Wybierz swoje doświadczenie: ×

Warunki Korzystania z rachunku NETELLER

Marzec 2021

Członek potwierdza i akceptuje, że zaznaczając pole "Akceptuję" podczas otwierania rachunku zobowiązuje się przestrzegać niniejszych, okresowo aktualizowanych, Warunków korzystania ("Warunki korzystania") dotyczących korzystania z usługi przechowywania pieniędzy elektronicznych oferowanej przez Paysafe Financial Services Limited ("Usługa NETELLER"). Jeśli członek nie rozumie lub pragnie wyjaśnić którąkolwiek część Warunków korzystania, należy się skontaktować z naszym Centrum obsługi klienta.

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1 W niniejszych Warunkach korzystania poniższe słowa mają znaczenie określone poniżej:

Rachunek” oznacza rachunek do karty członka NETELLER, na którym są przechowywane pieniądze elektroniczne i z którym jest powiązana karta członka;

Termin Dane identyfikacyjne rachunku oznacza wszelkie niżej wymienione informacje: dane karty członka (numer karty, data ważności oraz kod CVV), PIN karty, dane logowania do rachunku, bezpieczny numer identyfikacyjny, pytania bezpieczeństwa wraz z odpowiedziami oraz inne dane uwierzytelniające rachunku, a także istotne informacje o rachunku.

"Dzień roboczy" oznacza dzień inny niż sobota, niedziela, święto państwowe lub dzień ustawowo wolny od pracy w Anglii.

Karta” oznacza każdą kartę Net+ Prepaid Mastercard® wydaną członkowi przez Paysafe Financial Services Limited, niezależnie od ego, czy została ona wydana jako karta fizyczna lub wirtualna bądź w jakiejkolwiek innej formie, którą uznamy za stosowną, przy czym karta ta jest zarejestrowana do rachunku członka;

Z Centrum obsługi klienta” można się skontaktować pod numerem (numer bezpłatny) +44 20 3308 9525 lub za pomocą zakładki na naszej stronie https://www.neteller.com/pl/support.

"Opłaty" oznaczają wszelkie opłaty i obciążenia naliczone przez nas za korzystanie z usługi NETELLER, w wysokości określonej w Tabeli opłat na stronie internetowej, przy czym mogą one być przez nas zmieniane okresowo zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania;

 "Tabela opłat" oznacza tabele opłat publikowane okresowo na naszej stronie internetowej (można je znaleźć pod nagłówkiem "Opłaty" na stronie www.neteller.com);

"Mastercard" oznacza spółkę Mastercard International Incorporated w Nowym Jorku lub jej spadkobierców lub cesjonariuszy;

"Członek"  oznacza dowolną osobę, która spełnia wszystkie wymogi członkostwa i kwalifikacji określone w Warunkach korzystania;

"Witryna członkowska" oznacza stronę internetową, do której członkowie mogą uzyskać dostęp za pomocą danych rachunku, na którym mogą sprawdzić historię transakcji, zasilić rachunek oraz zrealizować inne transakcje;

"Partner handlowy" oznacza podmiot handlowy lub gospodarczy, który (i) akceptuje karty, na których widnieje symbol akceptacji Mastercard® jako sposobu płatności (w sytuacji, gdy chodzi o transakcję realizowaną za pomocą karty) lub (ii) został prawidłowo zarejestrowany jako partner Paysafe Financial Services Limited, który akceptuje transakcje z rachunku NETELLER członka;

"miesiąc" oznacza miesiąc kalendarzowy;

“NETELLER”“Paysafe”“my”“nasze”“nam” oznacza spółkę Paysafe Financial Services Limited, Company No.4478861, z siedzibą pod adresem Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, United Kingdom;

"Paysafe Group"  oznacza spółkę Paysafe Financial Services Limited, jej filie, holdingi oraz spółki stowarzyszone;

"Płatność" oznacza: (i) jakąkolwiek płatność zrealizowaną za pomocą karty; (ii) obciążenie elektronicznego rachunku pieniężnego członka określoną kwotą i zaksięgowanie tej kwoty na rachunku partnera handlowego lub rachunku innego członka, wskazanego przez członka (w tym płatności za subskrypcję); lub (iii) zaksięgowanie kwoty pieniędzy elektronicznych na rachunku członka przy jednoczesnym obciążeniu rachunku partnera handlowego lub rachunku innego członka;

"PIN" oznacza osobisty numer identyfikacyjny, który możemy wygenerować lub zatwierdzić do użytku z kartą;

"Płatność za subskrypcję" to usługa, w ramach której członek składa wniosek o realizację regularnych płatności z jego rachunku w określonych odstępach czasu na rachunek internetowego partnera handlowego;

Zewnętrzny dostawca usług oznacza dostawcę usług autoryzowanego przez urząd Financial Conduct Authority (lub inny Europejski organ regulacyjny), któremu członek udzielił zgody na dostęp do danych konta lub na realizację płatności z jego konta Skrill;

"Transakcja" oznacza, w zależności od kontekstu: (i) Płatność; lub (b) Wypłatę; lub (c) Zasilenie; w każdym przypadku pomniejszone o obowiązujące opłaty;

"Zasilenie" oznacza zaksięgowanie środków na rachunku członka poprzez zakup pieniędzy elektronicznych;

"Strona internetowa" oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.neteller.com;

"Wypłata" oznacza pobranie środków z rachunku członka przy pomocy karty w bankomacie lub poprzez wybranie jednej z metod wypłaty dostępnych w kraju zamieszkania członka, tak jak zostało to określone w zakładce "Wypłata" w Witrynie członka; oraz

1.2 Niniejsze Warunki korzystania odnoszą się do wszystkich członków.

1.3 Nagłówki poszczególnych części nie mają wpływu na interpretację niniejszych Warunków korzystania.

1.4 Osoba oznacza osobę fizyczną, podmiot posiadający osobowość prawną lub jej nieposiadający (niezależnie od tego, czy posiada odrębną osobowość prawną).

1.5 Odniesienie do holdingu lub filii oznacza holding lub filię (stosownie do przypadku), tak jak zostało to określone w artykule 1159 Ustawy o firmach z 2006 r. (Companies Act).

1.6 O ile kontekst nie wymaga inaczej, pojęcia występujące w liczbie pojedynczej obejmują również liczbę mnogą i odwrotnie.

1.7 Wszelkie słowa następujące po pojęciach "w tym", "łącznie z", "zwłaszcza", "na przykład" lub inne podobne określenia powinny być interpretowane jako przykładowe i nie ograniczają znaczenia słów, opisu, definicji, zdania lub pojęcia ich poprzedzającego.

2. OGÓLNE

2.1 Warunkiem członkostwa i korzystania z rachunku jest zaakceptowanie niniejszych Warunków korzystania, które stanowią prawnie wiążącą umowę między nami o członkiem po zarejestrowaniu się członka.

2.2 W razie potrzeby możemy okresowo zmieniać Warunki korzystania i powiadomimy członka o wszelkich zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na główny adres e-mail podany przy rejestracji rachunku oraz poprzez publikację powiadomienia o zmianach na naszej stronie internetowej wraz z linkiem do zaktualizowanych Warunków korzystania. O proponowanych zmianach powiadomimy członka z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Jednakże zmiany, dzięki którym niniejsze Warunki korzystania stają się bardziej przyjazne dla członka lub które nie mają wpływu na jego prawa wchodzą w życie natychmiast, jeśli tak zostało to określone w powiadomieniu o zmianach. Zmiany kursów walut wchodzą w życie natychmiast bez powiadomienia (wszystkie transakcje obejmujące konwersję waluty są kalkulowane  w oparciu o kurs międzybankowy publikowany przez dostarczyciela danych na temat waluty (Reuters), do którego doliczamy opłatę określoną w tabeli opłat).

2.3 Uznaje się, że członek akceptuje wszelkie zmiany wprowadzone do poniższych Warunków korzystania, jeśli nie powiadomi nas o swoim sprzeciwie przed wejściem zmian w życie. Jeśli członek nie akceptuje proponowanych zmian, przysługuje mu prawo do rozwiązania niniejszej umowy i zamknięcia rachunku z efektem natychmiastowym bez ponoszenia opłat przed proponowaną datą wejścia w życie zmian. Wiadomość od członka o tym, że nie akceptuje on zmian jest uważana za powiadomienie o chęci rozwiązania umowy i rachunek członka zostanie zamknięty natychmiast po otrzymaniu powiadomienia o rozwiązaniu umowy. Karta członka zostanie anulowana, a środki na jego rachunku zostaną mu zwrócone przy pomocy metody, o której zostanie poinformowany (z zastrzeżeniem obowiązujących opłat).

2.4 Członek może sprawdzić aktualne Warunki korzystania przed rozpoczęciem jakiejkolwiek transakcji w dowolnym czasie poprzez kliknięcie na zakładkę "Warunki korzystania" na stronie internetowej, której aktualną wersję można znaleźć pod adresem member.neteller.com. Przy Warunkach korzystania zostanie wyświetlona data ostatniej aktualizacji. Aktualizacja nie ma wpływu na zaległą transakcję, która miała zostać wykonana z dniem takiej aktualizacji. Korzystając z usług NETELLER członek potwierdza, że akceptuje niniejsze Warunki korzystania. Zachęcamy do wydrukowania kopii Warunków korzystania do wglądu w przyszłości.

2.5 Polityka rozpatrywania skarg, zmieniana okresowo, stanowi część niniejszych Warunków korzystania (i uznaje się, że pojęcie „Warunki korzystania” obejmuje tę politykę).

2.6 Najnowszą wersję Polityki rozpatrywania skarg można znaleźć na stronie internetowej. Na dzień obowiązywania niniejszych Warunków korzystania tą politykę można znaleźć na stronie internetowej: www.neteller.com/pl/policies/terms-of-use.

3. USŁUGI NETELLER

3.1 Paysafe Financial Services Limited jest autoryzowanym emitentem pieniędzy elektronicznych, autoryzowanym i kontrolowanym przez urząd Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii, o numerze referencyjnym FCA (FRN) 900015.  Wszystkie karty są wydawane przez Paysafe Financial Services Limited na mocy licencji Mastercard.

3.2 Akceptując niniejsze Warunki korzystania i korzystając z usługi NETELLER członek akceptuje, że: (i) nie jesteśmy bankiem, a rachunek członka nie jest rachunkiem bankowym; (ii) Rachunki nie są ubezpieczone przez żadną agencję rządową, a brytyjski System gwarantowania usług finansowych (FSCS) nie obejmuje rachunku członka; (iii) nie działamy jako powiernik, zarządca powierniczy lub depozytariusz w odniesieniu do sald w rachunku członka; oraz (iv) nie wypłacamy odsetek z tytułu sald w rachunku członka.

