Επιλέξτε την εμπειρία σας: ×

Οροι χρησης NETELLER

Ιανουάριος 2018

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου «Συμφωνώ» κατά το άνοιγμα του λογαριασμού σας, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους χρήσης («Όροι χρήσης»), όπως εκάστοτε τροποποιούνται, οι οποίοι αφορούν στη χρήση της υπηρεσίας αποθηκευμένης αξίας ηλεκτρονικού χρήματος που παρέχει η Paysafe Financial Services Limited (η «Υπηρεσία NETELLER»). Αν κάποιο μέρος των όρων χρήσης δεν είναι κατανοητό ή επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση, επικοινωνήστε με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών στην ιστοσελίδα.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1.1 Στους παρόντες όρους χρήσης, οι ακόλουθες λέξεις έχουν την έννοια που παρατίθεται παραπλεύρως:

«Λογαριασμός» σημαίνει τον λογαριασμό της κάρτας σας NETELLER στον οποίο αποθηκεύεται ηλεκτρονικό χρήμα και με τον οποίο συνδέεται η κάρτα ή οι κάρτες σας.

«Αναγνωριστικά λογαριασμού» σημαίνει οποιοδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία: τα στοιχεία της κάρτας σας (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης και κωδικός CVV), τον κωδικό PIN, τα στοιχεία που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση στον λογαριασμό σας, το αναγνωριστικό ασφάλειάς σας, τις ερωτήσεις και απαντήσεις ασφάλειας και άλλα διαπιστευτήρια και στοιχεία που αφορούν στον Λογαριασμό σας.

«Εργάσιμη Ημέρα» σημαίνει κάθε ημέρα πλην Σαββάτου ή Κυριακής ή δημόσιας ή επίσημης αργίας στην Αγγλία.

«Κάρτα» σημαίνει κάθε κάρτα Net+ Prepaid Mastercard® που χορηγεί η Paysafe Financial Services Limited, υπό μορφή φυσικής ή εικονικής κάρτας ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή μπορεί να αποφασίζουμε, η οποία είναι καταχωρισμένη στον Λογαριασμό σας.

«Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών», είναι η υπηρεσία με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε (χωρίς χρέωση) στον αριθμό +44 20 3308 9525 ή μέσω της ιστοσελίδας https://www.neteller.com/el/support.

«Επιβαρύνσεις» σημαίνει κάθε επιβάρυνση και προμήθεια που χρεώνουμε για τη χρήση της Υπηρεσίας NETELLER, όπως καθορίζεται στους πίνακες επιβαρύνσεων που δημοσιεύονται στη διαδικτυακή τοποθεσία μας και τροποποιούνται κατά καιρούς, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

«Πίνακας επιβαρύνσεων» σημαίνει τους πίνακες επιβαρύνσεων που δημοσιεύονται κατά καιρούς στη διαδικτυακή τοποθεσία μας (οι οποίοι σήμερα διατίθενται στην ενότητα «Επιβαρύνσεις» στη διεύθυνση www.neteller.com).

«Mastercard» σημαίνει τη Mastercard International Incorporated που εδρεύει στη Νέα Υόρκη ή τους διαδόχους ή τους εκδοχείς αυτής.

«Μέλος», «Εσείς» ή «δικός(-ή/ -ό) σας» σημαίνει κάθε πρόσωπο που πληροί όλες τις απαιτήσεις συμμετοχής και επιλεξιμότητας που παρατίθενται στους παρόντες όρους χρήσης.

«Ιστότοπος Μελών» σημαίνει τη διαδικτυακή τοποθεσία μέσω της οποίας τα Μέλη συνδέονται στον λογαριασμό τους χρησιμοποιώντας τα αναγνωριστικά του λογαριασμού τους όπου τα Μέλη μπορούν να δουν το ιστορικό συναλλαγών τους, να προβαίνουν σε φόρτιση και άλλες συναλλαγές.

«Έμπορος» σημαίνει κάθε εμπορική ή επιχειρηματική οντότητα η οποία (i) δέχεται κάρτες και φέρει το διακριτικό σήμα αποδοχής κάρτας Mastercard® (σε περίπτωση συναλλαγών με κάρτα) ή (ii) είναι δεόντως συμβεβλημένη με την Paysafe Financial Services Limited για την αποδοχή συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού σας NETELLER.

