Επιλέξτε την εμπειρία σας: ×

Οροι χρησης NETELLER

Προβαίνουμε σε ορισμένες αλλαγές στους όρους χρήσης λογαριασμού NETELLER που διέπουν τη μεταξύ μας σχέση και τον τρόπου που παρέχουε τις Υπηρεσίες NETELLER. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τις 15 Ιουλίου 2021.

Μάρτιος 2021

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου «Συμφωνώ» κατά το άνοιγμα του λογαριασμού σας, αποδέχεστε τους παρακάτω Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης»), όπως εκάστοτε τροποποιούνται, οι οποίοι αφορούν στη χρήση της υπηρεσίας αποθηκευμένης αξίας ηλεκτρονικού χρήματος που παρέχει η Paysafe Financial Services Limited (η «Υπηρεσία NETELLER»). Αν κάποιο τμήμα των Όρων Χρήσης δεν είναι κατανοητό ή επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση, επικοινωνήστε με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών της εταιρείας μας..

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1.1 Στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι ακόλουθες λέξεις έχουν την έννοια που παρατίθεται παραπλεύρως:

Ως «Λογαριασμός» νοείται ο λογαριασμός της κάρτας σας NETELLER στον οποίο τηρείται ηλεκτρονικό χρήμα και με τον οποίο συνδέεται η κάρτα ή οι κάρτες σας.

Ως «Στοιχεία αναγνώρισης λογαριασμού» νοείται καθένα χωριστά ή όλα από τα παρακάτω στοιχεία: τα στοιχεία της κάρτας σας (αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης και κωδικός CVV), ο κωδικός PIN σας, τα στοιχεία που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση στον λογαριασμό σας, το ασφαλές αναγνωριστικό σας, οι ερωτήσεις και απαντήσεις ασφαλείας και άλλα διαπιστευτήρια και πληροφορίες που αφορούν στον λογαριασμό σας.

Ως «Εργάσιμη Ημέρα» νοείται κάθε ημέρα πλην Σαββάτου ή Κυριακής ή δημόσιας ή επίσημης αργίας στην Αγγλία..

Ως «Κάρτα» νοείται κάθε κάρτα Net+ Prepaid Mastercard® που εκδίδεται από την Paysafe Financial Services Limited, υπό μορφή φυσικής ή εικονικής κάρτας ή οποιαδήποτε άλλη μορφή μπορεί να αποφασίσουμε, η οποία είναι καταχωρισμένη στον λογαριασμό σας.

Ως «Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών», νοείται η υπηρεσία με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε (χωρίς χρέωση) στον αριθμό +44 20 3308 9525 ή μέσω της ιστοσελίδας https://www.neteller.com/el/support.

Ως «Χρεώσεις» νοείται καθεμία χωριστά και όλες οι επιβαρύνσεις και τα έξοδα που εισπράττουμε για τη χρήση της Υπηρεσίας NETELLER, όπως αναγράφονται στους πίνακες χρεώσεων που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας, όπως εκάστοτε τροποποιούνται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Ως «Πίνακας Χρεώσεων» νοούνται οι πίνακες χρεώσεων που δημοσιεύονται κατά καιρούς στον ιστότοπό μας (οι οποίοι σήμερα διατίθενται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπο www.neteller.com).

Ως «Mastercard» νοείται τη Mastercard International Incorporated, η οποία εδρεύει στη Νέα Υόρκη, ή τους διαδόχους ή τους εκδοχείς αυτής.

Ως «Μέλος», «Εσείς» ή «Σας» νοείται κάθε πρόσωπο που πληροί το σύνολο των απαιτήσεων συμμετοχής και επιλεξιμότητας που καθορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Ως «Ιστότοπος Μελών» νοείται ο ιστότοπος μέσω του οποίου τα μέλη συνδέονται στον λογαριασμό τους χρησιμοποιώντας τα αναγνωριστικά του λογαριασμού τους, μπορούν να δουν το ιστορικό συναλλαγών τους, να προβαίνουν σε προσθήκη χρημάτων και να πραγματοποιούν άλλες συναλλαγές.

Ως «Έμπορος» νοείται κάθε εμπορική ή επιχειρηματική οντότητα η οποία (i) δέχεται κάρτες και φέρει το διακριτικό σήμα αποδοχής πληρωμών  με κάρτα Mastercard® (σε περίπτωση συναλλαγών με κάρτα) ή (ii) είναι δεόντως συμβεβλημένη με την Paysafe Financial Services Limited για την αποδοχή συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού σας NETELLER.

Ως «Μήνας» νοείται ένας ημερολογιακός μήνας.

Ως «NETELLER», «Paysafe», «εμείς», «μας», «εμάς» νοείται η Paysafe Financial Services Limited με αρ. μητρώου εταιρείας 4478861, η οποία διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, United Kingdom.

Ως «Όμιλος Paysafe» νοείται η Paysafe Financial Services Limited, καθώς και οι θυγατρικές, μητρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες της.

Ως «Πληρωμή» νοείται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: (i) κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται με τη χρήση της κάρτας σας,  (ii) κάθε ανάληψη ποσού ηλεκτρονικού χρήματος με χρέωση του λογαριασμού σας και ταυτόχρονη πίστωση του εν λόγω ποσού στον λογαριασμό ενός Εμπόρου ή κάποιου άλλου μέλους, όπως καθορίζεται από εσάς (καθώς και μέσω Περιοδικών Συνδρομών) ή (iii) την πίστωση ενός ποσού ηλεκτρονικού χρήματος στον λογαριασμό σας και την ταυτόχρονη χρέωσή του στον λογαριασμός ενός Εμπόρου ή κάποιου άλλου μέλους.

Ως «Κωδικός PIN» νοείται ο προσωπικός αριθμός ταυτοποίησης που εκδίδουμε ή εγκρίνουμε προς χρήση με την κάρτα σας.

Ως «Περιοδική Συνδρομή» νοείται μια υπηρεσία μέσω της οποίας ένα μέλος αιτείται την πραγματοποίηση τακτικών πληρωμών από τον λογαριασμό σας σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα σε έναν διαδικτυακό Έμπορο.

Ως «Τρίτος Πάροχος» νοείται ένας πάροχος υπηρεσιών που έχει εγκριθεί από την Αρχή Δεοντολογίας του Χρηματοοικονομικού Τομέα (Financial Conduct Authority) (ή από άλλη ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή) και έχετε αποδεχθεί να αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες ή να πραγματοποιεί πληρωμές για εσάς από τον λογαριασμό σας.

Ως «Συναλλαγή» νοείται, ανάλογα με τα συμφραζόμενα: (α) μια πληρωμή ή (β) μια ανάληψη ή (γ) μια προσθήκη χρημάτων και, σε κάθε περίπτωση, μείον κάθε ισχύουσας επιβάρυνσης.

Ως «Προσθήκη Χρημάτων» νοείται η πίστωση ενός χρηματικού ποσού στον λογαριασμό σας με την αγορά ηλεκτρονικού χρήματος.

Ως «Ιστότοπος» νοείται ο ιστότοπος στη διεύθυνση www.neteller.com.

Ως «Ανάληψη» νοείται κάθε ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας την κάρτα σας σε οποιοδήποτε ΑΤΜ ή επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους τρόπους ανάληψης στη χώρα διαμονής σας, όπως καθορίζονται στη ενότητα «Αναλήψεις» στον ιστότοπο των μελών.

1.2 Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για όλα τα μέλη,

1.3 Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων δεν επηρεάζουν την ερμηνεία των παρόντων Όρων Χρήσης.

1.4 Ο όρος «πρόσωπο» περιλαμβάνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή νομικό πρόσωπο (με ή χωρίς νομική προσωπικότητα).

1.5 Κάθε αναφορά σε μια μητρική ή θυγατρική εταιρεία σημαίνει μια μητρική ή θυγατρική εταιρεία (κατά περίπτωση) όπως ορίζονται στο άρθρο 1159 του Νόμου περί Εταιρειών του 2006.

1.6 Εκτός αν τα συμφραζόμενα επιβάλουν διαφορετική ερμηνεία, οι λέξεις στον ενικό νοείται ότι περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και αντιστρόφως.

1.7 Οι λέξεις που ακολουθούν μετά τους όρους «όπως», «συμπεριλαμβανομένου», «ειδικότερα», «για παράδειγμα» ή άλλη παρόμοια έκφραση, θα ερμηνεύονται αποκλειστικά ως ενδεικτικές και δεν θα περιορίζουν την έννοια των λέξεων, την περιγραφή, τον ορισμό, την πρόταση ή τον όρο που προηγούνται αυτών των όρων.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους και τη χρήση του λογαριασμού σας είναι η αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίο αποτελούν τη μεταξύ μας νομικά δεσμευτική σύμβαση μόλις κάνετε εγγραφή για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους.

2.2 Κατά καιρούς, ενδέχεται να κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση των Όρων Χρήσης, η οποία θα σας κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποστέλλεται στην κύρια καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό σας, καθώς και με ανάρτηση στον ιστότοπό μας στην οποία θα περιλαμβάνεται σχετικός σύνδεσμος προς τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ μετά από κοινοποίηση τουλάχιστο δύο (2) μηνών. Ωστόσο, τυχόν τροποποιήσεις που καθιστούν τους παρόντες Όρους Χρήσης ευνοϊκότερους για εσάς ή που δεν επηρεάζουν τα δικαιώματά σας, θα τίθενται σε ισχύ άμεσα εφόσον αναφέρεται ρητά στη σχετική κοινοποίηση. Τυχόν μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών θα τίθενται σε ισχύ άμεσα και χωρίς προειδοποίηση (όλες οι συναλλαγές που απαιτούν τη μετατροπή νομισμάτων, υπολογίζονται με βάση τη διατραπεζική ισοτιμία της αγοράς που δημοσιεύεται από τρίτο πάροχο τιμών συναλλάγματος (Reuters) στην οποία προστίθεται η σχετική επιβάρυνση, όπως παρατίθεται στον πίνακα χρεώσεων).

2.3 Η μη γνωστοποίηση τυχόν αντίθεσή σας πριν από την έναρξη ισχύος θα συνεπάγεται την αποδοχή κάθε τροποποίησης των Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, έχετε το δικαίωμα να διακόψετε τη χρήση του λογαριασμού σας και να προβείτε άμεσα στο κλείσιμό του χωρίς καμία επιβάρυνση πριν από την προτεινομένη ημερομηνία έναρξης ισχύος τους. Κάθε γνωστοποίηση μη αποδοχής των τροποποιήσεων θα ισοδυναμεί με γνωστοποίηση της επιθυμίας σας να καταγγείλετε τη μεταξύ μας συμφωνία και ο λογαριασμός σας θα κλείνει αμέσως μετά την παραλαβή της κοινοποίησης της καταγγελίας. Η κάρτα σας θα ακυρωθεί και κάθε χρηματικό ποσό στον λογαριασμό σας θα σας επιστραφεί με τον τρόπο που μας θα γνωστοποιήσετε (μείον κάθε κανονικά προβλεπόμενης επιβάρυνσης).

2.4 Μπορείτε να ανατρέξετε στους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή πριν από την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής κάνοντας κλικ στη σελίδα «Όροι Χρήσης», στη διεύθυνση member.neteller.com, στην οποία διατίθενται οι ισχύοντες Όροι Χρήσης κατά την εν λόγω ημερομηνία.  Στους Όρους Χρήσης θα αναγράφεται η ημερομηνία της πιο πρόσφατης αναθεώρησης. Κάθε συναλλαγή σε εκκρεμότητα κατά την ημερομηνία της εν λόγω αναθεώρησης δεν θα επηρεάζεται από αυτήν. Η χρήση της Υπηρεσίας NETELLER δηλώνει την εκ μέρους σας αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των Όρων Χρήσης για μελλοντική αναφορά σας.

2.5 Η πολιτική διαχείρισης καταγγελιών της Paysafe, όπως εκάστοτε τροποποιείται, ενσωματώνεται και αποτελεί μέρος των παρόντων όρων χρήσης (και ο όρος «Όροι Χρήσης» θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει την εν λόγω πολιτική).

2.6 Η πιο πρόσφατη έκδοση της πολιτικής διαχείρισης καταγγελιώντης Paysafe διατίθεται προς εξέταση στον ιστότοπό μας. Κατά την ημερομηνία των παρόντων όρων χρήσης, η εν λόγω πολιτική διατίθεται στη διεύθυνση: www.neteller.com/gr/policies/terms-of-use.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ NETELLER

3.1 Η Paysafe Financial Services Limited είναι εγκεκριμένος φορέας έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και είναι αδειοδοτημένη και υπόκειται στον έλεγχο της Αρχής Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Conduct Authority ή FCA) του Ηνωμένου Βασιλείου με αριθμό μητρώου FCA (FRN) 900015. Όλες οι κάρτες εκδίδονται από την Paysafe Financial Services Limited δυνάμει αδείας της Mastercard International.