3.3. Rachunki internetowe nie są rachunkami bankowymi. Akceptując niniejsze Warunki korzystania członek akceptuje, że brytyjski System gwarantowania usług finansowych (FSCS) nie obejmuje jego rachunku. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy członek stanie się niewypłacalny, może on stracić pieniądze elektroniczne, które posiada na swoim rachunku. Jednakże, ściśle przestrzegamy wymogów prawnych wypływających z europejskiej Dyrektywy w sprawie pieniędzy elektronicznych 2009/110/WE oraz prawodawstwa krajowego Wielkiej Brytanii, które to zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i płynności środków wpłacanych na rachunki internetowe. Więcej informacji na temat sposobu zabezpieczenia środków naszych klientów można znaleźć na naszej stronie internetowej.

4. CZŁONKOSTWO

4.1 Aby zostać członkiem, należy spełnić niżej wymienione kryteria:

4.1.1. mieć ukończone 18 lat;

4.1.2 nie być mieszkańcem żadnego z krajów, w których nie możemy oferować usług NETELLER. Lista nieobsługiwanych krajów jest dostępna na naszej stronie internetowej i może ona być okresowo modyfikowana przez nas bez powiadomienia;

4.1.3 otworzyć rachunek zgodnie ze wskazówkami określonymi na stronie rejestracji oraz uzupełnić wszystkie wymagane informacje określone na stronie rejestracji. Wszystkie informacje udostępnione przez członka podczas rejestracji lub w innym czasie muszą być poprawne i prawdziwe. Jeśli członek nie udostępni takich informacji lub nie będzie współpracował zgodnie ze wskazówkami w ciągu sześciu (6) miesięcy od otwarcia konta NETELLER lub w innym terminie zgodnie z powiadomieniem otrzymanym od nas w dowolnym czasie po tym okresie, członek może zostać obciążony opłatą administracyjną zgodnie z informacją w zakładce "Opłaty" na naszej stronie internetowej.

4.1.4 posiadać aktualny adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail; oraz

4.1.5 przejść przez wszystkie wymagane kontrole bezpieczeństwa oraz procedury weryfikacyjne.

4.2 Z zastrzeżeniem części 6.A członek nie może pozwolić żadnej innej osobie na korzystanie z jego rachunku. O ile od czasu do czasu nie zezwolimy na to, członek nie może otworzyć więcej niż jednego rachunku, a my możemy bez powiadomienia zamknąć wszystkie rachunki członka, co do którego podejrzewamy, że posiada nieautoryzowane rachunki.

4.3 Jeżeli imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer karty kredytowej lub dane rachunku bankowego ulegną zmianie, członek niezwłocznie zaktualizuje dane swojego rachunku.

5. KRYTERIA WYBORU

Aby korzystać z usług NETELLER, członek musi:

5.1 być członkiem; oraz

5.2 nie może się dopuścić naruszenia niniejszych Warunków korzystania lub posiadać w jakikolwiek sposób ograniczonego dostępu do rachunku, ani nie może posiadać poprzedniego rachunku zamkniętego przez nas.

6. KORZYSTANIE Z RACHUNKU

6.1 Aby realizować transakcje, członek musi zasilić rachunek

6.2 Zakup pieniędzy elektronicznych

6.2.1 Członek może zakupić pieniądze elektroniczne korzystając z jednej z dostępnych opcji zasilenia w zależności od swojego kraju zamieszkania. Członek musi podać wymagane informacje oraz przejść przez wszystkie kontrole bezpieczeństwa i procedury weryfikacyjne. Przy okazji każdego zasilenia członek upoważnia nas do uzyskania lub otrzymania środków w jego imieniu z wybranego źródła płatności, pomniejszenia ich o obowiązujące opłaty, a następnie do zaksięgowania pieniędzy elektronicznych na jego rachunku.

6.2.2 Niezależnie od powyższego, określone opcje zasilania umożliwiają zasilenie rachunku pieniędzmi elektronicznymi poprzez obciążenie rachunku członka w wybranej instytucji finanansowej. W sytuacji, gdy otrzymamy informację o niewystarczających środkach na takim rachunku, możemy ponowić wniosek o nierozliczoną płatność w instytucji finansowej członka maksymalnie dwa razy.   Ponadto, możemy obciążyć rachunek członka opłatą naliczaną za obciążenie zwrotne określoną w części 10.1 w niniejszych Warunkach korzystania oraz nierozliczoną płatnością, uzyskać ją z instytucji finansowej wyznaczonej przez członka lub pobrać ją od członka w inny sposób.

6.2.3 Zasilenia podlegają opłatom za konwersję waluty (jeśli dotyczy). Więcej szczegółów można znaleźć w części 8.

6.2.4. Członek nie może zasilić rachunku z lub wypłacać środków z instrumentu płatniczego lub rachunku bankowego, jeśli nie jest zarejestrowanym posiadaczem rachunku. Traktujemy wszystkie naruszenia tego wymogu bardzo poważnie i tego typu działania będę traktowane jako nadużycia. 

6.3 Wnioskowanie o kartę

6.3.1 Jeśli członek mieszka na terenie obsługiwanego kraju, może wnioskować o kartę po weryfikacji rachunku zgodnie z częścią 6.3.2 poniżej. Aby sprawdzić, czy członek mieszka na terenie obsługiwanego kraju, należy się skontaktować z centrum ds. obsługi klienta.

6.3.2 Aby wnioskować o kartę, członek musi "zweryfikować" rachunek, potwierdzając swoją tożsamość oraz miejsce zamieszkania. Informacje o tym, w jaki sposób to zrobić, można znaleźć na stronie internetowej. Możemy korzystać z usług stron trzecich, aby uzyskać te informacje, co może również obejmować sprawdzanie zdolności kredytowej w naszym imieniu. Członek akceptuje, że zastosujemy rozsądną dyskrecję w korzystaniu i udostępnianiu istotnych danych osobowych w celu przeprowadzenia procesów weryfikacji.

6.3.3 Jeśli członek otrzyma kartę fizyczną, musi się zarejestrować tuż po jej otrzymaniu.

6.3.4 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wydania karty według naszego własnego uznania.

6.4 Korzystanie z karty

6.4.1 Karta członka nie jest kartą kredytową, obciążeniową ani debetową. Członek może wydać wyłącznie kwotę środków, które posiada na rachunku. Członek może używać karty wszędzie tam, gdzie są akceptowane karty Mastercard®. Jednakże, karta wirtualna może być używana wyłącznie tam, gdzie nie jest wymagana karta fizyczna, na przykład, podczas realizacji transakcji online lub drogą telefoniczną.

6.4.2 Wszystkie transakcje realizowane za pomocą karty członka podlegają niżej wymienionym warunkom:

  • na rachunku musi być dostępna wystarczająca ilość środków;
  • partner handlowy lub instytucja finansowa musi być w stanie zweryfikować, czy członek posiada na swoim rachunku wystarczające środki; oraz
  • w stosownych przypadkach, obowiązują zasady i warunki operatora bankomatu lub odpowiedniej instytucji finansowej (w połączeniu z warunkami korzystania).

6.4.3 Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia transakcji według naszego własnego uznania w sytuacji, gdy transakcja jest nieuczciwa, stanowiłaby naruszenie niniejszych Warunków korzystania lub obowiązującego prawa lub przepisów lub członek posiada niewystarczające środki do realizacji transakcji. Nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacji, gdy partner handlowy odmówi akceptacji karty członka lub jeśli nie autoryzujemy transakcji, lub anulujemy bądź zawiesimy korzystanie z karty zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.

6.4.4 Członek nie może wydać za pomocą karty więcej pieniędzy niż posiada na rachunku. Jeśli na rachunku pojawi się ujemne saldo, potraktujemy taką sytuację poważnie i podejmiemy niezbędne kroki i działania zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.

6.4.5 Partnerzy handlowi, tj. wypożyczalnie samochodów lub inni dostawcy usług oszacują łączną kwotę pieniędzy, które członek może wydać lub do których wydania wymaga autoryzacji. Oszacowana kwota może być wyższa niż kwota, którą członek ostatecznie wyda lub którą zostanie obciążony, na przykład:

  1. w restauracjach może się okazać, że członek będzie musiał posiadać maksymalnie o 20% wyższą kwotę niż kwota na rachunku, aby umożliwić restauracji dodanie opłaty za serwis;

    b. na stacjach benzynowych, na których istnieje możliwość płacenia przy dystrybutorze może się kazać, że członek musi posiadać na rachunku do karty kwotę równą maksymalnej wartości transakcji dozwolonej na stacji.

Partner handlowy będzie musiał poinformować członka o szacowanej kwocie, która zostanie zablokowana na rachunku do jego karty i zapyta go o zgodę.

To oznacza, że niektóre środki w rachunku członka mogą zostać zablokowane, dopóki partner handlowy nie ureguluje rzeczywistej kwoty transakcji i w tym okresie członek nie będzie mógł wydać szacowanej kwoty. Zablokowane środki zostaną uwolnione bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu informacji o kwocie transakcji i w każdym przypadku środki zostaną niezwłocznie uwolnione po otrzymaniu wniosku o rozliczenie od partnera handlowego.

6.5 Realizacja płatności z i na rachunek

6.5.1 Oprócz realizacji płatności i wypłaty za pomocą karty, członek może również zrealizować płatność bezpośrednio z rachunku na rzecz partner handlowego, który akceptuje płatności z rachunku NETELLER lub do innego członka poprzez uzupełnienie informacji w zakładce "Wypłata" na stronie członka, a w niektórych przypadkach członek może realizować lub otrzymywać płatności od partnera handlowego bezpośrednio na stronie internetowej partnera handlowego.

6.5.2 Podczas realizacji płatności z rachunku członka członek nie może zadeklarować kwoty przewyższającej wartość salda w rachunku (łącznie z obowiązującymi opłatami) podczas realizacji wniosku. Jeśli członek spróbuje to zrobić, wniosek o realizację płatności zostanie odrzucony.

6.5.3 Kwota płatności realizowanej na rachunek członka zostanie zaksięgowana na jego rachunku po odliczeniu obowiązujących opłat, po jej otrzymaniu. Jeśli płatność zaksięgowana na rachunek zostanie odwołana przez nadawcę przed zrealizowaniem transakcji przez członka, odwołana płatność zostanie zwrócona nadawcy i nie zostaną pobrane od niego żadne opłaty.