«Μήνας» σημαίνει κάθε ημερολογιακό μήνα.

«NETELLER», «Paysafe», «εμείς», «δικός(-ή/ -ό) μας», «εμάς» σημαίνει την Paysafe Financial Services Limited, με αριθμό μητρώου 4478861, η οποία διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση Compass House, Vision Park, Chivers Way, Histon, Cambridge CB24 9AD, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Όμιλος Paysafe» σημαίνει την Paysafe Financial Services Limited, καθώς και τις θυγατρικές, συνδεδεμένες ή μητρικές εταιρείες της.

«Πληρωμή» σημαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: (i) κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται με τη χρήση της κάρτας σας, (ii) την ανάληψη ενός ποσού ηλεκτρονικού χρήματος με χρέωση του λογαριασμού σας και την ταυτόχρονη πίστωση του εν λόγω ποσού στον λογαριασμό ενός Εμπόρου ή κάποιου άλλου Μέλους, όπως καθορίζεται από εσάς (καθώς και μέσω Περιοδικών συνδρομών) ή (iii) την πίστωση ενός ποσού ηλεκτρονικού χρήματος στον λογαριασμό σας και την ταυτόχρονη χρέωσή του στον λογαριασμός ενός Εμπόρου ή κάποιου άλλου Μέλους.

«Κωδικός PIN» σημαίνει τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης που εκδίδουμε ή εγκρίνουμε για χρήση με την κάρτα σας.

«Περιοδική συνδρομή» σημαίνει μια υπηρεσία μέσω της οποίας ένα Μέλος αιτείται την πραγματοποίηση τακτικών πληρωμών από τον λογαριασμό σας σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα σε έναν διαδικτυακό Έμπορο.

«Τρίτος πάροχος» σημαίνει έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών ο οποίος, βάσει νόμου ή με την άδειά σας, έχει πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή πραγματοποιεί πληρωμές για λογαριασμό σας από αυτόν.

«Συναλλαγή» σημαίνει, με βάση τα συμφραζόμενα: (α) μια πληρωμή ή (β) μια ανάληψη ή (γ) μια φόρτιση, σε κάθε περίπτωση μείον κάθε τυχόν επιβάρυνσης.

«Φόρτιση» σημαίνει την πίστωση ενός χρηματικού ποσού στον λογαριασμό σας μέσω αγοράς ηλεκτρονικού χρήματος.

«Διαδικτυακή τοποθεσία» σημαίνει τη διαδικτυακή τοποθεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.neteller.com;

«Ανάληψη» σημαίνει την ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό σας με την κάρτα σας από οποιοδήποτε ΑΤΜ ή με έναν από τους εγκεκριμένους τρόπους ανάληψης στη χώρα κατοικίας σας που καθορίζονται στη ενότητα «Ανάληψη χρημάτων» στον ιστότοπο μελών.

1.2 Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για όλα τα Μέλη,

1.3 Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων δεν θα επηρεάζουν την ερμηνεία των παρόντων όρων χρήσης.

1.4 Ο όρος «πρόσωπο» περιλαμβάνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση μη εταιρικής μορφής (με ή χωρίς νομική προσωπικότητα).

1.5 Κάθε αναφορά σε μητρική ή θυγατρική εταιρεία σημαίνει μια μητρική ή θυγατρική εταιρεία (κατά περίπτωση) όπως ορίζονται στο άρθρο 1159 του Νόμου περί Εταιρειών του 2006.

1.6 Εκτός αν απαιτείται άλλως από τα συμφραζόμενα, οι λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντιστρόφως.

1.7 Οι λέξεις που ακολουθούν μετά τους όρους «συμπεριλαμβάνονται», «συμπεριλαμβανομένου», «ειδικότερα», «για παράδειγμα» ή άλλη παρόμοια έκφραση, θα ερμηνεύονται αποκλειστικά ως ενδεικτικές και δεν θα περιορίζουν την έννοια των λέξεων, την περιγραφή, τον ορισμό, την πρόταση ή τον όρο που προηγούνται αυτών των όρων.

