Όροι και προϋποθέσεις κωδικών προσφοράς της Υπηρεσίας διεθνούς μεταφοράς χρημάτων NETELLER

Σε ισχύ από 12-10-23

Λήψη PDF  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ. ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ.

1. Η προωθητική ενέργεια

1.1 Η NETELLER δίνει σε υπάρχοντες κατόχους λογαριασμού NETELLER που χρησιμοποιούν την Υπηρεσία Διεθνούς Μεταφοράς Χρημάτων NETELLER («Διεθνής Υπηρεσία Μεταφοράς Χρημάτων NETELLER») έναν εφάπαξ προωθητικό κωδικό πίστωσης (όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα), ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση διασυνοριακής συναλλαγής κατά το χρονικό διάστημα προώθησης, όπως διευκρινίζεται στον παρακάτω πίνακα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσθέσουν τον σχετικό προωθητικό κωδικό πίστωσης, όταν εγκρίνουν μια μεταφορά χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία Διεθνούς Μεταφοράς Χρημάτων NETELLER (για παράδειγμα: Εάν επιθυμείτε να μεταφέρετε ποσό ύψους 500 GBP, θα σας χρεώσουμε μόνο για 480 GBP.-)”.

Αποστολή από          Ποσό              Προωθητικός κωδικός πίστωσης          Περίοδος Ισχύος       Ελάχιστο ποσό μεταφοράς       Πελάτες

Νιγηρία                  2 USD                            GET2        προς το παρόν μη διαθέσιμο  50 USD                         Υπάρχοντες

1.2 Η προωθητική ενέργεια ξεκινά από τις 15 Απριλίου 2022 στις 11:00 GMT και λήγει στις 29 Απριλίου 2022 και ώρα 23:59 GMT (το «Χρονικό διάστημα προώθησης).

2. Κριτήρια επιλεξιμότητας

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην παρούσα προωθητική ενέργεια, πρέπει:

α) να έχετε καταχωρημένο λογαριασμό NETELLER σύμφωνα με τους σχετικούς Όρους χρήσης της NETELLER («Λογαριασμός»),

β) να έχετε αποδεχτεί και συμφωνήσει με τους όρους και προϋποθέσεις της Υπηρεσίας Διεθνούς Μεταφοράς Χρημάτων NETELLER και να έχετε εγγραφεί πρόσφατα στην εν λόγω υπηρεσία ή να είστε υπάρχων χρήστης της Υπηρεσίας Διεθνούς Μεταφοράς Χρημάτων NETELLER,

γ) να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον μία συναλλαγή με την Υπηρεσία Μεταφοράς Χρημάτων Skrill,

δ) να μην χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό του για εμπορικούς σκοπούς,

ε) να μην είστε εργαζόμενος ή μέλος της άμεσης οικογένειας εργαζόμενου σε οποιαδήποτε εταιρεία της Skrill, της NETELLER ή του Ομίλου Paysafe. Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, ως «μέλος της άμεσης οικογένειας» νοείται κάθε πρόσωπο με οποιαδήποτε από τις παρακάτω σχέσεις με τον/την εργαζόμενο/-η: α) σύζυγος, γονείς αυτού/αυτής, β) γιοι και κόρες καθώς και οι σύζυγοι αυτών, γ) γονείς και σύζυγοι αυτών, δ) αδελφοί και αδελφές και οι σύζυγοι αυτών, ε) παππούδες, γιαγιάδες και εγγόνια, καθώς και οι σύζυγοι αυτών, στ) σύντροφος και οι γονείς αυτού/αυτής, συμπεριλαμβανομένων συντρόφων κάθε προσώπου που έχει τη σχέση υπό τα σημεία α) έως στ) στον παρόντα ορισμό και ζ) κάθε πρόσωπο που συνδέεται εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον/την εργαζόμενο(-η), η οποία στενή σύνδεση ισοδυναμεί με οικογενειακή σχέση.

στ) να μην είστε πάροχος υπηρεσιών ή άμεσο μέλος της οικογένειας παρόχου υπηρεσιών σε οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου Paysafe,

ζ) να είστε τουλάχιστον 18 ετών,

η) να μην κατοικείτε ή να μην βρίσκεστε σε χώρα, στην οποία τα προϊόντα και/ή οι λειτουργίες της Skrill και της NETELLER, κατά περίπτωση, είναι απαγορευμένα και οι εταιρείες αυτές δεν μπορούν να προσφέρουν λογαριασμούς.