6.5.4 Członek ponosi całkowitą odpowiedzialność za produkty i usługi zakupione przez niego, za które dokonał opłaty za pomocą usługi NETELLER.  Wszelkie spory z partnerem handlowym dotyczące produktu lub usługi zakupionej przez niego za pomocą usługi NETELLER są rozwiązywane między członkiem a partnerem handlowym i członek akceptuje, że NETELLER nie będzie stroną w takim sporze. Nie udzielamy żadnych gwarancji, oświadczeń, warunków i rękojmi w odniesieniu do takich produktów i usług.

6.5.5 Płatności podlegają opłatom za konwersję waluty (jeśli dotyczy). Więcej szczegółów na temat opłat można znaleźć w części 8.

6.5.6 Jeśli spóźnimy się z realizacją płatności, co do której członek wyda wskazówki, członek może się do nas zwrócić z prośbą o skontaktowanie się operatorem usług płatniczych i poproszenie go o jej zaksięgowanie tak, jakby została otrzymana we właściwym dniu.

6.5.7 Na prośbę operatora usług płatniczych osoby próbującej zrealizować płatność na rzecz członka, w sytuacji, gdy płatność została zrealizowana z opóźnieniem, możemy ją zaksięgować na rachunku członka tak, jakby została ona otrzymana we właściwym dniu.

6.5.8 Transakcje są wyświetlone w historii transakcji online wraz z datą otrzymania lub przelewu (data zaksięgowania lub obciążenia), naliczonymi opłatami oraz, w stosownych przypadkach, z informacją o zastosowanym kursie wymiany. Każda transakcja posiada unikalny identyfikator transakcji i jest wyświetlona w historii transakcji. Informacje wyświetlone w historii transakcji online nie mogą być przez nas zmieniane lub poprawiane. Członek jest zobowiązany używać identyfikatora transakcji podczas komunikacji z nami na temat danej transakcji. Członek powinien regularnie sprawdzać saldo rachunku i historię transakcji. Członek powinien zgłaszać wszelkie nieprawidłowości lub wyjaśniać jakiekolwiek wątpliwości możliwie jak najszybciej po skontaktowaniu się z działem obsługi klienta.

6.5.9 Co miesiąc będziemy wysyłać do członka powiadomienie drogą mailową, przypominając mu o tym, aby się zalogował do rachunku oraz pobrał i/lub wydrukował kopię historii transakcji.

6.5.10 W celu autoryzacji transakcji członek musi wyrazić zgodę na jej realizację. Naciskając przycisk "Akceptuję" lub podając dane rachunku (lub naciskając jakikolwiek inny przycisk lub wykonując procedurę, w ramach której są udostępniane wymagane informacje o transakcji) członek potwierdza, że wyraża zgodę na przetworzenie transakcji oraz naliczenie obowiązujących opłat oraz obciążenie nimi rachunku. Uważa się, że wszystkie transakcje zrealizowane przy pomocy kodu PIN, danych logowania do rachunku lub innych procedur bezpieczeństwa, które są wymagane zostały autoryzowane przez członka. Członek akceptuje również, że po wyrażeniu przez niego zgody na transakcję, autoryzowanej transakcji nie można cofnąć. W tym zakresie czas otrzymania wniosku o transakcję (oraz, co za tym idzie, czas wyrażenia zgody) jest czasem, gdy został naciśnięty przycisk "Akceptuję" (lub został naciśnięty inny odpowiadający mu przycisk bądź uruchomiona inna procedura).

6.5.11 Członek akceptuje, że docelowy odbiorca transakcji z jego rachunku nie musi zaakceptować transakcji. Jeżeli zamierzony docelowy odbiorca odrzuci transakcję z rachunku członka, kwota transakcji zostanie ponownie zaksięgowana na jego rachunku i nie zostaną pobrane żadne opłaty.

6.5.12 Jeżeli członek otrzyma na rachunek środki, które nie miały zostać przelane na jego rachunek, będzie nam przysługiwało prawo do usunięcia tych środków z jego rachunku.

6.5.13 Członek musi zapewnić, że szczegóły płatności podane przez niego podczas wypłaty są poprawne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za wysłanie wypłaconych środków na niewłaściwy rachunek w sytuacji, gdy wynika to z dostarczenia przez członka nieprawidłowych danych rachunku. Podczas wypłacania środków na rachunek bankowy członek musi zadbać o to, aby numer rachunku, kod banku, IBAN i/lub BIC/SWIFT były prawidłowe.  Jeśli członek wypłacił środki na niewłaściwy rachunek, może się do nas zwrócić z prośbą o pomoc w odzyskaniu środków. Naliczymy jednak opłatę administracyjną zgodnie z informacją w zakładce "Opłaty" na stronie internetowej za takie działanie i nie gwarantujemy, że próby odzyskania środków zakończą się pomyślnie.

6.6 Płatność za subskrypcję

6.6.1 Niektórzy partnerzy handlowi mogą oferować produkty lub usługi, za które można płacić na zasadzie płatności za subskrypcję. Oznacza to, że płatność będzie potrącana z rachunku członka w regularnych odstępach czasu. Kwota płatności oraz odstępy czasu, w których płatność będzie potrącana zostaną określone przez odpowiedniego partnera handlowego.

6.6.2 Płatność za subskrypcję jest kwestią umowy między członkiem a partnerem handlowym. Jeśli członek zechce poprawić lub anulować płatność za subskrypcję lub ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące swojej płatności za subskrypcję, może to zrobić wyłącznie poprzez skontaktowanie się bezpośrednio z partnerem handlowym i musi przestrzegać zasad i warunków określonych przez partnera handlowego. Po skontaktowaniu się z partnerem handlowym członek powinien nas o tym poinformować. Nie możemy anulować lub poprawić płatności za subskrypcję bez zgody partnera handlowego. Członek nie powinien anulować lub w inny sposób odwoływać płatności za subskrypcję bez uprzedniego skontaktowania się z partnerem handlowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za płatność za subskrypcję, która zostanie potrącona z rachunku członka przed powiadomieniem partnera handlowego o anulowaniu. Członek nie może anulować płatności, która została już zrealizowana na rzecz partnera handlowego.

6.6.3 Członek ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że na jego rachunku są dostępne wystarczające środki do realizacji każdej płatności, na którą wyrazi zgodę za pomocą opcji płatności za subskrypcję. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za opłaty i obciążenia, które może ponieść członek w sytuacji, gdy na jego rachunku nie będą dostępne wystarczające środki, aby wypełnił on zobowiązania wynikające z umowy płatności za subskrypcję. Jeśli na rachunku członka pojawi się ujemne saldo, będą obowiązywały warunki określone w części 10.3.

6.6.4 Płatność zrealizowana za pomocą opcji płatności za subskrypcję jest "Płatnością" zgodnie z tym, jak zostało to określone w Warunkach korzystania i za każdą płatność będą naliczane normalne opłaty.

6.6.5 Zwrócimy każdą zrealizowaną płatność za subskrypcję zainicjowaną przez lub za pośrednictwem partnera handlowego pod warunkiem, że: (a) w oryginalnej autoryzacji, której udzielono nam lub partnerowi handlowemu nie określono dokładnej kwoty płatności oraz (b) kwota płatności przekroczyła kwotę, której członek mógł rozsądnie oczekiwać mając na uwadze poprzedni wzorzec wydatków oraz okoliczności sytuacji. Członek musi się do nas zwrócić z prośbą o zwroty w ciągu ośmiu (8) tygodni od daty potrącenia środków z jego rachunku. Członek zgadza się udostępnić nam takie informacje, które zostaną uznane za rozsądnie niezbędne do ustalenia, czy warunki zwrotu opisane w części 6.6.5 są zadowalające. W ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania wniosku o zwrot lub, w stosownych przypadkach, od daty otrzymania dodatkowych informacji, o które poprosiliśmy członka, zwrócimy członkowi kwotę płatności lub dostarczymy mu uzasadnienie odmowy zwrotu płatności z informacją o tym, że ma on prawo do zgłoszenia tego incydentu do Pełnomocnika do spraw finansowych, jeśli nie akceptuje dostarczonego uzasadnienia.

6.7 Zamknięcie rachunku i odzyskanie środków

6.7.1 Jeśli członek zechce zamknąć rachunek, może to zrobić poprzez powiadomienie nas o tym na piśmie. Z zastrzeżeniem podpunktu 6.7.3 poniżej, członek może odebrać po wartości nominalnej całą kwotę salda pieniędzy elektronicznych w swoim rachunku (z pominięciem kwot, które nie zostały jeszcze rozliczone przez instytucje finansowe członka) poprzez wybranie jednej z opcji wypłaty dostępnych w jego kraju zamieszkania, tak jak zostało to określone w zakładce "Wypłata" na stronie członka lub przy pomocy swojej karty w dowolnym bankomacie.

6.7.2 Wniosek o wypłatę zostanie przetworzony pod warunkiem, że wszystkie kontrole bezpieczeństwa i procedury weryfikacji zakończą się sukcesem.

6.7.3 W zależności od wybranej metody wypłaty, może zostać naliczona opłata, która zostanie potrącona z salda rachunku członka przed wypłatą.

6.8 Możemy odrzucić realizację transakcji w następujących okolicznościach:

6.8.1 mamy rozsądne podstawy, aby wierzyć, że członek nie wydał nam instrukcji;

6.8.2 mamy rozsądne podejrzenia, że doszło do nieuczciwego działania;

6.8.3 instrukcje członka są niejasne, niekompletne lub nie mają wymaganej formy;

6.8.4 podejrzewamy, że zostały naruszone Warunki korzystania;

6.8.5 musimy tak zrobić po to, aby postępować zgodnie z zasadami Mastercard; lub

6.8.6 w sytuacji, gdy wymaga tego od nas prawo lub przepisy innego organu regulacyjnego.

Możemy powiadomić członka o takim odrzuceniu, naszych powodach takiego działania oraz, w stosownych przypadkach, o sposobie naprawienia błędu, który poskutkował takim odrzuceniem, o ile takie powiadomienie  - lub jakakolwiek jego część - jest zakazane prawem lub przepisami.

6.9 Partnerzy handlowi mogą nie być w stanie autoryzować płatności, jeśli nie mogą od nas otrzymać autoryzacji online (na przykład, jeśli nie mają dostępu do internetu).

