Οροι χρησης NETELLER

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι τροποποιούμε τους «Όρους Χρήσης του Λογαριασμού NETELLER». Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 12 Οκτωβρίου 2023 και κάνοντας αποδοχή των παρόντων όρων που παρατίθενται παρακάτω, αποδέχεστε επίσης τους νέους όρους που θα διέπουν τη σχέση μας μαζί σας καθώς και τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών NETELLER προς εσάς. Μπορείτε να βρείτε τους νέους Όρους Χρήσης του Λογαριασμού NETELLER εδώ.

Οροι χρησης NETELLER

Σε ισχύ από 08-07-23

Λήψη PDF   Ιστορικό

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου «Συμφωνώ» κατά το άνοιγμα του λογαριασμού σας, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους χρήσης («Όροι Χρήσης»), όπως εκάστοτε τροποποιούνται, οι οποίοι αφορούν στη χρήση της υπηρεσίας αποθηκευμένης αξίας ηλεκτρονικού χρήματος που παρέχει η Paysafe Financial Services Limited (η «Υπηρεσία NETELLER»). Αν κάποιο τμήμα των όρων χρήσης δεν είναι κατανοητό ή επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση, επικοινωνήστε με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών της εταιρείας μας

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1.1 Στους παρόντες όρους χρήσης, οι ακόλουθες λέξεις έχουν την έννοια που παρατίθεται παραπλεύρως:

Ως «Λογαριασμός» νοείται ο λογαριασμός της κάρτας σας NETELLER στον οποίο τηρείται ηλεκτρονικό χρήμα και με τον οποίο συνδέεται η κάρτα ή οι κάρτες σας.

Ως «Στοιχεία αναγνώρισης λογαριασμού» νοείται καθένα χωριστά ή όλα από τα παρακάτω στοιχεία: τα στοιχεία της κάρτας σας (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης και κωδικός CVV), ο κωδικός PIN, τα στοιχεία που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση στον λογαριασμό σας, το ασφαλές αναγνωριστικό σας, οι ερωτήσεις και απαντήσεις ασφαλείας και άλλα διαπιστευτήρια και πληροφορίες που αφορούν στον Λογαριασμό σας.

Ως «Εργάσιμη Ημέρα» νοείται κάθε ημέρα πλην Σαββάτου ή Κυριακής ή δημόσιας ή επίσημης αργίας στην Αγγλία.

Ως «Κάρτα» νοείται κάθε Προπληρωμένη Net+ Mastercard® που εκδίδεται από την Paysafe Financial Services Ε.Π.Ε. για δική σας χρήση, είτε σε μορφή φυσικής κάρτας (μαζί με το αντίγραφο ψηφιακής κάρτας) είτε σε μορφή εικονικής κάρτας ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή επιλέξουμε και η οποία είναι καταχωρισμένη στον Λογαριασμό σας.

Με τον όρο «Ισοτιμία κάρτας» νοείται η ισοτιμία που καθορίζεται από ένα σύστημα καρτών (ήτοι οποιοδήποτε σύστημα πληρωμών με κάρτα, όπως VISA, MasterCard® ή άλλο, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ή τοπικών συστημάτων) και εξαρτάται από την ώρα εκτέλεσης της συναλλαγής μέσω του συστήματος καρτών. Η ώρα εκτέλεσης με τη σειρά της εξαρτάται από τον χρόνο, κατά τον οποίο η αποδέκτρια τράπεζα του παραλήπτη υποβάλλει τη συναλλαγή για πληρωμή από εμάς.

Ως «Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών» νοείται η υπηρεσία με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε (χωρίς χρέωση) στον αριθμό +44 20 3308 9525 ή μέσω της ιστοσελίδας https://www.neteller.com/en/support.

Ως «Χρεώσεις» νοούνται όλες οι επιβαρύνσεις και τα έξοδα που εισπράττουμε για τη χρήση της Υπηρεσίας NETELLER από εσάς, όπως αναγράφονται στην Ενότητα Χρεώσεις που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας, όπως εκάστοτε τροποποιούνται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Ως «Mastercard» νοείται τη Mastercard International Incorporated, η οποία εδρεύει στη Νέα Υόρκη, ή τους διαδόχους ή τους εκδοχείς αυτής.

Ως «Μέλος», «εσείς» ή «σας» νοείται κάθε άτομο που πληροί όλες τις προϋποθέσεις ιδιότητας μέλους και επιλεξιμότητας που ορίζονται στους παρόντες όρους χρήσης.

Ως «Ιστότοπος Μελών» νοείται ο ιστότοπος μέσω του οποίου τα Μέλη συνδέονται στον λογαριασμό τους χρησιμοποιώντας τα αναγνωριστικά του λογαριασμού τους, όπου τα Μέλη μπορούν να δουν το ιστορικό συναλλαγών τους, να προβαίνουν σε προσθήκη χρημάτων και να πραγματοποιούν άλλες συναλλαγές.

Ως «Έμπορος» νοείται κάθε εμπορική ή επιχειρηματική οντότητα η οποία (i) δέχεται κάρτες και φέρει το διακριτικό σήμα αποδοχής πληρωμών με κάρτα Mastercard® (σε περίπτωση συναλλαγών με κάρτα) ή (ii) είναι δεόντως συμβεβλημένη με την Paysafe Financial Services Limited για την αποδοχή συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού σας NETELLER.

Ως «Μήνας» νοείται κάθε ημερολογιακός μήνας.

Ως «Ισοτιμία Κάρτας NET+» νοείται μια ισοτιμία αναφοράς που ορίζεται από εμάς και για τον ορισμό της οποίας χρησιμοποιούμε έναν τρίτο πάροχο δεδομένων ξένου συναλλαγμάτος. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται εδώ.

