoznaczne z zakończeniem udziału w programie NETELLER VIP i Zasady i warunki przestaną obowiązywać użytkownika.

7.3 Powiadomienie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem nie jest wymagane w sytuacji, gdy według naszego rozsądnego zdania ta zmiana nie ogranicza praw ani nie zwiększa obowiązków użytkownika. W takich przypadkach zmiana wchodzi w życie niezwłocznie bez uprzedniego powiadamiania.

8. Różne

8.1 Użytkownik potwierdza i akceptuje, że NETELLER może udostępniać jego dane osobowe partnerom handlowym NETELLER na potrzeby prowadzenia dochodzenia w przypadku podejrzanych transakcji.

8.2 Wszystkie decyzje NETELLER są ostateczne oraz wiążące i NETELLER nie prowadzi w tej sprawie żadnej korespondencji.

8.3 Niniejsze Zasady i warunki podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem Irlandii. W razie sporu wynikającego z lub powiązanego z niniejszymi Zasadami i warunkami, strony niniejszej umowy nieodwołalnie oddają się w ręce wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii bez uwzględniania norm kolizyjnych.

8.4 Jeśli którakolwiek część niniejszych Zasad i warunków VIP zostanie uznana przez kompetentną jurysdykcję za nieprawidłową, niezgodną z prawem lub niewykonalną, taka część zostanie usunięta z Zasad i warunków, które nadal będą obowiązywać w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo.

8.5 Niniejsze Zasady i warunki zostały napisane w języku angielskim i jeśli zostaną przetłumaczone na inne języki, zostanie to zrobione wyłącznie ze względu na wygodę, a wersja angielska ma wartość nadrzędną.

9. Definicje i interpretacja

9.1 Poniższe terminy podczas ich używania w Zasadach i warunkach VIP mają następujące znaczenie:

Transakcja spełniająca odpowiednie kryteria oznacza (i) transakcję przesłania pieniędzy do partnerów handlowych NETELLER oraz  (ii) transakcje obejmujące kryptowaluty (jak zdefiniowano w Warunkach korzystania NETELLER w zakresie kryptowalut). Poniższe transakcje nie kwalifikują się jako transakcje spełniające kryteria wyboru:

  • Transakcje zrealizowane za pomocą fizycznej lub wirtualnej karty przedpłaconej NETELLER Net+ Prepaid Mastercard zarówno online, jak i w fizycznym punkcie sprzedaży;
  • transakcje typu person to person, w tym przelewy między rachunkami własnymi użytkownika.

Partner handlowy NETELLER oznacza osobę korzystającą z usług przetwarzania płatności NETELLER na potrzeby komercyjne zgodnie z Zasadami i warunkami dla partnerów handlowych NETELLER.

Konto NETELLER oznacza elektroniczny rachunek pieniężny udostępniony użytkownikowi w zgodzie z Warunkami korzystania z rachunku NETELLER

"NETELLER" oznacza Paysafe Financial Services Limited, spółkę założoną zgodnie z prawem Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 4478861, upoważnioną przez urząd Financial Conduct Authority (FCA) zgodnie z Rozporządzeniem o pieniądzach elektronicznych WE z 2011 roku do emisji pieniędzy elektronicznych pod numerem rejestracyjnym FRN 900015.

Kwartał” oznacza każdy z trzymiesięcznych okresów w roku kalendarzowym: 1 stycznia - 31 marca 1 kwietnia - 30 czerwca 1 lipca - 30 września 1 października - 31 grudnia

Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, w której imieniu został otwarty i jest prowadzony rachunek NETELLER;