6.10 Członek ponosi pełną odpowiedzialność za wydane instrukcje, w związku z czym możemy nie być w stanie wykryć wszystkich błędów w jego wskazówkach do transakcji. Ważne jest, aby członek upewnił się, czy wszystkie podane szczegóły na temat transakcji są prawidłowe. Wszystkie transakcje, które zostały zrealizowane zgodnie z instrukcjami będą uważane z prawidłowe. Jednakże, w niektórych okolicznościach możemy pomóc członkowi w odzyskaniu środków i w takim przypadku zostanie za to naliczona opłata zgodnie z Tabelą opłat. Nie jesteśmy w stanie odzyskać środków, które zostały wysłane w nieprawidłowy sposób do innego członka, o ile członek nie posiada numeru zgłoszenia przestępstwa na policji lub zgody drugiej osoby, której dotyczy incydent.

6.11 Transakcje są ostateczne i nieodwracalne z wyjątkiem następujących okoliczności oraz naszego własnego uznania:

6.11.1 w sytuacji, gdy potwierdzimy, że partner handlowy popełnił błąd;

6.11.2 w sytuacji, gdy został popełniony czyn niezgodny z prawem w powiązaniu z rachunkiem członka; lub

6.11.3 w sytuacji, gdy członek naruszył Warunki korzystania.

6.12 Członek potwierdza, że określone metody transakcji wymagają różnych rodzajów i poziomów weryfikacji tożsamości i kontroli bezpieczeństwa, w tym korzystania z systemów kontroli i weryfikacji stron trzecich i członek akceptuje, że zastosujemy rozsądną dyskrecję podczas korzystania i udostępniania istotnych danych osobowych do weryfikacji tożsamości i kontroli bezpieczeństwa, jeśli członek wybierze te opcje.

6.13 Ponadto członek potwierdza, że dla celów bezpieczeństwa w przypadku niektórych metod transakcji przewidziane zostały minimalne i maksymalne ograniczenia dotyczące wysokości kwot przelewu. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia ograniczeń zarówno na kwotę każdej transakcji, jak i na częstotliwość korzystania przez członka z danej metody dokonywania transakcji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie internetowej. Wspomniane ograniczenia mogą być okresowo zmieniane bez powiadomienia.

6.14 Członek nie może się angażować w żadne z niżej wymienionych działań:

6.14.1 faktyczne działanie lub próba działania ze strony członka, która jest przez nas uważana za zmowę, niewłaściwe wykorzystanie bonusów lub innych promocji w powiązaniu z usługą NETELLER;

6.14.2 otwarcie lub próba otwarcia wielu rachunków w swoim imieniu lub pod fikcyjnym imieniem i nazwiskiem (jeśli nie odbywa się to za naszą uprzednią pisemną zgodą);

6.14.3 prowadzenie fałszywych i/lub sztucznych działań lub transakcji (powszechnie znanych jako "pozorna działalność").

6.15 Członek może korzystać z rachunku tylko w celach osobistych i nie może go używać w celach handlowych lub służbowych, o ile w określonych okolicznościach nie udzielimy mu na to uprzedniej pisemnej zgody według własnego uznania.

6.A. OPERATORZY ZEWNĘTRZNI

6.A.1 Zewnętrzny dostawca usług to dostawca usług, który zgodnie z prawem może realizować płatności z konta członka w jego imieniu oraz świadczyć mu usługi dotyczące stanu konta zgodnie ze wskazówkami i obowiązującymi wymogami prawnymi.  Członek może sprawdzić, czy dostawca usług posiada upoważnienie w zakresie informacji, którą dostawca usług udostępni w odniesieniu do świadczonych przez niego usług.

6.A.2 Wszelkie wskazówki ze strony zewnętrznego dostawcy usług będą traktowane jako wskazówki od członka, a warunki niniejszej umowy będą nadal obowiązywały. Jeśli członek wyraża zgodę na to, aby zewnętrzny dostawca usług miał dostęp do informacji dotyczących jego konta, zakładamy, że jest to równoznaczne ze zgodą na dostęp do konta tak często, jak zewnętrzny dostawca usług o to poprosi.

6.A.3 Jeśli członek udostępni swoje dane bezpieczeństwa osobie, która nie jest zewnętrznym dostawcą usług, zakładamy, że członek upoważnia tę osobę do dostępu do swojego konta, będziemy traktowali płatności zlecone przez tę osobę jako płatności autoryzowane przez członka i nie będziemy ponosili odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez członka w wyniku niewłaściwego użycia lub ujawnienia informacji o jego koncie przez taką osobę.

6.A.4 Możemy nie zezwolić zewnętrznemu dostawcy usług na dostęp do konta członka, jeśli mamy podejrzenia co do nieautoryzowanego lub nieuczciwego dostępu z jego strony. Zanim to zrobimy, poinformujemy o tym członka i wyjaśnimy mu powody takiego działania, o ile nie jest to niemożliwe z powodów racjonalnych, w którym to przypadku poinformujemy go o tym niezwłocznie po podjęciu takiego działania. W każdym przypadku poinformujemy członka o tym, wykorzystując wszelkie dane kontaktowe członka, które przechowujemy. Nie poinformujemy członka o powodach takiej decyzji w sytuacji, gdy może to narazić na ryzyko nasze procedury bezpieczeństwa lub gdy jest to niezgodne z prawem.  Jeśli członek zechce anulować zgodę na dostęp do swojego konta, której udzielił zewnętrznemu dostawcy usług, członek powinien się skontaktować bezpośrednio z nami.

6.A.5 Jeśli członek jest przekonany, że płatność została zrealizowana w nieprawidłowy sposób lub nie była autoryzowana, musi nas o tym poinformować możliwie jak najszybciej, nawet w sytuacji, gdy korzysta z usług zewnętrznego dostawcy usług. Jeśli członek poprosi zewnętrznego dostawcę usług o złożenie wniosku o płatność, a dostawca tego nie zrobi, nie ponosimy odpowiedzialności za niezrealizowanie danej płatności. Po zainicjowaniu płatności przez zewnętrznego dostawcę usług nie można jej zazwyczaj anulować.

7. KONIEC TERMINU WAŻNOŚCI KARTY, UTRATA I USZKODZENIE

7.1 Karta członka jest ważna przez okres określony na przedniej stronie karty, o ile korzystanie z niej nie zostanie anulowane wcześniej przez członka zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania. Po upływie terminu ważności karty lub jeśli zostanie ona anulowana, transakcje nie będą autoryzowane.

7.2 Po upływie terminu ważności karty, odnowimy automatycznie wyłącznie karty, które były używane w ciągu 12 miesięcy przed upływem terminu ważności. Jeśli karta zostanie odnowiona automatycznie, nie zostanie naliczona żadna opłata za jej odnowienie.

7.3 Na prośbę członka, wymienimy kartę, która została zgubiona, skradziona lub uszkodzona. W sytuacji, gdy karta została zgubiona, skradziona lub uszkodzona, za jej wymianę zostanie naliczona opłata.

7.4 Jeśli członek odnajdzie kartę po zgłoszeniu jej utraty, kradzieży lub niewłaściwego wykorzystania, musi zniszczyć kartę i niezwłocznie nas o tym poinformować.

8. OPŁATY

8.1 Za każdą transakcję członek zostanie obciążony opłatami, które zostały wyszczególnione na naszej stronie internetowej. Członek autoryzuje nas do obciążenia jego rachunku wszelkimi obowiązującymi opłatami podczas realizacji transakcji. Możemy również obciążyć członka określonymi opłatami administracyjnymi, w tym między innymi opłatami powiązanymi z bieżącym zarządzaniem nieaktywnymi rachunkami, windykacją należności oraz opłatami z powtórne przetworzenie transakcji w sytuacji, gdy na rachunku nie były dostępne wystarczające środki. Wszystkie opłaty są naliczane w walucie rachunku członka i członek akceptuje, że możemy drogą potrącenia obciążyć jego rachunek wszelkimi opłatami lub innymi kwotami, które członek jest nam winien w powiązaniu w usługą NETELLER. Wszystkie opłaty za kartę będą naliczane w walucie rachunku członka, niezależnie od waluty karty lub transakcji.

8.2 Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany opłat, co zostanie wdrożone zgodnie z częścią 2.2. Aktualizacje opłat będą dostępne w zakładce Opłaty na naszej stronie internetowej. Zmiany w referencyjnym kursie walut obowiązują z efektem natychmiastowym, bez uprzedniego powiadomienia.

8.3 Niektórzy operatorzy bankomatów naliczają dodatkowe opłaty za korzystanie z bankomatu. Członek ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie tej informacji przed przystąpieniem do realizacji transakcji.

8.4. W określonych okolicznościach możemy naliczyć dodatkowe opłaty, tak jak zostało to określone w punktach 6.2.4, 6.5.13, 10.1 lub 14.6.

8.5 Jeśli członek zdecyduje się wziąć udział w programie lojalnościowym, jego punkty stracą ważność zgodnie z punktem 3 Warunków programu lojalnościowego NETELLER "Jeśli nie zrealizujesz transakcji spełniającej kryteria wyboru". Więcej informacji można znaleźć w warunkach programu lojalnościowego.

9. WYMIANA WALUTY

9.1 Po zarejestrowaniu rachunku członek może wybrać walutę, w której będzie prowadzony jego rachunek.

9.2 Jeśli użytkownik skorzysta z karty, by dokonać transakcji w innej walucie niż waluta jego konta (na przykład w sytuacji, gdy jego karta lub konto jest prowadzone w innej walucie niż waluta, w której zostanie ono obciążone przez sprzedawcę lub użytkownik korzysta z karty za granicą, by dokonać płatności w obcej walucie bądź wypłacić gotówkę), waluta transakcji zostanie przeliczona na walutę konta w dniu, w którym otrzymamy ostateczne rozliczenie transakcji (zazwyczaj w ciągu 72 godzin od realizacji transakcji). Podczas realizacji transakcji użytkownik otrzyma informację o szacunkowej kwocie po przeliczeniu, ale z powodu wahań w kursach wymiany może to być mniej lub więcej niż ostateczna kwota pobrana z jego rachunku. Podczas realizacji transakcji stosujemy kursy wymiany autoryzowane przez Mastercard. Zostanie również pobrana opłata za wymianę waluty (więcej szczegółów na temat stosownej opłaty za wymianę waluty oraz prowizji od aktualnie dostępnego kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego (EBC) można znaleźć na naszej stronie internetowej, w zakładce "Opłaty"). Każdorazowo podczas korzystania z karty Skrill w celu dokonania płatności użytkownik jest informowany o szczegółach transakcji poprzez automatyczne powiadomienia (takie jak e-mail lub powiadomienie push za pośrednictwem aplikacji NETELLER). Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień.