Ως «NETELLER», «Paysafe», «εμείς», «εμάς», «μας» νοείται η Paysafe Financial Services Ε.Π.Ε. με αρ. εταιρίας 4478861, με καταχωρισμένη έδρα στη διεύθυνση 1st floor, 2 Gresham Street, London, EC2V 7AD, HB;

«Συναλλαγματική ισοτιμία της NETELLER» σημαίνει μια συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς που καθορίζουμε και μεταβάλλεται συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω λεπτομέρειες για τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς μας εδώ.

Ως «Όμιλος Paysafe» νοείται η Paysafe Financial Services Limited, καθώς και οι θυγατρικές, μητρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες της.

Ως «Πληρωμή» νοείται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: (i) κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται με τη χρήση της κάρτας σας, (ii) την ανάληψη ενός ποσού ηλεκτρονικού χρήματος με χρέωση του λογαριασμού σας και την ταυτόχρονη πίστωση του εν λόγω ποσού στον λογαριασμό ενός Εμπόρου ή κάποιου άλλου Μέλους, όπως καθορίζεται από εσάς (καθώς και μέσω Περιοδικών συνδρομών) ή (iii) την πίστωση ενός ποσού ηλεκτρονικού χρήματος στον λογαριασμό σας και την ταυτόχρονη χρέωσή του στον λογαριασμός ενός Εμπόρου ή κάποιου άλλου Μέλους.

Ως «Κωδικός PIN» νοείται ο προσωπικός αριθμός ταυτοποίησης που εκδίδουμε ή εγκρίνουμε προς χρήση με την κάρτα σας.

Ως «Κύριο Νόμισμα Λογαριασμού» νοείται το βασικό παραστατικό νόμισμα του λογαριασμού σας.

Ως «Χρέωση Συνδρομής» νοείται μια υπηρεσία μέσω της οποίας ένα Μέλος αιτείται την πραγματοποίηση τακτικών πληρωμών από τον λογαριασμό σας σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα σε έναν διαδικτυακό Έμπορο.

Ως «Τρίτος πάροχος» νοείται κάθε πάροχος υπηρεσιών που έχει εγκριθεί από την Αρχή Δεοντολογίας του Χρηματοοικονομικού Τομέα (Financial Conduct Authority) (ή από άλλον ευρωπαϊκό ρυθμιστικό φορέα) και έχετε αποδεχθεί να αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες ή να πραγματοποιεί πληρωμές για εσάς από τον λογαριασμό σας.

Ως «Συναλλαγή» νοείται, σύμφωνα με τα συμφραζόμενα: (i) μια πληρωμή ή (ii) μια ανάληψη ή (iii) μια προσθήκη χρημάτων και, σε κάθε περίπτωση, μείον κάθε ισχύουσα χρέωση.

Ως «Προσθήκη χρημάτων» νοείται η πίστωση ενός χρηματικού ποσού στον λογαριασμό σας με την αγορά ηλεκτρονικού χρήματος.

Ως «Ιστότοπος» νοείται ο ιστότοπος στη διεύθυνση www.neteller.com.

Ως «Ανάληψη» νοείται κάθε ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας την κάρτα σας από οποιοδήποτε ΑΤΜ ή επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους τρόπους ανάληψης στη χώρα διαμονής σας, όπως καθορίζονται στη ενότητα «Ανάληψη χρημάτων» στον ιστότοπο για τα Μέλη.

1.2 Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για όλα τα μέλη,

1.3 Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων δεν επηρεάζουν την ερμηνεία των παρόντων όρων χρήσης.

1.4 Ο όρος «πρόσωπο» περιλαμβάνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή νομικό πρόσωπο (με ή χωρίς νομική προσωπικότητα).

1.5 Κάθε αναφορά σε μια μητρική ή θυγατρική εταιρεία σημαίνει μια μητρική ή θυγατρική εταιρεία (κατά περίπτωση) όπως ορίζονται στο άρθρο 1159 του Νόμου περί Εταιρειών του 2006.

1.6 Εκτός εάν από τα συμφραζόμενα προκύπτει άλλως, οι λέξεις στον ενικό νοείται ότι περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και αντιστρόφως.

1.7 Οι λέξεις που ακολουθούν μετά τους όρους «όπως», «συμπεριλαμβανομένου», «ειδικότερα», «για παράδειγμα» ή άλλη παρόμοια έκφραση, θα ερμηνεύονται αποκλειστικά ως ενδεικτικές και δεν θα περιορίζουν την έννοια των λέξεων, την περιγραφή, τον ορισμό, την πρόταση ή τον όρο που προηγούνται αυτών των όρων.

2. Γενικές διατάξεις

2.1 Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας και τη χρήση του λογαριασμού είναι η συμφωνία σας με τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίο αποτελούν νομικά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ υμών και ημών μόλις κάνετε εγγραφή για να γίνετε Μέλος.

2.2 Κατά καιρούς, μπορεί να κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση των όρων χρήσης για την οποία θα ενημερώνεστε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποστέλλεται στην κύρια καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό σας, καθώς και με σχετική ανάρτηση στη διαδικτυακή τοποθεσία μας στην οποία θα περιλαμβάνεται σχετικός σύνδεσμο προς τους τροποποιημένους όρους χρήσης. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ μετά από κοινοποίηση τουλάχιστο δύο (2) μηνών. Ωστόσο, τυχόν τροποποιήσεις που καθιστούν τους παρόντες όρους χρήσης ευνοϊκότερους για εσάς ή που δεν επηρεάζουν τα δικαιώματά σας, θα τίθενται σε ισχύ άμεσα εφόσον αναφέρεται ρητά στη σχετική κοινοποίηση.

