Warunki Korzystania z rachunku NETELLER

Obowiązują od 7 grudnia 2022

Członek potwierdza i akceptuje, że zaznaczając pole „Akceptuję” podczas otwierania rachunku, zobowiązuje się przestrzegać niniejszych, okresowo aktualizowanych, Warunków korzystania („Warunki korzystania”) dotyczących korzystania z usługi przechowywania pieniędzy elektronicznych oferowanej przez Paysafe Payment Solutions Limited („Usługa NETELLER”). Jeśli istnieje jakakolwiek część Warunków korzystania, która jest niezrozumiała lub którą chcieliby Państwo wyjaśnić, prosimy o kontakt z naszym Centrum obsługi klienta.

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1 W niniejszych Warunkach korzystania poniższe słowa mają znaczenie określone poniżej:

„Rachunek” oznacza rachunek do karty członka NETELLER, na którym są przechowywane pieniądze elektroniczne i z którym jest powiązana karta członka;

Termin „Dane identyfikacyjne rachunku” oznacza wszelkie niżej wymienione informacje: dane karty członka (numer karty, data ważności oraz kod CVV), PIN karty, dane logowania do rachunku, bezpieczny numer identyfikacyjny, pytania bezpieczeństwa wraz z odpowiedziami oraz inne dane uwierzytelniające rachunku, a także istotne informacje o rachunku;

„Dzień roboczy” oznacza dzień inny niż sobota, niedziela, święto państwowe lub dzień ustawowo wolny od pracy w Irlandii.

„Karta” oznacza każdą kartę Net+ Prepaid Mastercard® wydaną członkowi przez Paysafe Payment Solutions Limited, niezależnie od tego, czy została ona wydana jako karta fizyczna (wraz z jej cyfrową kopią) czy wirtualna lub w jakiejkolwiek innej formie, którą uznamy za stosowną, przy czym karta ta jest zarejestrowana na koncie członka;

Z „Centrum obsługi klienta” można się skontaktować pod numerem (numer bezpłatny) +44 20 3308 9525 lub odwiedzając nasza stronę https://www.neteller.com/en/support.

„Opłaty” oznaczają wszelkie opłaty i obciążenia naliczane przez nas za korzystanie z usługi NETELLER, w wysokości określonej w Tabeli opłat na stronie internetowej, przy czym mogą one być przez nas okresowo zmieniane zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania;

„Tabela opłat” oznacza tabele opłat publikowane okresowo na naszej stronie internetowej (można je znaleźć pod nagłówkiem „Opłaty” na stronie www.neteller.com);

„Mastercard” oznacza spółkę Mastercard International Incorporated w Nowym Jorku lub jej następców lub cesjonariuszy;

„Członek”, „Ty” lub „Twój” oznacza dowolną osobę, która spełnia wszystkie wymogi członkostwa i kwalifikacji określone w Warunkach korzystania;

„Witryna członkowska” oznacza stronę internetową, do której członkowie mogą uzyskać dostęp za pomocą danych rachunku, na którym mogą sprawdzić historię transakcji, zasilić rachunek oraz zrealizować inne transakcje;

„Partner handlowy” oznacza podmiot handlowy lub gospodarczy, który (i) akceptuje karty, na których widnieje symbol akceptacji Mastercard® jako sposobu płatności (w sytuacji, gdy chodzi o transakcję realizowaną za pomocą karty) lub (ii) został prawidłowo zarejestrowany jako partner Paysafe Payment Solutions Limited, który akceptuje transakcje z rachunku NETELLER członka;

„Miesiąc” oznacza miesiąc kalendarzowy;

„NETELLER”, „Paysafe”, „my”, „nasze”, „nas” oznacza firmę Paysafe Payment Solutions Limited Nr 626665, której siedziba została zarejestrowana pod adresem 3rd Floor, Kilmore House, Spencer Dock, Dublin 1, Irlandia, D01 YE64.

„Paysafe Group” oznacza spółkę Paysafe Payment Solutions Limited, jej filie, holdingi oraz spółki stowarzyszone;

„Płatność” oznacza jedno z następujących: (i) jakąkolwiek płatność zrealizowaną za pomocą karty; (ii) obciążenie elektronicznego rachunku pieniężnego członka określoną kwotą i zaksięgowanie tej kwoty na rachunku partnera handlowego lub rachunku innego członka, wskazanego przez członka (w tym płatności za subskrypcję); lub (iii) zaksięgowanie kwoty pieniędzy elektronicznych na rachunku członka przy jednoczesnym obciążeniu rachunku partnera handlowego lub rachunku innego członka;

„PIN” oznacza osobisty numer identyfikacyjny, który możemy wygenerować lub zatwierdzić do użytku z kartą;

„Płatności za subskrypcję” to usługa, w ramach której członek składa wniosek o realizację regularnych płatności z jego rachunku w określonych odstępach czasu na rachunek internetowego partnera handlowego;

„Zewnętrzny dostawca usług” oznacza dostawcę usług autoryzowanego przez urząd Financial Conduct Authority, Centralny Bank Irlandii lub inny Europejski organ regulacyjny, któremu członek udzielił zgody na dostęp do danych lub na realizację płatności z jego konta;

„Transakcja” oznacza, w zależności od kontekstu: (i) Płatność; lub (b) Wypłatę; lub (c) Zasilenie; w każdym przypadku pomniejszone o obowiązujące opłaty;

„Zasilenie” oznacza zaksięgowanie środków na rachunku członka poprzez zakup pieniędzy elektronicznych;

„Strona internetowa” oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.neteller.com;

„Wypłata” oznacza pobranie środków z rachunku członka przy pomocy karty w bankomacie lub poprzez wybranie jednej z metod wypłaty dostępnych w kraju zamieszkania członka, tak jak zostało to określone w zakładce „Wypłata" w Witrynie członka; oraz

„Wypłata” oznacza pobranie środków z rachunku członka za pomocą karty w bankomacie lub poprzez wybranie jednej z metod wypłaty dostępnych w kraju zamieszkania członka, tak jak zostało to określone w zakładce „Wypłata" w Witrynie członka; oraz

1.2 Niniejsze Warunki korzystania odnoszą się do wszystkich członków.

1.3 Nagłówki poszczególnych części nie mają wpływu na interpretację niniejszych Warunków korzystania.

1.4 Osoba oznacza osobę fizyczną, podmiot posiadający osobowość prawną lub jej nieposiadający (niezależnie od tego, czy posiada odrębną osobowość prawną).

1.5 Odniesienie do holdingu lub filii oznacza holding lub filię (stosownie do przypadku), tak jak zostało to określone w artykule 7 i 8 Ustawy o firmach z 2014 r. (w brzmieniu zmienionym).

1.6 O ile kontekst nie wymaga inaczej, pojęcia występujące w liczbie pojedynczej obejmują również liczbę mnogą i odwrotnie.

1.7 Wszelkie słowa następujące po pojęciach "w tym", "łącznie z", "zwłaszcza", "na przykład" lub inne podobne określenia powinny być interpretowane jako przykładowe i nie ograniczają znaczenia słów, opisu, definicji, zdania lub pojęcia ich poprzedzającego.

2. OGÓLNE

2.1 Warunkiem członkostwa i korzystania z rachunku jest zaakceptowanie niniejszych Warunków korzystania, które stanowią prawnie wiążącą umowę między nami o członkiem po zarejestrowaniu się członka.

2.2 W razie potrzeby możemy okresowo zmieniać Warunki korzystania i powiadomimy członka o wszelkich zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na główny adres e-mail podany przy rejestracji rachunku oraz poprzez publikację powiadomienia o zmianach na naszej stronie internetowej wraz z linkiem do zaktualizowanych Warunków korzystania. O proponowanych zmianach powiadomimy członka z dwumiesięcznym (2) wyprzedzeniem. Jednakże zmiany, dzięki którym niniejsze Warunki korzystania stają się bardziej przyjazne dla członka lub które nie mają wpływu na jego prawa wchodzą w życie natychmiast, jeśli tak zostało to określone w powiadomieniu o zmianach.

2.3 Uznaje się, że członek akceptuje wszelkie zmiany wprowadzone do poniższych Warunków korzystania, jeśli nie powiadomi nas o swoim sprzeciwie przed wejściem zmian w życie. Jeśli członek nie akceptuje proponowanych zmian, przysługuje mu prawo do rozwiązania niniejszej umowy i zamknięcia rachunku z efektem natychmiastowym bez ponoszenia opłat przed proponowaną datą wejścia w życie zmian. Wiadomość od członka o tym, że nie akceptuje on zmian jest uważana za powiadomienie o chęci rozwiązania umowy i rachunek członka zostanie zamknięty natychmiast po otrzymaniu powiadomienia o rozwiązaniu umowy. Karta członka zostanie anulowana, a środki na jego rachunku zostaną mu zwrócone za pomocą podanej przez niego metody (objętej obowiązującymi opłatami).

2.4 Członek może sprawdzić aktualne Warunki korzystania przed rozpoczęciem jakiejkolwiek transakcji w dowolnym czasie poprzez kliknięcie na zakładkę "Warunki korzystania" na stronie internetowej, której aktualną wersję można znaleźć pod adresem member.neteller.com/. Przy Warunkach korzystania zostanie wyświetlona data ostatniej aktualizacji. Aktualizacja nie ma wpływu na zaległą transakcję, która miała zostać wykonana z dniem takiej aktualizacji. Korzystając z usług NETELLER członek potwierdza, że akceptuje niniejsze Warunki korzystania. Zachęcamy do wydrukowania kopii Warunków korzystania do wglądu w przyszłości.

2.5 Polityka Paysafe w zakresie rozpatrywania skarg, zmieniana okresowo, stanowi część niniejszych Warunków korzystania (i uznaje się, że pojęcie „Warunki korzystania” obejmuje tę politykę).

2.6 Najnowszą wersję Polityki rozpatrywania skarg Paysafe można znaleźć na stronie internetowej. Na dzień obowiązywania niniejszych Warunków korzystania tę politykę można znaleźć na stronie internetowej: https://www.neteller.com/en/policies/complaints.

3. USŁUGI NETELLER

3.1 Spółka Paysafe Payment Solutions Limited, prowadząca działalność handlową pod nazwą NETELLER, podlega regulacjom Centralnego Banku Irlandii.

3.2 Paysafe Payment Solutions Limited jest instytucją pieniędzy elektronicznych upoważnioną przez Bank Centralny Irlandii na mocy Regulacji Wspólnoty Europejskiej (pieniądze elektroniczne) 2011 (nr licencji C184986). Wszystkie karty są wydawane przez Paysafe Payment Solutions Limited jako członka stowarzyszonego Paysafe Financial Services Limited w wybranych krajach na podstawie licencji udzielonej przez Mastercard International.