9.3 Jeśli członek składa wniosek o kartę w innej walucie niż waluta rachunku, wszystkie transakcje zrealizowane z jego rachunku za pomocą karty zostaną obciążone opłatą za wymianę waluty. Wszelkie transakcje realizowane w innej walucie niż waluta karty lub rachunku, są obciążane dodatkową opłatą za wymianę waluty (zostanie naliczona opłata za wymianę waluty z waluty transakcji na walutę karty, a następnie opłata za wymianę waluty karty na walutę rachunku). Zalecamy wybieranie dla karty tej samej waluty co waluta rachunku.

10. OBCIĄŻENIA ZWROTNE, UJEMNE SALDA I ZWROTY

10.1 Jeśli członek wybierze opcję zasilenia za pomocą metody płatności, która może podlegać prawu do ubiegania się o zwrot środków ("Obciążenie zwrotne"), tj. (między innymi) karta kredytowa lub debetowa bądź polecenie zapłaty, członek oświadcza, że nie będzie korzystał z obciążenia zwrotnego w innych sytuacjach niż nieautoryzowane użycie metody płatności lub naruszenie przez nas niniejszych Warunków korzystania, które mogłoby poskutkować prawem członka do zwrotu kwoty zasilenia. W innych przypadkach członek nie może dokonywać obciążenia zwrotnego w odniesieniu do każdej transakcji zasilenia z powodów, za które nie ponosimy odpowiedzialności, tj. spory z partnerami handlowymi dotyczące niedostarczonych produktów lub usług lub niewystarczające saldo na rachunku metody płatności. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia członka opłatami i wydatkami poniesionymi w powiązaniu z takim obciążeniem zwrotnym oraz jakimkolwiek działaniem podjętym w celu jego zakwestionowania. Możemy również naliczyć opłatę za Obciążenie zwrotnezgodnie z informacją zawartą w zakładce "Opłaty" na stronie internetowej.

10.2 Bez ograniczania naszych praw lub środków zaradczych, jeśli członek dokona obciążenia zwrotnego, anuluje, odwróci lub wycofa autoryzację płatności w takich okolicznościach, członek ponosi odpowiedzialność za zwrócenie płatności do nas. Możemy, według naszego uznania, odzyskać kwotę poprzez obciążenie salda rachunku członka, ponowne zasilenie kwotą jego karty kredytowej lub rachunku bankowego lub pobranie tej kwoty od członka w inny sposób.

10.3 Jeśli na rachunku członka powstanie ujemne saldo (np. z powodu obciążenia zwrotnego, odwrócenia zasilenia lub transakcja zostanie przetworzona na wyższą kwotę niż kwota środków dostępnych na jego rachunku) lub jeśli członek dopuści do powstania ujemnego salda z jakiegokolwiek innego powodu, członek będzie musiał spłacić takie ujemne saldo poprzez zasilenie rachunku środkami wystarczającymi na pokrycie ujemnego salda. Niewywiązanie się z tego zobowiązania stanowi naruszenie niniejszych Warunków korzystania. Członek akceptuje, że musi niezwłocznie zapłacić zaległą kwotę na nasze żądanie. Zastrzegamy sobie prawo do automatycznego potrącenia zaległej kwoty z kolejnych zasileń rachunku realizowanych przez członka. Przysługuje nam prawo do obciążenia członka wszelkimi rozsądnymi wydatkami poniesionymi przez nas w sytuacji, gdy na jego rachunku powstanie ujemne saldo.

10.4 Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym czasie do przesyłania przypomnień lub podejmowania działań windykacyjnych, w tym, lecz nie wyłącznie, do upoważnienia firmy windykacyjnej lub prawników do dochodzenia roszczenia w sądzie. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia członka wydatkami poniesionymi w uzasadnionym zakresie w związku z windykacją lub egzekucją długów. Niniejsze postanowienie obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej umowy między nami a członkiem.

10.5 Jeśli członek otrzyma zwrot za zakupy za pomocą karty, zwrot zostanie wypłacony na jego rachunek. Z powodów prawnych członkowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu w gotówce za transakcje zrealizowane za pomocą karty. Przetwarzanie zwrotów może zająć maksymalnie 30 dni.

10.6 Po dokonaniu przez członka zakupu za pomocą usługi NETELLER nie możemy wstrzymać transakcji. Jednakże, w sytuacji, gdy członek użył karty do zakupu produktów lub usług, może on złożyć na ręce partnera handlowego reklamację, jeśli produkty lub usługi nie są w zadowalającym stanie, nie zostały dostarczone lub zostały dostarczone tylko w części lub nie są zgodne z opisem dostawcy. Członek musi nas powiadomić o jakimkolwiek sporze w ciągu 60 dni roboczych od daty zakupu i obciążenie zwrotne zostanie zastosowane wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie ono skutecznie zabezpieczone przez partnera handlowego za pośrednictwem Mastercard. Mastercard podejmuje decyzję o przyznaniu obciążenia zwrotnego.  Jeśli członek nieprawidłowo wypełni wniosek o obciążenie zwrotne, przysługuje nam prawo do obciążenia członka wszelkimi opłatami poniesionymi przez nas na drodze dochodzenia zwrotu i mamy prawo do obciążenia rachunku członka kwotą takich opłat.

11. NAGRODY LUB PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

Od czasu do czasu możemy oferować udział w programach lojalnościowych lub innych programach promocyjnych. Takie programy podlegają zasadom programu. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub modyfikowania warunków określających przyznanie takich nagród lub udział w programach promocyjnych według naszego uznania.

12. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE RACHUNKU

12.1 Członek zobowiązuje się korzystać ze swojego rachunku zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania oraz ze wszelkimi innymi instrukcjami dotyczącymi korzystania z usługi NETELLER. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru poprzedniego zdania członek przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że niedozwolone jest:

12.1.1 korzystanie z NETELLER w celu uzyskania dostępu do gotówki (lub pomaganie innym w takim działaniu);

12.2.2 korzystanie z NETELLER w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem, statutami lub przepisami obowiązującymi członka, w tym między innymi z przepisami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy, nadużyć finansowych, działalności kryminalnej, usług finansowych lub ochrony konsumenta;

12.2.3 wysyłanie niechcianych wiadomości lub stosowanie innych podobnych metod wysyłania wiadomości masowych (spam);

12.2.4 korzystanie z usługi NETELLER w celu realizacji zakazanych transakcji określonych w części 14;

12.2.5 molestowanie lub obsceniczne, niegrzeczne lub obraźliwe zachowanie w stosunku do nas lub naszych przedstawicieli; oraz

12.2.6 manipulowanie, włamywanie się, modyfikowanie, niszczenie, zakłócanie lub ingerowanie w inny sposób w bezpieczeństwo lub funkcjonalność usług NETELLER lub próba wykonania jednego z wyżej wymienionych działań.

13. DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO RACHUNKU I KARTY

13.1 Członek ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojej karty; karta jest wydawana na wyłączność członka i nie może on jej udostępniać innym osobom. Członek musi podjąć wszystkie rozsądne środki ostrożności, aby dane dostępu do jego rachunku były poufne i przechowywane w bezpieczny sposób. Obejmuje to ciągłe dbanie o zabezpieczenie danych dostępu do rachunku, a także o zabezpieczenie komputera, za pomocą którego członek korzysta z internetu. Członek musi zmieniać regularnie hasło oraz korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego, oprogramowania chroniącego przed programami szpiegującymi oraz zapory sieciowej w celu ograniczenia ryzyka naruszenia zabezpieczeń. Chociaż członek nie może, zasadniczo, udostępniać swoich danych innym osobom, może je udostępnić zewnętrznemu dostawcy usług, jeśli jest to konieczne, aby umożliwić mu dostęp do danych konta lub realizację płatności z konta za jego pozwoleniem.

13.2 Członek otrzyma PIN do karty fizycznej i musi go przechowywać w bezpiecznym miejscu. To oznacza, że po otrzymaniu kodu PIN członek musi go zapamiętać i zniszczyć list zawierający PIN. Członek musi zachować PIN w tajemnicy. Członek nie może udostępniać kodu PIN innym osobom, w tym znajomym rodzinie lub partnerom handlowym. Członek nie może nigdzie zapisywać swojego kodu PIN. Członek nie może wpisywać kodu PIN, jeśli w pobliżu znajduje się inna osoba, która może to zobaczyć. Członek musi postępować zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, o których regularnie go informujemy.

13.3 Jeśli członek podejrzewa, że inna osoba weszła w posiadanie danych dostępu do jego rachunku lub dane dostępu do rachunku bądź karta zostały zgubione, skradzione, bezprawnie przywłaszczone, wykorzystane bez autoryzacji lub w inny sposób przechwycone, członek powinien zmienić hasło. Członek musi się skontaktować z działem obsługi klienta bez zbędnej zwłoki natychmiast po ustaleniu, że jego karta lub dane dostępu do rachunku zostały utracone, skradzione, bezprawnie przywłaszczone lub użyte w nieautoryzowany sposób. Zwłoka w powiadomieniu nas o zajściu może mieć nie tylko wpływ na bezpieczeństwo rachunku, ale może również poskutkować pociągnięciem członka do odpowiedzialności za straty wynikłe z sytuacji, gdy niepowiadomienie nas było celowe lub stanowiło nosi znamiona rażącego zaniedbania. Jeśli członek podejrzewa, że do jego rachunku uzyskała dostęp inna osoba, powinien zgłosić ten incydent na policję. Jeśli członek zapomni swój PIN, może go odnaleźć w swoim rachunku. Ważne jest, aby członek przechowywał dane dostępu do rachunku w bezpiecznym miejscu, gdyż zawiera on informacje o kodach PIN jego kart wirtualnych i fizycznych.