Τα προαναφερόμενα αναφέρονται συλλογικά ως «Κριτήρια επιλεξιμότητας». Εφόσον πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας, είστε επιλέξιμος συμμετέχων για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να προσκομίσουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούν οποιοδήποτε ή όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία δεν προσκομιστούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο καθορίζεται από τη NETELLER, ή αν η NETELLER (η οποία ενεργεί εύλογα) δεν έχει πεισθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

3. Επιλέξιμες Συναλλαγές

3.1 Οι επιλέξιμες συναλλαγές (στο παρόν αναφέρονται ως «Επιλέξιμες Συναλλαγές») συνιστούν επιτυχείς συναλλαγές που εγκρίθηκαν κάνοντας χρήση της Υπηρεσίας Διεθνούς Μεταφοράς Χρημάτων NETELLER (με βάση τους όρους χρήσης της Υπηρεσίας Διεθνούς Μεταφοράς Χρημάτων NETELLER) από μια υποστηριζόμενη κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό προς τον τραπεζικό λογαριασμό ή το κινητό ενός παραλήπτη. Οι παραλήπτες δεν πρέπει να είναι κάτοχοι λογαριασμού NETELLER κατά τον χρόνο έγκρισης της επιλέξιμης συναλλαγής.

3.2 Οι ακόλουθες συναλλαγές δεν θεωρούνται επιλέξιμες συναλλαγές:

α) Συνηθισμένες συναλλαγές μεταξύ προσώπων μέσω του ψηφιακού πορτοφολιού της NETELLER,

β) Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους συνδεδεμένους NETELLER λογαριασμούς (ανεξάρτητα από το καθεστώς VIP αυτών), συναλλαγές ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους συνδεδεμένους NETELLER λογαριασμούς (ανεξάρτητα από το καθεστώς VIP αυτών),

γ) Μεταφορές από τον NETELLER λογαριασμό σας στον Skrill λογαριασμό σας και αντιστρόφως,

3.3. Η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα να μην λαμβάνει υπόψη τυχόν κατ΄ επίφαση επιλέξιμες συναλλαγές, οι οποίες - κατά την αποκλειστική, αλλά εύλογη διακριτική της ευχέρεια - θεωρούνται ύποπτες για κατάχρηση της προωθητικής ενέργειας όπως, ενδεικτικά, συναλλαγές που δεν έχουν εμπορικό σκοπό, πολλαπλές συναλλαγές που πραγματοποιούνται για την τεχνητή αύξηση του όγκου επιλέξιμων συναλλαγών ή συναλλαγές που δεν είναι προς προσωπικό όφελος του κατόχου του λογαριασμού.

4. Πώς λειτουργεί

Μεταφέρετε χρήματα από τις συμμετέχουσες χώρες προς τις διόδους λήψης εμβασμάτων από τον τραπεζικό σας λογαριασμό ή μια υποστηριζόμενη κάρτα στον τραπεζικό λογαριασμό του παραλήπτη με την υπηρεσία διεθνούς μεταφοράς χρημάτων της NETELLER και λάβετε έκπτωση επί της αξίας μεταφοράς, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συναλλαγή που εκτελείται μέσω της Υπηρεσίας Διεθνούς Μεταφοράς Χρημάτων NETELLER, όταν εφαρμοστεί ο κωδικός προσφοράς.

Διατίθεται ένας κωδικός προσφοράς ανά πελάτη, δηλαδή ο κωδικός προσφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

5. Προστασία απορρήτου και προσωπικά δεδομένα

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου της NETELLER, η οποία θα ισχύει για εσάς ανεξάρτητα από το εάν έχετε λογαριασμό NETELLER ή όχι. Εάν είστε νικητής κάποιου επάθλου, ενδέχεται να σας ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να επαληθευτεί η συμμόρφωση με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας.

6. Προσφυγή σε νομικές διαδικασίες

6.1 Αν διαμένετε εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχεται σε εσάς από την Paysafe Financial Services Limited («PFSL»), μια εταιρεία δεόντως καταχωρισμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας με αριθμό μητρώου εταιρείας 04478861 και έδρα στη διεύθυνση 1ος όροφος, 2 Gresham Street, Λονδίνο, EC2V 7AD, Ηνωμένο Βασίλειο. Η PFSL Limited αδειοδοτείται από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς [Financial Conduct Authority (FCA)] του Ηνωμένου Βασιλείου με βάση τους κανονισμούς περί ηλεκτρονικού χρήματος του 2011 για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος.Εναλλάκτικά, αν διαμένετε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η παρούσα προώθηση παρέχεται από την Paysafe Payment Solutions Limited («PPSL»), μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη, σύμφωνα με τους νόμους της Ιρλανδίας, με εταιρικό αριθμό μητρώου 626665 και έδρα στη διεύθυνση 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland, D02 R296. Η PPSL αδειοδοτείται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας («CBI») ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος με βάση τους κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (περί ηλεκτρονικού χρήματος) του 2011.