2.3 Η μη γνωστοποίηση τυχόν αντιρρήσεών σας πριν από την έναρξη ισχύος θα συνεπάγεται την αποδοχή κάθε τροποποίησης των όρων χρήσης. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, έχετε το δικαίωμα να διακόψετε τη χρήση του λογαριασμού σας και να προβείτε άμεσα στο κλείσιμό του χωρίς καμία επιβάρυνση πριν από την προτεινομένη ημερομηνία έναρξης ισχύος τους. Κάθε γνωστοποίηση μη αποδοχής των τροποποιήσεων θα ισοδυναμεί με γνωστοποίηση της επιθυμίας σας να καταγγείλετε τη μεταξύ μας συμφωνία και ο λογαριασμός σας θα κλείνει αμέσως μετά την παραλαβή της κοινοποίησης της καταγγελίας. Η κάρτα σας θα ακυρωθεί και κάθε χρηματικό ποσό στον λογαριασμό σας θα σας επιστραφεί με τον τρόπο που μας θα γνωστοποιήσετε (μείον κάθε κανονικά προβλεπόμενης επιβάρυνσης).

2.4 Μπορείτε να ανατρέξετε στους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή προτού προβείτε σε κάποια συναλλαγή κάνοντας κλικ στη σελίδα «Όροι Χρήσης», στη διεύθυνση member.neteller.com, στην οποία διατίθενται οι ισχύοντες κατά την εν λόγω ημερομηνία όροι χρήσης. Στους όρους χρήσης θα αναγράφεται η ημερομηνία της πιο πρόσφατης αναθεώρησης. Κάθε συναλλαγή σε εκκρεμότητα κατά την ημερομηνία της εν λόγω αναθεώρησης δεν θα επηρεάζεται από αυτήν. Η χρήση της υπηρεσίας NETELLER δηλώνει την αποδοχή σας των παρόντων όρων χρήσης. Συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των όρων χρήσης για μελλοντική αναφορά σας.

2.5 Η πολιτική σχετικά με τις καταγγελίες της Paysafe, όπως εκάστοτε τροποποιείται, είναι ενσωματωμένη και αποτελεί μέρος των παρόντων όρων χρήσης (και ο όρος «Όροι χρήσης» θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει την εν λόγω πολιτική):

2.6 Η πιο πρόσφατη έκδοση της πολιτικής σχετικά με τις καταγγελίες της Paysafe διατίθεται προς εξέταση στον ιστότοπό μας. Κατά την ημερομηνία των παρόντων Όρων Χρήσης, μπορείτε να βρείτε αυτήν την πολιτική στη διεύθυνση: https://www.neteller.com/en/policies/complaints.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ NETELLER

3.1. Η Paysafe Financial Services Limited, η οποία δραστηριοποιείται υπό την επωνυμία NETELLER, υπόκειται στον έλεγχο της FCA.

3.2 Η Paysafe Financial Services Limited είναι ίδρυμα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος εγκεκριμένο από την Αρχή Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα [Financial Conduct Authority (FCA)[ του Ηνωμένου Βασιλείου με αριθμό μητρώου FCA (FRN) 900015. Όλες οι κάρτες εκδίδονται από την Paysafe Financial Services Limited δυνάμει αδείας της MasterCard International.

3.3 Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και τη χρήση της υπηρεσίας NETELLER αποδέχεστε ότι: (i) δεν είμαστε τράπεζα, καθώς και ότι ο λογαριασμός σας δεν είναι τραπεζικός λογαριασμός, (ii) οι λογαριασμοί δεν είναι ασφαλισμένοι από κανέναν κρατικό φορέα, (iii) δεν ενεργούμε ως διαχειριστές, θεματοφύλακες ή μεσεγγυούχοι σε σχέση με τα υπόλοιπα στον λογαριασμό σας, καθώς και (iv) ότι δεν σας καταβάλλουμε τόκους επί οποιωνδήποτε υπολοίπων στον λογαριασμό σας.

3.4. Οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού χρήματος δεν είναι τραπεζικοί λογαριασμοί. Στην απίθανη περίπτωση χρεοκοπίας μας, ενδέχεται να υποστείτε απώλεια του ηλεκτρονικού χρήματος που τηρείται στο λογαριασμό σας. Ωστόσο, συμμορφωνόμαστε αυστηρά τις νομικές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας 2006/48/ΕΚ περί ηλεκτρονικού χρήματος και της εθνικής νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου που αποσκοπούν στην προστασία και τη δυνατότητα ρευστοποίησης των χρημάτων που κατατίθενται σε λογαριασμούς ηλεκτρονικού χρήματος. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα χρήματα των πελατών μας, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

4.1 Για να γίνετε και να παραμείνετε Μέλος, πρέπει:

4.1.1 να είστε τουλάχιστον 18 ετών,

4.1.2 να μην είστε μόνιμος κάτοικος χώρας στην οποία δεν παρέχεται η Υπηρεσία NETELLER. Κατάλογος των χωρών στις οποίες δεν παρέχεται η υπηρεσία, όπως εκάστοτε τροποποιείται χωρίς προειδοποίηση, διατίθεται στον ιστότοπό μας.

4.1.3 να ανοίξετε λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στη σελίδα εγγραφής στον ιστότοπό μας, καθώς και να συμπληρώσετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που ζητούνται στη σελίδα εγγραφής, Κάθε πληροφορία που παρέχετε κατά τη διαδικασία εγγραφής ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρονική στιγμή πρέπει να είναι ακριβής και αληθής. Αν δεν παράσχετε τις εν λόγω πληροφορίες ή αν δεν ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες μας εντός έξι (3) μηνών από το άνοιγμα του λογαριασμού σας NETELLER ή εντός οποιασδήποτε άλλης προθεσμίας που μπορεί να σας κοινοποιηθεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρονική στιγμή, ενδέχεται να σας χρεώσουμε τα έξοδα διαχείρισης που εμφανίζονται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας.

4.1.4 να διαθέτετε μια ισχύουσα ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

4.1.5 να ολοκληρώσετε ικανοποιητικά όλους τους απαραίτητους ελέγχους τεκμηρίωσης και επαλήθευσης ταυτότητας και ασφάλειας.