3.3 Akceptując niniejsze Warunki korzystania i korzystając z usługi NETELLER członek akceptuje, że: (i) nie jesteśmy bankiem, a rachunek członka nie jest rachunkiem bankowym; (ii) Rachunki nie są chronione przez żadną agencję rządową; (iii) nie działamy jako powiernik, zarządca powierniczy lub depozytariusz w odniesieniu do sald w rachunku członka; oraz (iv) nie wypłacamy odsetek z tytułu sald w rachunku członka.

3.4. Rachunki pieniądza elektronicznego nie są rachunkami bankowymi. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy członek stanie się niewypłacalny, może on stracić pieniądze elektroniczne, które posiada na swoim rachunku. Jednakże, ściśle przestrzegamy wymogów prawnych zgodnie z przepisami Wspólnot Europejskich

dotyczącymi pieniędzy elektronicznych z 2011 roku, które zostały opracowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i płynności środków wpłaconych na elektroniczne rachunki pieniężne. Więcej informacji na temat sposobu zabezpieczenia środków naszych klientów można znaleźć na naszej stronie internetowej.

4. CZŁONKOSTWO

4.1 Aby zostać członkiem, należy spełnić niżej wymienione kryteria:

4.1.1. mieć ukończone 18 lat;

4.1.2 nie być mieszkańcem żadnego z krajów, w których nie możemy oferować usług NETELLER. Lista nieobsługiwanych krajów jest dostępna na naszej stronie internetowej i może ona być okresowo modyfikowana przez nas bez powiadomienia;

4.1.3 otworzyć rachunek zgodnie ze wskazówkami określonymi na stronie rejestracji oraz uzupełnić wszystkie wymagane informacje określone na stronie rejestracji. Wszystkie informacje udostępnione przez członka podczas rejestracji lub w innym czasie muszą być poprawne i prawdziwe. Jeśli członek nie udostępni takich informacji lub nie będzie współpracował zgodnie z naszymi wskazówkami w ciągu trzech (3) miesięcy od otwarcia konta NETELLER lub w innym terminie zgodnie z powiadomieniem otrzymanym od nas w dowolnym czasie po tym okresie, członek może zostać obciążony opłatą administracyjną zgodnie z informacją w sekcji „Opłaty” na naszej stronie internetowej;

4.1.4 posiadać aktualny adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail; oraz

4.1.5 przejść przez wszystkie wymagane kontrole bezpieczeństwa oraz procedury weryfikacyjne.

4.2 Z zastrzeżeniem części 6.A członek nie może pozwolić żadnej innej osobie na korzystanie z jego rachunku. O ile od czasu do czasu nie zezwolimy na to, członek nie może otworzyć więcej niż jednego rachunku, a my możemy bez powiadomienia zamknąć wszystkie rachunki członka, co do którego podejrzewamy, że posiada nieautoryzowane rachunki.

4.3 Jeżeli imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer karty kredytowej lub dane rachunku bankowego ulegną zmianie, członek niezwłocznie zaktualizuje dane swojego rachunku.

5. KRYTERIA WYBORU

Aby korzystać z usług NETELLER, członek musi:

5.1 być członkiem; oraz

5.2 nie może się dopuścić naruszenia niniejszych Warunków korzystania lub posiadać w jakikolwiek sposób ograniczonego dostępu do rachunku, ani nie może posiadać poprzedniego rachunku zamkniętego przez nas.

6. KORZYSTANIE Z RACHUNKU

6.1 Aby zrealizować transakcję, członek musi zasilić rachunek.

6.2 Zakup pieniędzy elektronicznych

6.2.1 Członek może zakupić pieniądze elektroniczne korzystając z jednej z dostępnych opcji zasilenia w zależności od swojego kraju zamieszkania. Metody dodawania środków to usługi płatnicze oferowane przez zewnętrzne instytucje finansowe (na przykład, wydawca karty płatniczej, z której członek korzysta, aby dodać środki lub zewnętrzni usługodawcy bankowości bezpośredniej) nie są częścią naszej usługi. Nie gwarantujemy możliwości korzystania z żadnej określonej dostępnej metody zasilania oraz możemy dokonywać zmian lub wstrzymać akceptację określonych metod zasilania w dowolnym czasie bez wdrażania procedury określonej w punkcie 2.2. Bez uszczerbku dla punktu 6.2.2 poniżej, nie ponosimy odpowiedzialności za zasilenie, dopóki dodane środki nie zostaną przez nas otrzymane. Członek musi podać wymagane informacje oraz przejść przez wszystkie kontrole bezpieczeństwa i procedury weryfikacyjne. Przy okazji każdego zasilenia członek upoważnia nas do uzyskania lub otrzymania środków w jego imieniu z wybranego źródła płatności, pomniejszenia ich o obowiązujące opłaty, a następnie do zaksięgowania pieniędzy elektronicznych na jego rachunku.

6.2.2 Niezależnie od powyższego, określone opcje zasilania umożliwiają zasilenie rachunku pieniędzmi elektronicznymi poprzez obciążenie rachunku członka w wybranej instytucji finansowej. W sytuacji, gdy otrzymamy informację o niewystarczających środkach na takim rachunku, możemy ponowić wniosek o nierozliczoną płatność w instytucji finansowej członka maksymalnie dwa razy. Ponadto, możemy obciążyć rachunek członka opłatą naliczaną za obciążenie zwrotne określoną w części 10.1 w niniejszych Warunkach korzystania oraz nierozliczoną płatnością, uzyskać ją z instytucji finansowej wyznaczonej przez członka lub pobrać ją od członka w inny sposób.

6.2.3 Zasilenia podlegają opłatom za konwersję waluty (jeśli dotyczy). Więcej szczegółów na temat opłat można znaleźć w części 8.

6.2.4. Członek nie może zasilić rachunku z lub wypłacać środków z instrumentu płatniczego lub rachunku bankowego, jeśli nie jest zarejestrowanym posiadaczem rachunku. Traktujemy wszystkie naruszenia tego wymogu bardzo poważnie i tego typu działania będę traktowane jako nadużycia.

6.3 Wnioskowanie o kartę

6.3.1 Jeśli członek mieszka na terenie obsługiwanego kraju, może wnioskować o kartę po weryfikacji rachunku zgodnie z częścią 6.3.2 poniżej. Aby sprawdzić, czy członek mieszka na terenie obsługiwanego kraju, należy się skontaktować z centrum ds. obsługi klienta.

6.3.2 Aby wnioskować o kartę, członek musi "zweryfikować" rachunek, potwierdzając swoją tożsamość oraz miejsce zamieszkania. Informacje o tym, w jaki sposób to zrobić, można znaleźć na stronie internetowej. Możemy korzystać z usług stron trzecich, aby uzyskać te informacje, co może również obejmować sprawdzanie zdolności kredytowej w naszym imieniu. Członek akceptuje, że zastosujemy rozsądną dyskrecję w korzystaniu i udostępnianiu istotnych danych osobowych w celu przeprowadzenia procesów weryfikacji.

6.3.3 Jeśli członek otrzyma kartę fizyczną, musi się zarejestrować tuż po jej otrzymaniu.

6.3.4 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wydania karty według naszego własnego uznania.

6.4 Korzystanie z karty

6.4.1 Karta członka nie jest kartą kredytową, obciążeniową ani debetową. Członek może wydać wyłącznie kwotę środków, które posiada na rachunku. Członek może używać karty wszędzie tam, gdzie są akceptowane karty Mastercard®. Jednakże, karta wirtualna może być używana wyłącznie tam, gdzie nie jest wymagana karta fizyczna, na przykład podczas realizacji transakcji online lub drogą telefoniczną.

6.4.2 Wszystkie transakcje realizowane za pomocą karty członka podlegają niżej wymienionym warunkom:

na rachunku musi być dostępna wystarczająca ilość środków;

partner handlowy lub istytucja finansowa musi być w stanie zweryfikować, czy członek posiada na swoim rachunku wystarczające środki; oraz

w stosownych przypadkach, obowiązują zasady i warunki operatora bankomatu lub odpowiedniej instytucji finansowej (w połączeniu z warunkami korzystania).

6.4.3 Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia transakcji według naszego własnego uznania w sytuacji, gdy transakcja jest nieuczciwa, stanowiłaby naruszenie niniejszych Warunków korzystania lub obowiązującego prawa i przepisów lub członek posiada niewystarczające środki do realizacji transakcji. Nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacji, gdy partner handlowy odmówi akceptacji karty członka lub jeśli nie autoryzujemy transakcji, lub anulujemy bądź zawiesimy korzystanie z karty zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.

6.4.4 Członek nie może wydać za pomocą karty więcej pieniędzy niż posiada na rachunku. Jeśli na rachunku pojawi się ujemne saldo, potraktujemy taką sytuację poważnie i podejmiemy niezbędne kroki i działania zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.

6.4.5 Partnerzy handlowi, jak np. wypożyczalnie samochodów, hotele lub inni dostawcy usług oszacują łączną kwotę pieniędzy, które członek może wydać lub do wydania których potrzebuje autoryzacji. Oszacowana kwota może być wyższa niż kwota, którą członek ostatecznie wyda lub którą zostanie obciążony, na przykład:

a) w restauracjach może się okazać, że członek będzie musiał posiadać maksymalnie o 20% wyższą kwotę niż kwota na rachunku, aby umożliwić restauracji dodanie opłaty za serwis;

b) na stacjach benzynowych, na których istnieje możliwość płacenia przy dystrybutorze może się kazać, że członek musi posiadać na rachunku do karty kwotę równą maksymalnej wartości transakcji, którą można opłacić przy dystrybutorze.

Partner handlowy będzie musiał poinformować członka o szacowanej kwocie, która zostanie zablokowana na rachunku do jego karty i zapytać go o zgodę.

To oznacza, że niektóre środki na rachunku członka mogą zostać zablokowane, dopóki partner handlowy nie ureguluje rzeczywistej kwoty transakcji, a zatem w tym okresie członek nie będzie mógł wydać szacowanej kwoty. Zablokowane środki zostaną uwolnione bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu informacji o kwocie transakcji i w każdym przypadku środki zostaną niezwłocznie uwolnione po otrzymaniu wniosku o rozliczenie od partnera handlowego.

6.4.6 Karta wirtualna członka oraz cyfrowa kopia jego karty fizycznej wydawane są elektronicznie i zostaną mu udostępnione oraz gotowe do użycia na rachunku NETELLER po ich zamówieniu zgodnie z niniejszymi Zasadami i warunkami. Wirtualna karta członka ma swój unikalny numer, datę ważności oraz CVC i może zostać zamówiona niezależnie od karty fizycznej członka. Karta cyfrowa nie jest odrębną kartą. Jest to kopia fizycznej karty członka i ma ten sam numer, datę ważności oraz CVC, co karta fizyczna.

6.5 Realizacja płatności z i na rachunek

6.5.1 Oprócz realizacji płatności i wypłaty za pomocą karty, członek może również zrealizować płatność bezpośrednio z rachunku na rzecz partner handlowego, który akceptuje płatności z rachunku NETELLER lub do innego członka poprzez uzupełnienie informacji w zakładce "Wypłata" na stronie członka, a w niektórych przypadkach członek może realizować lub otrzymywać płatności od partnera handlowego bezpośrednio na stronie internetowej partnera handlowego.