2. ΓΕΝΙΚΑ

2.1 Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας και τη χρήση του λογαριασμού είναι η συμφωνία σας με τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίο αποτελούν τη μεταξύ μας νομικά δεσμευτική σύμβαση μόλις κάνετε εγγραφή για να γίνετε Μέλος.

2.2 Κατά καιρούς, μπορεί να κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση των όρων χρήσης για την οποία θα ενημερώνεστε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποστέλλεται στην κύρια καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον λογαριασμό σας, καθώς και με σχετική ανάρτηση στη διαδικτυακή τοποθεσία μας στην οποία θα περιλαμβάνεται σχετικός σύνδεσμο προς τους τροποποιημένους όρους χρήσης. Οι προτεινόμενες αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ μετά από κοινοποίηση τουλάχιστο δύο (2) μηνών. Ωστόσο, τυχόν αλλαγές που καθιστούν τους παρόντες όρους χρήσης ευνοϊκότερους για εσάς ή που δεν επηρεάζουν τα δικαιώματά σας, θα τίθενται σε ισχύ άμεσα εφόσον αναφέρεται ρητά στη σχετική κοινοποίηση. Τυχόν μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών θα τίθενται σε ισχύ άμεσα και χωρίς προειδοποίηση (όλες οι συναλλαγές που απαιτούν τη μετατροπή νομισμάτων, υπολογίζονται με βάση τη μέση ημερήσια διατραπεζική ισοτιμία της αγοράς που δημοσιεύεται από τρίτο πάροχο δεδομένων συναλλαγματικών ισοτιμιών (Oanda) στην οποία προστίθεται η σχετική προμήθεια όπως παρατίθεται στον πίνακα επιβαρύνσεων).

2.3 Η μη γνωστοποίηση τυχόν αντιρρήσεών σας πριν από την έναρξη ισχύος θα συνεπάγεται την αποδοχή κάθε τροποποίησης των όρων χρήσης. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τις προτεινόμενες αλλαγές, έχετε το δικαίωμα να διακόψετε τη χρήση του λογαριασμού σας και να προβείτε άμεσα στο κλείσιμό του χωρίς καμία επιβάρυνση πριν από την προτεινομένη ημερομηνία έναρξης ισχύος των όρων χρήσης. Κάθε γνωστοποίηση μη αποδοχής των αλλαγών θα ισοδυναμεί με γνωστοποίηση της επιθυμίας σας να καταγγείλετε τη μεταξύ μας συμφωνία και ο λογαριασμός σας θα κλείνεται αμέσως μετά την παραλαβή της κοινοποίησης της καταγγελίας. Η κάρτα σας θα ακυρωθεί και κάθε χρηματικό ποσό στον λογαριασμό σας θα σας επιστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο μας γνωστοποιείτε (μείον κάθε τυχόν ισχύουσας επιβάρυνσης).

2.4 Μπορείτε να ανατρέξετε στους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή προτού προβείτε σε κάποια συναλλαγή κάνοντας κλικ στη σελίδα «Όροι Χρήσης», στη διεύθυνση member.neteller.com, στην οποία διατίθενται οι ισχύοντες κατά την εν λόγω ημερομηνία όροι χρήσης. Στους όρους χρήσης θα αναγράφεται η ημερομηνία της πιο πρόσφατης αναθεώρησης. Κάθε συναλλαγή σε εκκρεμότητα κατά την ημερομηνία της εν λόγω αναθεώρησης δεν θα επηρεάζεται από αυτήν. Η χρήση της Υπηρεσίας NETELLER δηλώνει την αποδοχή σας των παρόντων όρων χρήσης. Συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των όρων χρήσης για μελλοντική αναφορά.

2.5 Οι ακόλουθες πολιτικές, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, ενσωματώνονται και αποτελούν μέρος των παρόντων όρων χρήσης (και ο όρος «Όροι χρήσης» θα θεωρείται ότι ενσωματώνει τις εν λόγω πολιτικές):

2.6 Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πολιτικών διατίθεται προς εξέταση στη διαδικτυακή τοποθεσία μας . Κατά την ημερομηνία των παρόντων όρων χρήσης οι εν λόγω πολιτικές διατίθενται στην ιστοσελίδα: www.neteller.com/el/policies/terms-of-use.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ NETELLER

3.1 Η Paysafe Financial Services Limited είναι εγκεκριμένος φορέας έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και είναι αδειοδοτημένη από και υπόκειται στον έλεγχο της Αρχής Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Conduct Authority ή FCA) του Ηνωμένου Βασιλείου με αριθμό μητρώου FCA (FRN) 900015. Όλες οι κάρτες εκδίδονται από την Paysafe Financial Services Limited δυνάμει άδειας της Mastercard International.