4.2 Σύμφωνα με την ενότητα 6.Α, δεν επιτρέπεται η χρήση του λογαριασμού σας από άλλα πρόσωπα. Εκτός αν άλλως επιτρέπεται κατά καιρούς, δεν μπορείτε να ανοίξετε περισσότερους από έναν λογαριασμό και εμείς μπορούμε να προβούμε, , χωρίς προειδοποίηση, στο κλείσιμο οποιουδήποτε λογαριασμού ή όλων των λογαριασμών που κατέχει ένα Μέλος το οποίο κατέχει ή έχουμε βάσιμες υπόνοιες ότι κατέχει πολλαπλούς μη εγκεκριμένους λογαριασμούς.

4.3 Σε περίπτωση μεταβολής του ονοματεπώνυμου, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού τηλεφώνου, της πιστωτικής κάρτας ή των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού σας, οφείλετε να προβαίνετε αμέσως σε ενημέρωση των σχετικών στοιχείων του λογαριασμού σας.

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία NETELLER πρέπει:

5.1 να είστε Μέλος και

5.2 να μην έχετε παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης ή να έχουν επιβληθεί άλλως περιορισμοί στην πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή να μην έχουμε προβεί σε κλείσιμο κάποιου προηγούμενου λογαριασμού σας.

6. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ

6.1 Προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή, θα πρέπει να προβείτε σε προσθήκη χρημάτων στον λογαριασμό σας.

6.2 Αγορά ηλεκτρονικού χρήματος

6.2.1 Η αγορά ηλεκτρονικού χρήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια από τις διαθέσιμες επιλογές προσθήκης χρημάτων ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας. Οι επιλογές προσθήκης χρημάτων είναι υπηρεσίες πληρωμής που παρέχονται από τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (για παράδειγμα, ο εκδότης της κάρτας πληρωμής που χρησιμοποιείτε για την προσθήκη χρημάτων ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών άμεσης τραπεζικής εξυπηρέτησης) και δεν περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες που παρέχουμε. Δεν εγγυόμαστε τη χρήση οποιασδήποτε συγκεκριμένης επιλογής προσθήκης χρημάτων διατίθεται και ενδέχεται να τροποποιήσουμε ή και να διακόψουμε οποιαδήποτε στιγμή την αποδοχή οποιασδήποτε συγκεκριμένης επιλογής προσθήκης χρημάτων χωρίς την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην ενότητα 2,2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.2.2 παρακάτω, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την των προσθήκη των χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε τα εν λόγω χρήματα. Θα πρέπει να παράσχετε τις πληροφορίες που ζητούνται και να ολοκληρώσετε όλους του ελέγχους τεκμηρίωσης και επαλήθευσης ταυτότητας και ασφάλειας. Για κάθε προσθήκη χρημάτων, μας εξουσιοδοτείτε να λάβουμε ή να εισπράξουμε χρήματα για λογαριασμό σας από την επιλεγμένη πηγή πληρωμών σας, μείον κάθε τυχόν ισχύουσα επιβάρυνση και, στη συνέχεια, να προβούμε στην έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος στον λογαριασμό σας.

6.2.2 Κατά παρέκκλιση των προαναφερόμενων, ορισμένες επιλογές προσθήκης χρημάτων σάς παρέχουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης του λογαριασμού σας με ηλεκτρονικό χρήμα με πίστωση του λογαριασμού που τηρείτε στο χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα. Σε περίπτωση ενημέρωσής μας ότι το υπόλοιπο στον εν λόγω λογαριασμό είναι ανεπαρκές, μπορούμε να υποβάλλουμε εκ νέου την εν λόγω μη εκκαθαρισθείσα πληρωμή στο χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα έως και δύο φορές. Επιπλέον, μπορούμε να προβούμε σε χρέωση της ισχύουσας επιβάρυνσης αντιστροφής πληρωμής που καθορίζεται στην παράγραφο 10.1 των παρόντων όρων χρήσης, καθώς και της εν λόγω μη εκκαθαρισθείσας πληρωμής στον λογαριασμό σας ή στην είσπραξή της από το καθορισμένο χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα ή άλλως από εσάς.

6.2.3 Κάθε προσθήκη χρημάτων επιβαρύνεται με έξοδα, συμπεριλαμβανομένων εξόδων μετατροπής νομισμάτων (κατά περίπτωση). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, ανατρέξτε στην ενότητα 8.

6.2.4  Δεν πρέπει να προβαίνετε σε προσθήκη χρημάτων από ή ανάληψη σε κάποιο μέσο πληρωμής ή τραπεζικό λογαριασμό αν δεν είστε ο κάτοχος που κατονομάζεται στον λογαριασμό. Θεωρούμε κάθε παραβίαση αυτής της απαίτησης πολύ σοβαρό αδίκημα και κάθε ενέργεια αυτού του είδους θα αντιμετωπίζεται ως αθέμιτη πράξη.

6.3 Υποβολή αίτησης χορήγησης κάρτας

6.3.1 Αν διαμένετε σε υποστηριζόμενη χώρα, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χορήγησης κάρτας αμέσως μετά την επαλήθευση του λογαριασμού σας σύμφωνα με το εδάφιο 6.3.2 παρακάτω. Για να εξακριβώσετε αν διαμένετε σε υποστηριζόμενη χώρα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών.

6.3.2 Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση χορήγησης κάρτας, θα πρέπει να «επαληθεύσετε» τον λογαριασμό σας επιβεβαιώνοντας την ταυτότητά σας, καθώς και τον τόπο διαμονής σας. Πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω διαδικασία διατίθενται στον ιστότοπό μας. Η λήψη των πληροφοριών αυτών μπορεί να ανατίθεται σε τρίτους και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη διενέργεια ελέγχων φερεγγυότητας για λογαριασμό μας. Συμφωνείτε στη χρήση και την ανταλλαγή των σχετικών προσωπικών δεδομένων από εμάς, ασκώντας εύλογη σύνεση, για τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων ταυτότητας και επαλήθευσης.