6.5.2 Podczas realizacji płatności z rachunku członka członek nie może zadeklarować kwoty przewyższającej wartość salda w rachunku (łącznie z obowiązującymi opłatami) podczas realizacji wniosku. Jeśli członek spróbuje to zrobić, wniosek o realizację płatności zostanie odrzucony. Środki na koncie NETELLER muszą być również wystarczające do pokrycia minimalnej kwoty Wypłaty. Członek może wybrać metodę wypłaty kiedy wnioskuje o wypłatę.

6.5.3 Kwota płatności realizowanej na rachunek członka zostanie zaksięgowana na jego rachunku po odliczeniu obowiązujących opłat, po jej otrzymaniu. Jeśli płatność zaksięgowana na rachunek zostanie odwołana przez nadawcę przed zrealizowaniem transakcji przez członka, odwołana płatność zostanie zwrócona nadawcy i nie zostaną pobrane od niego żadne opłaty.

6.5.4 Członek ponosi całkowitą odpowiedzialność za produkty i usługi zakupione przez niego, za które dokonał opłaty za pomocą usługi NETELLER. Wszelkie spory z partnerem handlowym dotyczące produktu lub usługi zakupionej przez niego za pomocą usługi NETELLER są rozwiązywane między członkiem a partnerem handlowym i członek akceptuje, że NETELLER nie będzie stroną w takim sporze. Nie udzielamy żadnych gwarancji, oświadczeń, warunków i rękojmi w odniesieniu do takich produktów i usług.

6.5.5 Płatności podlegają opłatom za konwersję waluty (jeśli dotyczy). Więcej szczegółów na temat opłat można znaleźć w części 8.

6.5.6 Jeśli spóźnimy się z realizacją płatności, co do której członek wyda wskazówki, członek może się do nas zwrócić z prośbą o skontaktowanie się operatorem usług płatniczych i poproszenie go o jej zaksięgowanie tak, jakby została otrzymana we właściwym dniu.

6.5.7 Na prośbę operatora usług płatniczych osoby próbującej zrealizować płatność na rzecz członka, w sytuacji, gdy płatność została zrealizowana z opóźnieniem, możemy ją zaksięgować na rachunku członka tak, jakby została ona otrzymana we właściwym dniu.

6.5.8 Transakcje są wyświetlone w historii transakcji online wraz z datą otrzymania lub przelewu (data zaksięgowania lub obciążenia), naliczonymi opłatami oraz, w stosownych przypadkach, z informacją o zastosowanym kursie wymiany. Każda transakcja posiada unikalny identyfikator transakcji i jest wyświetlona w historii transakcji. Nie zmieniamy ani nie modyfikujemy informacji wyświetlonych w historii transakcji online. Członek jest zobowiązany używać identyfikatora transakcji podczas komunikacji z nami na temat danej transakcji. Członek powinien regularnie sprawdzać saldo rachunku i historię transakcji. Członek powinien zgłaszać wszelkie nieprawidłowości lub wyjaśniać jakiekolwiek wątpliwości możliwie jak najszybciej po skontaktowaniu się z działem obsługi klienta.

6.5.9 Co miesiąc będziemy wysyłać do członka powiadomienie drogą mailową, przypominając mu o tym, aby się zalogował do rachunku oraz pobrał i/lub wydrukował kopię historii transakcji.

6.5.10 W celu autoryzacji transakcji członek musi wyrazić zgodę na jej realizację. Naciskając przycisk "Akceptuję" lub podając dane rachunku (lub naciskając jakikolwiek inny przycisk lub wykonując procedurę, w ramach której są udostępniane wymagane informacje o transakcji) członek potwierdza, że wyraża zgodę na przetworzenie transakcji oraz naliczenie obowiązujących opłat oraz obciążenie nimi rachunku. Uważa się, że wszystkie transakcje zrealizowane przy pomocy kodu PIN, danych logowania do rachunku lub innych procedur bezpieczeństwa, które są wymagane zostały autoryzowane przez członka. Członek akceptuje również, że po wyrażeniu przez niego zgody na transakcję, autoryzowanej transakcji nie można cofnąć. W tym zakresie czas otrzymania wniosku o transakcję (oraz, co za tym idzie, czas wyrażenia zgody) jest czasem, gdy został naciśnięty przycisk "Akceptuję" (lub został naciśnięty inny odpowiadający mu przycisk bądź uruchomiona inna procedura).

6.5.11 Kiedy jest wysyłana lub otrzymywana Transakcja, udostępniamy odbiorcy i/lub nadawcy nazwę Konta członka w celu przetworzenia odpowiedniej Transakcji. Możemy również wyświetlać te informacje w powiadomieniach wysyłanych do odbiorcy i/lub nadawcy.

6.5.12 Członek przyjmuje do wiadomości, że docelowy odbiorca transakcji z rachunku członka nie musi zaakceptować transakcji. Jeżeli zamierzony docelowy odbiorca odrzuci transakcję z rachunku członka, kwota transakcji zostanie ponownie zaksięgowana na jego rachunku i nie zostaną pobrane żadne opłaty.

6.5.13 Jeżeli członek otrzyma na rachunek środki, które nie miały zostać przelane na jego rachunek, będzie nam przysługiwało prawo do usunięcia tych środków z jego rachunku.

6.5.14 Członek musi się upewnić, że szczegóły płatności podane przez niego podczas wypłaty są poprawne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za wysłanie wypłaconych środków na niewłaściwy rachunek w sytuacji, gdy wynika to z dostarczenia przez członka nieprawidłowych danych rachunku. Podczas wypłacania środków na rachunek bankowy członek musi zadbać o to, aby numer rachunku, kod banku, IBAN i/lub BIC/SWIFT były prawidłowe. Jeśli członek wypłacił środki na niewłaściwy rachunek, może się do nas zwrócić z prośbą o pomoc w odzyskaniu środków. Naliczymy jednak opłatę administracyjną wyszczególnioną w sekcji „Opłaty” na stronie internetowej za takie działanie i nie gwarantujemy, że próby odzyskania środków zakończą się pomyślnie.

6.5.15 Metody wypłaty to usługi płatnicze oferowane, przynajmniej w części, przez zewnętrzne instytucje finansowe (na przykład, bank, w którym członek posiada rachunek bankowy). Nie gwarantujemy dostępności żadnej określonej metody wypłaty i możemy wprowadzić zmiany lub wstrzymać określoną metodę płatności w dowolnym czasie bez konieczności postępowania zgodnie z procedurą określoną w punkcie 2.2, o ile członek ma dostęp przynajmniej do jednej metody płatności. W sytuacji, gdy wypłata zostanie otrzymana przez członka przy udziale dostawcy usług płatniczych (na przykład bank, w którym członek posiada rachunek bankowy), nie ponosimy odpowiedzialności za wypłatę po otrzymaniu wypłaconych środków przez dostawcę usług płatniczych. Zastrzegamy sobie również prawo do zażądania podania alternatywnego konta bankowego lub innej metody wypłaty na wypadek, gdy nie jesteśmy w stanie przetworzyć wypłaty preferowaną metodą.

6.6 Płatność za subskrypcję

6.6.1 Niektórzy partnerzy handlowi mogą oferować produkty lub usługi, za które można płacić na zasadzie płatności za subskrypcję. Oznacza to, że płatność będzie potrącana z rachunku członka w regularnych odstępach czasu. Kwota płatności oraz odstępy czasu, w których płatność będzie potrącana zostaną określone przez odpowiedniego partnera handlowego.

6.6.2 Płatność za subskrypcję jest kwestią umowy między członkiem a partnerem handlowym. Jeśli członek zechce poprawić lub anulować płatność za subskrypcję lub ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące swojej płatności za subskrypcję, może to zrobić wyłącznie poprzez skontaktowanie się bezpośrednio z partnerem handlowym i musi przestrzegać zasad i warunków określonych przez partnera handlowego. Po skontaktowaniu się z partnerem handlowym członek powinien nas o tym poinformować. Nie możemy anulować lub poprawić płatności za subskrypcję bez zgody partnera handlowego. Członek nie powinien anulować lub w inny sposób odwoływać płatności za subskrypcję bez uprzedniego skontaktowania się z partnerem handlowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za płatność za subskrypcję, która zostanie potrącona z rachunku członka przed powiadomieniem partnera handlowego o anulowaniu. Członek nie może anulować płatności, która została już zrealizowana na rzecz partnera handlowego.

6.6.3 Członek ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że na jego rachunku są dostępne wystarczające środki do realizacji każdej płatności, na którą wyrazi zgodę za pomocą opcji płatności za subskrypcję. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za opłaty i obciążenia, które może ponieść członek w sytuacji, gdy na jego rachunku nie będą dostępne wystarczające środki, aby wypełnił on zobowiązania wynikające z umowy płatności za subskrypcję. Jeśli na rachunku członka pojawi się ujemne saldo, będą obowiązywały warunki określone w części 10.3.

6.6.4 Płatność zrealizowana za pomocą opcji płatności za subskrypcję jest "Płatnością" zgodnie z tym, jak zostało to określone w Warunkach korzystania i za każdą płatność będą naliczane normalne opłaty.

6.6.5 Zwrócimy każdą zrealizowaną płatność za subskrypcję zainicjowaną przez lub za pośrednictwem partnera handlowego pod warunkiem, że: (a) w oryginalnej autoryzacji, której udzielono nam lub partnerowi handlowemu nie określono dokładnej kwoty płatności oraz (b) kwota płatności przekroczyła kwotę, której członek mógł rozsądnie oczekiwać mając na uwadze poprzedni wzorzec wydatków oraz okoliczności sytuacji. Członek musi się do nas zwrócić z prośbą o zwroty w ciągu ośmiu (8) tygodni od daty potrącenia środków z jego rachunku. Członek zgadza się udostępnić nam takie informacje, które zostaną uznane za rozsądnie niezbędne do ustalenia, czy warunki zwrotu opisane w części 6.6.5 są zadowalające. W ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania wniosku o zwrot lub, w stosownych przypadkach, od daty otrzymania dodatkowych informacji, o które poprosiliśmy członka, zwrócimy członkowi kwotę płatności lub dostarczymy mu uzasadnienie odmowy zwrotu płatności z informacją o tym, że ma on prawo do zgłoszenia tego incydentu do Pełnomocnika ds. usług finansowych i emerytur, jeśli nie akceptuje dostarczonego uzasadnienia.

6.7 Zamknięcie rachunku i odzyskanie środków

6.7.1 Jeśli członek zechce zamknąć rachunek, może to zrobić poprzez powiadomienie nas o tym na piśmie. Z zastrzeżeniem podpunktu 6.7.3 poniżej, członek może odebrać po wartości nominalnej całą kwotę salda pieniędzy elektronicznych w swoim rachunku (z pominięciem kwot, które nie zostały jeszcze rozliczone przez instytucje finansowe członka) poprzez wybranie jednej z opcji wypłaty dostępnych w jego kraju zamieszkania, tak jak zostało to określone w zakładce "Wypłata" na stronie członka lub przy pomocy swojej karty w dowolnym bankomacie.