6.2 Για τους σκοπούς των παρόντων όρων και προϋποθέσεων της προωθητικής ενέργειας, οι PFSL και PPSL θα αναφέρονται συλλογικά ως «NETELLER», «εμείς» ή «εμάς».

6.3 Οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί και συμφωνούν να δεσμεύονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις όταν κάνουν χρήση της Υπηρεσίας Διεθνούς Μεταφοράς Χρημάτων της NETELLER κατά τη διάρκεια της προώθησης. Η NETELLER επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί τη συμμετοχή ή την απονομή του επάθλου σε οποιονδήποτε παραβιάζει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

6.4 Η NETELLER επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κηρύξει άκυρη, να ακυρώσει, να αναστείλει ή να τροποποιήσει την προώθηση, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

6.5 Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, η NETELLER, οι εκπρόσωποι ή οι διανομείς της δεν θα έχουν σε καμία περίπτωση ευθύνη ούτε θα οφείλουν να αποζημιώσουν τον νικητή, ούτε αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημία, σωματική βλάβη ή θάνατο που προκύπτει ως αποτέλεσμα της αποδοχής του επάθλου, εκτός αν προκαλείται από αμέλεια της NETELLER, των εκπροσώπων, των διανομέων ή των εργαζομένων της. Τα νόμιμα δικαιώματά σας δεν επηρεάζονται.

6.6 Η NETELLER διατηρεί το δικαίωμα να σας αποκλείσει από την παρούσα προωθητική ενέργεια, σε περίπτωση που έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει ή επιχειρήσατε να παραβιάσετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας ή ότι επιχειρήσατε να παρακάμψετε οποιεσδήποτε λειτουργικές διαδικασίες ή διαδικασίες ασφάλειας.

6.7 Η NETELLER δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που δεν ολοκληρώνονται επιτυχώς λόγω τεχνικού προβλήματος, τεχνικής δυσλειτουργίας, βλάβης τεχνικού εξοπλισμού ή λογισμικού, βλάβης δορυφόρου, δικτύου ή διακομιστή οποιουδήποτε είδους.

6.8. Όλες οι αποφάσεις της NETELLER είναι οριστικές και δεσμευτικές.

6.9 Η NETELLER δεν ευθύνεται για:

(1) οποιαδήποτε εσφαλμένη ή ανακριβή πληροφορία ανεξαρτήτως του εάν οφείλεται σε σφάλμα των συμμετεχόντων, τυπογραφικά λάθη ή τυχόν εξοπλισμό ή πρόγραμμα που σχετίζεται με την προωθητική ενέργεια ή χρησιμοποιείται σε αυτήν, (2) τεχνικές βλάβες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν δυσλειτουργιών, διακοπών ή αποσυνδέσεων των τηλεφωνικών γραμμών ή του υλικού/λογισμικού του δικτύου, (3) τυχόν μη εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση σε οποιοδήποτε τμήμα της διαδικασίας συμμετοχής ή της προωθητικής ενέργειας, (4) τυχόν τεχνικό ή ανθρώπινο σφάλμα που μπορεί να προκύψει κατά τη διαχείριση της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή την επεξεργασία των συμμετοχών, ή (5) τυχόν τραυματισμό ή ζημία σε πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να προκληθεί, άμεσα ή έμμεσα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια ή τη λήψη ή τη χρήση ή την κακή χρήση οποιουδήποτε επάθλου.

6.10 Αν διαμένετε εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάθε ζήτημα και ερώτηση που αφορά στην κατασκευή, την εγκυρότητα, την ερμηνεία και την εκτελεστότητα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων της προωθητικής ενέργειας ή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων και της NETELLER, κατά περίπτωση, που συνδέονται με την προωθητική ενέργεια θα διέπονται από το δίκαιο της Αγγλίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό, χωρίς να εφαρμόζεται οποιαδήποτε επιλογή δικαίου ή κανόνες σύγκρουσης νόμων (είτε της Αγγλίας είτε οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας) που θα επέβαλαν την εφαρμογή της νομοθεσίας οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας πλην της αγγλικής.Εναλλακτικά, αν διαμένετε εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάθε ζήτημα και ερώτηση που αφορά στην κατασκευή, την εγκυρότητα, την ερμηνεία και την εκτελεστότητα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων της προωθητικής ενέργειας ή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων και της NETELLER, κατά περίπτωση, που συνδέονται με την προωθητική ενέργεια θα διέπονται από το δίκαιο της Ιρλανδίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό, χωρίς να εφαρμόζεται οποιαδήποτε επιλογή δικαίου ή κανόνες σύγκρουσης νόμων (είτε της Ιρλανδίας είτε οποιαδήποτε άλλης δικαιοδοσίας) που θα επέβαλαν την εφαρμογή της νομοθεσίας οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας πλην της ιρλανδικής.