3.2 Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και η χρήση της Υπηρεσίας NETELLER συνεπάγεται ότι αναγνωρίζετε: (i) ότι δεν είμαστε τράπεζα, καθώς και ότι ο Λογαριασμός σας δεν είναι τραπεζικός λογαριασμός, (ii) ότι οι λογαριασμοί δεν είναι εγγυημένοι από κανέναν κρατικό φορέα και το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Compensation Scheme ή FSCS) δεν ισχύει για τον λογαριασμό σας, (iii) ότι δεν ενεργούμε ως διαχειριστές, θεματοφύλακες ή μεσεγγυχούχοι σε σχέση με τα υπόλοιπα στον λογαριασμό σας, καθώς και (iv) ότι δεν καταβάλλουμε τόκους επί οποιωνδήποτε υπολοίπων στον λογαριασμό σας.

3.3 Οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού χρήματος δεν είναι τραπεζικοί λογαριασμοί. Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης αναγνωρίζετε ότι το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Compensation Scheme ή FSCS) δεν ισχύει για τον λογαριασμό σας. Στην απίθανη περίπτωση χρεοκοπίας μας, ενδέχεται να υποστείτε απώλεια του ηλεκτρονικού χρήματος που τηρείται στο λογαριασμό σας. Ωστόσο, συμμορφωνόμαστε αυστηρά τις νομικές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας 2006/48/ΕΚ περί ηλεκτρονικού χρήματος και της εθνικής νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου που αποσκοπούν στην προστασία και τη δυνατότητα ρευστοποίησης των χρημάτων που κατατίθενται σε λογαριασμούς ηλεκτρονικού χρήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα χρήματα των πελατών μας, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία μας.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

4.1 Για να γίνετε και να παραμείνετε Μέλος, πρέπει:

4.1.1 να είστε τουλάχιστον 18 ετών,

4.1.2 να μην είστε μόνιμος κάτοικος χώρας στην οποία δεν παρέχεται η Υπηρεσία NETELLER. Κατάλογος των χωρών στις οποίες δεν παρέχεται η υπηρεσία, όπως εκάστοτε τροποποιείται, διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.

4.1.3 να ανοίξετε λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στη σελίδα εγγραφής στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, καθώς και να συμπληρώσετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που ζητούνται στη σελίδα εγγραφής,

4.1.4 να διαθέτετε μια λειτουργική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

4.1.5 να ολοκληρώσετε ικανοποιητικά όλους τους απαραίτητους ελέγχους επικύρωσης και επαλήθευσης ταυτότητας και ασφάλειας.

4.2 Σύμφωνα με την ενότητα 6, δεν επιτρέπεται η χρήση του λογαριασμού σας από άλλα πρόσωπα. Εκτός αν άλλως επιτρέπουμε κατά καιρούς, δεν μπορείτε να ανοίξετε περισσότερους από έναν λογαριασμό και εμείς μπορούμε, χωρίς προειδοποίηση, να κλείσουμε οποιονδήποτε λογαριασμό κατέχει ένα Μέλος το οποίο κατέχει ή έχουμε βάσιμες υπόνοιες ότι κατέχει πολλαπλούς μη εγκεκριμένους λογαριασμούς.

4.3 Σε περίπτωση μεταβολής του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού τηλεφώνου, της πιστωτικής κάρτας ή των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού σας, οφείλετε να ενημερώνετε αμέσως τα σχετικά στοιχεία στον λογαριασμό σας.

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία NETELLER πρέπει:

5.1 να είστε Μέλος και

5.2 να μην έχετε παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης ή να έχουν επιβληθεί άλλως περιορισμοί στην πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή να μην έχουμε προβεί σε κλείσιμο κάποιου προηγούμενου λογαριασμού σας.

6. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ

6.1 Προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή, θα πρέπει να προβείτε σε φόρτιση του λογαριασμού σας.

6.2 Αγορά ηλεκτρονικού χρήματος

6.2.1 Η αγορά ηλεκτρονικού χρήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια από τις διαθέσιμες επιλογές φόρτισης ανάλογα με τη χώρα κατοικίας σας. Θα πρέπει να εισαγάγετε τις πληροφορίες που ζητούνται και να ολοκληρώσετε όλους του ελέγχους επικύρωσης και επαλήθευσης ταυτότητας και ασφάλειας. Για κάθε φόρτιση, μας εξουσιοδοτείτε να λάβουμε ή να εισπράξουμε χρήματα για λογαριασμό σας από την επιλεγμένη πηγή χρηματοδότησής σας, μείον κάθε τυχόν επιβάρυνση και, στη συνέχεια, να προβούμε στην έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος στον λογαριασμό σας.

6.2.2 Κατά παρέκκλιση των προαναφερόμενων, ορισμένες επιλογές φόρτισης σάς παρέχουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης του λογαριασμού σας με ηλεκτρονικό χρήμα με πίστωση του λογαριασμού που τηρείτε στο χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα. Σε περίπτωση ενημέρωσής μας ότι το υπόλοιπο στον εν λόγω λογαριασμό είναι ανεπαρκές, μπορούμε να υποβάλλουμε εκ νέου την εν λόγω μη εκκαθαρισθείσα πληρωμή στο χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα έως και δύο φορές. Επιπλέον, μπορούμε να προβούμε σε χρέωση της ισχύουσας προμήθειας ακύρωσης πληρωμής που ορίζεται στην παράγραφο 10.1 των παρόντων όρων χρήσης, καθώς και της εν λόγω μη εκκαθαρισθείσας πληρωμής από τον λογαριασμό σας ή στην είσπραξή της από το καθορισμένο χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα ή άλλως από εσάς.

6.2.3 Κάθε φόρτιση επιβαρύνεται με έξοδα, συμπεριλαμβανομένων προμηθειών μετατροπής νομισμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στην ενότητα 8.

6.2.4 Δεν πρέπει να προβαίνετε σε φόρτιση από ή ανάληψη σε κάποιο μέσο πληρωμής ή τραπεζικό λογαριασμό αν δεν είστε ο κάτοχος που κατονομάζεται στον λογαριασμό. Θεωρούμε κάθε παραβίαση αυτής της απαίτησης πολύ σοβαρό αδίκημα και θα αντιμετωπίζουμε τέτοιες ενέργειες ως πράξεις απάτης. Με την επιφύλαξη τυχόν απαίτησης πρόσθετης αποζημίωσης, εφόσον μας ζητηθεί: (i) να επιστρέψουμε το ποσό μιας φόρτιση από κάποιο μέσο πληρωμής ή τραπεζικό λογαριασμό που δεν είναι στο όνομά σας ή (ii) να διερευνήσουμε μια ανάληψη σε μέσο πληρωμής ή τραπεζικό λογαριασμό που δεν είναι στο όνομά σας, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με έξοδα διαχείρισης ύψους 10 δολαρίων ΗΠΑ για κάθε επιστροφή φόρτισης.

6.3 Αίτηση κάρτας

6.3.1 Αν κατοικείτε σε υποστηριζόμενη χώρα, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση κάρτας αμέσως μετά την επαλήθευση του λογαριασμού σας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 6.3.2 κατωτέρω. Για να εξακριβώσετε αν κατοικείτε σε υποστηριζόμενη χώρα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών.

6.3.2 Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση κάρτας, θα πρέπει να «επαληθεύσετε» τον λογαριασμό σας επιβεβαιώνοντας την ταυτότητά σας, καθώς και τον τόπο κατοικίας σας. Πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω διαδικασία διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία μας. Η λήψη των πληροφοριών αυτών μπορεί να ανατίθεται σε τρίτα μέρη και μπορεί να περιλαμβάνει ελέγχους φερεγγυότητας για λογαριασμό μας. Συμφωνείτε στη χρήση και την ανταλλαγή των σχετικών προσωπικών δεδομένων, κατά την εύλογη κρίση μας, για τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων ταυτότητας και επαλήθευσης.