6.7.2 Wniosek o wypłatę zostanie przetworzony pod warunkiem, że wszystkie kontrole bezpieczeństwa i procedury weryfikacji zakończą się sukcesem.

6.7.3 W zależności od wybranej metody wypłaty, może zostać naliczona opłata, która zostanie potrącona z salda rachunku członka przed wypłatą.

6.8 Możemy odrzucić realizację transakcji w następujących okolicznościach:

6.8.1 mamy rozsądne podstawy, aby wierzyć, że członek nie wydał nam instrukcji;

6.8.2 mamy rozsądne podejrzenia, że doszło do nieuczciwego działania;

6.8.3 instrukcje członka są niejasne, niekompletne lub nie mają wymaganej formy;

6.8.4 podejrzewamy, że zostały naruszone Warunki korzystania;

6.8.5 musimy tak zrobić po to, aby postępować zgodnie z zasadami Mastercard; lub

6.8.6 w sytuacji, gdy wymaga tego od nas prawo lub przepisy innego organu regulacyjnego.

Możemy powiadomić członka o takim odrzuceniu, naszych powodach takiego działania oraz, w stosownych przypadkach, o sposobie naprawienia błędu, który poskutkował takim odrzuceniem, o ile takie powiadomienie - lub jakakolwiek jego część - jest zakazane prawem lub przepisami.

6.9 Partnerzy handlowi mogą nie być w stanie autoryzować płatności, jeśli nie mogą od nas otrzymać autoryzacji online (na przykład, jeśli nie mają dostępu do internetu).

6.10 Członek ponosi pełną odpowiedzialność za wydane instrukcje, w związku z czym możemy nie być w stanie wykryć wszystkich błędów w jego wskazówkach do transakcji. Ważne jest, aby członek upewnił się, czy wszystkie podane szczegóły na temat transakcji są prawidłowe. Wszystkie transakcje, które zostały zrealizowane zgodnie z instrukcjami będą uważane z prawidłowe. Jednakże, w niektórych okolicznościach możemy pomóc członkowi w odzyskaniu środków i w takim przypadku zostanie za to naliczona opłata zgodnie z Tabelą opłat. Nie jesteśmy w stanie odzyskać środków, które zostały wysłane w nieprawidłowy sposób do innego członka, o ile członek nie posiada numeru zgłoszenia przestępstwa na policji lub zgody drugiej osoby, której dotyczy incydent.

6.11 Transakcje są ostateczne i nieodwracalne z wyjątkiem następujących okoliczności oraz naszego własnego uznania:

6.11.1 w sytuacji, gdy potwierdzimy, że partner handlowy popełnił błąd;

6.11.2 w sytuacji, gdy został popełniony czyn niezgodny z prawem w powiązaniu z rachunkiem członka; lub

6.11.3 w sytuacji, gdy członek naruszył Warunki korzystania.

6.12 Członek potwierdza, że określone metody transakcji wymagają różnych rodzajów i poziomów weryfikacji tożsamości i kontroli bezpieczeństwa, w tym korzystania z systemów kontroli i weryfikacji stron trzecich oraz członek zgadza się w uzasadnionych przypadkach na korzystanie i udostępnianie istotnych danych osobowych do weryfikacji tożsamości i kontroli bezpieczeństwa, jeśli członek wybierze te opcje.

6.13 Ponadto członek potwierdza, że dla celów bezpieczeństwa w przypadku niektórych metod transakcji przewidziane zostały minimalne i maksymalne ograniczenia dotyczące wysokości kwot przelewu. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia ograniczeń zarówno na kwotę każdej transakcji, jak i na częstotliwość korzystania przez członka z danej metody dokonywania transakcji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie internetowej. Wspomniane ograniczenia mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

6.14 Członek nie może się angażować w żadne z niżej wymienionych działań:

6.14.1 faktyczne działanie lub próba działania ze strony członka, która jest przez nas uważana za zmowę, niewłaściwe wykorzystanie bonusów lub innych promocji w powiązaniu z usługą NETELLER;

6.14.2 otwarcie lub próba otwarcia wielu rachunków w swoim imieniu lub pod fikcyjnym imieniem i nazwiskiem (jeśli nie odbywa się to za naszą uprzednią pisemną zgodą)

6.14.3 prowadzenie fałszywych i/lub sztucznych działań lub transakcji (powszechnie znanych jako "pozorna działalność").

6.15 Członek może korzystać z rachunku tylko w celach osobistych i nie może go używać w celach handlowych lub służbowych, o ile w określonych okolicznościach nie udzielimy mu na to uprzedniej pisemnej zgody według własnego uznania.

6.A Zewnętrzni dostawcy usług

6.A.1 Zewnętrzny dostawca usług to dostawca usług, który zgodnie z prawem może realizować płatności z konta członka w jego imieniu oraz świadczyć mu usługi dotyczące stanu konta zgodnie ze wskazówkami i obowiązującymi wymogami prawnymi. Członek może sprawdzić, czy dostawca usług posiada upoważnienie w zakresie informacji, którą dostawca usług udostępni w odniesieniu do świadczonych przez niego usług.

6.A.2. Wszelkie wskazówki ze strony zewnętrznego dostawcy usług będą traktowane jako wskazówki od członka, a warunki niniejszej umowy będą nadal obowiązywały. Jeśli członek wyraża zgodę na to, aby zewnętrzny dostawca usług miał dostęp do informacji dotyczących jego konta, zakładamy, że jest to równoznaczne ze zgodą na dostęp do konta tak często, jak zewnętrzny dostawca usług o to poprosi.

6.A.3. Jeśli członek udostępni swoje dane bezpieczeństwa osobie, która nie jest zewnętrznym dostawcą usług, zakładamy, że członek upoważnia tę osobę do dostępu do swojego konta, będziemy traktowali płatności zlecone przez tę osobę jako płatności autoryzowane przez członka i nie będziemy ponosili odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez członka w wyniku niewłaściwego użycia lub ujawnienia informacji o jego koncie przez taką osobę.

6.A.4.  Możemy nie zezwolić operatorowi zewnętrznemu na dostęp do rachunku członka, jeśli mamy podejrzenia co do nieautoryzowanego lub nieuczciwego dostępu z jego strony. Zanim to zrobimy, poinformujemy o tym członka i wyjaśnimy mu powody takiego działania, o ile nie jest to niemożliwe z powodów racjonalnych, w którym to przypadku poinformujemy go o tym niezwłocznie po podjęciu takiego działania. W każdym przypadku poinformujemy członka o tym, wykorzystując wszelkie dane kontaktowe członka, które przechowujemy. Nie poinformujemy członka o powodach takiej decyzji w sytuacji, gdy może narazić na ryzyko nasze procedury bezpieczeństwa lub gdy jest to niezgodne z prawem.  Jeśli członek zechce anulować zgodę na dostęp do swojego konta, której udzielił zewnętrznemu dostawcy usług, członek powinien się skontaktować bezpośrednio z nami.

6.A.5 Jeśli członek jest przekonany, że płatność została zrealizowana w nieprawidłowy sposób lub nie była autoryzowana, musi nas o tym poinformować możliwie jak najszybciej, nawet w sytuacji, gdy korzysta z usług zewnętrznego dostawcy usług. Jeśli członek poprosi zewnętrznego dostawcę usług o złożenie wniosku o płatność, a dostawca tego nie zrobi, nie ponosimy odpowiedzialności za niezrealizowanie danej płatności. Po zainicjowaniu płatności przez zewnętrznego dostawcę usług nie można jej zazwyczaj anulować.

7. KONIEC TERMINU WAŻNOŚCI, UTRATA I USZKODZENIE KARTY

7.1 Karta członka jest ważna przez okres określony na przedniej stronie karty, o ile korzystanie z niej nie zostanie anulowane wcześniej przez członka zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania. Po upływie terminu ważności karty lub jeśli zostanie ona anulowana, transakcje nie będą autoryzowane.

7.2 Po upływie terminu ważności karty, odnowimy automatycznie wyłącznie karty, które były używane w ciągu 12 miesięcy przed upływem terminu ważności. Jeśli karta zostanie odnowiona automatycznie, nie zostanie naliczona żadna opłata za jej odnowienie.

7.3 Na prośbę członka, wymienimy kartę, która została zgubiona, skradziona lub uszkodzona. W sytuacji, gdy karta została zgubiona, skradziona lub uszkodzona, za jej wymianę zostanie naliczona opłata.

7.4 Jeśli członek odnajdzie kartę po zgłoszeniu jej utraty, kradzieży lub niewłaściwego wykorzystania, musi zniszczyć kartę i niezwłocznie nas o tym poinformować.

7.5 Karta cyfrowa jest dostępna wyłącznie z nowo wydaną kartą fizyczną i nie jest dostępna z kartą zastępczą.

8. OPŁATY

8.1 Za każdą transakcję członek zostanie obciążony opłatami, które zostały wyszczególnione na naszej stronie internetowej. Członek autoryzuje nas do obciążenia jego rachunku wszelkimi obowiązującymi opłatami podczas realizacji transakcji. Możemy również obciążyć członka określonymi opłatami administracyjnymi, w tym między innymi opłatami powiązanymi z bieżącym zarządzaniem nieaktywnymi rachunkami, windykacją należności oraz opłatami z powtórne przetworzenie transakcji w sytuacji, gdy na rachunku nie były dostępne wystarczające środki. Wszystkie opłaty są naliczane w walucie rachunku członka i członek akceptuje, że możemy drogą potrącenia obciążyć jego rachunek wszelkimi opłatami lub innymi kwotami, które członek jest nam winien w powiązaniu w usługą NETELLER. Wszystkie opłaty za kartę będą naliczane w walucie rachunku członka, niezależnie od waluty karty lub transakcji.

8.2 Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany opłat, co zostanie wdrożone zgodnie z częścią 2.2. Aktualizacje opłat będą dostępne w zakładce Opłaty na naszej stronie internetowej.

8.3 Niektórzy operatorzy bankomatów naliczają dodatkowe opłaty za korzystanie z bankomatu. Członek ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie tej informacji przed przystąpieniem do realizacji transakcji.

8.4 W pewnych okolicznościach możemy naliczyć dodatkowe opłaty, tak jak zostało to określone w niniejszych Warunkach korzystania, w tym w części 10.1 (obciążenia zwrotne, ujemne salda i zwroty) oraz części 14.6 (transakcje zabronione).