13.4 Możemy zawiesić kartę i / lub rachunek członka lub w inny sposób ograniczyć funkcjonalność rachunku w sytuacji, gdy istnieją rozsądne obawy o bezpieczeństwo karty lub rachunku lub jednej z funkcji bezpieczeństwa lub jeśli mamy uzsadnione podejrzenia, że doszło do nieautoryzowanego lub nieuczciwego użycia jego karty lub rachunku lub że zostało naruszone którekolwiek z zabezpieczeń. Ponadto, możemy zawiesić kartę członka i/lub jego konto lub winny sposób ograniczyć jego funkcjonalność w sytuacji, gdy mamy uzasadnione podstawy, aby wierzyć, że inne konto NETELLER lub konto Skrill udostępnione członkowi przez nas lub przez jedną z firm należących do naszej grupy zostało wykorzystane do nielegalnej działalności, prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innej działalności przestępczej. Powiadomimy członka o zawieszeniu lub ograniczeniu oraz o powodach takiego zawieszenia lub ograniczenia z wyprzedzeniem lub, w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie tego zrobić, niezwłocznie po zastosowaniu zawieszenia lub ograniczenia, jeśli powiadomienie nie będzie niezgodne z prawem lub nie narazi naszych rozsądnych interesów w zakresie bezpieczeństwa. Zawieszenie i/lub ograniczenie zostanie cofnięte możliwie jak najszybciej po ustaleniu, że powody zawieszenia i/lub ograniczenia przestały istnieć.

13.5 Jeśli jesteśmy przekonani, że karta lub rachunek członka mogą być przedmiotem nadużycia finansowego lub ich bezpieczeństwo jest zagrożone, użyjemy najszybszego i najbardziej bezpiecznego sposobu, aby powiadomić o tym członka za pomocą danych kontaktowych udostępnionych przez niego oraz poinformować go, co może zrobić, aby pomóc w usunięciu zagrożenia.

14. ZAKAZANE TRANSAKCJE

14.1. Surowo zabrania się wysyłania lub odbierania płatności z tytułu sprzedaży lub dostawy niżej wymienionych produktów lub usług: wyroby tytoniowe, leki na receptę, narkotyki, akcesoria związane z narkotykami, broń (w tym między innymi noże, pistolety, broń palna lub amunicja), dekodery telewizji satelitarnej i kablowej, pornografia, materiały dla dorosłych, materiały zachęcające do przemocy, nienawiści, rasizmu, materiały obsceniczne, dowody osobiste i licencje rządowe, repliki i nowości oraz fałszywe produkty, nielicencjonowane lub nielegalne loterie lub usługi hazardowe (w tym między innymi korzystanie lub udział w nielegalnych usługach hazardowych), niezarejestrowane usługi charytatywne, przedmioty, które mogą zachęcać do lub ułatwiać wykonywanie nielegalnych działań, przedpłacone karty debetowe lub inne skradzione karty obciążeniowe, które nie są powiązane z określonym partnerem handlowym i nie są ograniczone do zakupów określonych produktów lub usług, przetwarzanie płatności przez strony zewnętrzne lub agregacja płatności, marketing wielopoziomowy, sprzedaż piramidalna lub schematy Ponziego, programy typu matrix, lub inne programy błyskawicznego bogacenia się lub schematy wysokiego zwrotu z inwestycji, produkty lub usługi, które naruszają prawa własności intelektualnej stron trzecich, niekodowane lub nieprawidłowo kodowane gry hazardowe, umowy timeshare lub płatności z tytułu rezerwacji nieruchomości. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania według własnego uznania nowych kategorii transakcji niedozwolonych poprzez zamieszczanie ich w niniejszych Warunkach korzystania lub zasadach dozwolonego użytku publikowanych w witrynie internetowej.

14.2. Surowo zabrania się realizacji płatności lub odbierania płatności od osób lub podmiotów oferujących nielegalne usługi hazardowe, w tym między innymi nielegalne zakłady sportowe, gry w kasynie lub grę w pokera. Możemy zawiesić lub zamknąć rachunek członka w dowolnym czasie lub odmówić realizacji transakcji bądź cofnąć transakcję, jeśli jesteśmy przekonani, że członek wykorzystuje lub wykorzystywał rachunek w pośredni lub bezpośredni sposób w powiązaniu z nielegalnymi transakcjami hazardowymi. Ta lista nie jest kompletna i członek ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że nie korzysta z naszych usług na potrzeby transakcji, które mogą być uważane za niezgodne z prawem zgodnie z jego jurysdykcją.

14.3. Członek nie może korzystać z naszych usług, jeśli mieszka w jednym z określonych krajów. Te kraje są wymienione na naszej stronie internetowej i lista jest okresowo aktualizowana. Lista nie jest kompletna i możemy według własnego uznania podejmować decyzje o wstrzymaniu lub ograniczeniu naszych usług w innych krajach w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia rachunku członka w dowolnym czasie w sytuacji, gdy istnieją rozsądne podstawy, aby to zrobić lub gdy wymaga tego od nas prawo lub zalecenia wydane przez odpowiedni organ rządowy lub inny uznany organ walczący z przestępstwami finansowymi.

14.4. Surowo zabrania się korzystania z konta w celach niezgodnych z prawem, tj. nadużycia finansowe czy pranie brudnych pieniędzy. Wszelkie podejrzane działania będą sprawdzane i zgłaszane odpowiednim organom ścigania. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia członka według własnego uznania opłatą administracyjną zgodnie z informacją w zakładce "Opłaty" na stronie internetowej za każde dochodzenie dotyczące podejrzanego działania. Członek nie może korzystać z konta z zamiarem niewłaściwego wykorzystania lub obejścia ograniczeń dotyczących korzystania, nałożonych przez partnera handlowego lub przez stronę trzecią świadczącą usługi.

14.5. Członek może jedynie akceptować płatności w określonych kategoriach biznesu po ich zatwierdzeniu przez nas według naszego własnego uznania. Są to między innymi następujące kategorie: wypłata pieniędzy, przelewy pieniężne, w tym między innymi kantory wymiany walut, wymiana pieniędzy i zakup pieniędzy na podróż; zbiórka datków lub płatności na rzecz organizacji charytatywnych lub niezyskowych; działalność w obszarze zasobów naturalnych, tj. biżuteria, metale czy kamienie szlachetne; odtwarzanie strumieniowe; sprzedaż lub dostawa napojów alkoholowych; sprzedaż lub dostawa suplementów dietetycznych oraz alternatywnych produktów zdrowotnych; wszelkie inne kategorie zawarte w zasadach dozwolonego użytku publikowanych okresowo na stronie internetowej. W razie wątpliwości, czy działalność członka mieści się w jednej z wyżej wymienionych kategorii należy się skontaktować z działem obsługi klienta. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania według własnego uznania nowych kategorii działań biznesowych wymagających zatwierdzenia poprzez zamieszczanie ich w niniejszych Warunkach korzystania lub zasadach dozwolonego użytku publikowanych w witrynie internetowej.

14.6. Jeśli członek realizuje lub próbuje realizować transakcje naruszające restrykcje zawarte w punkcie 14 lub bez niezbędnego zatwierdzenia zgodnie z punktem 14.5, zastrzegamy sobie prawo do: cofnięcia transakcji; i/lub zamknięcia lub zawieszenia jego konta; i/lub do zgłoszenia transakcji odpowiednim organom śledczym; i/lub do dochodzenia odszkodowania od członka; oraz do obciążenia członka opłatą administracyjną zgodnie z informacją w zakładce "Opłaty" na stronie internetowej w przypadku zastosowania jednego z wyżej wymienionych działań.

14.7. Członek ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że będzie wysyłać płatności lub otrzymywać płatności wyłącznie od osób lub podmiotów z tytułu sprzedaży lub dostawy produktów i usług, które może oferować lub otrzymywać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi prawami i przepisami. Sam fakt, że dana osoba lub podmiot akceptuje płatności za naszym pośrednictwem nie oznacza legalności dostawy produktów lub usług. W razie wątpliwości co do legalności dostawy lub zakupu członek nie powinien realizować płatności.

15. PRYWATNOŚĆ

15.1 Członek wyraża wyraźną zgodę na korzystanie przez nas z dostępu do udostępnionych nam danych, a także do ich przetwarzania i przechowywania na potrzeby świadczenia usług płatniczych. Nie dotyczy to właściwych praw i obowiązków wynikających z prawodawstwa w zakresie ochrony danych. Członek może wycofać zgodę zamykając swój rachunek. Jeśli członek wycofa zgodę w ten sposób, przestaniemy wykorzystywać jego dane w tym celu, ale będziemy nadal przetwarzać jego dane na inne cele w sytuacji, gdy mamy zgodne z prawem podstawy, aby tak robić, np. w sytuacji, gdy zgodnie z prawem musimy prowadzić ewidencję transakcji.

15.2 Przetwarzanie danych członka odbywa się zgodnie z naszą Informacją o polityce prywatności, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej.

15.3 Członek potwierdza i akceptuje, że: (i) rozmowy telefoniczne z pracownikami działu obsługi klienta mogą być monitorowane i/lub nagrywane na potrzeby kontroli jakości, szkolenia, bezpieczeństwa i ochrony przed nadużyciami finansowymi; (ii) na potrzeby bezpieczeństwa i ochrony przed nadużyciami finansowymi dane członka są przechowywane przez nas po zamknięciu rachunku; oraz (iii) na potrzeby kontroli i weryfikacji tożsamości niżej wymienione informacje mogą zostać udostępnione partnerom handlowym, z którymi członek zawiera transakcję: imię i nazwisko, numer rachunku, jurysdykcja, kraj zamieszkania, narodowość, adres zamieszkania, kod pocztowy, adres e-mail, data urodzenia i/lub adres IP.

16. ZAWIESZENIE LUB ZAMKNIĘCIE RACHUNKU I ANULOWANIE KARTY

16.1 Członkowi przysługuje prawo do zamknięcia rachunku i rozwiązania niniejszej umowy (oraz prawa do korzystania z usługi NETELLER) w dowolnym czasie poprzez powiadomienie naszego Centrum obsługi klienta. Jeśli w czasie zamykania rachunku członek posiada na rachunku środki, zwrócimy się do niego z prośbą o wypłacenie środków w rozsądnym okresie czasu, w którym to czasie rachunek będzie dostępny wyłącznie na potrzeby wypłaty pozostałych środków. Po upływie tego okresu członek nie będzie mógł korzystać z rachunku, ale będzie mógł wypłacić pozostałe środki po skontaktowaniu się z Centrum obsługi klienta i zwróceniu się z prośbą o wysłanie do niego środków w akceptowalny dla nas sposób. Jeśli członek chce uzyskać dostęp do historii transakcji po zamknięciu rachunku, musi się skontaktować z Centrum obsługi klienta i poprosić o te informacje. Może to zrobić w ciągu sześciu miesięcy od daty zamknięcia rachunku, ale sugerujemy wypłacenie pozostałych środków możliwie jak najwcześniej, ponieważ na rachunku członka nie są one w żaden sposób oprocentowane.