6.11 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ οποιασδήποτε μετάφρασης και της (πρωτότυπης) αγγλικής έκδοσης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων της προώθησης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

7. Επικοινωνία

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα προωθητική ενέργεια ή τις υπηρεσίες μας εν γένει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας μήνυμα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω της υπηρεσίας «Υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» που παρέχεται στον ιστότοπό μας ή καλώντας στο +44 203 308 2520.

Σε ισχύ από 15-04-22

Λήψη PDF  

READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE PARTICIPATING. YOU WILL BE DEEMED TO HAVE ACCEPTED THESE TERMS AND CONDITIONS AND AGREED TO BE BOUND BY THEM WHEN PARTICIPATING IN THIS PROMOTION. AMONG OTHER THINGS, THESE TERMS AND CONDITIONS INCLUDE LIMITATIONS OF YOUR RIGHTS AND REMEDIES.

1. The Promotion

1.1 NETELLER is giving existing NETELLER Account holders using the NETELLER International Money Transfer Service (“NETELLER International Money Transfer”) a one-off Promo Credit Code (as referred to in the table below) that can be used for a cross-border transaction as specified in the table below during the Promotion Period. Participants have to add the relevant Promo Credit Code when they authorise a transfer using the NETELLER International Money Transfer Service (for example: if you want to transfer an amount of GBP 500.-, we will only charge you with GBP 480.-)”.

Send fromAmountPromo credit codeDateMin. transfer amountCustomers
Nigeria2 USDGET215 April - 29 April50 USDExisting

 

1.2 The Promotion runs from 15th April 2022 11:00 GMT up until 29th April 2022 23:59 GMT (the “Promotion Period”).

2. Eligibility Criteria

In order to participate in this promotion, you must:

a) Have a registered account with NETELLER in accordance with the relevant NETELLER Terms Of Use (“Account”);

b) Have accepted and agreed to the NETELLER International Money Transfer Terms and Conditions and be a newly registered or existing user of NETELLER International Money Transfer;

c) Have previously completed at least one successful SMT transaction;

d) not use your Account for commercial purposes;

e) not be an employee or an immediate family member of any of the Skrill, NETELLER or Paysafe group companies. For avoidance of doubt “immediately family member” shall mean any individual with any of the following relationships to the employee: a/ spouse, and parents thereof; b/ sons and daughters, and spouses thereof; c/ parents, and spouses thereof; d/ brothers and sisters, and spouses thereof; e/ grandparents and grandchildren, and spouses thereof; f/ domestic partner and parents thereof, including domestic partners of any individual in a/ through g/ of this definition; and g/ any individual related by blood or affinity whose close association with the employee is the equivalent of a family relationship;

f) not be a service provider or an immediate family member of a service provider to any of the Paysafe group companies;

g) be at least 18 years of age;

h) not reside or be located in any country that Skrill’s and NETELLER’s products and/or operations, as the case may be, are prohibited from offering Accounts.

The above are collectively referred to as the “Eligibility Criteria”. If you satisfy the Eligibility Criteria you are a qualifying Participant for the purposes of this Promotion. NETELLER reserves the right to require Participants to provide evidence demonstrating that they meet any or all of the Eligibility Criteria and may at its discretion disqualify any Participant if such evidence is not provided within a reasonable time stipulated by NETELLER or if NETELLER (acting reasonably) is not satisfied that the Eligibility Criteria are met.

3. Eligible Transactions

3.1 Eligible transactions (referred to herein as “Eligible Transactions”) are successful transactions authorized using NETELLER International Money Transfer (subject to the NETELLER International Money Transfer Terms Of Use) from a supported card or bank account to a recipient’s bank account or mobile Recipients may not be NETELLER Account Holders at the time of authorizing the Eligible Transaction.

3.2 The following transactions shall not be considered Eligible Transactions:

a) Standard person to person transactions through the NETELLER wallet;

b) Transactions between linked accounts, including transactions between two or more linked NETELLER accounts (regardless of any VIP status of any of the account or accounts); transactions between two or more linked NETELLER accounts (regardless of any VIP status of any of the account or accounts);

c) Transfers from your NETELLER Account to your NETELLER Account and vice versa.