9. WYMIANA WALUT

9.1 Po zarejestrowaniu rachunku członek może wybrać walutę, w której będzie prowadzony jego rachunek.

9.1 Po zarejestrowaniu rachunku członek może wybrać walutę, w której będzie prowadzony jego rachunek.

9.2 Jeśli członek realizuje transakcję za pomocą karty w innej walucie niż waluta rachunku (na przykład w przypadku gdy karta lub konto jest w innej walucie niż waluta zakupu, lub karta jest wykorzystana w zapłacie lub pobraniu środków za granicą w obcej walucie), wówczas taka transakcja zostanie przeliczona na walutę rachunku w dniu otrzymania ostatecznego rozliczenia transakcji (zazwyczaj w ciągu 72 godzin po realizacji transakcji). Członek uzyska oszacowaną kwotę po przeliczeniu podczas realizacji transakcji, ale z powodu wahań w kursach wymiany może to być mniej lub więcej niż ostateczna kwota pobrana z jego rachunku. Podczas realizacji transakcji stosujemy kursy wymiany autoryzowane przez Mastercard. Stosowana będzie również opłata za wymianę walut (dalsze szczegóły dotyczące stosowanej opłaty za wymianę walut oraz marży w stosunku do ostatnich dostępnych referencyjnych kursów wymiany walut wydanych przez Europejski Bank Centralny (EBC) znajdują się w sekcji Opłaty na naszej stronie internetowej). Członek zostanie powiadomiony za pomocą automatycznych powiadomień elektronicznych (takich jak e-mail lub powiadomienia push za pośrednictwem aplikacji NETELLER) o szczegółach transakcji za każdym razem, gdy użyje swojej Karty do dokonania płatności. Członek ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania takich powiadomień.

9.3 Jeśli członek składa wniosek o kartę w innej walucie niż waluta rachunku, wszystkie transakcje zrealizowane z jego rachunku za pomocą karty zostaną obciążone opłatą za wymianę waluty. Wszelkie transakcje realizowane w innej walucie niż waluta karty lub rachunku, są obciążane dodatkową opłatą za wymianę waluty (zostanie naliczona opłata za wymianę waluty z waluty transakcji na walutę karty, a następnie opłata za wymianę waluty karty na walutę rachunku). Zalecamy wybieranie dla karty tej samej waluty co waluta rachunku.

9.4 Transakcje dokonywane bez użycia karty również mogą podlegać wymianie walut. Przy każdej takiej wymianie waluty zastosujemy kurs wymiany NETELLER obowiązujący w momencie przeprowadzania transakcji pomiędzy dwiema walutami, których dotyczy i dodamy do niego opłatę za wymianę waluty. Kurs wymiany NETELLER jest referencyjnym kursem wymiany ustalonym przez nas i zmienia się każdego dnia w sposób ciągły. Szczegóły dotyczące naszych referencyjnych kursów wymiany są tutaj. Podczas ustalania i zmiany kursu wymiany NETELLER bierzemy pod uwagę rynkowe kursy kupna i sprzedaży oraz to, jak się zmieniają, które to informacje pozyskujemy z różnych niezależnych źródeł. Pobierana przez nas opłata za wymianę waluty jest dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce „Opłaty”. Opłata za wymianę waluty pobierana jest dodatkowo, niezależnie od opłaty za transakcję.

10. OBCIĄŻENIA ZWROTNE, UJEMNE SALDA I ZWROTY

10.1 Jeśli członek wybierze opcję zasilenia za pomocą metody płatności, która może podlegać prawu do ubiegania się o zwrot środków ("Obciążenie zwrotne"), tj. (między innymi) karta kredytowa lub debetowa bądź polecenie zapłaty, członek oświadcza, że nie będzie korzystał z obciążenia zwrotnego w innych sytuacjach niż nieautoryzowane użycie metody płatności lub naruszenie przez nas niniejszych Warunków korzystania, które mogłoby poskutkować prawem członka do zwrotu kwoty zasilenia. W innych przypadkach członek nie może dokonywać obciążenia zwrotnego w odniesieniu do każdej transakcji zasilenia z powodów, za które nie ponosimy odpowiedzialności, tj. spory z partnerami handlowymi dotyczące niedostarczonych produktów lub usług lub niewystarczające saldo na rachunku metody płatności. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia członka opłatami i wydatkami poniesionymi w powiązaniu z takim obciążeniem zwrotnym oraz jakimkolwiek działaniem podjętym w celu jego zakwestionowania. Możemy również naliczyć opłatę za Obciążenie zwrotne zgodnie z informacją zawartą w sekcji „Opłaty” na naszej stronie internetowej.

10.2 Bez ograniczania naszych praw lub środków zaradczych, jeśli członek dokona obciążenia zwrotnego, anuluje, odwróci lub wycofa autoryzację płatności w takich okolicznościach, członek ponosi odpowiedzialność za zwrócenie płatności do nas. Możemy, według naszego uznania, odzyskać kwotę poprzez obciążenie salda rachunku członka, ponowne zasilenie kwotą jego karty kredytowej lub rachunku bankowego lub pobranie tej kwoty od członka w inny sposób.

10.3 Jeśli na rachunku członka powstanie ujemne saldo (np. z powodu obciążenia zwrotnego, odwrócenia zasilenia lub transakcja zostanie przetworzona na wyższą kwotę niż kwota środków dostępnych na jego rachunku) lub jeśli członek dopuści do powstania ujemnego salda z jakiegokolwiek innego powodu, członek będzie musiał spłacić takie ujemne saldo poprzez zasilenie rachunku środkami wystarczającymi na pokrycie ujemnego salda. Niewywiązanie się z tego zobowiązania stanowi naruszenie niniejszych Warunków korzystania. Członek akceptuje, że musi niezwłocznie zapłacić zaległą kwotę na nasze żądanie. Zastrzegamy sobie prawo do automatycznego potrącenia zaległej kwoty z kolejnych zasileń rachunku realizowanych przez członka. Przysługuje nam prawo do obciążenia członka wszelkimi rozsądnymi wydatkami poniesionymi przez nas w sytuacji, gdy na jego rachunku powstanie ujemne saldo.

10.4 Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym czasie do przesyłania przypomnień lub podejmowania działań windykacyjnych, w tym, lecz nie wyłącznie, do upoważnienia firmy windykacyjnej lub prawników do dochodzenia roszczenia w sądzie. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia członka wydatkami poniesionymi w uzasadnionym zakresie w związku z windykacją lub egzekucją długów. Niniejsze postanowienie obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej umowy między nami a członkiem.

10.5 Jeśli członek otrzyma zwrot za zakupy za pomocą karty, zwrot zostanie wypłacony na jego rachunek. Z powodów prawnych członkowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu w gotówce za transakcje zrealizowane za pomocą karty. Przetwarzanie zwrotów może zająć maksymalnie 30 dni.

10.6 Po dokonaniu przez członka zakupu za pomocą usługi NETELLER nie możemy wstrzymać transakcji. Jednakże, w sytuacji, gdy członek użył karty do zakupu produktów lub usług, może on złożyć na ręce partnera handlowego reklamację, jeśli produkty lub usługi nie są w zadowalającym stanie, nie zostały dostarczone lub zostały dostarczone tylko w części lub nie są zgodne z opisem dostawcy. Członek musi nas powiadomić o jakimkolwiek sporze w ciągu 60 dni roboczych od daty zakupu i obciążenie zwrotne zostanie zastosowane wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie ono skutecznie zabezpieczone przez partnera handlowego za pośrednictwem Mastercard. Mastercard podejmuje decyzję o przyznaniu obciążenia zwrotnego. Jeśli członek nieprawidłowo wypełni wniosek o obciążenie zwrotne, przysługuje nam prawo do obciążenia członka wszelkimi opłatami poniesionymi przez nas na drodze dochodzenia zwrotu i mamy prawo do obciążenia rachunku członka kwotą takich opłat.

11. NAGRODY LUB PROGRAMY PROMOCYJNE

Od czasu do czasu możemy oferować udział w programach lojalnościowych lub innych programach promocyjnych. Takie programy podlegają zasadom programu. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub modyfikowania warunków określających przyznanie takich nagród lub udział w programach promocyjnych według naszego uznania.

12. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE RACHUNKU

12.1 Członek zobowiązuje się korzystać ze swojego rachunku zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania oraz ze wszelkimi innymi instrukcjami dotyczącymi korzystania z usługi NETELLER. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru poprzedniego zdania członek przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że niedozwolone jest:

12.1.1 korzystanie z NETELLER w celu uzyskania dostępu do gotówki (lub pomaganie innym w takim działaniu);

12.1.2 korzystanie z NETELLER w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem, statutami lub przepisami obowiązującymi członka, w tym między innymi z przepisami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy, nadużyć finansowych, działalności kryminalnej, usług finansowych lub ochrony konsumenta;

12.1.3 wysyłanie niechcianych wiadomości lub stosowanie innych podobnych metod wysyłania wiadomości masowych (spam);

12.1.4 korzystanie z usługi NETELLER w celu realizacji jakichkolwiek zakazanych transakcji określonych w części 14;

12.1.5 molestowanie lub obsceniczne, niegrzeczne lub obraźliwe zachowanie w stosunku do nas lub naszych przedstawicieli; oraz

12.1.6 manipulowanie, włamywanie się, modyfikowanie, niszczenie, zakłócanie lub ingerowanie w inny sposób w bezpieczeństwo lub funkcjonalność usług NETELLER lub próba wykonania jednego z wyżej wymienionych działań.

13. DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO RACHUNKU I KARTY

13.1 Członek ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojej karty; karta jest wydawana na wyłączność członka i nie może on jej udostępniać innym osobom. Członek musi podjąć wszystkie rozsądne środki ostrożności, aby dane dostępu do jego rachunku były poufne i przechowywane w bezpieczny sposób. Obejmuje to ciągłe dbanie o zabezpieczenie danych dostępu do rachunku, a także o zabezpieczenie komputera, za pomocą którego członek korzysta z internetu. Członek musi zmieniać regularnie hasło oraz korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego, oprogramowania chroniącego przed programami szpiegującymi oraz zapory sieciowej w celu ograniczenia ryzyka naruszenia zabezpieczeń. Chociaż członek nie może, zasadniczo, udostępniać swoich danych innym osobom, może je udostępnić zewnętrznemu dostawcy usług, jeśli jest to konieczne, aby umożliwić mu dostęp do danych konta lub realizację płatności z konta za jego pozwoleniem.

13.2 Członek otrzyma PIN do karty fizycznej i musi go przechowywać w bezpiecznym miejscu. To oznacza, że po otrzymaniu kodu PIN członek musi go zapamiętać i zniszczyć list zawierający PIN. Członek musi zachować PIN w tajemnicy. Członek nie może udostępniać kodu PIN innym osobom, w tym znajomym rodzinie lub partnerom handlowym. Członek nie może nigdzie zapisywać swojego kodu PIN. Członek nie może wpisywać kodu PIN, jeśli w pobliżu znajduje się inna osoba, która może to zobaczyć. Członek musi postępować zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, o których regularnie go informujemy.