6.3.3 Σε περίπτωση παραλαβής φυσικής κάρτας, θα πρέπει να την υπογράψετε αμέσως μόλις την παραλάβετε.

6.3.4 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη χορήγηση κάρτας κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια.

6.4 Χρήση της κάρτας σας

6.4.1 Η κάρτα σας δεν είναι πιστωτική κάρτα, κάρτα αγορών ή χρεωστική κάρτα. Το ποσό που μπορείτε να δαπανήσετε ανέρχεται στην αξία των χρημάτων που έχετε στον λογαριασμό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φυσική σας κάρτα οπουδήποτε γίνεται αποδεκτή η Mastercard®, ωστόσο μια εικονική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όπου δεν απαιτείται φυσική κάρτα, για παράδειγμα συναλλαγές που γίνονται online ή μέσω τηλεφώνου.

6.4.2 Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται με την κάρτα σας προϋποθέτει:

  • την ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου στον λογαριασμό σας,
  • τη δυνατότητα του Εμπόρου ή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να επαληθεύσει ότι το υπόλοιπο στον λογαριασμό σας είναι επαρκές και
  • κατά περίπτωση, υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόχου του ΑΤΜ ή του σχετικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (επιπλέον των παρόντων Όρων Χρήσης).

6.4.3 Διατηρούμε το δικαίωμα απόρριψης οποιαδήποτε συναλλαγή, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, αν πιστεύουμε ότι μια συναλλαγή είναι αθέμιτη, θα συνιστούσε παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου και κανονισμού ή αν το υπόλοιπό σας δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση άρνησης ενός Εμπόρου να δεχθεί την κάρτα σας ή αν μια συναλλαγή δεν εγκριθεί ή αν ακυρωθεί ή ανασταλεί η χρήση της κάρτας σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

6.4.4 Δεν πρέπει να πραγματοποιείτε δαπάνες με την κάρτα σας που υπερβαίνουν το υπόλοιπο στον λογαριασμό σας. Σε περίπτωση ο λογαριασμός σας οδηγηθεί σε αρνητικό υπόλοιπο, θα λαμβάνουμε κάθε ενέργεια αυτού του είδους σοβαρά υπ' όψιν και θα προβαίνουμε στη λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου για την επιβολή οποιωνδήποτε κυρώσεων σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

6.4.5 Έμποροι όπως εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών, θα προβαίνουν σε εκτίμηση του συνολικού ποσού της ενδεχόμενης δαπάνης ή για το οποίο απαιτείται έγκριση. Το εκτιμώμενο ποσό μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της τελικής δαπάνης ή χρέωσης, για παράδειγμα:

α. στα εστιατόρια μπορεί να σας ζητηθεί να έχετε το μέγιστο 20% περισσότερο υπόλοιπο στην Κάρτα σας από την αξία του λογαριασμού για να επιτρέψετε τυχόν χρέωση υπηρεσιών που προστίθεται από το εστιατόριο. β. στις αντλίες βενζίνης «pay at pump» (εάν ισχύει) μπορεί να σας ζητηθεί να έχετε ένα ποσό ίσο με τη μέγιστη επιτρεπόμενη αξία συναλλαγής στην αντλία στον λογαριασμό σας.

Ο έμπορος οφείλει να σας δηλώσει το εκτιμώμενο ποσό που θα δεσμευτεί στον λογαριασμό σας και να ζητήσει τη συγκατάθεσή σας.

Αυτό σημαίνει ότι ορισμένα από τα χρήματα στον λογαριασμό σας ενδέχεται να δεσμευτούν έως ότου ο Έμπορος διακανονίσει το πραγματικό ποσό της συναλλαγής και, κατά συνέπεια, δεν θα μπορείτε να δαπανήσετε αυτό το εκτιμώμενο ποσό κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το δεσμευμένο ποσό θα αποδεσμεύεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μόλις μας κοινοποιηθεί το ποσό της συναλλαγής και, σε κάθε περίπτωση, τα χρήματα θα αποδεσμεύονται αμέσως μετά τη λήψη του αιτήματος διακανονισμού από τον έμπορο.

6.4.6 Η εικονική σας κάρτα και το ψηφιακό αντίγραφο της φυσικής σας κάρτας εκδίδονται ηλεκτρονικά και θα είναι διαθέσιμα και έτοιμα για χρήση στον NETELLER λογαριασμό σας κατόπιν παραγγελίας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η εικονική σας κάρτα έχει τον δικό της μοναδικό αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης και αριθμό CVC και μπορείτε να την παραγγείλετε ξεχωριστά από την φυσική σας κάρτα. Η ψηφιακή σας κάρτα δεν αποτελεί ξεχωριστή κάρτα. Είναι αντίγραφο της φυσικής σας κάρτας και έχει τον ίδιο αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης και αριθμό CVC με την φυσική σας κάρτα.

6.5 Πραγματοποίηση πληρωμών προς και από τον λογαριασμό σας

6.5.1 Εκτός από τη χρήση της κάρτας σας για την πραγματοποίηση πληρωμών και αναλήψεων, μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε πληρωμές απευθείας από τον λογαριασμό σας NETELLER σε Εμπόρους που δέχονται πληρωμές από λογαριασμούς NETELLER ή προς κάποιο άλλο Μέλος συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία στη σελίδα «Αναλήψεις» στον ιστότοπο μελών και, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης μιας πληρωμής προς και από κάποιον Έμπορο απευθείας από τον ιστότοπο του Εμπόρου.

6.5.2 Όταν πραγματοποιείτε μια πληρωμή από τον λογαριασμό σας, δεν μπορείτε να δαπανήσετε ποσό που υπερβαίνει το υπόλοιπο στον λογαριασμό σας (συν τις ισχύουσες επιβαρύνσεις) κατά τη στιγμή υποβολής του αιτήματος. Αν επιχειρήσετε να το πράξετε, το αίτημα πληρωμής σας θα απορριφθεί. Το υπόλοιπο στον λογαριασμό σας NETELLER πρέπει να επαρκεί για την κάλυψη κάθε ελάχιστου ποσού ανάληψης. Κατά την υποβολή του αιτήματος ανάληψης, μπορείτε να επιλέξετε και τη μέθοδο ανάληψης.