3.2 Η αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και η χρήση της Υπηρεσίας NETELLER συνεπάγεται ότι αναγνωρίζετε ότι: (i) δεν είμαστε τράπεζα, καθώς και ότι ο λογαριασμός σας δεν είναι τραπεζικός λογαριασμός, (ii) οι λογαριασμοί δεν είναι εγγυημένοι από κανέναν κρατικό φορέα και το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Compensation Scheme ή FSCS) δεν ισχύει για τον λογαριασμό σας, (iii) δεν ενεργούμε ως διαχειριστές, θεματοφύλακες ή μεσεγγυούχοι σε σχέση με τα υπόλοιπα στον λογαριασμό σας και (iv) ότι δεν καταβάλλουμε τόκους επί οποιωνδήποτε υπολοίπων στον λογαριασμό σας.

3.3 Οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού χρήματος δεν είναι τραπεζικοί λογαριασμοί. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης αναγνωρίζετε ότι το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Compensation Scheme ή FSCS) δεν ισχύει για τον λογαριασμό σας. Στην απίθανη περίπτωση πτώχευσής μας, ενδέχεται να υποστείτε απώλεια του ηλεκτρονικού χρήματος που τηρείται στο λογαριασμό σας. Ωστόσο, συμμορφωνόμαστε αυστηρά τις νομικές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας 2006/48/ΕΚ περί ηλεκτρονικού χρήματος και της εθνικής νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου που αποσκοπούν στην προστασία και τη δυνατότητα ρευστοποίησης των κατετεθειμένων χρημάτων σε λογαριασμούς ηλεκτρονικού χρήματος. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα χρήματα των πελατών μας, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας.

4. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

4.1 Για να αποκτήσετε την ιδιότητα και να παραμείνετε μέλος, , πρέπει:

4.1.1 να είστε τουλάχιστον 18 ετών,

4.1.2 να μην είστε μόνιμος κάτοικος χώρας στην οποία δεν παρέχεται η Υπηρεσία NETELLER. Κατάλογος των χωρών στις οποίες δεν παρέχεται η υπηρεσία, όπως εκάστοτε τροποποιείται χωρίς προειδοποίηση, διατίθεται στον ιστότοπό μας.

4.1.3 Άνοιγμα λογαριασμού σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στη σελίδα εγγραφής στον ιστότοπό μας, καθώς και συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πληροφοριών που ζητούνται στη σελίδα εγγραφής. Κάθε πληροφορία που παρέχετε κατά τη διαδικασία εγγραφής ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρονική στιγμή πρέπει να είναι ακριβής και αληθής. Αν δεν παράσχετε τις εν λόγω πληροφορίες ή αν δεν ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες μας εντός έξι (6) μηνών από το άνοιγμα του NETELLER λογαριασμού σας ή εντός οποιασδήποτε άλλης προθεσμίας που μπορεί να σας κοινοποιηθεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρονική στιγμή, ενδέχεται να σας χρεώσουμε τα έξοδα διαχείρισης που εμφανίζονται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας.

4.1.4 να διαθέτετε μια ισχύουσα ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

4.1.5 να ολοκληρώσετε ικανοποιητικά όλους τους απαραίτητους ελέγχους τεκμηρίωσης και επαλήθευσης ταυτότητας και ασφαλείας.

4.2 Σύμφωνα με την ενότητα 6.Α, δεν επιτρέπεται η χρήση του λογαριασμού σας από άλλα πρόσωπα. Εκτός  αν, κατά καιρούς, προβλέπεται διαφορετικά, δεν μπορείτε να ανοίξετε περισσότερους από έναν λογαριασμό και εμείς μπορούμε να προβούμε, χωρίς προειδοποίηση, στο κλείσιμο οποιουδήποτε λογαριασμού ή όλων των λογαριασμών που κατέχει ένα μέλος το οποίο κατέχει ή έχουμε βάσιμες υπόνοιες ότι κατέχει πολλαπλούς μη εγκεκριμένους λογαριασμούς.

4.3 Σε περίπτωση μεταβολής του ονοματεπώνυμου, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού τηλεφώνου, της πιστωτικής κάρτας ή των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού σας, οφείλετε να προβαίνετε αμέσως στην ενημέρωση των σχετικών στοιχείων του λογαριασμού σας.

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία NETELLER πρέπει:

5.1 να είστε μέλος και

5.2 να μην έχετε παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή να έχουν επιβληθεί άλλοι περιορισμοί στην πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή να μην έχουμε προβεί σε κλείσιμο κάποιου προηγούμενου λογαριασμού σας.

6. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ

6.1 Προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή, θα πρέπει να προβείτε σε προσθήκη χρημάτων στον λογαριασμό σας.

6.2 Αγορά ηλεκτρονικού χρήματος

6.2.1 Η αγορά ηλεκτρονικού χρήματος μπορεί να πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας μια από τις διαθέσιμες επιλογές προσθήκης χρημάτων ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας. Θα πρέπει να παράσχετε τις πληροφορίες που ζητούνται και να ολοκληρώσετε όλους τους ελέγχους τεκμηρίωσης και επαλήθευσης ταυτότητας και ασφαλείας. Για κάθε προσθήκη χρημάτων, μας εξουσιοδοτείτε να λάβουμε ή να εισπράξουμε το σχετικό ποσό για λογαριασμό σας από την επιλεγμένη πηγή πληρωμών σας, μείον κάθε τυχόν ισχύουσα επιβάρυνση και, στη συνέχεια, να προβούμε στην έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος στον λογαριασμό σας.

6.2.2 Κατά παρέκκλιση των προαναφερθέντων, ορισμένες επιλογές προσθήκης χρημάτων σάς παρέχουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης του λογαριασμού σας με ηλεκτρονικό χρήμα με πίστωση του λογαριασμού που τηρείτε στο χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα. Σε περίπτωση ενημέρωσής μας ότι το υπόλοιπο στον εν λόγω λογαριασμό είναι ανεπαρκές, μπορούμε να προβούμε στην εκ νέου υποβολή της εν λόγω μη εκκαθαρισθείσας πληρωμής στο χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα έως και δύο φορές. Επιπλέον, μπορούμε να προβούμε σε χρέωση της ισχύουσας επιβάρυνσης αντιστροφής πληρωμής που καθορίζεται στην παράγραφο 10.1 των παρόντων Όρων Χρήσης, καθώς και της εν λόγω μη εκκαθαρισθείσας πληρωμής στον λογαριασμό σας ή στην είσπραξή της από το καθορισμένο χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από εσάς.

6.2.3 Κάθε προσθήκη χρημάτων επιβαρύνεται με έξοδα, συμπεριλαμβανομένων εξόδων μετατροπής νομισμάτων (κατά περίπτωση).  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, ανατρέξτε στην ενότητα 8.

6.2.4. Δεν πρέπει να προβαίνετε σε προσθήκη χρημάτων από ή ανάληψη σε κάποιο μέσο πληρωμής ή τραπεζικό λογαριασμό αν δεν είστε ο κατονομαζόμενος κάτοχος του λογαριασμού. Θεωρούμε κάθε παραβίαση αυτής της απαίτησης πολύ σοβαρό αδίκημα και κάθε ενέργεια αυτού του είδους θα αντιμετωπίζεται ως αθέμιτη πράξη.

6.3 Υποβολή αίτησης χορήγησης κάρτας

6.3.1 Αν διαμένετε σε υποστηριζόμενη χώρα, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χορήγησης κάρτας αμέσως μετά την επαλήθευση του λογαριασμού σας σύμφωνα με το εδάφιο 6.3.2 παρακάτω. Για να διαπιστώσετε αν διαμένετε σε υποστηριζόμενη χώρα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών.

6.3.2 Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση χορήγησης κάρτας, θα πρέπει να «επαληθεύσετε» τον λογαριασμό σας επιβεβαιώνοντας την ταυτότητά σας, καθώς και τον τόπο διαμονής σας. Πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω διαδικασία διατίθενται στον ιστότοπό μας. Η λήψη των αυτών πληροφοριών μπορεί να ανατίθεται σε τρίτους και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη διενέργεια ελέγχων φερεγγυότητας για λογαριασμό μας. Συμφωνείτε στη χρήση και την ανταλλαγή των σχετικών προσωπικών δεδομένων από εμάς, ασκώντας εύλογη σύνεση, για τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων ταυτότητας και επαλήθευσης.

6.3.3 Σε περίπτωση παραλαβής φυσικής κάρτας, θα πρέπει να την υπογράψετε αμέσως μόλις την παραλάβετε.

6.3.4 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη χορήγηση μιας κάρτας κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια.

6.4 Χρήση της κάρτας σας

6.4.1 Η κάρτα σας δεν είναι πιστωτική κάρτα, κάρτα αγορών ή χρεωστική κάρτα. Το ποσό που μπορείτε να δαπανήσετε ανέρχεται στην αξία των χρημάτων που έχετε  λογαριασμό σας. Η κάρτα σας μπορεί να χρησιμοποιείται οπουδήποτε γίνονται δεκτές κάρτες Mastercard®. Ωστόσο, οι εικονικές κάρτες μπορούν να χρησιμοποιούνταιμόνο όπου δεν απαιτείται η χρήση φυσικής κάρτας όπως, για παράδειγμα, συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικά.

6.4.2 Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται με την κάρτα σας προϋποθέτει:

  • την ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου στον λογαριασμό σας,
  • τη δυνατότητα του Εμπόρου ή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να επαληθεύσει ότι διαθέτετε επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό σας και,
  • κατά περίπτωση, υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόχου του ΑΤΜ ή του σχετικού χρηματοπιστωτικού  ιδρύματος (επιπλέον των παρόντων Όρων Χρήσης).

6.4.3 Διατηρούμε το δικαίωμα απόρριψης οποιασδήποτε συναλλαγή, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, αν πιστεύουμε ότι μια συναλλαγή είναι αθέμιτη, θα συνιστούσε παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου και κανονισμού ή αν το υπόλοιπό σας δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση άρνησης ενός Εμπόρου να δεχθεί την κάρτα σας ή αν δεν εγκρίνουμε μια συναλλαγή ή αν προβούμε σε ακύρωση ή αναστολή της χρήσης της κάρτας σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

6.4.4 Δεν πρέπει να πραγματοποιείτε δαπάνες με την κάρτα σας που υπερβαίνουν το υπόλοιπο στον λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο του λογαριασμού σας καταστεί αρνητικό, αυτό θα λαμβάνεται σοβαρά υπ' όψιν και θα προβαίνουμε στη λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου για την επιβολή οποιωνδήποτε κυρώσεων σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

6.4.5 Έμποροι όπως εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών, θα προβαίνουν σε κατά προσέγγιση υπολογισμό του συνολικού ποσού της ενδεχόμενης δαπάνης ή για το οποίο απαιτείται έγκριση. Το προβλεπόμενο ποσό μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που τελικά δαπανάται ή χρεώνεται, για παράδειγμα:

α. σε εστιατόρια: η κάρτα σας να ενδέχεται να χρεωθεί με έναν ανώτατο ποσοστό 20% επιπλέον της αξίας του λογαριασμού για τυχόν έξοδα παροχής υπηρεσιών που χρεώνει το εστιατόριο,

β. σε πρατήρια βενζίνης που παρέχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών με τη χρήση κάρτας στην αντλία (pay at pump) (κατά περίπτωση): ενδέχεται να πρέπει να έχετε στον λογαριασμό της κάρτας σας ποσό ίσο με τη μέγιστη αξία συναλλαγής που μπορεί να πραγματοποιηθεί στην αντλία.

Ο έμπορος υποχρεούται να σας γνωστοποιήσει το ποσό που που προβλέπεται να δεσμευτεί στον λογαριασμό της κάρτας σας και να ζητήσει την έγκρισή σας.

Αυτό συνεπάγεται τη δέσμευση μέρους του υπολοίπου στον λογαριασμό σας έως ότου ο Έμπορος προβεί στον τελικό διακανονισμό της συναλλαγής και, κατά συνέπεια, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να δαπανήσετε αυτό το προβλεπόμενο ποσό κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα. Το δεσμευμένο ποσό θα αποδεσμεύεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μόλις μας γνωστοποιηθεί το ποσό της συναλλαγής και, σε κάθε περίπτωση, τα χρήματα θα αποδεσμεύονται αμέσως μετά την παραλαβή του αιτήματος διακανονισμού από τον έμπορο.