13.3 Jeśli członek podejrzewa, że inna osoba weszła w posiadanie danych dostępu do jego rachunku lub dane dostępu do rachunku bądź karta zostały zgubione, skradzione, bezprawnie przywłaszczone, wykorzystane bez autoryzacji lub w inny sposób zagrożone, członek powinien zmienić hasło. Członek musi się skontaktować z działem obsługi klienta bez zbędnej zwłoki natychmiast po ustaleniu, że jego karta lub dane dostępu do rachunku zostały utracone, skradzione, bezprawnie przywłaszczone lub użyte w nieautoryzowany sposób. Zwłoka w powiadomieniu nas o zajściu może mieć nie tylko wpływ na bezpieczeństwo rachunku, ale może również poskutkować pociągnięciem członka do odpowiedzialności za straty wynikłe z sytuacji, gdy niepowiadomienie nas było celowe lub stanowiło nosi znamiona rażącego zaniedbania. Jeśli członek podejrzewa, że do jego rachunku uzyskała dostęp inna osoba, powinien zgłosić ten incydent na policję. Jeśli członek zapomni swój PIN, może go odnaleźć w swoim rachunku. Ważne jest, aby członek przechowywał dane dostępu do rachunku w bezpiecznym miejscu, gdyż zawiera on informacje o kodach PIN jego kart wirtualnych i fizycznych.

13.4 Możemy zawiesić kartę i / lub rachunek członka lub w inny sposób ograniczyć funkcjonalność rachunku w sytuacji, gdy istnieją rozsądne obawy o bezpieczeństwo karty lub rachunku lub jednej z funkcji bezpieczeństwa lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że doszło do nieautoryzowanego lub nieuczciwego użycia jego karty lub rachunku lub że zostało naruszone którekolwiek z zabezpieczeń. Ponadto, możemy zawiesić kartę i/lub rachunek członka lub w inny sposób ograniczyć jego funkcjonalność w sytuacji, gdy będziemy podejrzewali, że inny rachunek NETELLER lub rachunek Skrill członka udostępniony mu przez nas lub przez jedną ze spółek należących do naszej grupy, został wykorzystany w celu nieuczciwych działań, prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu lub na potrzeby innej działalności przestępczej. Powiadomimy członka o zawieszeniu lub ograniczeniu oraz o powodach takiego zawieszenia lub ograniczenia z wyprzedzeniem lub, w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie tego zrobić, niezwłocznie po zastosowaniu zawieszenia lub ograniczenia, jeśli powiadomienie nie będzie niezgodne z prawem lub nie narazi naszych rozsądnych interesów w zakresie bezpieczeństwa. Zawieszenie i/lub ograniczenie zostanie cofnięte najszybciej jak to możliwe po zniknięciu powodów zawieszenia i/lub ograniczenia.

13.5 Jeśli jesteśmy przekonani, że karta lub rachunek członka mogą być przedmiotem nadużycia finansowego lub ich bezpieczeństwo jest zagrożone, użyjemy najszybszego i najbardziej bezpiecznego sposobu, aby powiadomić o tym członka za pomocą danych kontaktowych udostępnionych przez niego oraz poinformować go, co może zrobić, aby pomóc w usunięciu zagrożenia.

14. ZAKAZANE TRANSAKCJE

14.1 Surowo zabrania się wysyłania lub odbierania płatności z tytułu sprzedaży lub dostawy niżej wymienionych produktów lub usług: wyroby tytoniowe, leki na receptę, narkotyki, akcesoria związane z narkotykami, broń (w tym między innymi noże, broń bojowa, ręczna broń palna lub amunicja), dekodery telewizji satelitarnej i kablowej, pornografia, materiały dla dorosłych, materiały zachęcające do przemocy, nienawiści, rasizmu, materiały obsceniczne, dowody osobiste i licencje rządowe, w tym ich repliki i gadżety oraz wszelkie produkty podrabiane, nielicencjonowane lub nielegalne loterie lub usługi hazardowe (w tym między innymi korzystanie lub udział w nielegalnych usługach hazardowych), niezarejestrowane usługi charytatywne, przedmioty, które mogą zachęcać do lub ułatwiać wykonywanie nielegalnych działań, przedpłacone karty debetowe lub inne karty służące przechowywaniu pieniędzy, które nie są powiązane z określonym partnerem handlowym i nie są ograniczone do zakupów określonych produktów lub usług, produkty lub usługi służące przetwarzaniu lub agregacji płatności przez strony trzecie, marketing wielopoziomowy, piramida finansowa lub schematy Ponziego, programy typu matrix, lub inne programy błyskawicznego bogacenia się lub schematy wysokiego zwrotu z inwestycji, produkty lub usługi, które naruszają prawa własności intelektualnej stron trzecich, niekodowane lub nieprawidłowo kodowane gry hazardowe, umowy timeshare lub płatności z tytułu rezerwacji nieruchomości (powstałej i jeszcze nie powstałej). Zastrzegamy sobie prawo do dodawania według własnego uznania nowych kategorii transakcji niedozwolonych poprzez zamieszczanie ich w niniejszych Warunkach korzystania lub zasadach dozwolonego użytku publikowanych w witrynie internetowej.

14.2 Surowo zabrania się dokonywania płatności lub odbierania płatności od osób lub podmiotów oferujących nielegalne usługi hazardowe, w tym między innymi nielegalne zakłady sportowe, gry w kasynie lub grę w pokera. Możemy zawiesić lub zamknąć rachunek członka w dowolnym czasie lub odmówić realizacji transakcji bądź cofnąć transakcję, jeśli jesteśmy przekonani, że członek wykorzystuje lub wykorzystywał rachunek w pośredni lub bezpośredni sposób w powiązaniu z nielegalnymi transakcjami hazardowymi. Ta lista nie jest kompletna i członek ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że nie korzysta z naszych usług na potrzeby transakcji, które mogą być uważane za niezgodne z prawem zgodnie z jego jurysdykcją.

14.3 Nie można korzystać z naszych usług, jeśli mieszka się w jednym z określonych krajów. Te kraje są wymienione na naszej stronie internetowej i lista jest okresowo aktualizowana. Lista nie jest kompletna i możemy według własnego uznania podejmować decyzje o wstrzymaniu lub ograniczeniu naszych usług w innych krajach w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia rachunku członka w dowolnym czasie w sytuacji, gdy istnieją rozsądne podstawy, aby to zrobić lub gdy wymaga tego od nas prawo lub zalecenia wydane przez odpowiedni organ rządowy lub inny uznany organ walczący z przestępstwami finansowymi.

14.4 Surowo zabrania się korzystania z rachunku do celów niezgodnych z prawem, w tym między innymi do nadużyć finansowych i prania brudnych pieniędzy. Wszelkie podejrzane działania będą sprawdzane i zgłaszane odpowiednim organom ścigania. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia członka według własnego uznania opłatą administracyjną zgodnie z informacją w zakładce "Opłaty" na stronie internetowej za każde dochodzenie dotyczące podejrzanego działania. Członek nie może korzystać z konta z zamiarem niewłaściwego wykorzystania lub obejścia ograniczeń dotyczących korzystania, nałożonych przez partnera handlowego lub przez stronę trzecią świadczącą usługi.

14.5 Członek może akceptować jedynie płatności w określonych kategoriach biznesu po ich zatwierdzeniu przez nas według naszego własnego uznania. Są to między innymi następujące kategorie: wypłata pieniędzy, przelewy pieniężne, w tym między innymi kantory wymiany walut, wymiana pieniędzy i zakup pieniędzy na podróż; zbiórka datków lub płatności na rzecz organizacji charytatywnych lub niezyskowych; działalność w obszarze zasobów naturalnych, tj. biżuteria, metale czy kamienie szlachetne; odtwarzanie strumieniowe; sprzedaż lub dostawa napojów alkoholowych; sprzedaż lub dostawa suplementów dietetycznych oraz alternatywnych produktów zdrowotnych; wszelkie inne kategorie zawarte w zasadach dozwolonego użytku publikowanych okresowo na stronie internetowej. W razie wątpliwości, czy działalność członka mieści się w jednej z wyżej wymienionych kategorii należy się skontaktować z działem obsługi klienta. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania według własnego uznania nowych kategorii działań biznesowych wymagających zatwierdzenia poprzez zamieszczanie ich w niniejszych Warunkach korzystania lub zasadach dozwolonego użytku publikowanych w witrynie internetowej.

14.6. Jeśli członek realizuje lub próbuje realizować transakcje naruszające restrykcje zawarte w części 14 lub bez niezbędnego zatwierdzenia zgodnie z punktem 14.5, zastrzegamy sobie prawo do: cofnięcia transakcji; i/lub zamknięcia lub zawieszenia jego konta; i/lub do zgłoszenia transakcji odpowiednim organom śledczym; i/lub do dochodzenia odszkodowania od członka; oraz do obciążenia członka opłatą administracyjną zgodnie z informacją w zakładce „Opłaty” na naszej stronie internetowej w przypadku zastosowania jednego z wyżej wymienionych działań.

14.7. Członek ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że będzie wysyłać płatności lub otrzymywać płatności wyłącznie od osób lub podmiotów z tytułu sprzedaży lub dostawy produktów i usług, które może oferować lub otrzymywać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi prawami i przepisami. Sam fakt, że dana osoba lub podmiot akceptuje płatności za naszym pośrednictwem nie oznacza legalności dostawy produktów lub usług. W razie wątpliwości co do legalności dostawy lub zakupu członek nie powinien realizować płatności.

15. PRYWATNOŚĆ

15.1 Członek wyraża wyraźną zgodę na korzystanie przez nas z dostępu do udostępnionych nam danych, a także do ich przetwarzania i przechowywania na potrzeby świadczenia usług płatniczych. Nie dotyczy to właściwych praw i obowiązków wynikających z prawodawstwa w zakresie ochrony danych. Członek może wycofać zgodę zamykając swój rachunek. Jeśli członek wycofa zgodę w ten sposób, przestaniemy wykorzystywać jego dane w tym celu, ale będziemy nadal przetwarzać jego dane na inne cele w sytuacji, gdy mamy zgodne z prawem podstawy, aby tak robić, np. w sytuacji, gdy zgodnie z prawem musimy prowadzić ewidencję transakcji.

15.2 Przetwarzanie danych członka odbywa się zgodnie z naszą Informacją o Polityce prywatności, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej.