6.3.3 Σε περίπτωση παραλαβής φυσικής κάρτας, θα πρέπει να την υπογράψετε μόλις παραληφθεί.

6.3.4 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την έκδοση κάρτας κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια.

6.4 Χρήση της κάρτας σας

6.4.1 Η κάρτα σας δεν είναι πιστωτική κάρτα, κάρτα αγορών ή χρεωστική κάρτα. Το ποσό που μπορείτε να δαπανήσετε ανέρχεται στην αξία των χρημάτων που έχετε στον λογαριασμό σας. Η κάρτα σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε γίνονται δεκτές κάρτες Mastercard®, ωστόσο, οι εικονικές κάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε δεν απαιτείται η χρήση φυσικής κάρτας όπως, για παράδειγμα, συναλλαγές που πραγματοποιούνται διαδικτυακά ή τηλεφωνικά.

6.4.2 Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται με την κάρτα σας προϋποθέτει:

  • την ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου στον λογαριασμό σας,
  • τη δυνατότητα του Εμπόρου ή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να επαληθεύσει ότι το υπόλοιπο στον λογαριασμό σας είναι επαρκές και
  • κατά περίπτωση, στους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόχου του ΑΤΜ ή του σχετικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (επιπλέον των παρόντων όρων χρήσης).

6.4.3 Διατηρούμε το δικαίωμα απόρριψης κάθε συναλλαγής, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, σε περιπτώσεις στις οποίες πιστεύουμε ότι μια συναλλαγή είναι δόλια, θα συνιστούσε παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης ή οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου και κανονισμού ή αν το υπόλοιπό σας δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση άρνησης ενός Εμπόρου να δεχθεί την κάρτα σας ή αν μια συναλλαγή δεν εγκριθεί ή αν ακυρωθεί ή ανασταλεί η χρήση της κάρτας σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

6.4.4 Δεν πρέπει να πραγματοποιείτε δαπάνες με την κάρτα σας που υπερβαίνουν το υπόλοιπο στον λογαριασμό σας. Σε περίπτωση αρνητικού υπολοίπου στον λογαριασμό σας, κάθε παρόμοια πράξη θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και θα προβαίνουμε στη λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου για την επιβολή οποιωνδήποτε κυρώσεων σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

6.4.5 Κάποιοι έμποροι, όπως εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών, θα προβαίνουν σε εκτίμηση του συνολικού ύψους της ενδεχόμενης δαπάνης ή για το οποίο απαιτείται έγκριση. Το εκτιμώμενο ποσό μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της τελικής δαπάνης ή χρέωσης, για παράδειγμα:

α. σε εστιατόρια: η κάρτα να ενδέχεται να χρεωθεί με 20% επιπλέον της αξίας του λογαριασμού ως επιβάρυνση για την παροχή υπηρεσιών που χρεώνει το εστιατόριο,

β. σε πρατήρια βενζίνης που παρέχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών με τη χρήση κάρτας στην αντλία (pay at pump) (εφόσον διατίθεται): ενδέχεται να πρέπει να έχετε στον λογαριασμό της κάρτας ποσό ίσο με τη μέγιστη αξία συναλλαγής που μπορεί να πραγματοποιηθεί στην αντλία.

Ο έμπορος οφείλει να σας γνωστοποιήσει το εκτιμώμενο ποσό που θα δεσμευτεί στον λογαριασμό της κάρτας σας και να ζητήσει την έγκρισή σας.

Αυτό συνεπάγεται τη δέσμευση μέρους των χρημάτων στον λογαριασμό έως ότου ο Έμπορος προβεί στον τελικό διακανονισμό της συναλλαγής και, κατά συνέπεια, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να δαπανήσετε αυτό το εκτιμώμενο ποσό μέχρι τότε. Το δεσμευμένο ποσό θα αποδεσμεύεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μόλις μας κοινοποιηθεί το ποσό της συναλλαγής και, σε κάθε περίπτωση, τα χρήματα θα αποδεσμεύονται αμέσως μετά τη λήψη του αιτήματος διακανονισμού από τον έμπορο.