6.5.3 Το ποσό κάθε πληρωμής που πραγματοποιείται στον λογαριασμό σας θα πιστώνεται στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας, μείον κάθε ισχύουσα επιβάρυνση, κατά τη είσπραξή του. Αν μια πληρωμή που πιστώνεται τον λογαριασμό σας αντιστραφεί από τον αποστολέα προτού πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή, το ποσό της αντιστραφείσας πληρωμής θα επιστρέφεται στον αποστολέα και δεν θα επιβαρύνεστε με έξοδα.

6.5.4 Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αγορές αγαθών ή υπηρεσιών που εξοφλούνται μέσω της Υπηρεσίας NETELLER. Τυχόν διαφορές με Εμπόρους σχετικά με οποιοδήποτε αγαθό ή υπηρεσία που αγοράζετε μέσω της Υπηρεσίας NETELLER αφορά εσάς και τον Έμπορο και συμφωνείτε ότι εμείς δεν θα έχουμε καμία συμμετοχή σε διαφορές αυτού του είδους. Δεν υπέχουμε καμία ευθύνη, ούτε παρέχουμε καμία εγγύηση, ούτε προβαίνουμε σε δηλώσεις ή διατυπώνουμε όρους σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες.

6.5.5 Οι πληρωμές επιβαρύνονται με έξοδα, συμπεριλαμβανομένων εξόδων μετατροπής νομισμάτων (κατά περίπτωση). Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, ανατρέξτε στην ενότητα 8.

6.5.6 Σε περίπτωση καθυστέρησης στην εκτέλεση μιας πληρωμής που μας έχετε αναθέσει, μπορείτε να ζητήσετε να επικοινωνήσουμε με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής του αποδέκτη και να ζητήσουμε να προβεί στη σχετική πίστωση όπως αν είχε ληφθεί τη σωστή ημέρα.

6.5.7 Μπορούμε, εφόσον ζητηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής ενός προσώπου που προσπαθεί να πραγματοποιήσει μια πληρωμή προς εσάς, το οποίο πραγματοποίησε την πληρωμή με καθυστέρηση, να πιστώσουμε την σχετική πληρωμή στον λογαριασμό σας όπως αν την είχαμε λάβει τη σωστή ημέρα.

6.5.8 Οι συναλλαγές εμφανίζονται στο ιστορικό ηλεκτρονικών συναλλαγών σας μαζί με την ημερομηνία λήψης ή διαβίβασης (η ημερομηνία αξίας πίστωσης ή χρέωσης), τα έξοδα που χρεώθηκαν και, κατά περίπτωση, τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε. Κάθε συναλλαγή έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό συναλλαγής, το οποίο εμφανίζεται στο ιστορικό συναλλαγών. Δεν θα προβαίνουμε σε καμία αλλαγή ή τροποποίηση των πληροφοριών που εμφανίζονται το ιστορικό ηλεκτρονικών συναλλαγών σας. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας σε σχέση με μια συγκεκριμένη συναλλαγή, θα πρέπει να μας αναφέρετε το αναγνωριστικό της εν λόγω συναλλαγής. Οφείλετε να ελέγχετε τακτικά το υπόλοιπο του λογαριασμού σας καθώς και το ιστορικό συναλλαγών σας. Οφείλετε να αναφέρετε κάθε παρατυπία ή να διευκρινίζετε κάθε ζήτημα το συντομότερο δυνατόν επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών..

6.5.9 Μπορείτε να ελέγχετε όλες τις πληρωμές που εκτελούνται στο ιστορικό συναλλαγών σας κάνοντας σύνδεση στον NETELLER λογαριασμό σας. Δεν κάνουμε αλλαγές στο ιστορικό συναλλαγών. Αυτό παραμένει διαθέσιμο για προβολή, αποθήκευση, λήψη και εκτύπωση μέσω του NETELLER λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή, εφόσον είστε εσείς ο κάτοχος λογαριασμού NETELLER. Εάν κλείσετε τον λογαριασμό σας και επιθυμείτε να λάβετε τις πληροφορίες λογαριασμού, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

6.5.10 Για την έγκριση και την εκτέλεση μιας συναλλαγής απαιτείται η συγκατάθεσή σας Συμφωνείτε ότι πατώντας το κουμπί «Συμφωνώ» ή εισαγάγοντας τα αναγνωριστικά του λογαριασμού σας (ή πατώντας οποιοδήποτε αντίστοιχο κουμπί ή ολοκληρώνοντας οποιαδήποτε διαδικασία με την οποία υποβάλετε τα απαιτούμενα στοιχεία της συναλλαγής), επιβεβαιώνετε ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής, καθώς και για τη χρέωση και αφαίρεση των σχετικών εξόδων από τον λογαριασμό σας. Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται με χρήση του κωδικού PIN σας, των αναγνωριστικών του λογαριασμού σας ή άλλες απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας θεωρείται ότι είναι εγκεκριμένη από εσάς. Συμφωνείτε επίσης ότι αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας, η εγκεκριμένη συναλλαγή δεν μπορεί πλέον να ανακληθεί. Κατά συνέπεια, η χρονική στιγμή παραλαβής ενός αιτήματος συναλλαγής (και, επομένως, η χρονική στιγμή κατά την οποία παρέχετε τη συγκατάθεσή σας) είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία πατήθηκε το κουμπί «Συμφωνώ» (ή οποιοδήποτε αντίστοιχο κουμπί ή που ολοκληρώθηκε οποιαδήποτε σχετική διαδικασία).