16. ZAWIESZENIE LUB ZAMKNIĘCIE RACHUNKU I ANULOWANIE KARTY

16.1 Członkowi przysługuje prawo do zamknięcia rachunku i rozwiązania niniejszej umowy (oraz prawa do korzystania z usługi NETELLER) w dowolnym czasie poprzez powiadomienie naszego Centrum obsługi klienta. Jeśli w czasie zamykania rachunku członek posiada na rachunku środki, zwrócimy się do niego z prośbą o wypłacenie środków w rozsądnym okresie czasu, w którym to czasie rachunek będzie dostępny wyłącznie na potrzeby wypłaty pozostałych środków. Po upływie tego okresu członek nie będzie mógł korzystać z rachunku, ale będzie mógł wypłacić pozostałe środki po skontaktowaniu się z Centrum obsługi klienta i zwróceniu się z prośbą o wysłanie do niego środków w akceptowalny dla nas sposób. Jeśli członek chce uzyskać dostęp do historii transakcji po zamknięciu rachunku, będzie musiał się skontaktować z działem obsługi klienta i poprosić o udostępnienie informacji. Członek może to zrobić przez okres sześciu lat od daty zamknięcia rachunku], ale sugerujemy, aby członek wypłacił pozostałe środki możliwie jak najszybciej, gdyż jego rachunek nie jest w żaden sposób oprocentowany.

16.2 Członek może anulować kartę, powiadamiając o tym nasze Centrum obsługi klienta. Członek ponosi odpowiedzialność za wszystkie zrealizowane transakcje lub opłaty poniesione przed anulowaniem karty. Anulowanie karty nie oznacza automatycznego zamknięcia rachunku, jeśli członek nie (i) wyda nam polecenia zamknięcia rachunku; lub (ii) członek anuluje kartę z powodu zmiany niniejszych Warunków korzystania.

16.3 Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszych Warunków korzystania i anulowania karty oraz zamknięcia rachunku poprzez dostarczenie członkowi powiadomienia z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli zamkniemy rachunek, anulujemy również wszystkie karty powiązane z rachunkiem członka. W sytuacji, gdy rozwiązanie umowy jest wynikiem zdarzenia, działania lub zaniechania, które uniemożliwia realizację Warunków korzystania, unieważnia je lub przekreśla (w tym w wyniku nielegalności lub zmiany prawa), zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszych Warunków korzystania i zamknięcia rachunku członka z efektem natychmiastowym.

16.4 Niezależnie od powyższych postanowień możemy według własnego uznania zawiesić lub ograniczyć członkowi dostęp do rachunku (w tym w szczególności zablokować środki na rachunku członka, ograniczyć członkowi możliwość wykonywania transakcji na rachunku, zawiesić lub anulować kartę członka oraz ograniczyć opcje płatności dostępne dla członka), usunąć członka i/lub uniemożliwić mu korzystanie z ofert (w tym, między innymi, z programów lojalnościowych lub promocji) lub zamknąć rachunek członka w dowolnym momencie, bez powiadomienia, o ile zaistnieje którakolwiek z następujących okoliczności:

16.4.1 w sytuacji, gdy członek naruszył Warunki korzystania;

16.4.2 jeśli mamy rozsądne podstawy, aby wierzyć, że rachunek członka został wykorzystany bez jego autoryzacji lub w powiązaniu z nieautoryzowaną lub niecodzienną transakcją lub nieautoryzowanym bądź niecodziennym wykorzystaniem karty kredytowej lub rachunku bankowego (w tym między innymi przy okazji powiadomienia członka o tych samych podejrzeniach przez jego bank lub wydawcę kary kredytowej);

16.4.3 jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby wierzyć, że rachunek członka został wykorzystany w powiązaniu z zakazanymi transakcjami, tak jak zostało to określone w części 14;

16.4.4 jeśli w dowolnym czasie ustalimy, że członek udostępnił nam fałszywe, niedokładne, niekompletne lub błędne informacje lub imię i nazwisko, rachunek bankowy lub dane karty kredytowej, do korzystania z której członek nie jest upoważniony;

16.4.5 nadużywanie przez członka procesu wycofania lub obciążenia zwrotnego oferowanego przez jego bank lub firmę obsługującą karty kredytowe bądź inne podobne zachowania, w których Wpłata jest pozbawiona autoryzacji, wycofana lub anulowana po autoryzacji Płatności lub Wypłaty tych środków;

16.4.6 e-pieniądze zostały zaksięgowane na rachunku członka w wyniku nadużycia finansowego;

16.4.7 członek odmówił współpracy w prowadzeniu dochodzenia lub udostępnienia na naszą prośbę niezbędnych danych osobowych lub informacji dotyczących bezpieczeństwa lub dokumentów umożliwiających weryfikację;

16.4.8 w sytuacji, gdy zostały zainicjowane transakcje, które mogą być uważane za wypłatę gotówki lub pomoc w wypłacie gotówki;

16.4.9 jeśli jesteśmy przekonani, że rachunek lub karta członka została wykorzystana lub rzekomo wykorzystana, lub może zostać wykorzystana w ramach lub w celu ułatwienia nadużycia finansowego, przestępstwa finansowego lub jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności;

16.4.10 w sytuacji, gdy nastąpił zwrot płatności ze względu na niewystarczające środki zgromadzone na rachunku członka;

16.4.11. jeśli jesteśmy przekonani, że rachunek członka, niezależnie od tego, czy jest aktywny czy nieaktywny, lub zachowanie członka stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, ryzyko nadużycia, ryzyko kredytowe lub stanowi zagrożenie dla naszej reputacji;

16.4.12 możemy wstrzymać przetwarzanie transakcji z jakiegokolwiek powodu z zakresu prawa lub bezpieczeństwa lub z powodu działań jakiejkolwiek strony trzeciej;

16.4.13 w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia, działania lub zaniechania, które uniemożliwia realizację Warunków korzystania, unieważnia je lub przekreśla (w tym w wyniku nielegalności lub zmiany prawa); lub

16.4.14 w sytuacji, gdy jest to niezbędne, aby postępować zgodnie z dochodzeniami lub zakazami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu wydanymi przez jakiekolwiek organy państwowe, agencje lub komisje.

16.5 Z zastrzeżeniem części 16.6, jeśli zamkniemy rachunek członka, powiadomimy go o tym z wyprzedzeniem, wysyłając do niego wiadomość drogą mailową lub pocztową na najbardziej aktualny adres, który nam udostępnił i zwrócimy wszelkie wolne lub bezsporne środki na jego rachunek (tj. środki, które nie są w żaden sposób powiązane z okolicznościami prowadzącymi do ograniczenia dostępu do lub zamknięcia rachunku.

16.6 W określonych okolicznościach może się okazać, że nie mamy pozwolenia na wysłanie powiadomienia do członka o zawieszeniu lub zamknięciu rachunku. W takich okolicznościach dołożymy wszelkich starań, aby poinformować go o tym możliwie jak najwcześniej. W sytuacji, gdy rachunek członka zostanie zawieszony, możemy, według naszego uznania, cofnąć zawieszenie w sytuacji, gdy okoliczności prowadzące do jego zamknięcia przestaną istnieć.

16.7 Jeśli saldo na rachunku członka podczas zamykania rachunku będzie z jakiegokolwiek powodu dodatnie, środki zostaną zwrócone członkowi przy pomocy wskazanej przez niego metody (po odliczeniu należnych opłat) pod warunkiem, że środki nie są objęte żadnym ograniczeniem.

16.8 UWAGA: Z powodu obowiązującego prawa możemy nie być w stanie odzyskać środków po upływie ponad sześciu lat od daty zamknięcia rachunku. Zalecamy odzyskanie środków pozostałych na rachunku możliwie jak najszybciej po jego zamknięciu.

16.9 Jeśli rachunek został zamknięty, z jakiegokolwiek powodu, nie będą możliwe żadne transakcje (z wyjątkiem zwrotu środków na rachunek członka zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania). W sytuacji, gdy przed zamknięciem rachunku zostanie pobrana Opłata lub zrealizowana transakcja, członek ponosi odpowiedzialność za opłacenie na nasze żądanie wszystkich sum, niezależnie od zamknięcia rachunku. Opłaty związane z bieżącą obsługą nieaktywnych rachunków będą nadal naliczane po zamknięciu rachunku. Niniejsze postanowienie obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej umowy między nami a członkiem.

16.10 Jeżeli nie wskazano inaczej w niniejszych Warunkach korzystania, po zamknięciu rachunku niniejsze Warunki korzystania przestaną obowiązywać i członek utraci status członka. Jeśli zechce ponownie zostać członkiem, będzie się musiał zarejestrować i otworzyć nowy rachunek.

17. GWARANCJE, ZOBOWIĄZANIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

17.1 Zastrzegamy sobie prawo do kontroli i weryfikacji w dowolnym czasie wszelkich informacji udostępnionych nam przez członka za pomocą stron trzecich.

17.2 Bez ograniczania postanowień części 6, podejmiemy rozsądne starania, aby zapewnić, że obciążenia i uznania na rachunku członka są przetwarzane punktualnie. Jednakże, niektóre czynniki, a spośród nich kilka czynników, które znajdują się poza naszą kontrolą, mogą mieć wpływ na to, kiedy przetwarzanie zostanie zakończone. Na przykład, w związku z tym, że karta członka jest powiązana z jego rachunkiem, karta może nie działać w sytuacji, gdy wystąpią problemy z usługą NETELLER. Możliwość korzystania z karty może być również zakłócona z powodu prac serwisowych nad usługą NETELLER. Nie składamy żadnych oświadczeń i gwarancji, jeśli chodzi o ciągły, niezakłócony lub bezpieczny dostęp do usług NETELLER, na co mogą mieć wpływ różne czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą, lub co może być spowodowane okresowymi testami, naprawami, aktualizacjami, przerwami w dostawie prądu lub pracami konserwacyjnymi.

17.3 Zakładamy, że przed otwarciem rachunku członek zadeklarował, że otwarcie i prowadzenie rachunku nie narusza żadnych praw ani przepisów w jego kraju zamieszkania i jurysdykcji. Członek oświadcza, że korzystając z rachunku NETELLER nie narusza żadnych praw lub przepisów oraz zobowiązuje się do wypłacenia nam, naszym partnerom, holdingom, filiom, agentom i podwykonawcom kwoty pokrywającej wszystkie odszkodowania, straty, szkody, wydatki i zobowiązania wynikające z korzystania przez członka z usługi NETELLER w sposób niezgodny z prawem lub przepisami. Niniejsze postanowienie obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej umowy między nami a członkiem.