6.5 Πραγματοποίηση πληρωμών προς και από τον λογαριασμό σας

6.5.1 Εκτός από τη χρήση της κάρτας σας για την πραγματοποίηση πληρωμών και αναλήψεων, μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε πληρωμές απευθείας από τον λογαριασμό σας NETELLER σε Εμπόρους που δέχονται πληρωμές από λογαριασμούς NETELLER ή προς κάποιο άλλο μέλος συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία στη σελίδα «Αναλήψεις» στον ιστότοπο μελών και, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης μιας πληρωμής προς και από κάποιον Έμπορο απευθείας από τον ιστότοπο του Εμπόρου.

6.5.2 Όταν πραγματοποιείτε μια πληρωμή από τον λογαριασμό σας, δεν μπορείτε να δαπανήσετε ποσό που  υπερβαίνει το υπόλοιπο στον λογαριασμό σας (συν τις ισχύουσες επιβαρύνσεις) κατά τη στιγμή υποβολής του αιτήματος. Αν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή αυτού του είδους, το αίτημα πληρωμής σας θα απορριφθεί.

6.5.3 Το ποσό κάθε πληρωμής που πραγματοποιείται στον λογαριασμό σας θα πιστώνεται στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας, μείον κάθε τυχόν ισχύουσας επιβάρυνσης, κατά τη είσπραξή του.  Αν μια πληρωμή που πιστώνεται τον λογαριασμό σας αντιστραφεί από τον αποστολέα πριν από την εκτέλεση μιασ συναλλαγήσ, το ποσό της αντιστραφείσας πληρωμής θα επιστρέφεται στον αποστολέα και δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα.

6.5.4 Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αγορές αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιείτε και εξοφλούνται με τη χρήση της Υπηρεσίας NETELLER. Τυχόν διαφορές με Εμπόρους σχετικά με οποιοδήποτε αγαθό ή υπηρεσία που αγοράζετε μέσω της Υπηρεσίας NETELLER αφορά εσάς και τον Έμπορο και συμφωνείτε ότι εμείς δεν θα έχουμε καμία συμμετοχή σε διαφορές αυτού του είδους. Δεν υπέχουμε καμία ευθύνη, ούτε παρέχουμε καμία εγγύηση, ούτε προβαίνουμε σε δηλώσεις ή διατυπώνουμε όρους σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες.

6.5.5 Κάθε πληρωμή επιβαρύνεται με έξοδα, συμπεριλαμβανομένων εξόδων μετατροπής νομισμάτων (κατά περίπτωση). Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, ανατρέξτε στην ενότητα 8.

6.5.6 Σε περίπτωση καθυστέρησης στην εκτέλεση μιας πληρωμής που μας έχετε αναθέσει, μπορείτε να ζητήσετε να επικοινωνήσουμε με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής του αποδέκτη και να ζητήσουμε να προβεί στη σχετική πίστωση όπως αν είχε ληφθεί την ημέρα που έπρεπε να ληφθεί.

6.5.7 Μπορούμε, εφόσον μας ζητηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής ενός προσώπου που προσπαθεί να πραγματοποιήσει μια πληρωμή προς εσάς, το οποίο πραγματοποίησε την πληρωμή με καθυστέρηση, να πιστώσουμε την σχετική πληρωμή στον λογαριασμό σας όπως αν είχε ληφθεί την ημέρα που έπρεπε να ληφθεί.

6.5.8 Οι συναλλαγές εμφανίζονται στο ιστορικό ηλεκτρονικών συναλλαγών σας μαζί με την ημερομηνία λήψης ή διαβίβασης (η ημερομηνία αξίας της πίστωσης ή χρέωσης), τα έξοδα που χρεώθηκαν και, κατά περίπτωση, τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε. Κάθε συναλλαγή έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό συναλλαγής, το οποίο εμφανίζεται στο ιστορικό συναλλαγών. Δεν θα προβαίνουμε σε καμία μεταβολή ή τροποποίηση των πληροφοριών που εμφανίζονται το ιστορικό ηλεκτρονικών συναλλαγών σας. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας σε σχέση με μια συγκεκριμένη συναλλαγή, θα πρέπει να μας αναφέρετε το αναγνωριστικό της εν λόγω συναλλαγής. Οφείλετε να ελέγχετε τακτικά το υπόλοιπο του λογαριασμού σας καθώς και το ιστορικό συναλλαγών σας. Θα πρέπει να αναφέρετε κάθε παρατυπία ή να διευκρινίζετε κάθε ζήτημα το συντομότερο δυνατόν επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

6.5.9 Κάθε μήνα θα σας αποστέλλουμε ειδιοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο θα σας υπενθυμίζει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και να κάνετε λήψη ή/και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του ιστορικού συναλλαγών σας.

6.5.10 Για την έγκριση και την εκτέλεση μιας συναλλαγής απαιτείται η συγκατάθεσή σας. Συμφωνείτε ότι πατώντας το κουμπί «Συμφωνώ» ή εισαγάγοντας τα αναγνωριστικά του λογαριασμού σας (ή πατώντας οποιοδήποτε αντίστοιχο κουμπί ή ολοκληρώνοντας οποιαδήποτε διαδικασία με την οποία υποβάλετε τα απαιτούμενα στοιχεία της συναλλαγής), επιβεβαιώνετε ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής, καθώς και για τη χρέωση και αφαίρεση των σχετικών εξόδων από τον λογαριασμό σας. Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τον κωδικό PIN σας, τα αναγνωριστικά του λογαριασμού σας ή άλλες απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας θεωρείται ως εγκεκριμένη από εσάς. Συμφωνείτε επίσης ότι αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας, η εγκεκριμένη συναλλαγή δεν μπορεί πλέον να ανακληθεί. Κατά συνέπεια, η χρονική στιγμή της παραλαβής του αιτήματος για μια συναλλαγής (και, επομένως, η χρονική στιγμή κατά την οποία παρέχετε τη συγκατάθεσή σας) είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία πατήθηκε το κουμπί «Συμφωνώ» (ή οποιοδήποτε αντίστοιχο κουμπί ή που ολοκληρώθηκε οποιαδήποτε σχετική διαδικασία).

6.5.11 Αναγνωρίζετε ότι ο αποδέκτης μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται από τον λογαριασμό σας δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί τη συναλλαγή. Αν ο αποδέκτης απορρίψει μια συναλλαγή που πραγματοποιείται από τον λογαριασμό σας, το ποσό της εν λόγω συναλλαγής θα πιστώνεται εκ νέου στον λογαριασμό σας και δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα.

6.5.12 Αν λάβετε κάποιο χρηματικό ποσό στον λογαριασμό σας το οποίο δεν προορίζεται για εσάς, έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε το εν λόγω χρηματικό ποσό από τον λογαριασμό σας.

6.5.13 Οφείλετε να διασφαλίζετε ότι τα στοιχεία πληρωμής που εισαγάγετε όταν πραγματοποιείτε μια ανάληψη είναι ακριβή και πλήρη. Δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη για τυχόν αναλήψεις χρημάτων που αποστέλλονται σε λάθος λογαριασμό όταν αυτό οφείλεται στην παροχή εσφαλμένων στοιχείων πληρωμής από εσάς. Όταν πραγματοποιείτε μια ανάληψη σε τραπεζικό λογαριασμό, οφείλετε να διασφαλίζετε ότι ο αριθμός λογαριασμού, ο κωδικός υποκαταστήματος, ο αριθμός ΙΒΑΝ ή/και οι κωδικοί BIC/ SWIFT είναι σωστοί. Αν έχετε πραγματοποιήσει μια ανάληψη χρημάτων προς λάθος λογαριασμό, μπορείτε να ζητήσετε να σας βοηθήσουμε να ανακτήσετε το εν λόγω ποσό. Ωστόσο, θα επιβαρύνεστε με τα έξοδα διαχείρισης που εμφανίζονται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας για τις εν λόγω ενέργειες και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι προσπάθειες ανάκτησης θα ευοδωθούν.

6.6 Περιοδικές συνδρομές

6.6.1 Κάποιοι διαδικτυακοί Έμποροι μπορεί να προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες που εξοφλούνται μέσω περιοδικών συνδρομών. Αυτό σημαίνει ότι, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα αφαιρείται μια πληρωμή από τον λογαριασμό σας. Το ποσό της πληρωμής και τα χρονικά διαστήματα που θα αφαιρείται η πληρωμή καθορίζονται από τον σχετικό Έμπορο.

6.6.2 Οι περιοδικές συνδρομές είναι μια συμφωνία μεταξύ του σχετικού Εμπόρου και εσάς. Αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε την πληρωμή μιας περιοδικής συνδρομής ή έχετε κάποια απορία ή διαφωνία σχετικά με μια περιοδική συνδρομή σας, μπορείτε να το πράξετε μόνο επικοινωνώντας απευθείας με τον Έμπορο και θα ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που καθορίζει ο Έμπορος. Αφού επικοινωνήσετε με τον Έμπορο, πρέπει να μας ενημερώσετε. Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε ή να τροποποιήσουμε πληρωμές περιοδών συνδρομών χωρίς τη συναίνεση του Εμπόρου.  Δεν πρέπει προβαίνετε σε ακύρωση ή αντιστροφή με άλλο τρόπο μιας πληρωμής περιοδικής συνδρομής αν δεν επικοινωνήσετε πρώτα με τον Έμπορο. Δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληρωμή περιοδικής συνδρομής που αφαιρείται από τον λογαριασμό σας πριν από την κοινοποίηση της ακύρωσης στον Έμπορο. Δεν παρέχεται καμία δυνατότητα ακύρωσης μιας πληρωμής που έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε κάποιον Έμπορο.

6.6.3 Οφείλετε να διασφαλίσετε ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού σας επαρκεί για την πραγματοποίηση κάθε πληρωμής που έχετε συμφωνήσει να πραγματοποιείτε μέσω περιοδικής συνδρομής. Δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη για τυχόν έξοδα και επιβαρύνσεις που μπορεί να προκύψουν λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου στον λογαριασμό σας για την κάλυψη των υποχρεώσεών σας που απορρέουν από μια συμφωνία περιοδικής συνδρομής. Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας καταστεί αρνητικό, θα εφαρμόζονται οι όροι που καθορίζονται στην παράγραφο 10.3.

6.6.4 Μια πληρωμή που πραγματοποιείται μέσω περιοδικής συνδρομής είναι μια «Πληρωμή» όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης και κάθε πληρωμή θα επιβαρύνεται με τα συνήθη έξοδα.

6.6.5 Κάθε τυχόν προηγούμενη(-ες) πληρωμή(-ές) περιοδικής συνδρομής που πραγματοποιείται από ή μέσω ενός Εμπόρου θα επιστρέφεται(-ονται) υπό την προϋπόθεση ότι: (α) η αρχική έγκριση που παρείχατε σε εμάς ή τον Έμπορο δεν καθόριζε το ακριβές ποσό της πληρωμής και (β) το ποσό της πληρωμής υπερβαίνει το ποσό που θα αναμένατε εύλογα λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις προηγούμενες πληρωμές σας και τις περιστάσεις. Θα πρέπει να ζητήσετε την εν λόγω επιστροφή εντός οκτώ (8) εβδομάδων από την ημερομηνία χρέωσης του ποσού στον λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να μας παρέχετε κάθε εύλογα απαραίτητη πληροφορία προκειμένου να εξακριβώσουμε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής χρημάτων που παρατίθενται στο παρόν εδάφιο 6.6.5. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή ενός αιτήματος επιστροφής χρημάτων ή, κατά περίπτωση, λήψης κάθε περαιτέρω πληροφορίας που σας έχει ζητηθεί, θα προβαίνουμε στην επιστροφή ολόκληρου του ποσού της πληρωμής ή σε γνωστοποίηση των λόγων για τους οποίους αρνούμαστε την επιστροφή της πληρωμής επισημαίνοντας ότι έχετε το δικαίωμα παραπομπής του θέματος στην Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή για Θέματα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Financial Ombudsman Service) εφόσον δεν αποδέχεστε τους λόγους που σας κοινοποιούνται.

6.7 Κλείσιμο του λογαριασμού σας και ανάκτηση των χρημάτων σας

6.7.1 Αν επιθυμείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να το πράξετε ενημερώνοντάς μας σχετικά εγγράφως. Με την επιφύλαξη του εδαφίου 6.7.3 παρακάτω, μπορείτε να εξαργυρώσετε το υπόλοιπο του ηλεκτρονικού χρήματος στον λογαριασμό σας στην ονομαστική αξία του (εξαιρουμένων τυχόν ποσών που δεν συμψηφιστεί από το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα) επιλέγοντας μια από τις διαθέσιμες επιλογές ανάληψης στη χώρα διαμονής σας που παρατίθενται στη σελίδα «Αναλήψεις» στον ιστότοπο μελών ή με τη χρήση της κάρτας σας σε οποιοδήποτε ΑΤΜ.

6.7.2 Το αίτημα ανάληψης θα διεκπεραιωθεί εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς όλοι οι έλεγχοι τεκμηρίωσης και επαλήθευσης ταυτότητας και ασφαλείας.