6.5.11 Όταν στέλνετε ή λαμβάνετε μια συναλλαγή, θα κοινοποιούμε το καταχωρισμένο όνομα του λογαριασμού σας στον παραλήπτη ή/και στον αποστολέα, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η αντίστοιχη συναλλαγή. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιούμε αυτές τις πληροφορίες σε ειδοποιήσεις που αποστέλλονται στον παραλήπτη ή/και στον αποστολέα.

6.5.12 Αναγνωρίζετε ότι ο αποδέκτης μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται από τον λογαριασμό σας δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί τη συναλλαγή. Αν ο αποδέκτης απορρίψει μια συναλλαγή που πραγματοποιείται από τον λογαριασμό σας, το ποσό της εν λόγω συναλλαγής θα πιστώνεται εκ νέου στον λογαριασμό σας και δεν θα επιβαρύνεστε με έξοδα.

6.5.13 Αν λάβετε κάποιο χρηματικό ποσό στον λογαριασμό σας το οποίο δεν προορίζεται για εσάς, έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε το εν λόγω χρηματικό ποσό από τον λογαριασμό σας.

6.5.14 Οφείλετε να διασφαλίζετε ότι τα στοιχεία πληρωμής που εισαγάγετε όταν πραγματοποιείτε μια ανάληψη είναι ακριβή και πλήρη. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν αναλήψεις χρημάτων που αποστέλλονται σε λάθος λογαριασμό όταν αυτό οφείλεται στην παροχή εσφαλμένων στοιχείων από εσάς. Όταν πραγματοποιείτε μια ανάληψη σε τραπεζικό λογαριασμό, οφείλετε να διασφαλίζετε ότι ο αριθμός λογαριασμού, ο κωδικός υποκαταστήματος, ο αριθμός ΙΒΑΝ ή/και οι κωδικοί BIC/ SWIFT είναι σωστοί. Αν έχετε πραγματοποιήσει μια ανάληψη χρημάτων προς λάθος λογαριασμό, μπορείτε να ζητήσετε να σας βοηθήσουμε να ανακτήσετε τα εν λόγω χρήματα. Ωστόσο, για τις εν λόγω ενέργειες θα επιβαρύνεστε με τα έξοδα διαχείρισης που εμφανίζονται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι προσπάθειες ανάκτησης θα ευοδωθούν.

6.5.15 Οι μέθοδοι ανάληψης είναι υπηρεσίες πληρωμής που παρέχονται, τουλάχιστον εν μέρει από τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (για παράδειγμα η τράπεζα στην οποία τηρείτε τραπεζικό λογαριασμό). Δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε συγκεκριμένης μεθόδου ανάληψης και μπορεί να προβούμε σε τροποποίηση ή διακοπή μιας συγκεκριμένης μεθόδου ανάληψης οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία που καθορίζεται στην ενότητα 2.2 εφόσον υπάρχει τουλάχιστον μία διαθέσιμη μέθοδος για εσάς. Όταν η καταβολή του αναληφθέντος ποσού λαμβάνεται από εσάς μέσω κάποιου παρόχου υπηρεσιών πληρωμής (όπως η τράπεζα στην οποία τηρείτε τραπεζικό λογαριασμό), δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την καταβολή του αναληφθέντος ποσού μετά την λήψη του αναληφθέντος ποσού από τον δικό σας πάροχο υπηρεσιών πληρωμής. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να ζητήσουμε εναλλακτικό τραπεζικό λογαριασμό ή άλλη μέθοδο ανάληψης σε περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση να διεκπεραιώσουμε την ανάληψη στην προτιμώμενη μέθοδο ανάληψής σας.

6.6 Περιοδικές συνδρομές

6.6.1 Κάποιοι διαδικτυακοί Έμποροι μπορεί να προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες που εξοφλούνται με την καταβολή περιοδικών συνδρομών. Αυτό σημαίνει ότι, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα αφαιρείται μια πληρωμή από τον λογαριασμό σας. Το ποσό της πληρωμής και τα χρονικά διαστήματα που θα αφαιρείται η πληρωμή καθορίζονται από τον σχετικό Έμπορο.

6.6.2 Οι περιοδικές συνδρομές είναι μια συμφωνία μεταξύ του σχετικού Εμπόρου και εσάς. Αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε την πληρωμή μιας περιοδικής συνδρομής ή έχετε κάποια απορία ή διαφωνία σχετικά με την περιοδική συνδρομή σας, μπορείτε να το πράξετε μόνο επικοινωνώντας απευθείας με τον Έμπορο και θα ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που καθορίζει ο Έμπορος. Αφού επικοινωνήσετε με τον Έμπορο, οφείλετε να μας ενημερώσετε. Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε ή να τροποποιήσουμε την καταβολή μιας περιοδικής συνδρομής χωρίς τη συναίνεση του Εμπόρου. Δεν πρέπει προβαίνετε σε ακύρωση ή αντιστροφή με άλλο τρόπο μιας πληρωμής περιοδικής συνδρομής αν δεν επικοινωνήσετε πρώτα με τον Έμπορο. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληρωμή περιοδικής συνδρομής που αφαιρείται από τον λογαριασμό σας πριν από την κοινοποίηση της ακύρωσης στον Έμπορο. Δεν παρέχεται καμία δυνατότητα ακύρωσης μιας πληρωμής που έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε κάποιον Έμπορο.

6.6.3 Οφείλετε να διασφαλίσετε ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού σας επαρκεί για την πραγματοποίηση κάθε πληρωμής που έχετε συμφωνήσει να κάνετε μέσω περιοδικής συνδρομής. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν έξοδα και επιβαρύνσεις που μπορεί να προκύψουν λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου στον λογαριασμό σας για την κάλυψη των υποχρεώσεών σας που απορρέουν από μια συμφωνία περιοδικής συνδρομής. Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας καταστεί αρνητικό, θα εφαρμόζονται οι όροι που καθορίζονται στην παράγραφο 10.3.