17.4 NIE DAJEMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ LUB WARUNKÓW, JEŚLI CHODZI O CZŁONKA W POWIĄZANIU Z USŁUGĄ NETELLER, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA, A WSZYSTKIE DOMNIEMANE I USTAWOWE ZAPEWNIENIA I WARUNKI, W TYM MIĘDZY INNYMI ZAPEWNIENIE LUB WARUNEK PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ NINIEJSZYM JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZONE Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, GDY DOMNIEMANE LUB USTAWOWE ZAPEWNIENIA NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

17.5 W przypadku nieautoryzowanej płatności lub płatności, która została przez nas zrealizowana nieprawidłowo z powodu błędu zobowiązujemy się do zwrócenia członkowi możliwie jak najszybciej kwoty płatności, łącznie ze wszystkimi potrąconymi w związku z nią opłatami. Nie dotyczy to niżej wymienionych sytuacji:

17.5.1 gdy nieautoryzowana płatność powstanie w wyniku nieprzechowywania danych dostępu do rachunku w bezpiecznym miejscu zgodnie z częścią 13 niniejszych Warunków korzystania, w którym to przypadku członek nadal ponosi odpowiedzialność za pierwszych 50 EUR (lub równoważną kwotę w walucie rachunku członka), chyba że zastosowanie znajduje zapis z części 17.5.3;

17.5.2 jeśli członek nie powiadomi nas bez zbędnej zwłoki o utracie hasła lub innym zdarzeniu, które mogłoby zagrozić bezpieczeństwu jego rachunku po uzyskaniu informacji o takim zdarzeniu, członek ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez niego do czasu powiadomienia nas o zdarzeniu;

17.5.3 jeśli transakcja została autoryzowana, ale członek działał w nieuczciwy sposób lub naraził na zagrożenie bezpieczeństwo naszego rachunku w celowy sposób lub w wyniku rażącego niedbalstwa, w którym to przypadku członek w całości odpowiada za wszelkie poniesione straty; lub

17.5.4. jeśli członek nie zakwestionuje lub nie poinformuje nas o nieautoryzowanej lub niewłaściwie zrealizowanej transakcji w ciągu 13 miesięcy od daty transakcji.

17.6 Jeśli członek nie działał w nieuczciwy sposób, część 17.5.1 nie dotyczy transakcji zrealizowanych po powiadomieniu nas o zajściu zgodnie z postanowieniami części 13.3, w sytuacji, gdy nie zapewniliśmy właściwych środków na potrzeby powiadomienia lub zgodnie z wymogami powinniśmy zastosować silny system uwierzytelniania klienta, ale nie spełnimy tego wymogu, w którym to przypadku jesteśmy odpowiedzialni wobec członka za wszelkie nieautoryzowane transakcje i dokonujemy refundacji w możliwie najszybszym trybie.

17.7 Bez uszczerbku dla powyższego, członek jest proszony o regularne i częste sprawdzanie historii transakcji w swoim rachunku oraz o niezwłoczny kontakt z Centrum obsługi klienta w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

17.8 W razie nieprawidłowej lub błędnie skierowanej płatności, podejmiemy rozsądne kroki, aby pomóc członkowi w śledzeniu i odzyskaniu takiej płatności.

17.9 Z zastrzeżeniem powyższego, nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia lub niewłaściwe funkcjonowanie usługi lub za zakłócenia lub niewłaściwe funkcjonowanie usług pośrednich, od których jesteśmy zależni, spełniając nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków korzystania, pod warunkiem, że takie zakłócenie lub niewłaściwe funkcjonowanie jest spowodowane nienaturalnymi lub nieprzewidywalnymi okolicznościami znajdującymi się poza naszą kontrolą lub kontrolą wspomnianego pośrednika.

17.10 Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty pośrednie lub wynikowe, w tym między innymi za utratę zysku, utratę firmy lub reputacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty wynikające z działań zgodnych z wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

17.11 Nic w niniejszych warunkach korzystania nie powinno działać tak, aby wyłączyć odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała z powodu zaniedbania, za oszustwa, bądź podanie fałszywych informacji lub za jakiekolwiek zobowiązania ustawowe, których nie można wykluczyć lub zmodyfikować poprzez umowę między stronami.

17.12 Nie ponosimy odpowiedzialności za oszacowanie lub uiszczenie jakichkolwiek podatków, ceł lub innych opłat wynikających z korzystania przez członka z rachunku, karty lub z usług opisanych w niniejszych Warunkach korzystania.

17.13 Zwrot kosztów. Członek akceptuje, że będzie nas bronił, zwróci nam lub zrekompensuje koszty oraz że zwolni nas oraz inne firmy należące do naszej grupy od wszelkich roszczeń, żądań lub kosztów (w tym od opłat prawnych, grzywien lub kar), które poniesiemy w powiązaniu lub w wyniku naruszenia przez członka lun jego agentów niniejszych warunków korzystania, a także naruszenia obowiązującego prawa lub przepisów i/lub korzystania z usług. Niniejsze postanowienie obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej umowy między nami a członkiem.

17.14 Niezależnie od powyższego, nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia lub niewłaściwe funkcjonowanie usługi lub za zakłócenia lub niewłaściwe funkcjonowanie usług pośrednich, od których jesteśmy zależni, spełniając nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków korzystania, pod warunkiem, że takie zakłócenie lub niewłaściwe funkcjonowanie jest spowodowane nienaturalnymi lub nieprzewidywalnymi okolicznościami znajdującymi się poza naszą kontrolą lub kontrolą wspomnianego pośrednika.

17.15 Nasz obowiązek wynikający z niniejszych Warunków korzystania ogranicza się do udostępnienia rachunku pieniądza elektronicznego, karty i powiązanych usług płatniczych i nie wydajemy żadnych oświadczeń w powiązaniu z zatwierdzeniem jakości, bezpieczeństwa lub legalności produktów lub usług dostarczanych przez klienta lub pośrednika NETELLER.

17.16 Potwierdzamy, że Paysafe Payment Solutions Limited zachowuje wszystkie prawa, tytuł własności i roszczenia do wszystkich znaków towarowych, nazw handlowych, logo, projektów stron internetowych, tekstu, treści oraz grafiki, a także do innych praw własności intelektualnej wykorzystywanych przez nas w powiązaniu z usługą NETELLER i jakiekolwiek wykorzystywanie, reprodukcja, modyfikacja lub dystrybucja przez członka takich znaków towarowych, nazw handlowych, logo, projektów stron internetowych, tekstu, treści, grafiki lub innych praw własności intelektualnej jest zakazane.

18. PROCEDURA SKARG

18.1 W sprawie wszelkich skarg lub sporów powiązanych z rachunkiem członek powinien skorzystać z procedury skarg, o której mowa w części 2.5 niniejszych Warunków korzystania. Wszelkie skargi, które dotyczą nas lub oferowanych przez nas usług powinny być kierowane w pierwszym rzędzie do nas za pośrednictwem Centrum obsługi klienta. Członek powinien w jasny sposób określić, że pragnie złożyć skargę na nasze ręce. To pomaga odróżnić skargę od zwykłego zapytania. Potwierdzenie otrzymania skargi wysyłamy do członka drogą pocztową lub mailową w ciągu 48 godzin od otrzymania skargi zgodnie z naszą procedurą rozpatrywania skarg. Kopia Polityki dotyczącej skarg jest dostępna na naszej stronie internetowej.

18.2 Staramy się udzielić odpowiedzi na skargę członka lub ją rozpatrzyć w ramach czasowych określonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych i Emerytur (FSPO). W sytuacji, gdy nie jest to możliwe z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub niedostatecznych informacji, skontaktujemy się z członkiem.

18.3 Jeśli skarga członka nie została rozpatrzona w sposób satysfakcjonujący dla członka, może się on skontaktować z pełnomocnikiem do spraw usług finansowych i emerytur pod adresem: Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2 lub za pośrednictwem strony www.fspo.ie

19. OGÓLNE

19.1 Aby wypełnić nasze obowiązki możemy korzystać z usług jednego lub większej liczby partnerów, holdingów, filii, agentów lub podwykonawców.

19.2 Niniejsze Warunki korzystania podlegają przepisom Irlandii. Wszystkie spory wynikające lub powiązane z niniejszymi Warunkami korzystania podlegają jurysdykcji sądów Irlandii.

19.3 Możemy wysyłać członkowi wiadomości i powiadomienia na adres e-mail lub adres pocztowy udostępniony nam podczas procedury rejestracji (lub udostępniony przez członka w późniejszym czasie). Wszystkie wiadomości i powiadomienia wysłane przez każdą stronę drogą mailową zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania są uważane za doręczone w dniu wysłania wiadomości e-mail, jeśli strona wysyłająca nie otrzyma wiadomości elektronicznej wskazującej na to, że e-mail nie został doręczony; oraz w sytuacji, gdy są wysyłane drogą pocztową, są uważane za doręczone po upływie dziesięciu (10) dni roboczych od daty wysłania.

19.4 Niniejsze Warunki korzystania mogą być zmieniane, modyfikowane lub usuwane, jeśli wymaga tego prawo lub przepisy, co nie ma wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych Warunków korzystania.

19.5 Niniejsze Warunki korzystania oraz zasady, o których mowa w części 2.5 stanowią całość umowy między nami a członkiem w powiązaniu z usługą NETELLER i zastępują wszystkie poprzednie umowy. W razie niespójności między tą wersją Warunków korzystania a wersją dostępną na stronie internetowej, wersja dostępna na stronie internetowej ma moc nadrzędną.

19.6 Zwłoka z naszej strony lub zaniechanie wykonania lub egzekwowania praw zawartych w niniejszych Warunkach korzystania nie jest uważane za zrzeczenie się każdego z tych praw, ani nie może być interpretowane jako działanie mające na celu uniemożliwienie wykonania lub egzekwowania tych praw w dowolnym czasie.

19.7 Prawa i środki zaradcze dostępne dla nas w niniejszych Warunkach korzystania są łączne i stanowią dodatek do każdego innego prawa lub środka zaradczego dostępnego dla nas według prawa lub na zasadzie słuszności.

19.8. Członek nie może przekazać, scedować, przenieść, podzlecić lub delegować swoich praw, obowiązków lub powinności wynikających z niniejszych Warunków korzystania. Zastrzegamy sobie prawo do przekazania i przeniesienia niniejszych Warunków korzystania, a członek akceptuje, że możemy przenieść wszelkie prawa lub scedować wszelkie obowiązki wynikające z niniejszej umowy jednej z firm należących do grupy, bez zgody członka.

19.9 Żadne postanowienie w niniejszych Warunkach korzystania nie tworzy partnerskiej relacji między nami a członkiem, ani nie czyni żadnego z nas agentem tego drugiego na jakiekolwiek potrzeby. Członek nie ma prawa do wiązania, zawierania umów lub tworzenia w naszym imieniu zobowiązań w żaden sposób ani w żadnym celu.

19.10 W sytuacji, gdy jakakolwiek część niniejszych Warunków korzystania jest niewykonalna, nie może to mieć wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków korzystania, które nadal pozostają w mocy i są skuteczne.

19.11 W sytuacji, gdy niniejsze Warunki korzystania są dostępne w innym języku niż angielski, wszystkie wersje są prawnie wiążące; w razie rozbieżności między wersją angielską a wersją przetłumaczoną, wersja angielska ma moc nadrzędną

20. WSPARCIE NETELLER

20.1 Nasze Centrum obsługi klienta jest otwarte 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dane kontaktowe można znaleźć na naszej stronie internetowej. Usługa zgłaszania utraty lub kradzieży karty jest również dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dane kontaktowe można znaleźć na tylnej stronie karty lub na naszej stronie internetowej. Przed wykonaniem połączenia członek musi otrzymać pozwolenie płatnika rachunku. Rozmowy z Centrum obsługi klienta mogą być nagrywane na potrzeby szkoleń i/lub monitorowania.