6.7.3 Ανάλογα με τον τρόπο ανάληψης που θα επιλέξετε, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με έξοδα τα οποία θα αφαιρεθούν από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας πριν από την ανάληψη.

6.8 Ενδέχεται να αρνηθούμε την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής στις εξής περιπτώσεις:

6.8.1 αν πιστεύουμε εύλογα ότι η εντολή δεν έχει δοθεί από εσάς,

6.8.2 αν έχουμε εύλογες υπόνοιες αθέμιτης δραστηριότητας,

6.8.3 οι εντολές σας είναι ασαφείς, ελλιπείς ή δεν υποβλήθηκαν με τη μορφή που απαιτείται,

6.8.4 έχουμε υπόνοιες ότι οι Όροι Χρήσης έχουν παραβιαστεί,

6.8.5 είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε για λόγους συμμόρφωσης με τους κανόνες της Mastercard ή

6.8.6 όταν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε για άλλους λόγους από τη νομοθεσία ή τις απαιτήσεις οποιουδήποτε αρμόδιου ρυθμιστικού φορέα.

Η λόγω άρνηση, οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν και, κατά περίπτωση, ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να διορθώσετε το σφάλμα που οδήγησε στην εν λόγω άρνηση, μπορεί να σας κοινοποιηθεί, εκτός αν η εν λόγω κοινοποίηση ή οποιοδήποτε μέρος αυτής απαγορεύεται από οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό.

6.9 Οι Έμποροι ενδεχομένως να μην μπορούν να εγκρίνουν μια πληρωμή αν δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ηλεκτρονικά την έγκριση μας (για παράδειγμα, σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσής τους στο διαδίκτυο).

6.10 Είστε εξ' ολοκλήρου υπεύθυνοι για τις εντολές που μας δίνετε και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε τυχόν σφάλματα στις εντολές σας συναλλαγών. Είναι σημαντικό να βεβαιώνεστε ότι όλα τα στοιχεία που εισαγάγετε σε σχέση με μια συναλλαγή είναι ακριβή. Κάθε συναλλαγή θα θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σωστά όταν εκτελείται σύμφωνα με τις εντολές σας. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, ενδεχομένως να μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ανακτήσετε τα εν λόγω ποσά και θα χρεώνουμε τις ισχύουσες επιβαρύνσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας σύμφωνα με τον πίνακα χρεώσεων. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα ανάκτησης ποσών που αποστέλλονται σε άλλα μέλη, εκτός και αν έχετε κάποιον αριθμό πρωτοκόλλου καταγγελίας στην αστυνομία αναφορικά με τη διάπραξη αξιόποινης πράξης ή τη συναίνεση του άλλου εμπλεκόμενου προσώπου.

6.11 Οι συναλλαγές είναι οριστικές και μη αναστρέψιμες, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις, καθώς και κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια:

6.11.1 εφόσον διαπιστωθεί σφάλμα του Εμπόρου,

6.11.2 εφόσον διαπιστωθεί παράνομη δραστηριότητα στην οποία εμπλέκεται ο λογαριασμός σας ή

6.11.3 εφόσον έχετε παραβιάσει του παρόντες Όρους Χρήσης.

6.12 Αναγνωρίζετε ότι κάποιες επιλογές συναλλαγών απαιτούν διαφορετικά είδη και επίπεδα ελέγχων τεκμηρίωσης και επαλήθευσης ταυτότητας και ασφαλείας, όπως η χρήση συστημάτων τεκμηρίωσης και επαλήθευσης τρίτων, και συμφωνείτε με τη χρήση και την ανταλλαγή των σχετικών προσωπικών δεδομένων ασκώντας εύλογη κρίση για τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων επικύρωσης και επαλήθευσης ταυτότητας και ασφαλείας εφόσον επιλέξετε κάποια από τις εν λόγω επιλογές.

6.13 Αναγνωρίζετε επίσης ότι, για λόγους ασφάλειας, κάποιες επιλογές συναλλαγών που παρέχουμε υπόκεινται σε κατώτατα και ανώτατα όρια όσον αφορά τα ποσά που μπορούν να μεταφέρονται. Διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε όρια στο ποσό οποιασδήποτε συναλλαγής και στη συχνότητα με την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη επιλογή συναλλαγής. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπό μας. Τα εν λόγω όρια υπόκεινται κατά καιρούς σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

6.14 Απαγορεύεται η συμμετοχή σας σε οποιεσδήποτε από τις παρακάτω δραστηριότητες:

6.14.1 κάθε πραγματική ή επιχειρούμενη πράξη που κρίνουμε ότι συνιστά αθέμιτη ή καταχρηστική εκμετάλλευση προσφορών δώρων ή άλλων προωθητικών ενεργειών σε σχέση με την Υπηρεσία NETELLER,

6.14.2 το άνοιγμα ή η απόπειρα ανοίγματος πολλαπλών λογαριασμών στο όνομά σας (χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή μας) ή σε ψεύτικο όνομα,

6.14.3 η διεξαγωγή αθέμιτων ή/και εικονικών δραστηριοτήτων ή συναλλαγών [κοινώς γνωστή ως «churning» (διενέργεια υπερβολικού αριθμού συναλλαγών)].

6.15 Οφείλετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας μόνο για προσωπικούς σκοπούς και όχι για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς, εκτός αν, σε κάποιες περιπτώσεις σύμφωνα τη σχετική μας απόφαση , έχετε λάβει προηγουμένως τη σχετική έγγραφη συγκατάθεσή μας.

6.A. ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ

6.A.1 Τρίτος πάροχος λέγεται ο πάροχος υπηρεσιών που επιτρέπεται από τον νόμο να πραγματοποιεί πληρωμές από τον λογαριασμό σας εξ ονόματός σας και να σας παρέχει υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού, εφόσον ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες σας και τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις.  Μπορείτε να ελέγξετε εάν ο πάροχος είναι εξουσιοδοτημένος στις πληροφορίες που σας δίνει σχετικά με τις υπηρεσίες που θα σας παράσχει.

6.A.2.Θα διαχειριζόμαστε τυχόν οδηγίες από έναν τρίτο πάροχο σαν να προέρχονται από εσάς και θα εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της παρούσας σύμβασης. Αν συγκατατεθείτε στην πρόσβαση ενός τρίτου παρόχου στις πληροφορίες που αφορούν τον λογαριασμό σας, θα θεωρήσουμε δεδομένο ότι συγκατατίθεστε στην πρόσβασή του όσο συχνά ο τρίτος πάροχος αιτείται την εν λόγω πρόσβαση.

6.A.3. Αν παράσχετε τα στοιχεία ασφαλείας σας σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν συνιστά τρίτο πάροχο, θα θεωρήσουμε δεδομένο ότι εσείς είστε αυτός(-ή) που μας εξουσιοδοτεί να δώσουμε πρόσβαση στον λογαριασμό σας, θα εκτελούμε τις πληρωμές σύμφωνα με τις οδηγίες του εν λόγω τρίτου μέρους σαν να έχουν εγκριθεί από εσάς και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που υφίσταστε λόγω καταχρηστικής χρήσης ή γνωστοποίησης πληροφοριών που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας από το εν λόγω τρίτο μέρος.

6.A.4. Ενδέχεται να αρνηθούμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας σε κάποιον τρίτο πάροχο, αν ανησυχούμε για τυχόν μη εγκεκριμένη ή δόλια πρόσβαση στον λογαριασμό σας από τον εν λόγω τρίτο πάροχο. Πριν από την άρνηση αυτή, θα σας κοινοποιούμε την απόφασή μας και θα εξηγούμε τους λόγους για τους οποίους πάρθηκε, εκτός εάν αυτό δεν είναι εύλογα εφικτό, οπότε θα σας ενημερώνουμε σχετικά αμέσως μετά. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώνουμε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που διατηρούμε για εσάς. Δεν θα σας κοινοποιούμε τους σχετικούς λόγους, όταν η εν λόγω απόφαση θέτει σε κίνδυνο τα εύλογα μέτρα ασφαλείας μας ή αν κρίνεται παράνομο για οποιονδήποτε άλλο λόγο.  Αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε παράσχει σε έναν τρίτο πάροχο για την πρόσβασή του στον λογαριασμό σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί του.

6.A.5. Αν πιστεύετε ότι μια πληρωμή πραγματοποιήθηκε εσφαλμένα ή είναι μη εγκεκριμένη, οφείλετε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό, ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε κάποιον τρίτο πάροχο. Αν ζητήσετε από έναν τρίτο πάροχο να αιτηθεί μια πληρωμή και δεν το πράξει, εμείς δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τη μη πραγματοποίηση της πληρωμής σας. Μετά τη δρομολόγηση μιας πληρωμής από έναν τρίτο πάροχο, δεν μπορείτε κανονικά να την ακυρώστε.

7. ΛΗΞΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ ΚΑΡΤΑΣ

7.1 Η κάρτα σας ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη της κάρτας, εκτός αν ακυρωθεί νωρίτερα από εσάς ή εμάς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Μετά τη λήξη ή την ακύρωση της κάρτας σας τυχόν συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αυτήν δεν θα εγκρίνονται.

7.2 Οι κάρτες θα ανανεώνονται αυτόματα κατά τη λήξη τους μόνο εφόσονέχουν χρησιμοποιηθεί εντός του τελευταίου 12μήνου πριν από τη λήξη τους. Σε περίπτωση αυτόματης ανανέωσης της κάρτας σας, δεν θα επιβαρύνεστε  έξοδα.

7.3 Εφόσον το ζητήσετε, θα προβαίνουμε σε αντικατάσταση κάθε κάρτας η οποία έχει απολεστεί, κλαπεί ή φθαρεί. Η αντικατάσταση μιας κάρτας η οποία έχει απολεστεί, κλαπεί ή φθαρεί θα επιβαρύνεται με έξοδα.

7.4 Αν βρείτε την κάρτα αφού έχετε αναφέρει την απώλεια, την κλοπή ή την καταχρηστική χρήση της, θα πρέπει να την καταστρέψετε και να μας ενημερώσετε αμέσως.

8. ΧΡΕΩΣΕΙΣ

8.1 Για κάθε συναλλαγή θα επιβαρύνεστε με τα έξοδα που παρατίθενται στον ιστότοπό μας. Μας εξουσιοδοτείτε να αφαιρούμε από τον λογαριασμό σας κάθε ισχύουσα επιβάρυνση τη στιγμή που πραγματοποιείται μια συναλλαγή. Ενδέχεται επίσης να επιβαρύνεστε με έξοδα διαχείρισης όπως, ενδεικτικά, για τη διαχείριση αδρανών λογαριασμών, την είσπραξη οφειλών, καθώς και τυχόν έξοδα επανεπεξεργασίας σε περίπτωση ανεπαρκούς υπολοίπου. Όλες οι επιβαρύνσεις θα χρεώνονται στο νόμισμα του λογαριασμού σας και συμφωνείτε ότι μπορούμε να αφαιρούμε μέσω συμψηφισμού από τον λογαριασμό σας κάθε οφειλόμενη σε εμάς επιβάρυνση, χρέωση ή άλλο ποσό πληρωτέο από εσάς σε σχέση με την Υπηρεσία NETELLER. Όλες οι χρεώσεις που σχετίζονται με κάρτες θα χρεώνονται στο νόμισμα του λογαριασμού σας, ανεξάρτητα από το νόμισμα της κάρτας ή μιας συναλλαγής.

8.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε κατά καιρούς τις εν λόγω χρεώσεις, οι οποίες θα εφαρμόζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2.2. Οι νέες χρεώσεις θα εμφανίζονται στη σελίδα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας. Τυχόν μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς θα τίθενται άμεσα σε ισχύ χωρίς προειδοποίηση.

8.3 Εφιστούμε την προσοχή σας ότι κάποιοι πάροχοι ATM χρεώνουν επιπλέον έξοδα για τη χρήση των ATM τους. Οφείλετε να ελέγχετε τις εν λόγω χρεώσεις πριν από την πραγματοποίηση μιας συναλλαγή σας.

8.4 Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρεώνουμε επιπλέον έξοδα κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 6.2.4, 6.5.13, 10.1 ή 14.6.

8.5 Αν κάνετε εγγραφή στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Πιστών Πελατών, το υπόλοιπο των πόντων σας θα ακυρωθεί σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Επιβράβευσης της NETELLER, ενότητα 3 «Αν δεν πραγματοποιήσετε μια επιλέξιμη συναλλαγή». Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στους όρους του Προγράμματος Επιβράβευσης Πιστών Πελατών.

9. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

9.1 Κατά την εγγραφή του λογαριασμού σας, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε από έναν κατάλογο νομισμάτων το νόμισμα στο οποίο θα τηρείται ο λογαριασμός σας.