3.3 NETELLER, in their sole but reasonable discretion, reserve the right to disregard any transaction, pretending to be Eligible Transaction, that is deemed suspicious of an abuse of this promotion, including but not limited to, transactions that have no commercial purpose, multiple transactions that are made to artificially increase the volume of Eligible Transactions or transactions that are not for the personal benefit of the Account Holder.

4. How it works

Transfer money from the participating countries to the receive corridors from your bank account or supported card to a recipient’s bank account with NETELLER International Money Transfer service and receive a discount off the value of your transfer which can be used for your NETELLER International Money Transfer transaction when you apply the promo code.

One promo code per customer, i.e. a promo code can be used only once.

5. Privacy and Personal Data

The processing of your personal data is governed by NETELLER Privacy Policy that shall apply to you regardless of whether you have a NETELLER account or not. If you are a prize winner, additional information may be required to verify compliance with these promotion terms and conditions.

6. Legal Resourse

6.1 If you are resident outside of the European Economic Area, this Promotion is brought to you by Pasyafe Financial Services Limited (“PFSL”), a company duly registered under the laws of England and Wales under company number 04478861, with its registered office at 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, United Kingdom. PFSL Limited is authorised by the UK Financial Conduct Authority (“FCA”) under the Electronic Money Regulations 2011 for the issuing of electronic money; or If you are resident in the European Economic Area, this Promotion is brought to you by Paysafe Payment Solutions Limited (“PPSL”), a company duly registered under the laws of Ireland, under company number 626665, with its registered office at 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland, D02 R296. PPSL is authorised by the Central Bank of Ireland (“CBI”) as an electronic money institution under the European Communities (Electronic Money) Regulations 2011.

6.2 For the purposes of these Promotion Terms and Conditions, PFSL and PPSL are both referred to as “NETELLER”, “we” or “us”.

6.3 Participants are deemed to have accepted and agreed to be bound by these Terms and Conditions when using NETELLER International Money Transfer during the Promotion NETELLER reserves the right to refuse entry or refuse to award the prize to anyone in breach of these terms and conditions.

6.4 NETELLER reserves the right to hold void, cancel, suspend, or amend the promotion where it becomes necessary to do so.

6.5 Insofar as is permitted by law, NETELLER, its agents or distributors will not in any circumstances be responsible or liable to compensate the winner or accept any liability for any loss, damage, personal injury or death occurring as a result of taking up the prize except where it is caused by the negligence of NETELLER, its agents or distributors or that of their employees. Your statutory rights are not affected.

6.6 NETELLER reserves the right to remove you from this Promotion where we have reason to believe that you have breached or tried to breach these Promotion Terms and Conditions or attempted to circumvent any security or operational procedures.

6.7 NETELLER accepts no responsibility for entries not successfully completed due to a technical fault, technical malfunction, computer hardware or software failure, satellite, network or server failure of any kind.

6.8 All decisions by NETELLER are final and binding.

6.9 NETELLER is not responsible for:

(1) any incorrect or inaccurate information, whether caused by participants, printing errors or by any of the equipment or programming associated with or utilised in this promotion; (2) technical failures of any kind, including, but not limited to malfunctions, interruptions, or disconnections in phone lines or network hardware or software; (3) unauthorised human intervention in any part of the entry process or this promotion; (4) technical or human error which may occur in the administration of this promotion or the processing of entries; or (5) any injury or damage to persons or property which may be caused, directly or indirectly, in whole or in part, from participation in this promotion or receipt or use or misuse of any prize.

6.10 If you are resident outside of the European Economic Area, all issues and questions concerning the construction, validity, interpretation and enforceability of the present Promotion Terms and Conditions, or the rights and obligations of the Participant and NETELLER, as applicable, in connection with this Promotion shall be governed by and construed in accordance with the laws of England, without giving effect to any choice of law or conflict of law rules (whether of England or any other jurisdiction), which would cause the application of the laws of any jurisdiction other than England; or If you are resident in the European Economic Area, all issues and questions concerning the construction, validity, interpretation and enforceability of the present Promotion Terms and Conditions, or the rights and obligations of the Participant and NETELLER, as applicable, in connection with this Promotion shall be governed by and construed in accordance with the laws of Ireland, without giving effect to any choice of law or conflict of law rules (whether of Ireland or any other jurisdiction), which would cause the application of the laws of any jurisdiction other than Ireland..

6.11 If there is any discrepancy between any translated version and the (original) English version of these promotion terms and conditions, the English version shall prevail.

7. Contact Us

If you have any questions about this promotional offer or our services in general, you can contact us at any time by sending a message to Customer Service via the “Email Support” facility on our Website or by calling +44 203 308 2520.