16.2 Członek może anulować kartę, powiadamiając o tym nasze Centrum obsługi klienta. Członek ponosi odpowiedzialność za wszystkie zrealizowane transakcje lub opłaty poniesione przed anulowaniem karty. Anulowanie karty nie oznacza automatycznego zamknięcia rachunku, jeśli członek nie (i) wyda nam polecenia zamknięcia rachunku; lub (ii) członek anuluje kartę z powodu zmiany niniejszych Warunków korzystania.

16.3 Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszych Warunków korzystania i anulowania karty oraz zamknięcia rachunku poprzez dostarczenie członkowi powiadomienia z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli zamkniemy rachunek, anulujemy również wszystkie karty powiązane z rachunkiem członka. W sytuacji, gdy rozwiązanie umowy jest wynikiem zdarzenia, działania lub zaniechania, które uniemożliwia realizację Warunków korzystania, unieważnia je lub przekreśla (w tym w wyniku nielegalności lub zmiany prawa), zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszych Warunków korzystania i zamknięcia rachunku członka z efektem natychmiastowym.

16.4 Niezależnie od powyższych postanowień możemy według własnego uznania zawiesić lub ograniczyć członkowi dostęp do rachunku (w tym w szczególności zablokować środki na rachunku członka, ograniczyć członkowi możliwość wykonywania transakcji na rachunku, zawiesić lub anulować kartę członka oraz ograniczyć opcje płatności dostępne dla członka), usunąć członka i/lub uniemożliwić mu korzystanie z ofert (w tym, między innymi, z programów lojalnościowych lub promocji) lub zamknąć rachunek członka w dowolnym momencie, bez powiadomienia, o ile zaistnieje którakolwiek z następujących okoliczności:

16.4.1 w sytuacji, gdy członek naruszył Warunki korzystania;

16.4.2 jeśli mamy rozsądne podstawy, aby wierzyć, że rachunek członka został wykorzystany bez jego autoryzacji lub w powiązaniu z nieautoryzowaną lub niecodzienną transakcją lub nieautoryzowanym bądź niecodziennym wykorzystaniem karty kredytowej lub rachunku bankowego (w tym między innymi przy okazji powiadomienia członka o tych samych podejrzeniach przez jego bank lub wydawcę kary kredytowej);

16.4.3 jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby wierzyć, że rachunek członka został wykorzystany w powiązaniu z zakazanymi transakcjami, tak jak zostało to określone w części 14;

16.4.4 jeśli w dowolnym czasie ustalimy, że członek udostępnił nam fałszywe, niedokładne, niekompletne lub błędne informacje lub imię i nazwisko, rachunek bankowy lub dane karty kredytowej, do korzystania z której członek nie jest upoważniony;

16.4.5 jeśli członek wykorzystał w niewłaściwy sposób procedurę cofnięcia lub obciążenia zwrotnego oferowanego przez bank lub wydawcę karty kredytowej lub zachował się w inny podobny sposób, np. w sytuacji, gdy zasilenie nie było autoryzowane, zostało cofnięte lub anulowane po autoryzacji płatności lub wypłacie tych środków;

16.4.6 e-pieniądze zostały zaksięgowane na rachunku członka w wyniku nadużycia finansowego;

16.4.7 członek odmówił współpracy w prowadzeniu dochodzenia lub udostępnienia na naszą prośbę niezbędnych danych osobowych lub informacji dotyczących bezpieczeństwa lub dokumentów umożliwiających weryfikację;

16.4.8 w sytuacji, gdy zostały zainicjowane transakcje, które mogą być uważane za wypłatę gotówki lub pomoc w wypłacie gotówki;

16.4.9 jeśli jesteśmy przekonani, że rachunek lub karta członka została wykorzystana lub rzekomo wykorzystana, lub może zostać wykorzystana w ramach lub w celu ułatwienia nadużycia finansowego, przestępstwa finansowego lub jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności;

16.4.10 w sytuacji, gdy nastąpił zwrot płatności ze względu na niewystarczające środki zgromadzone na rachunku członka;

16.4.11. jeśli jesteśmy przekonani, że rachunek członka, niezależnie od tego, czy jest aktywny czy nieaktywny, lub zachowanie członka stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, ryzyko nadużycia, ryzyko kredytowe lub stanowi zagrożenie dla naszej reputacji;

16.4.12 możemy wstrzymać przetwarzanie transakcji z jakiegokolwiek powodu z zakresu prawa lub bezpieczeństwa lub z powodu działań jakiejkolwiek strony trzeciej;

16.4.13 w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia, działania lub zaniechania, które uniemożliwia realizację Warunków korzystania, unieważnia je lub przekreśla (w tym w wyniku nielegalności lub zmiany prawa); lub

16.4.14 w sytuacji, gdy jest to niezbędne, aby postępować zgodnie z dochodzeniami lub zakazami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu wydanymi przez jakiekolwiek organy państwowe, agencje lub komisje.

16.5 Z zastrzeżeniem części 16.6, jeśli zamkniemy rachunek członka, powiadomimy go o tym z wyprzedzeniem, wysyłając do niego wiadomość drogą mailową lub pocztową na najbardziej aktualny adres, który nam udostępnił i zwrócimy wszelkie wolne lub bezsporne środki na jego rachunek (tj. środki, które nie są w żaden sposób powiązane z okolicznościami prowadzącymi do ograniczenia dostępu do lub zamknięcia rachunku.

16.6 W określonych okolicznościach może się okazać, że nie mamy pozwolenia na wysłanie powiadomienia do członka o zawieszeniu lub zamknięciu rachunku. W takich okolicznościach dołożymy wszelkich starań, aby poinformować go o tym możliwie jak najwcześniej. W sytuacji, gdy rachunek członka zostanie zawieszony, możemy, według naszego uznania, cofnąć zawieszenie w sytuacji, gdy okoliczności prowadzące do jego zamknięcia przestaną istnieć.

16.7 Jeśli saldo na rachunku członka podczas zamykania rachunku będzie z jakiegokolwiek powodu dodatnie, środki zostaną zwrócone członkowi przy pomocy wskazanej przez niego metody (po odliczeniu należnych opłat) pod warunkiem, że środki nie są objęte żadnym ograniczeniem. 

16.8 Wszystkie środki, które pozostaną nieodebrane przez członka przez okres sześciu lat od daty zamknięcia rachunku stracą ważność i ulegną przepadkowi.

16.9 Jeśli rachunek został zamknięty, z jakiegokolwiek powodu, nie będą możliwe żadne transakcje (z wyjątkiem zwrotu środków na rachunek członka zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania). W sytuacji, gdy przed zamknięciem rachunku zostanie pobrana Opłata lub zrealizowana transakcja, członek ponosi odpowiedzialność za opłacenie na nasze żądanie wszystkich sum, niezależnie od zamknięcia rachunku. Opłaty związane z zarządzaniem nieaktywnymi kontami będą nadal naliczane po zamknięciu konta członka. Niniejsze postanowienie obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej umowy między nami a członkiem.

16.10 Jeżeli nie wskazano inaczej w niniejszych Warunkach korzystania, po zamknięciu rachunku niniejsze Warunki korzystania przestaną obowiązywać i członek utraci status członka. Jeśli zechce ponownie zostać członkiem, będzie się musiał zarejestrować i otworzyć nowy rachunek.

17. GWARANCJE, ZOBOWIĄZANIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

17.1 Zastrzegamy sobie prawo do kontroli i weryfikacji w dowolnym czasie wszelkich informacji udostępnionych nam przez członka za pomocą stron trzecich.

17.2 Bez ograniczania postanowień części 6, podejmiemy rozsądne starania, aby zapewnić, że obciążenia i uznania na rachunku członka są przetwarzane punktualnie. Jednakże, niektóre czynniki, a spośród nich kilka czynników, które znajdują się poza naszą kontrolą, mogą mieć wpływ na to, kiedy przetwarzanie zostanie zakończone. Na przykład, w związku z tym, że karta członka jest powiązana z jego rachunkiem, karta może nie działać w sytuacji, gdy wystąpią problemy z usługą NETELLER. Możliwość korzystania z karty może być również zakłócona z powodu prac serwisowych nad usługą NETELLER. Nie składamy żadnych oświadczeń i gwarancji, jeśli chodzi o ciągły, niezakłócony lub bezpieczny dostęp do usług NETELLER, na co mogą mieć wpływ różne czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą, lub co może być spowodowane okresowymi testami, naprawami, aktualizacjami, przerwami w dostawie prądu lub pracami konserwacyjnymi.

17.3 Zakładamy, że przed otwarciem rachunku członek zadeklarował, że otwarcie i prowadzenie rachunku nie narusza żadnych praw ani przepisów w jego kraju zamieszkania i jurysdykcji. Członek oświadcza, że korzystając z rachunku NETELLER nie narusza żadnych praw lub przepisów oraz zobowiązuje się do wypłacenia  nam, naszym partnerom, holdingom, filiom, agentom i podwykonawcom kwoty pokrywającej wszystkie odszkodowania, straty, szkody, wydatki i zobowiązania wynikające z korzystania przez członka z usługi NETELLER w sposób niezgodny z prawem lub przepisami. Niniejsze postanowienie obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej umowy między nami a członkiem.

17.4 NIE DAJEMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ LUB WARUNKÓW, JEŚLI CHODZI O CZŁONKA W POWIĄZANIU Z USŁUGĄ NETELLER, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA, A WSZYSTKIE DOMNIEMANE I USTAWOWE ZAPEWNIENIA I WARUNKI, W TYM MIĘDZY INNYMI ZAPEWNIENIE LUB WARUNEK PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ NINIEJSZYM JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZONE Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, GDY DOMNIEMANE LUB USTAWOWE ZAPEWNIENIA NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

17.5 W przypadku nieautoryzowanej płatności lub płatności, która została przez nas zrealizowana nieprawidłowo z powodu błędu zobowiązujemy się do zwrócenia członkowi możliwie jak najszybciej kwoty płatności, łącznie ze wszystkimi potrąconymi w związku z nią opłatami. Nie dotyczy to niżej wymienionych sytuacji:

17.5.1 w sytuacji, gdy nieautoryzowana płatność powstanie w wyniku nieprzechowywania danych dostępu do rachunku w bezpiecznym miejscu zgodnie z częścią 13 niniejszych Warunków korzystania, w którym to przypadku członek nadal ponosi odpowiedzialność za pierwszych 35 GBP (lub równoważną kwotę w walucie rachunku członka), jeśli nie obowiązuje część 17.5.3;

17.5.2 jeśli członek nie powiadomi nas bez zbędnej zwłoki o utracie hasła lub innym zdarzeniu, które mogłoby zagrozić bezpieczeństwu jego rachunku po uzyskaniu informacji o takim zdarzeniu, członek ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez niego do czasu powiadomienia nas o zdarzeniu;

17.5.3 jeśli transakcja została autoryzowana, ale członek działał w nieuczciwy sposób lub naraził na zagrożenie bezpieczeństwo naszego rachunku w celowy sposób lub w wyniku rażącego niedbalstwa; lub

17.5.4. jeśli członek nie zakwestionuje lub nie poinformuje nas o nieautoryzowanej lub niewłaściwie zrealizowanej transakcji w ciągu 13 miesięcy od daty transakcji.