9.2 Αν χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας για να κάνετε μια συναλλαγή σε άλλο νόμισμα πλην του νομίσματος του λογαριασμού σας (για παράδειγμα, επειδή η κάρτα ή ο λογαριασμός σας εκφράζεται άλλο νόμισμα πλην του νομίσματος χρέωσης του λιανεμπόρου ή χρησιμοποιείτε την κάρτα σας στο εξωτερικό για να κάνετε μια πληρωμή σε ξένο νόμισμα ή ανάληψη μετρητών), η εν λόγω συναλλαγή θα μετατρέπεται στο νόμισμα του λογαριασμού σας την ημέρα του οριστικού διακανονισμού της συναλλαγής (συνήθως 72 ώρες μετά την πραγματοποίηση της συναλλαγής). Θα λάβετε μια εκτίμηση του μετατρεπόμενου ποσού τη στιγμή που πραγματοποιείτε τη συναλλαγή, αλλά αυτό μπορεί να είναι μικρότερο από το τελικό ποσό που αφαιρείται από τον λογαριασμό σας λόγω διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Θα χρησιμοποιούμε τις εγκεκριμένες από τη Mastercard ισοτιμίες που ισχύουν σε σχέση με την εν λόγω συναλλαγή. Θα επιβάλλονται επίσης έξοδα μετατροπής συναλλάγματος (για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα έξοδα μετατροπής συναλλάγματος και την προσαύξηση επί των πιο πρόσφατων τιμών συναλλάγματος αναφοράς που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ανατρέξτε στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας ). Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την κάρτα σας για να κάνετε μια πληρωμή, θα λαμβάνετε αυτόματα ηλεκτρονική ειδοποίηση (όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδοποιήσεις αυτόματης προώθησης (push) μέσω της εφαρμογής NETELLER) με τα λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής σας. Μπορείτε να επιλέξετε καταργήσετε την εγγραφή σας για τη λήψη αυτών των ειδοποιήσεων.

9.3 Αν υποβάλετε αίτηση για κάρτα σε άλλο νόμισμα πλην του νομίσματος του λογαριασμού σας, όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε από τον λογαριασμό σας με τη χρήση της κάρτας σας θα επιβαρύνονται με έξοδα μετατροπής νομίσματος. Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείτε σε άλλο νόμισμα πλην του νομίσματος της κάρτας και του λογαριασμού σας, θα επιβαρύνεται με επιπλέον έξοδα μετατροπής νομίσματος (η επιβάρυνση θα περιλαμβάνει έξοδα μετατροπής από το νόμισμα της συναλλαγής στο νόμισμα της κάρτας σας, καθώς και μια πρόσθετη χρέωση για τη μετατροπή στο νόμισμα του λογαριασμού σας}. Συνιστούμε να επιλέξετε για την κάρτα σας το ίδιο νόμισμα με αυτό του λογαριασμού σας.

10. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

10.1 Αν επιλέξετε έναν τρόπο προσθήκης χρημάτων χρησιμοποιώντας έναν τρόπο πληρωμής που μπορεί να υπόκειται σε δικαίωμα διεκδίκησης επιστροφής χρημάτων (μια «Αντιστροφή Χρέωσης»), όπως (ενδεικτικά) μια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή απευθείας χρέωση, δηλώνετε ότι δεν θα ασκήσετε το εν λόγω δικαίωμα αντιστροφής χρέωσης παρά μόνο σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του τρόπου πληρωμής ή παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης από εμάς, η οποία μπορεί να σας παρέχει δικαίωμα επιστροφής του ποσού που προσθέσατε. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να αντιστρέψετε την χρέωση οποιασδήποτε συναλλαγής προσθήκης χρημάτων ή να επιτρέψετε την αντιστροφή της χρέωσης οποιασδήποτε συναλλαγής προσθήκης χρημάτων για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεστε όπως, ενδεικτικά, διαφορές με εμπόρους για τη μη παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών ή ανεπαρκούς υπολοίπου στον λογαριασμού του επιλεγμένου μέσου πληρωμής. Διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης τυχόν επιβαρύνσεων και εξόδων που προκύπτουν σε σχέση με την εν λόγω αντιστροφή χρέωσης και κάθε αναλαμβανόμενη ενέργεια για την αμφισβήτηση της εν λόγω χρέωσης. Ενδέχεται, επίσης, να σας χρεώσουμε τα έξοδα αντιστροφής πληρωμής που εμφανίζονται στην ενότητα  «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας.

10.2 Χωρίς κανέναν περιορισμό ως προς τα δικαιώματά μας και τα μέσα επανόρθωσης, σε περίπτωση αντιστροφής, ακύρωσης, αναίρεσης ή ανάκλησης της έγκρισης μιας πληρωμής σε τέτοιες περιπτώσεις, είστε υποχρεωμένοι να μας επιτρέψετε το ποσό της πληρωμής. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να ανακτήσουμε το εν λόγω ποσό προβαίνοντας σε μείωση του υπολοίπου του λογαριασμού σας κατά το εν λόγω ποσό, επαναχρέωση της πιστωτικής σας κάρτας ή του τραπεζικού λογαριασμού σας με το εν λόγω ποσό ή προβαίνοντας σε είσπραξη του εν λόγω ποσού από εσάς με άλλο τρόπο.

10.3 Σε περίπτωση αρνητικού υπολοίπου στον λογαριασμό σας (π.χ. λόγω αντιστροφής μιας χρέωσης, αντιστροφής μιας προσθήκης χρημάτων ή διεκπεραίωσης μιας συναλλαγής μεγαλύτερου ποσού από το διαθέσιμο υπόλοιπο στον λογαριασμό σας) ή αν οδηγήσετε τον λογαριασμό σας σε αρνητικό υπόλοιπο για οποιονδήποτε άλλο λόγο, θα σας ζητηθεί να καλύψετε αυτό το αρνητικό υπόλοιπο με την προσθήκη επαρκούς ποσού στον λογαριασμό σας ώστε το υπόλοιπο να καταστεί τουλάχιστον μηδενικό. Κάθε σχετική παράλειψη συνιστά παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης. Συμφωνείτε να μας καταβάλλετε το  οφειλόμενο ποσό αμέσως μόλις ζητηθεί. Διατηρούμε το δικαίωμα αυτόματης χρέωσης του εν λόγω οφειλόμενου ποσού από οποιαδήποτε προσθήκη χρημάτων που πραγματοποιείτε μεταγενέστερα στον λογαριασμό σας. Διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης των εύλογων εξόδων που προκύπτουν λόγω αρνητικού υπολοίπου του λογαριασμού σας.

10.4 Διατηρούμε πάντοτε το δικαίωμα να αποστέλλουμε υπενθυμίσεις ή να λαμβάνουμε άλλα μέτρα είσπραξης οφειλών, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανάθεσης σε εισπρακτικές εταιρείες ή δικηγόρους να κινήσουν δικαστικές διαδικασίες για τη διεκδίκηση της οφειλής. Διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης των δαπανών που εύλογα προέκυψαν σε σχέση με κάθε είσπραξη οφειλών ή διεκδίκηση οφειλών. Η παρούσα διάταξη θα παραμείνει σε ισχύ και μετά την καταγγελία της μεταξύ μας σχέσης.

10.5 Αν λάβετε μια επιστροφή χρημάτων για αγορές που πραγματοποιήθηκαν με την κάρτα σας, η επιστροφή θα πιστώνεται στον λογαριασμό σας. Για νομικούς λόγους, δεν δικαιούστε να λαμβάνετε επιστροφές υπό μορφή μετρητών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη κάρτα σας. Για τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων ενδέχεται να απαιτηθούν έως και 30 ημέρες

10.6 Όταν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία NETELLER για την πραγματοποίηση μιας αγοράς, δεν έχουμε τη δυνατότητα να προβούμε σε διακοπή της συναλλαγής. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα σας για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, μπορείτε να εγείρετε αξίωση κατά του Εμπόρου αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι ανεπαρκή, δεν παραδόθηκαν, παραδόθηκαν μόνο εν μέρει ή δεν αντιστοιχούν στην περιγραφή του προμηθευτή. Οφείλετε να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε διαφορά εντός 60 ημερών από την αγορά και η αντιστροφή της χρέωσης θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στον λογαριασμό σας εφόσον εξασφαλίζεται επιτυχώς από τον έμπορο μέσω της Mastercard. Η Mastercard, και όχι εμείς, αποφασίζει ποιος θα επιτύχει την αντιστροφής της χρέωσης. Αν υποβάλετε εσφαλμένως απαίτηση αντιστροφής χρέωσης, θα έχουμε το δικαίωμα χρέωσης κάθε τυχόν δαπάνης που εύλογα προκύπτει κατά τη διεκδίκηση της αντιστροφής της χρέωσης και θα έχουμε το δικαίωμα να χρεώσουμε τον λογαριασμό σας με το ποσό των εν λόγω δαπανών.

11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΒΡΕΥΣΗΣ Ή ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Κατά καιρούς, ενδέχεται να προσφέρουμε προγράμματα επιβράβευσης ή άλλα προγράμματα προώθησης. Αυτά τα προγράμματα θα υπόκειται σε κανόνες. Διατηρούμε το δικαίωμα ακύρωσης ή τροποποίησης των όρων οποιουδήποτε προγράμματος επιβράβευσης ή προώθησης κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

12.1 Συμφωνείτεε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης και κάθε άλλη οδηγία που εύλογα εκδίδουμε σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας NETELLER. Με την επιφύλαξη του γενικού χαρακτήρα της προηγούμενης πρότασης, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι απαγορεύεται:

12.1.1 η χρήση της Υπηρεσίας NETELLER για την είσπραξη προκαταβολών σε μετρητά (ή για τη διευκόλυνση άλλων σε παρόμοιες δραστηριότητες),

12.2.2 η χρήση της Υπηρεσίας NETELLER για οποιονδήποτε λόγο κατά παράβαση της νομοθεσίας, των διατάξεων ή των κανονισμών που ισχύουν για εσάς συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εκείνων που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την απάτη, τις παράνομες δραστηριότητες, την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή την προστασία των καταναλωτών,

12.2.3 η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παρόμοιων μεθόδων αποστολής μαζικών μηνυμάτων (spam),

12.2.4 η χρήση της Υπηρεσίας NETELLER για την πραγματοποίηση απαγορευμένων συναλλαγών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 14,

12.2.5 η παρενόχληση ή η επίδειξη επαίσχυντης, αγενούς ή προσβλητικής συμπεριφοράς προς εμάς ή οποιονδήποτε αντιπρόσωπό μας και

12.2.6 η αθέμιτη παρέμβαση, ηλεκτρονική παρείσφρηση (χακάρισμα), η τροποποίηση, καταστροφή, παρεμβολή ή με άλλο τρόπο αλλοίωση της ασφάλειας ή της λειτουργίας της Υπηρεσίας NETELLER ή η απόπειρα διάπραξης οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα.

13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΑΣ

13.1 Είστε υπεύθυνοι για προστασία της ασφάλειας της κάρτας σας. Η κάρτα σας είναι προσωπική και δεν πρέπει να επιτρέπετε τη χρήση της σε άλλα πρόσωπα. Θα πρέπει να λαμβάνετε κάθε εύλογο μέτρο προφύλαξης για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των αναγνωριστικών του λογαριασμού σας. Αυτά περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της συνεχούς προστασίας των αναγνωριστικών του λογαριασμού σας, καθώς και της προσωπικής ηλεκτρονικής συσκευής που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο. Πρέπει να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασής σας τακτικά και να χρησιμοποιείτε ενημερωμένο λογισμικό ανίχνευσης ιών, κακόβουλου λογισμικού (malware) και λογισμικού υποκλοπής (spyware), καθώς και κάποιο τείχος προστασίας για τον περιορισμό του κινδύνου παραβίασης της ασφάλειας. Παρόλο που δεν πρέπει γενικά να δίνετε τα στοιχεία ασφαλείας σας σε οποιονδήποτε άλλον, μπορείτε να τα γνωστοποιείτε σε έναν εγκεκριμένο τρίτο πάροχο, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να του επιστρέψετε την πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού σας ή τη δρομολόγηση μιας πληρωμής από τον λογαριασμό σας με την άδειά σας.

13.2 Θα λάβετε έναν κωδικό PIN για τη φυσική σας κάρτα και είστε υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη του εν λόγω κωδικού. Αυτό σημαίνει ότι, μετά την παραλαβή του κωδικού ΡΙΝ σας, πρέπει να τον απομνημονεύσετε και να καταστρέψετε την επιστολή στην οποία αναγράφεται ο κωδικός ΡΙΝ σας. Πρέπει να τηρείτε πάντοτε τον κωδικό PIN σας απόρρητο. Δεν πρέπει να γνωστοποιείτε τον κωδικό PIN σας σε άλλα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων φίλων, συγγενών ή τυχόν Εμπόρων. Δεν πρέπει να σημειώνετε πουθενά τον κωδικό PIN σας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον κωδικό PIN σας αν κάποιος μπορεί να δει τους αριθμούς που πληκτρολογείτε. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με τις διαδικασίες ασφαλείας που σας κοινοποιούμε κατά καιρούς.