6.6.4 Μια πληρωμή που πραγματοποιείται ως περιοδική συνδρομή είναι μια «Πληρωμή» όπως ορίζεται στους παρόντες όρους χρήσης και κάθε πληρωμή θα επιβαρύνεται με τα συνήθη έξοδα.

6.6.5 Κάθε προηγούμενη(-ες) πληρωμή(-ές) περιοδικής συνδρομής που πραγματοποιείται από ή μέσω κάποιου Εμπόρου θα επιστρέφεται(-ονται) υπό την προϋπόθεση ότι: (α) η αρχική έγκριση που παρείχατε σε εμάς ή τον Έμπορο δεν προσδιόριζε το ακριβές ποσό της πληρωμής και (β) το ποσό της πληρωμής υπερβαίνει το ποσό που θα αναμένατε εύλογα λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις προηγούμενες πληρωμές σας και τις περιστάσεις. Θα πρέπει να ζητήσετε την εν λόγω επιστροφή εντός οκτώ (8) εβδομάδων από την ημερομηνία χρέωσης του ποσού στον λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να μας παρέχετε κάθε εύλογα απαραίτητη πληροφορία προκειμένου να εξακριβώσουμε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής χρημάτων που παρατίθενται στο παρόν εδάφιο 6.6.5. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη ενός αιτήματος επιστροφής χρημάτων ή, κατά περίπτωση, λήψης κάθε περαιτέρω πληροφορίας που σας έχει ζητηθεί, θα προβαίνουμε στην επιστροφή ολόκληρου του ποσού της πληρωμής ή θα σε γνωστοποίηση των λόγων για τους οποίους αρνούμαστε την επιστροφή της πληρωμής επισημαίνοντας ότι έχετε το δικαίωμα παραπομπής του θέματος στην Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή για Θέματα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Financial Ombudsman Service) εφόσον δεν αποδέχεστε τους λόγους που σας γνωστοποιήθηκαν.

6.7 Κλείσιμο του λογαριασμού σας και εξαργύρωση των χρημάτων σας

6.7.1 Εάν επιθυμείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών μας. Κλείνοντας τον Skrill λογαριασμό σας προβαίνετε σε καταγγελία των παρόντων όρων χρήσης με άμεση ισχύ. Εξαιρούνται οι ενότητες εκείνες των όρων χρήσης που απαριθμούνται στην ενότητα 19.11 και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μετά την καταγγελία της σχέσης σας με τη NETELLER. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.7.3 παρακάτω, μπορείτε να εξαργυρώσετε το υπόλοιπο του ηλεκτρονικού χρήματος στον λογαριασμό σας στην ονομαστική αξία του (εξαιρουμένων τυχόν ποσών που δεν συμψηφιστεί από το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα) επιλέγοντας μια από τις διαθέσιμες επιλογές ανάληψης στη χώρα διαμονής σας που παρατίθενται στη σελίδα «Αναλήψεις» στον ιστότοπο μελών ή με τη χρήση της κάρτας σας σε οποιοδήποτε ΑΤΜ. Σας προτείνουμε να προβείτε σε ανάληψη των χρημάτων που απομένουν το συντομότερο δυνατό μετά το κλείσιμο του λογαριασμού, καθώς δεν θα παράξουν τόκους. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προβείτε σε ανάληψη χρημάτων, εάν περάσουν πάνω από 6 χρόνια από το κλείσιμο του NETELLER λογαριασμού σας.

6.7.2 Το αίτημα ανάληψης θα διεκπεραιωθεί εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς όλοι οι έλεγχοι τεκμηρίωσης και επαλήθευσης ταυτότητας και ασφαλείας.

6.7.3 Ανάλογα με τον τρόπο ανάληψης που θα επιλέξετε, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με έξοδα τα οποία θα αφαιρεθούν από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας πριν από την ανάληψη.

6.8 Ενδέχεται να αρνηθούμε την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής στις εξής περιπτώσεις:

6.8.1 αν πιστεύουμε εύλογα ότι η εντολή δεν έχει δοθεί από εσάς,

6.8.2 αν έχουμε εύλογες υπόνοιες αθέμιτης δραστηριότητας,

6.8.3 οι εντολές σας είναι ασαφείς, ελλιπείς ή δεν υποβλήθηκαν με τη μορφή που απαιτείται,

6.8.4 έχουμε υπόνοιες ότι οι όροι χρήσης έχουν παραβιαστεί,

6.8.5 είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε για λόγους συμμόρφωσης με τους κανόνες της Mastercard ή

6.8.6 όταν άλλως απαιτείται από τη νομοθεσία ή τις απαιτήσεις οποιουδήποτε αρμόδιου ρυθμιστικού φορέα.

Η εν λόγω άρνηση, οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν και, κατά περίπτωση, ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να διορθώσετε το λάθος που οδήγησε στην εν λόγω άρνηση μπορεί να σας γνωστοποιηθεί, εκτός αν η εν λόγω γνωστοποίηση ή οποιοδήποτε μέρος αυτής απαγορεύεται από οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό.

6.9 Οι Έμποροι ενδεχομένως να μην μπορούν να εγκρίνουν μια πληρωμή αν δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ηλεκτρονικά την έγκριση μας (για παράδειγμα, αν αδυνατούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο).

 

6.10 Είστε εξ' ολοκλήρου υπεύθυνοι για τις εντολές που μας δίνετε και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε τυχόν σφάλματα στις εντολές σας που αφορούν συναλλαγές. Είναι σημαντικό να διασφαλίζετε ότι όλα τα στοιχεία που εισάγονται σε σχέση με μια συναλλαγή είναι ακριβή. Κάθε συναλλαγή θα θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σωστά όταν εκτελείται σύμφωνα με τις εντολ

History

Οροι χρησης NETELLER 07. Δεκέμβριος 2022

Εμπιστευτείτε τη NETELLER για τις ηλεκτρονικές πληρωμές σας.     Εγγραφείτε τώρα