17.6. Jeśli członek nie działał w nieuczciwy sposób, część 17.5.1 nie dotyczy transakcji zrealizowanych po powiadomieniu nas o zajściu zgodnie z postanowieniami części 13.3, w sytuacji, gdy nie zapewniliśmy właściwych środków na potrzeby powiadomienia lub zgodnie z wymogami powinniśmy zastosować silny system uwierzytelniania klienta, ale nie spełnimy tego wymogu, w którym to przypadku jesteśmy odpowiedzialni wobec członka za wszelkie nieautoryzowane transakcje w możliwie najszybszym trybie.

17.7. Bez uszczerbku dla powyższego, członek jest proszony o regularne i częste sprawdzanie historii transakcji w swoim rachunku oraz o niezwłoczny kontakt z Centrum obsługi klienta w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

17.8. W razie nieprawidłowej lub błędnie skierowanej płatności, podejmiemy rozsądne kroki, aby pomóc członkowi w śledzeniu i odzyskaniu takiej płatności.

17.9. Z zastrzeżeniem powyższego, nie ponosimy odpowiedzialności wobec członka za żadne zakłócenia lub uszkodzenie usługi lub za zakłócenia lub uszkodzenia usług pośrednich, od których jesteśmy zależni, spełniając nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków korzystania, pod warunkiem, że takie zakłócenie lub uszkodzenie jest spowodowane nienaturalnymi lub nieprzewidywalnymi okolicznościami znajdującymi się poza naszą kontrolą lub kontrolą wspomnianego pośrednika.

17.10. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty pośrednie lub wynikowe, w tym między innymi za utratę zysku, utratę firmy lub reputacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty wynikające z działań zgodnych z wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

17.11. Nic w niniejszych warunkach korzystania nie powinno działać tak, aby wyłączyć odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała z powodu zaniedbania lub za oszustwo, bądź oszukańcze podanie fałszywych informacji lub za jakiekolwiek zobowiązania ustawowe, których nie można wykluczyć lub zmodyfikować poprzez umowę między dwiema stronami.

17.12. Nie ponosimy odpowiedzialności za oszacowanie lub uiszczenie żadnych podatków, ceł lub innych opłat wynikających z korzystania przez członka z rachunku, karty lub z usług opisanych w niniejszych Warunkach korzystania.

17.13 Zwrot kosztów. Członek akceptuje, że będzie nas bronił, zwróci nam lub zrekompensuje koszty oraz że zwolni nas oraz inne firmy należące do naszej grupy od wszelkich roszczeń, żądań lub kosztów (w tym od opłat prawnych, grzywien lub kar), które poniesiemy w powiązaniu lub w wyniku naruszenia przez członka lun jego agentów niniejszych warunków korzystania, a także naruszenia obowiązującego prawa lub przepisów i/lub korzystania z usług. Niniejsze postanowienie obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej umowy między nami a członkiem.

17.14. Z zastrzeżeniem powyższego, nie ponosimy odpowiedzialności wobec członka za żadne zakłócenia lub uszkodzenie usługi lub za zakłócenia lub uszkodzenia usług pośrednich, od których jesteśmy zależni, spełniając nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków korzystania, pod warunkiem, że takie zakłócenie lub uszkodzenie jest spowodowane nienaturalnymi lub nieprzewidywalnymi okolicznościami znajdującymi się poza naszą kontrolą lub kontrolą wspomnianego pośrednika.

17.15. Nasz obowiązek wynikający z niniejszych Warunków korzystania ogranicza się do udostępnienia rachunku internetowego, karty i powiązanych usług płatniczych i nie wydajemy żadnych oświadczeń w powiązaniu z zatwierdzeniem jakości, bezpieczeństwa lub legalności produktów lub usług dostarczonych przez klienta lub pośrednika NETELLER.

17.16. Potwierdzamy, że Paysafe Financial Services Limited zachowuje wszystkie prawa, tytuł własności i roszczenia do wszystkich znaków towarowych, nazw handlowych, logo, projektów stron internetowych, tekstu, treści oraz grafiki, a także do innych praw własności intelektualnej wykorzystywanych przez nas w powiązaniu z usługą NETELLER i jakiekolwiek wykorzystywanie, reprodukcja, modyfikacja lub dystrybucja przez członka takich znaków towarowych, nazw handlowych, logo, projektów stron internetowych, tekstu, treści, grafiki lub innych praw własności intelektualnej jest zakazane.

18. PROCEDURA SKARG

18.1 W sprawie wszelkich skarg lub sporów powiązanych z rachunkiem członek powinien skorzystać z procedury skarg, o której mowa w części 2.5 niniejszych Warunków korzystania. Wszelkie skargi, które dotyczą nas lub oferowanych przez nas usług powinny być kierowane w pierwszym rzędzie do nas za pośrednictwem Centrum obsługi klienta. Członek powinien w jasny sposób określić, że chce złożyć skargę na nasze ręce. To pomaga odróżnić skargę od zwykłego zapytania. Zgodnie z naszą procedurą skarg, w ciągu 48 godzin od daty otrzymania skargi członka wysyłamy do niego potwierdzenie otrzymania skargi drogą pocztową lub mailową. Kopia Polityki dotyczącej skarg jest dostępna na naszej stronie internetowej.

18.2 Staramy się udzielić odpowiedzi na pytanie członka lub rozpatrzyć jego skargę w ramach czasowych określonych przez Pełnomocnika do spraw finansowych. Jeśli to nie będzie możliwe z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub braku informacji, skontaktujemy się z członkiem.

18.3. Jeśli skarga członka nie zostanie rozwiązana w zadowalający dla niego sposób, członek może się skontaktować z Pełnomocnikiem do spraw finansowych pod adresem Exchange Tower, London, E14 9SR w Wielkiej Brytanii.

19. OGÓLNE

19.1. Aby wypełnić nasze obowiązki możemy korzystać z usług jednego lub większej liczby partnerów, holdingów, filii, agentów lub podwykonawców.

19.2 Niniejsze Warunki korzystania podlegają przepisom Anglii. Wszelkie spory wynikające lub powiązane z niniejszymi Warunkami korzystania są rozwiązywane przez sądy angielskie.

19.3 Możemy wysyłać członkowi wiadomości i powiadomienia na adres e-mail lub adres pocztowy udostępniony nam podczas procedury rejestracji (lub udostępniony przez członka w późniejszym czasie). Wszystkie wiadomości i powiadomienia wysłane przez każdą stronę drogą mailową zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania są uważane za doręczone w dniu wysłania wiadomości e-mail, jeśli strona wysyłająca nie otrzyma wiadomości elektronicznej wskazującej na to, że e-mail nie został doręczony; oraz w sytuacji, gdy są wysyłane drogą pocztową, są uważane za doręczone po upływie dziesięciu (10) dni roboczych od daty wysłania.

19.4 Niniejsze Warunki korzystania mogą być zmieniane, modyfikowane lub usuwane, jeśli wymaga tego prawo lub przepisy, co nie ma wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych Warunków korzystania.

19.5 Niniejsze Warunki korzystania oraz zasady, o których mowa w części 2.5 stanowią całość umowy między nami a członkiem w powiązaniu z usługą NETELLER i zastępują wszystkie poprzednie umowy. W razie niespójności między tą wersją Warunków korzystania a wersją dostępną na stronie internetowej, wersja dostępna na stronie internetowej ma moc nadrzędną.

19.6 Zwłoka z naszej strony lub zaniechanie wykonania lub egzekwowania praw zawartych w niniejszych Warunkach korzystania nie jest uważane za zrzeczenie się każdego z tych praw, ani nie może być interpretowane jako działanie mające na celu uniemożliwienie wykonania lub egzekwowania tych praw w dowolnym czasie.

19.7 Prawa i środki zaradcze dostępne dla nas w niniejszych Warunkach korzystania są łączne i stanowią dodatek do każdego innego prawa lub środka zaradczego dostępnego dla nas według prawa lub na zasadzie słuszności.

19.8. Członek nie może przekazać, scedować, przenieść, podzlecić lub delegować swoich praw, obowiązków lub powinności wynikających z niniejszych Warunków korzystania. Zastrzegamy sobie prawo do przekazania i przeniesienia niniejszych Warunków korzystania, a członek akceptuje, że możemy przenieść wszelkie prawa lub scedować wszelkie obowiązki wynikające z niniejszej umowy jednej z firm należących do grupy, bez zgody członka.

19.9 Żadne postanowienie w niniejszych Warunkach korzystania nie tworzy partnerskiej relacji między nami a członkiem, ani nie czyni żadnego z nas agentem tego drugiego na jakiekolwiek potrzeby. Członek nie ma prawa do wiązania, zawierania umów lub tworzenia w naszym imieniu zobowiązań w żaden sposób ani w żadnym celu.

19.10 W sytuacji, gdy jakakolwiek część niniejszych Warunków korzystania jest niewykonalna, nie może to mieć wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków korzystania, które nadal pozostają w mocy i są skuteczne.

19.11 W sytuacji, gdy niniejsze Warunki korzystania są dostępne w innym języku niż angielski, wszystkie wersje są prawnie wiążące; w razie rozbieżności między wersją angielską a wersją przetłumaczoną wersja angielska ma moc nadrzędną.

20. WSPARCIE NETELLER

20.1 Nasze Centrum obsługi klienta jest otwarte 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dane kontaktowe można znaleźć na naszej stronie internetowej. Usługa zgłaszania utraty lub kradzieży karty jest również dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dane kontaktowe można znaleźć na tylnej stronie karty lub na naszej stronie internetowej. Przed wykonaniem połączenia członek musi otrzymać pozwolenie płatnika rachunku. Rozmowy z Centrum obsługi klienta mogą być nagrywane na potrzeby szkoleń i/lub monitorowania.