13.3 Αν υποπτευθείτε ότι κάποιο άλλο πρόσωπο γνωρίζει τα αναγνωριστικά του λογαριασμού σας ή ότι αυτά ή η κάρτα σας έχουν απολεσθεί, κλαπεί, ιδιοποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί χωρίς έγκριση ή έχουν παραβιαστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συνιστούμε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Μόλις διαπιστώσετε την απώλεια, κλοπή, ιδιοποίηση ή μη εγκεκριμένη χρήση της κάρτας ή των αναγνωριστικών του λογαριασμού, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών. Κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση ενημέρωσής μας μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας αλλά και να οδηγήσει στο να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες στο βαθμό που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε δόλο ή κατάφωρη αμέλεια. Αν υποπτευτείτε ότι κάποιο άλλο πρόσωπο έχει αποκτήσει πρόσβαση τον λογαριασμό σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αστυνομία και να αναφέρετε το γεγονός. Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN σας, οι σχετικές πληροφορίες ανάκτησης παρατίθενται στον λογαριασμό σας. Είναι σημαντικό να τηρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας απόρρητα και ασφαλή καθώς παρέχουν πρόσβαση στους κωδικούς ΡΙΝ των εικονικών και των φυσικών καρτών σας.

13.4 Αν έχουμε εύλογους λόγους ή υπόνοιες να πιστεύουμε ότι ασφάλεια της κάρτας ή του λογαριασμού σας ή κάποια από τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους έχουν παραβιαστεί ή ότι έχει γίνει αθέμιτη χρήση της κάρτας ή του λογαριασμού σας, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε άλλως τις δυνατότητες της κάρτας ή του λογαριασμού σας. Επιπλέον, ενδέχεται να αναστείλουμε την κάρτα ή/και τον λογαριασμό σας ή να περιορίσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της χρήση τους αν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι κατέχετε κάποιον άλλο λογαριασμό NETELLER ή Skrill που έχει παρασχεθεί εμάς ή κάποια από τις εταιρείες του ομίλου μας, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί για αθέμιτες συναλλαγές, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα. Θα σας γνωστοποιούμε εκ των προτέρων κάθε αναστολή ή περιορισμό, καθώς και τους λόγους της εν λόγω αναστολής ή του περιορισμού ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, αμέσως μετά την αναστολή ή τον περιορισμό εκτός αν αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τα εύλογα συμφέροντα ασφαλείας μας ή αν αυτή η γνωστοποίηση κρίνεται παράνομη. Θα προβούμε σε άρση της αναστολή ή/και του περιορισμού το συντομότερο δυνατόν εφόσον παύσουν πλέον να υφίστανται οι λόγοι για την εν λόγω αναστολή ή/και τον περιορισμό.

13.5 Αν πιστεύουμε ότι κάρτα ή ο λογαριασμός σας διατρέχει κίνδυνο διάπραξης απάτης ή ότι επαπειλείται η ασφάλειά τους, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με τον ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε γνωστοποιήσει προκειμένου να σας ενημερώσουμε ότι χρειαζόμαστε τη συνδρομή σας για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου.

14. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

14.1. Απαγορεύεται αυστηρά η αποστολή ή λήψη πληρωμών ως αντάλλαγμα για την πώληση ή τη διάθεση: προϊόντων καπνού, συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ναρκωτικών ουσιών και σύνεργων χρήσης ναρκωτικών, όπλων (όπως, ενδεικτικά, μαχαίρια, περίστροφα, πυροβόλα όπλα ή πυρομαχικά), αποκωδικοποιητών καλωδιακών και δορυφορικών τηλεοπτικών καναλιών, πορνογραφικού υλικού, υλικού για ενήλικες, υλικού που υποδαυλίζει τη βία, το μίσος και τον ρατσισμό ή που θεωρείτε άσεμνο, ταυτοτήτων και αδειών που εκδίδονται από κρατικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων απομιμήσεων αυτών, ειδών νεωτερισμού, καθώς και παραποιημένων προϊόντων (μαϊμούδες), μη αδειοδοτημένων ή παράνομων λαχείων ή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (όπως, ενδεικτικά, η χρήση παράνομων γραφείων τυχερών παιχνιδιών ή η συμμετοχή σε αυτά), αδήλωτων φιλανθρωπικών υπηρεσιών, ειδών που ενθαρρύνουν ή διευκολύνουν τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων, προπληρωμένων χρεωστικών καρτών ή άλλων καρτών αποθηκευμένης αξίας που δεν συνδέονται με συγκεκριμένο έμπορο και δεν προορίζονται αποκλειστικά για την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, προϊόντων ή υπηρεσιών επεξεργασίας ή είσπραξης πληρωμών τρίτων, πολυεπίπεδων συστημάτων εμπορικής προώθησης, συστημάτων πωλήσεων τύπου πυραμίδας, συστημάτων τύπου Ponzi, συστημάτων τύπου matrix ή άλλων συστημάτων γρήγορου πλουτισμού ή επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής απόδοσης, αγαθών και υπηρεσιών που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, τυχερών παιχνιδιών χωρίς κωδικό/ με εσφαλμένο κωδικό, καθώς και για την πραγματοποίηση πληρωμών για χρονομεριστικές μισθώσεις ή κρατήσεις ακινήτων (On and Off Plan). Διατηρούμε το δικαίωμα προσθήκης, κατά τη διακριτικής μας ευχέρεια, κατηγοριών απαγορευμένων συναλλαγών είτε στους παρόντες Όρους Χρήσης είτε σε οποιαδήποτε πολιτική αποδεκτής χρήσης δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.

14.2. Απαγορεύεται αυστηρά η πραγματοποίηση πληρωμών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν παράνομες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών όπως (ενδεικτικά) παράνομα αθλητικά στοιχήματα, παιχνίδια καζίνο και παιχνίδια πόκερ, καθώς και η λήψη πληρωμών από τέτοια πρόσωπα. Αν υποπτευθούμε ότι χρησιμοποιείτε ή έχετε χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό σας για ή σε σχέση με συναλλαγές παράνομων παιχνιδιών, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να διακόψουμε οποιαδήποτε στιγμή τη λειτουργία του λογαριασμού σας ή να αρνηθούμε την εκτέλεση ή την αντιστροφή μιας συναλλαγής. Αυτός ο κατάλογος δεν είναι διεξοδικός και υποχρεούστε να διασφαλίσετε ότι δεν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για συναλλαγές οι οποίες ενδεχομένως θεωρούνται παράνομες στη δική σας δικαιοδοσία.

14.3. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας αν διαμένετε σε ορισμένες χώρες. Κατάλογος αυτών των χωρών διατίθεται στον ιστότοπό μας και ενημερώνεται κατά διαστήματα. Αυτός ο κατάλογος δεν είναι διεξοδικός και ενδέχεται να αποφασίσουμε, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να διακόψουμε ή να περιορίσουμε οποιαδήποτε στιγμή την παροχή των υπηρεσιών μας σε άλλες χώρες χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να διακόψουμε τη λειτουργία του λογαριασμού σας οποιαδήποτε στιγμή αν πιστεύουμε εύλογα ότι επιβάλλεται να το πράξουμε από τη νομοθεσία για τη συμμόρφωσή μας με τις συστάσεις που εκδίδει κάποια αρμόδια κρατική αρχή ή αναγνωρισμένος φορέας για την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος.

14.4. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του λογαριασμού σας για παράνομους σκοπούς όπως, ενδεικτικά, για διάπραξη απάτης και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Θα διερευνούμε και θα αναφέρουμε κάθε ύποπτη δραστηριότητα στην αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια τα έξοδα διαχείρισης που εμφανίζονται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας για κάθε διερεύνηση οποιασδήποτε ύποπτης δραστηριότητας αυτού του είδους. Απαγορεύεται η χρήση του λογαριασμού σας με σκοπό την κατάχρηση, την εκμετάλλευση ή την παράκαμψη των περιορισμών χρήσης που επιβάλλει ένας έμπορος ή ένας τρίτος πάροχος στις υπηρεσίες που παρέχει.

14.5. Μπορείτε να αποδέχεστε πληρωμές μόνο για ορισμένες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατόπιν εγκρίσεώς μας και κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. Στις εν λόγω επιχειρηματικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά: δραστηριότητες ανταλλακτηρίου συναλλάγματος ή εμβασμάτων όπως, ενδεικτικά, η ανταλλαγή νομισμάτων και η αγορά τουριστικού συναλλάγματος, η είσπραξη δωρεών ή πληρωμών οποιασδήποτε μορφής προς φιλανθρωπικούς ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι αγοραπωλησίες φυσικών αγαθών όπως πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα ή πετράδια, η παροχή υπηρεσιών ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming), η πώληση ή διάθεση οινοπνευματωδών ποτών, συμπληρωμάτων διατροφής και εναλλακτικών προϊόντων υγείας, καθώς και κάθε άλλη κατηγορία επιχειρηματικής δραστηριότητας που δημοσιεύεται κατά καιρούς σε οποιαδήποτε πολιτική αποδεκτής χρήσης στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το αν η επιχειρηματική σας δραστηριότητα εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες, πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Διατηρούμε το δικαίωμα προσθήκης, κατά τη αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που απαιτούν έγκριση, προσθέτοντας τις εν λόγω κατηγορίες είτε στους παρόντες Όρους Χρήσης είτε σε οποιαδήποτε πολιτική αποδεκτής χρήσης δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.

14.6. Αν προβείτε ή επιχειρήσετε να προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή κατά παράβαση των απαγορεύσεων που περιέχονται στην παρούσα ενότητα 14 ή χωρίς την απαραίτητη έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο 14.5, διατηρούμε το δικαίωμα να: προβούμε σε αντιστροφή της συναλλαγής ή/και σε κλείσιμο ή αναστολή του λογαριασμού σας ή/και σε αναφορά της συναλλαγής στην αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε την καταβολή αποζημίωσης, καθώς και να σας χρεώσουμε τα έξοδα διαχείρισης που εμφανίζονται στην ενότητα «Χρεώσεις» στον ιστότοπό μας, εφόσον προβούμε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες.

14.7. Είναι δική σας ευθύνη και όχι δική μας να διασφαλίζετε ότι αποστέλλετε πληρωμές προς ή λαμβάνετε πληρωμές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα αποκλειστικά για την πώληση ή την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που μπορεί να παρέχετε ή να λαμβάνετε σε συμμόρφωση με οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Το γεγονός και μόνο ότι κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δέχεται πληρωμές μέσω της υπηρεσίας μας δεν αποτελεί ένδειξη της νομιμότητας της προμήθειας των αγαθών ή της παροχής των υπηρεσιών τους. Σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά τη νομιμότητα μιας προμήθειας ή αγοράς, δεν θα πρέπει να προβαίνετε στην ολοκλήρωση της πληρωμής σας.

15. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

15.1 Παρέχετε ρητά τη συγκατάθεσή σας για την πρόσβασή μας στις πληροφορίες που μας παρέχετε, καθώς και για την επεξεργασία και τη διατήρηση τους προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες πληρωμής. Αυτή η συγκατάθεση δεν επηρεάζει τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας προβαίνοντας στο κλείσιμο του λογαριασμού σας. Σε περίπτωση ανάκλησης της συναίνεσής σας κατ' αυτόν τον τρόπο, θα διακόψουμε κάθε χρήση των δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό, ωστόσο, ενδέχεται να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς όταν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι, όπως η νομική υποχρέωση να τηρούμε αρχεία συναλλαγών.

15.2 Η επεξεργασία των δεδομένων σας διέπεται από τη δήλωση για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου της εταιρείας μας, η οποία διατίθεται στον ιστότοπο μας.

15.3 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: (i) όταν επικοινωνείτε με τους εκπροσώπους του Κέντρου Επικοινωνίας Πελατών μας, η κλήση σας μπορεί να παρακολουθείται ή να καταγράφεται για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας, εκπαίδευσης και ασφάλειας, καθώς και προστασίας κατά της απάτης,  (ii) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας κατά της απάτης, τα στοιχεία σας τηρούνται ακόμα και μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας και (iii) για σκοπούς τεκμηρίωσης και επαλήθευσης ταυτότητας, οι ακόλουθες πληροφορίες μπορεί να κοινοποιούνται σε Εμπόρους με τους οποίους πραγματοποιείτε μια συναλλαγή: ονοματεπώνυμο, αριθμός λογαριασμού, δικαιοδοσία, χώρα διαμονής, εθνικότητα, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση ΙΡ ή/και ημερομηνία γέννησης.

16. ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΑΣ

16.1 Έχετε το δικαίωμα να κλείσετε οποιαδήποτε στιγμή τον λογαριασμό σας και, στη συνέχεια, να καταγγείλετε τη μεταξύ μας συμφωνία (καθώς και το δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας NETELLER) κοινοποιώντας την απόφασή σας στο Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών μας. Αν ο λογαριασμός σας έχει υπόλοιπο κατά το κλείσιμο, θα σας ζητηθεί να προβείτε σε ανάληψη του υπολοίπου σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, κατά τη διάρκεια του οποίου θα έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας αποκλειστικά και μόνο για την ανάληψη του υπολοίπου σας. Μετά τη λήξη του εν λόγω χρονικού διαστήματος δεν θα έχετε δυνατότητα πρόσβασης στον λογαριασμό σας αλλά θα μπορείτε να προβείτε σε ανάληψη του υπολοίπου σας κατόπιν επικοινωνίας με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών για να ζητήσετε να λάβετε το υπόλοιπό σας με όποιον τρόπο είναι εύλογα αποδεκτός από εμάς. Αν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό των συναλλαγών σας μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών και να ζητήσετε τις εν λόγω πληροφορίες εντός χρονικού διαστήματος έξι ετών από την ημερομηνία κλεισίματος του λογαριασμού σας. Ωστόσο, συνιστούμε να προβείτε στην ανάληψη του υπολοίπου σας το συντομότερο δυνατόν καθώς δεν θα σας αποφέρουν τόκους όσο διάστημα παραμένουν στον λογαριασμό σας.

16.2 Μπορείτε να ακυρώσετε την κάρτα σας κοινοποιώντας την απόφασή σας στο Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών μας. Θα είστε υπεύθυνοι για κάθε συναλλαγή που έχετε πραγματοποιήσει ή τυχόν έξοδα που έχουν προκύψει πριν από την ακύρωση της κάρτας σας. Η ακύρωση της κάρτας σας δεν συνεπάγεται αυτόματα το κλείσιμο του λογαριασμού σας παρεκτός (i) αν μας δώσετε εντολή να προβούμε επίσης στο κλείσιμο του λογαριασμού σας ή (ii) αν προβαίνετε στην εν λόγω ακύρωση λόγω τροποποίησης των παρόντων Όρων Χρήσης.

16.3 Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε καταγγελία των παρόντων Όρων Χρήσης και, εν συνεχεία, στην ακύρωση της κάρτας και στο κλείσιμο του λογαριασμό σας με προηγούμενη σχετική κοινοποίηση δύο (2) μηνών. Εφόσον προβούμε στο κλείσιμο του λογαριασμού σας, θα προβούμε επίσης στην ακύρωση κάθε κάρτας που συνδέεται με τον λογαριασμό σας. Όταν η καταγγελία οφείλεται σε κάποιο γεγονός, πράξη ή παράλειψη που καθιστά τους Όρους Χρήσης μη εφαρμοστέους, άκυρους ή απορριπτέους (συμπεριλαμβανομένου λόγω ακυρότητας ή τροποποίησης της νομοθεσίας), διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε καταγγελία των Όρων Χρήσης και στο κλείσιμο του λογαριασμού σας με άμεση ισχύ.

16.4 Κατά παρέκκλιση των προαναφερθέντων, μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας (όπως, ενδεικτικά, τη δέσμευση του υπολοίπου στον λογαριασμό σας, τον περιορισμό της δυνατότητας να διενεργείτε συναλλαγές στον λογαριασμό σας, την αναστολή ή ακύρωση της κάρτας σας ή τον περιορισμό των τρόπων πληρωμής σας), να προβούμε σε διαγραφή ή/και σε απαγόρευση της συμμετοχής σας σε κάποιο ή όλα τα προγράμματα παροχών μας (όπως, ενδεικτικά, τα προγράμματα επιβράβευσης και τις προωθητικές ενέργειες μας) ή σε κλείσιμο του λογαριασμού σας, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

16.4.1 αν έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης,

16.4.2 αν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι ο λογαριασμός σας έχει χρησιμοποιηθεί χωρίς την έγκρισή σας ή στο πλαίσιο μιας μη εγκεκριμένης ή μη συνήθους συναλλαγής ή μη εγκεκριμένης ή μη συνήθους πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού (όπως, ενδεικτικά, η λήψη σχετικής ειδοποίησης από την τράπεζά σας ή τον εκδότη της πιστωτικής κάρτας σας),

16.4.3 αν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι ο λογαριασμός σας έχει χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο μια απαγορευμένης συναλλαγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 14,

16.4.4 αν, σε οποιαδήποτε στιγμή, διαπιστώσουμε ότι οι πληροφορίες που μας έχετε παράσχει είναι ψευδείς, ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές ή ότι δεν είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας που μας έχετε γνωστοποιήσει,

16.4.5 αν κάνετε καταχρηστική χρήση της διαδικασίας ακύρωσης ή αντιστροφής χρέωσης που παρέχει η τράπεζά σας ή ο εκδότης της πιστωτικής κάρτας σας ή κάθε άλλη ενέργεια ανάκλησης έγκρισης, αντιστροφής ή ακύρωσης μιας προσθήκης χρημάτων μετά από προηγούμενη έγκριση μιας πληρωμής ή ανάληψης αυτού του ποσού,

16.4.6 την πίστωση ηλεκτρονικού χρήματος στον λογαριασμό σας, τα οποία είναι προϊόν απάτης,

16.4.7 αν αρνηθείτε να συνεργαστείτε σε μια έρευνα ή να παράσχετε επαρκείς πληροφορίες ταυτοποίησης ή ασφαλείας ή έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία προς επαλήθευση όταν σας ζητηθούν,

16.4.8 την πραγματοποίηση συναλλαγών οι οποίες είναι πιθανό να θεωρηθούν προκαταβολές σε μετρητά ή διευκόλυνση προκαταβολών σε μετρητά,

16.4.9 αν πιστεύουμε ότι ο λογαριασμός ή η κάρτα σας έχει χρησιμοποιηθεί ή εικάζεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για τη διάπραξη απάτης ή οικονομικού εγκλήματος ή άλλη παράνομη δραστηριότητα ή για τη διευκόλυνση δραστηριοτήτων αυτού του είδους,

16.4.10 την επιστροφή μιας πληρωμής λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου στον λογαριασμό σας,

16.4.11. αν πιστεύουμε ότι ο λογαριασμός σας, ενεργός ή αδρανής, ή οι πράξεις σας μας εκθέτουν σε κίνδυνο ασφάλειας,  πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο απάτης, επιχειρηματικό κίνδυνο ή κίνδυνο φήμης,

16.4.12 αν δεν μπορούμε πλέον να διεκπεραιώσουμε τις συναλλαγές σας για οποιονδήποτε νομικό λόγο ή λόγο ασφάλειας ή λόγω ενεργειών τρίτων,

16.4.13 αν επέλθει κάποιο γεγονός, πράξη ή παράλειψη που καθιστά τους παρόντες Όρους Χρήσης μη εφαρμοστέους, άκυρους ή απορριπτέους (συμπεριλαμβανομένου λόγω ακυρότητας ή τροποποίησης της νομοθεσίας) ή

16.4.14 για λόγους συμμόρφωση με έρευνες ή απαγορεύσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που διεξάγουν ή εκδίδουν κρατικές αρχές, φορείς ή υπηρεσίες.

16.5 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 16.6, αν προβούμε στο κλείσιμο του λογαριασμού σας, θα σας ενημερώσουμε προηγουμένως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικά στην πιο πρόσφατη διεύθυνση επικοινωνίας που μας έχετε γνωστοποιήσει και θα σας επιστρέψουμε κάθε μη δεσμευμένο ή μη αμφισβητούμενο υπόλοιπο στον λογαριασμό σας (δηλαδή, κάθε χρηματικό ποσό το οποίο δεν σχετίζεται ή συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με τις περιστάσεις που κατέστησαν αναγκαίο τον περιορισμό ή το κλείσιμό του) σύμφωνα με τις εντολές σας.

16.6 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην επιτρέπεται να σας ενημερώσουμε για την αναστολή ή το κλείσιμο του λογαριασμού σας. Στις περιπτώσεις αυτές, θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να σας ενημερώσουμε αμέσως μόλις αυτό καταστεί εφικτό. Σε περίπτωση αναστολής ενός λογαριασμού, και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ενδέχεται να προβούμε σε αναίρεση της αναστολής εφόσον κρίνουμε ότι δεν υφίστανται πλέον οι περιστάσεις που κατέστησαν αναγκαία την αναστολή.

16.7 Σε περίπτωση θετικού υπολοίπου στον λογαριασμό σας κατά το κλείσιμο του λογαριασμού για οποιονδήποτε λόγο, αυτό το υπόλοιπο θα σας επιστραφεί με όποιον τρόπο μας ζητήσετε (μείον κάθε κανονικά προβλεπόμενη επιβάρυνση) εφόσον το εν λόγω υπόλοιπο δεν υπόκειται σε τυχόν περιορισμούς.

16.8 Κάθε χρηματικό ποσό το οποίο δεν διεκδικείτε εντός χρονικού διαστήματος έξι ετών μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας θα θεωρείται μη ανακτήσιμο και θα καταπίπτει.

16.9 Αν ένας λογαριασμός έχει κλείσει για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση περαιτέρω συναλλαγών (πλην της επιστροφής του υπολοίπου στον λογαριασμό σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης). Σε περίπτωση χρέωσης εξόδων στον λογαριασμό σας ή πραγματοποίησης συναλλαγών μέσω του λογαριασμού σας πριν από το κλείσιμο, θα είστε υποχρεωμένοι να μας καταβάλετε αυτά τα ποσά μόλις σας ζητηθεί, ανεξάρτητα από το κλείσιμο του λογαριασμού σας. Τα έξοδα που συνδέονται με την καθημερινή διαχείριση αδρανών λογαριασμών, θα συνεχίζουν να χρεώνονται και μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας. Η παρούσα διάταξη θα παραμείνει σε ισχύ και μετά την καταγγελία της μεταξύ μας σχέσης.

16.10 Πλην αντιθέτων διατάξεων των παρόντων Όρων Χρήσης, σε περίπτωση κλεισίματος του λογαριασμού σας, οι παρόντες Όροι Χρήσης θα παύσουν να ισχύουν και δεν θα θεωρείστε πλέον μέλος. Αν επιθυμείτε να γίνετε και πάλι μέλος, θα πρέπει να κάνετε νέα εγγραφή και να ανοίξετε νέο λογαριασμό.

17. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

17.1 Διατηρούμε το δικαίωμα επικύρωσης και επαλήθευσης κάθε πληροφορίας που μας παρέχετε μέσω τρίτων οποιαδήποτε στιγμή.

17.2 Με την επιφύλαξη των περιορισμών της ενότητας 6, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να διασφαλίσουμε ότι κάθε χρέωση και πίστωση του λογαριασμού σας διεκπεραιώνεται σε εύθετο χρόνο. Ωστόσο, διάφοροι παράγοντες, κάποιοι από τους οποίους δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας, θα επηρεάζουν τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Για παράδειγμα, αν η κάρτα σας συνδέεται με τον λογαριασμό σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας σε περίπτωση δυσλειτουργίας της Υπηρεσίας NETELLER. Επίσης, η χρήσης της κάρτας σας μπορεί να μην είναι εφικτή όταν πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης της Υπηρεσία NETELLER. Δεν προβαίνουμε σε δηλώσεις ούτε παρέχουμε εγγυήσεις όσον αφορά τη συνεχή, αδιάλειπτη ή ασφαλή πρόσβαση στην υπηρεσία NETELLER, η οποία μπορεί να επηρεάζεται από παράγοντες που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας ή μπορεί να υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους, επισκευές, αναβαθμίσεις, διακοπές ρεύματος ή εργασίες συντήρησης.

17.3 Θεωρώντας δεδομένο ότι πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού σας έχετε ελέγξει ότι το άνοιγμα και η τήρηση του λογαριασμού σας δεν παραβιάζει κανέναν νόμο ή κανονισμό στη χώρα διαμονής σας και τη σχετική δικαιοδοσία. Εγγυάστε ότι η χρήση της Υπηρεσίας NETELLER δεν παραβιάζετε κανέναν νόμο ή κανονισμό και ότι συμφωνείτε να καταβάλλετε στην εταιρεία μας, τις συνδεδεμένες, μητρικές και θυγατρικές μας εταιρείες, τους αντιπροσώπους και τους υπεργολάβους μας, το ποσό κάθε απαίτησης, απώλειας, ζημίας, δαπάνης και υποχρέωσης που υπέστη η εταιρεία μας, οι συνδεδεμένες, μητρικές και θυγατρικές μας εταιρείες, καθώς και οι αντιπρόσωποι ή οι υπεργολάβοι μας εξαιτίας της χρήσης της Υπηρεσίας NETELLER κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού. Η παρούσα διάταξη θα παραμείνει σε ισχύ και μετά την καταγγελία της μεταξύ μας σχέσης.

17.4 ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΥΤΕ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ NETELLER ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΌΠΩΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΟ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΕΥΘΥΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

17.5 Σε περίπτωση μη εγκεκριμένης ή εσφαλμένης πληρωμής που οφείλεται σε δικό μας σφάλμα, θα προβαίνουμε σε επιστροφή της πληρωμής, καθώς και των σχετικών επιβαρύνσεων που έχουν αφαιρεθεί το συντομότερο δυνατόν. Αυτό δεν θα ισχύει:

17.5.1 αν η μη εγκεκριμένη πληρωμή οφείλεται σε δική σας αδυναμία προστασίας των αναγνωριστικών του λογαριασμού σας σύμφωνα με την ενότητα 13 των παρόντων Όρων Χρήσης, οπότε θα παραμένετε υπόχρεοι για τις πρώτες 35 λίρες Αγγλίας (ή το ισόποσο αυτών στο νόμισμα του λογαριασμού σας), εκτός αν ισχύουν τα οριζόμενα στο εδάφιο 17.5.3,

17.5.2 αν παραλείψετε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν για την απώλεια του κωδικού πρόσβασής σας ή κάποιο άλλο γεγονός το οποίο θα μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί ότι θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας από τη στιγμή που αντιληφθήκατε το εν λόγω γεγονός, οπότε θα παραμένετε υπόχρεοι για κάθε προκληθείσα ζημία μέχρι την ενημέρωσή μας.

17.5.3 αν η συναλλαγή δεν ήταν εγκεκριμένη αλλά έχετε ενεργήσει με δόλο ή θέσατε σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας από πρόθεση ή κατάφωρη αμέλεια, οπότε θα είστε αποκλειστικά υπόχρεοι για το σύνολο της ζημίας,

17.5.4. αν παραλείψετε να αμφισβητήσετε την πληρωμή και να μας ενημερώσετε σχετικά με την μη εγκεκριμένη ή εσφαλμένη συναλλαγή εντός 13 μηνών από την ημερομηνία της συναλλαγής.

17.6. Αν δεν έχετε ενεργήσει με δόλο, το εδάφιο 17.5.1 δεν θα ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μετά την ενημέρωσή μας σύμφωνα με την παράγραφο 13.3 και παραλείψαμε να σας παράσχουμε τα κατάλληλα μέσα κοινοποίησης ή είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε δραστικά μέτρα ελέγχου της ταυτότητας του πελάτη αλλά δεν το πράξαμε, οπότε θα παραμένουμε υπόχρεοι και θα προβαίνουμε στην επιστροφή κάθε μη εγκεκριμένης συναλλαγής το συντομότερο δυνατόν.

17.7. Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, οφείλετε να ελέγχετε το ιστορικό συναλλαγών του λογαριασμού σας σε τακτική και συχνή βάση και να επικοινωνείτε αμέσως με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών σε περίπτωση τυχόν αποριών ή ανησυχιών.

17.8. Σε περίπτωση τυχόν εσφαλμένων πληρωμών ή πληρωμών που έχουν αποσταλεί σε εσφαλμένη διεύθυνση, θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να σας συνδράμουμε στον εντοπισμό και την ανάκτηση των εν λόγω πληρωμών.

17.9. Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τη διακοπή ή την ανεπάρκεια των υπηρεσιών μας ή τη διακοπή ή την ανεπάρκεια των υπηρεσιών διαμεσολαβητών στις οποίες βασιζόμαστε για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από το παρόν, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διακοπή ή ανεπάρκεια οφείλεται σε  ή ανεπάρκεια οφείλεται σε ασυνήθεις και απρόβλεπτες συνθήκες οι οποίες δεν υπόκεινται εύλογα στον έλεγχό ή στον έλεγχο του επηρεαζόμενου διαμεσολαβητή.

17.10. Δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη για τυχόν έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες όπως, ενδεικτικά, διαφυγή κερδών, απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών και απώλεια φήμης. Δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη συμμόρφωσή μας με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

17.11. Καμία διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό ευθύνης σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης λόγω αμέλειας ή απάτης ή δόλου ή κατά νόμο ευθύνη η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί με συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων.

17.12. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τον υπολογισμό ή την καταβολή τυχόν φόρων, δασμών ή άλλων επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού ή των υπηρεσιών που παρέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

17.13. Αποζημίωση. Συμφωνείτε να μας διασφαλίζετε, να μας επιστρέφετε ή να αποζημιώνετε, καθώς και να απαλλάσσετε, εμάς και τις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου μας, από κάθε ευθύνη έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, απαιτήσεων, εξόδων ή δαπανών (συμπεριλαμβανομένων δικαστικών δαπανών, προστίμων ή χρηματικών ποινών) που συνεπάγονται ή προκύπτουν ή απορρέουν από τυχόν παραβίαση, δική σας ή των αντιπροσώπων σας, των παρόντων Όρων Χρήσης, οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού ή/και από τη χρήση των υπηρεσιών. Η παρούσα διάταξη θα παραμείνει σε ισχύ και μετά την καταγγελία της μεταξύ μας σχέσης.

17.14. Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τη διακοπή ή την ανεπάρκεια των υπηρεσιών μας ή τη διακοπή ή την ανεπάρκεια των υπηρεσιών διαμεσολαβητών στις οποίες βασιζόμαστε για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από το παρόν, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διακοπή ή ανεπάρκεια οφείλεται σε ασυνήθεις και απρόβλεπτες συνθήκες οι οποίες δεν υπόκεινται εύλογα στον έλεγχό μας ή στον έλεγχο του επηρεαζόμενου διαμεσολαβητή.

17.15. Η υποχρέωσή μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης περιορίζεται στην παροχή λογαριασμών ηλεκτρονικού χρήματος, της κάρτας και σχετικών υπηρεσιών πληρωμής και δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ή επιβεβαίωση ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών παρέχει κάποιος πελάτης ή διαμεσολαβητής της NETELLER.

17.16. Επιβεβαιώνουμε ότι η Paysafe Group Plc διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα επί όλων των εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, λογότυπων, σχεδιασμού ιστοσελίδων, κειμένων, περιεχομένων και γραφικών και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιούμε σε σχέση με την Υπηρεσία NETELLER και απαγορεύεται κάθε χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση ή διανομή των εν λόγω εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, λογότυπων, σχεδιασμού ιστοσελίδων, κειμένων, περιεχομένων, γραφικών ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

18. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

18.1 Για τυχόν καταγγελίες ή διαφορές σχετικά με τον λογαριασμό σας, σάς παραπέμπουμε στη διαδικασία υποβολής καταγγελιών που αναφέρεται στην παράγραφο 2.5 του παρόντος. Κάθε καταγγελία σχετικά με την εταιρεία μας ή τις υπηρεσίες που παρέχουμε πρέπει να απευθύνεται σε πρώτη φάση στο Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών. Θα πρέπει να μας δηλώσετε με σαφήνεια ότι επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία. Αυτό μας βοηθάει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ μιας καταγγελίας και ενός απλού ερωτήματος. Εντός 48 ωρών από τη λήψη της καταγγελίας σας θα σας αποστέλλουμε ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βεβαίωση παραλαβής της καταγγελίας σύμφωνα με τη διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών μας. Αντίγραφο της Πολιτικής Διαχείρισης Καταγγελιών διατίθεται στον ιστότοπό μας.

18.2 Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας παρέχουμε μια απάντηση ή λύση σε σχέση με την καταγγελία σας εντός των προθεσμιών που καθορίζονται από την Υπηρεσία του  από την Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή για Θέματα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό λόγω απρόβλεπτων συνθηκών ή έλλειψης πληροφοριών, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

18.3. Αν η καταγγελία σας δεν διευθετηθεί κατά τρόπο που να σας ικανοποιεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή για Θέματα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών στη διεύθυνση Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London, E14 9SR, United Kingdom.

19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

19.1 Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, ενδέχεται να προσφύγουμε στις υπηρεσίες μιας ή περισσότερων συνδεδεμένων, μητρικών και θυγατρικών εταιρειών μας, αντιπροσώπων ή εργολάβων μας.

19.2 Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται από το δίκαιο της Αγγλίας. Κάθε διαφορά που προκύπτει από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή σε σχέση με αυτούς θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Αγγλίας.

19.3 Ενδέχεται να σας αποστέλλουμε ανακοινώσεις και κοινοποιήσεις στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας γνωστοποιήσατε στη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής (ή σε όποια διεύθυνση μας γνωστοποιείτε μεταγενέστερα). Όλες οι ανακοινώσεις και οι κοινοποιήσεις που αποστέλλονται από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο βάσει των διατάξεων των παρόντων Όρων Χρήσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείου θεωρείται ότι παραλαμβάνονται την ημέρα αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος, εκτός αν ο αποστολέας λάβει ηλεκτρονική ειδοποίηση ότι το μήνυμα δεν έχει παραδοθεί. Επίσης, όσον αφορά ανακοινώσεις και κοινοποιήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά, θεωρείται ότι παραλαμβάνονται δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής.

19.4 Οι παρόντες Όροι Χρήσης υπόκεινται σε τροποποίηση, μεταβολή ή διαγραφή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τους κανονισμούς ή αντίκεινται σε αυτούς, χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα ή η εκτελεστότητα των υπόλοιπων Όρων Χρήσης.

19.5 Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οι πολιτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.5 αποτελούν ολόκληρη τη μεταξύ μας συμφωνία όσον αφορά την Υπηρεσία NETELLER και ακυρώνουν και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη συμφωνία. Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ της παρούσας έκδοσης των Όρων Χρήσης και της έκδοσης που διατίθεται στον ιστότοπό μας, θα υπερισχύει η έκδοση που διατίθεται στον ιστότοπο.

19.6 Κάθε καθυστέρηση ή παράλειψη άσκησης ή επιβολής κάποιου δικαιώματος που απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα συνιστά αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ούτε μπορεί να εμποδίσει την άσκηση ή την επιβολή του εν λόγω δικαιώματος ανά πάσα ή οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.

19.7 Τα δικαιώματα και τα διαθέσιμα μέσα επανόρθωσης δυνάμει των παρόντων Όρων Χρήσης είναι σωρευτικά και επιπλέον κάθε άλλου δικαιώματος ή διαθέσιμου μέσου επανόρθωσης βάσει δικαίου.

19.8 Απαγορεύεται η μεταβίβαση, η αντικατάσταση, η εκχώρηση, η ανάθεση ή υπανάθεση των δικαιωμάτων, των καθηκόντων ή των υποχρεώσεων σας που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Διατηρούμε το δικαίωμα μεταβίβασης και εκχώρησης των παρόντων Όρων Χρήσης και συμφωνείτε ότι μπορούμε να εκχωρούμε οποιαδήποτε δικαιώματα ή να αντικαθιστούμε οποιαδήποτε υποχρέωση απορρέει από το παρόν σε μια από τις εταιρείες του ομίλου μας χωρίς να απαιτείται η περαιτέρω συγκατάθεσή σας.

19.9 Καμία διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν δημιουργεί σχέση συνεργασίας μεταξύ μας ούτε καθιστά οποιωνδήποτε από εμάς αντιπρόσωπο του έτερου συμβαλλόμενου για οποιονδήποτε σκοπό. Δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να μας δεσμεύετε, να συνάπτετε συμβάσεις στο όνομά μας ή να μας δημιουργείται υποχρεώσεις με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό.

19.10 Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης κρίνεται μη εκτελεστό, αυτό δεν θα επηρεάζει κατά τα λοιπά τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

19.11 Σε περίπτωση που οι παρόντες Όροι Χρήσης διατίθενται σε άλλη γλώσσα πλην της αγγλικής, όλες οι εκδόσεις είναι εξίσου δεσμευτικές και, σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και μιας μεταφρασμένης έκδοσης, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

20. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ NETELLER

20.1 Το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών μας λειτουργεί σε όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Τα στοιχεία επικοινωνίας παρατίθενται στον ιστότοπό μας. Επίσης, διατίθεται μια υπηρεσία αναφοράς Απώλειας και Κλοπής Καρτών, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας αναγράφονται στο πίσω μέρος της κάρτας σας ή παρατίθενται στον ιστότοπό μας. Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε τηλεφωνικής κλήσης, απαιτείται η άδεια του πληρωτή του λογαριασμού. Κάθε συνομιλία σας με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών μπορεί να καταγράφεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σκοπούς παρακολούθησης.