6.5 Πραγματοποίηση πληρωμών προς και από τον λογαριασμό σας

6.5.1 Εκτός από τη χρήση της κάρτας σας για την πραγματοποίηση πληρωμών και αναλήψεων, μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε πληρωμές απευθείας από τον λογαριασμό σας NETELLER σε Εμπόρους που δέχονται πληρωμές από λογαριασμούς NETELLER ή προς κάποιο άλλο Μέλος συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία στη σελίδα «Αναλήψεις» στον ιστότοπο μελών και, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης μιας πληρωμή προς και από κάποιον Έμπορο απευθείας από τη διαδικτυακή τοποθεσία του Εμπόρου.

6.5.2 Όταν πραγματοποιείτε μια πληρωμή από τον λογαριασμό σας, δεν μπορείτε να δαπανήσετε ποσό που υπερβαίνει το υπόλοιπο στον λογαριασμό σας (συν τις ισχύουσες επιβαρύνσεις) κατά τη στιγμή υποβολής του αιτήματος. Αν επιχειρήσετε να το πράξετε, το αίτημα πληρωμής σας θα απορριφθεί.

6.5.3 Το ποσό κάθε πληρωμής που πραγματοποιείται στον λογαριασμό σας θα πιστώνεται στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας, μείον κάθε ισχύουσα επιβάρυνση, κατά τη λήψη της. Αν μια πληρωμή που πιστώνεται τον λογαριασμό σας αντιστραφεί από τον αποστολέα πριν από την εκτέλεση μιας συναλλαγής, το ποσό της αντιστραφείσας πληρωμής θα επιστρέφεται στον αποστολέα και δεν θα επιβαρύνεστε με έξοδα.

6.5.4 Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αγορές αγαθών ή υπηρεσιών εξοφλούνται μέσω της Υπηρεσίας NETELLER. Τυχόν διαφορές με Εμπόρους σχετικά με οποιοδήποτε αγαθό ή υπηρεσία που αγοράζετε μέσω της Υπηρεσίας NETELLER αφορά εσάς και τον Έμπορο και συμφωνείτε ότι εμείς δεν θα έχουμε καμία εμπλοκή σε τέτοιες διαφορές. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, ούτε παρέχουμε καμία εγγύηση, ούτε προβαίνουμε σε δηλώσεις ή διατυπώνουμε όρους σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες.

6.5.5 Οι πληρωμές επιβαρύνονται με έξοδα, συμπεριλαμβανομένων προμηθειών μετατροπής νομισμάτων (εφόσον απαιτείται). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στην ενότητα 8.

6.5.6 Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης μιας πληρωμής που μας έχετε αναθέσει, μπορείτε να ζητήσετε να επικοινωνήσουμε με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του αποδέκτη και να ζητήσουμε να προβεί στη σχετική πίστωση όπως αν είχε ληφθεί τη σωστή ημέρα.

6.5.7 Μπορούμε, εφόσον ζητηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ενός προσώπου που προσπαθεί να πραγματοποιήσει μια πληρωμή προς εσάς και το οποίο πραγματοποίησε την πληρωμή με καθυστέρηση, να πιστώσουμε την σχετική πληρωμή στον λογαριασμό σας όπως αν την είχαμε λάβει τη σωστή ημέρα.

6.5.8 Οι συναλλαγές εμφανίζονται στο ιστορικό ηλεκτρονικών συναλλαγών σας μαζί με την ημερομηνία λήψης ή διαβίβασης (η ημερομηνία αξίας πίστωσης ή χρέωσης), τα έξοδα που χρεώθηκαν και, κατά περίπτωση, τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε. Κάθε συναλλαγή έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό συναλλαγής, το οποίο εμφανίζεται στο ιστορικό συναλλαγών. Δεν θα προβαίνουμε σε αλλαγή ή τροποποίηση των πληροφοριών που εμφανίζονται το ιστορικό ηλεκτρονικών συναλλαγών σας. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας σε σχέση με κάποια συγκεκριμένη συναλλαγή, θα πρέπει να μας αναφέρετε το αναγνωριστικό της εν λόγω συναλλαγής. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά το υπόλοιπο του λογαριασμού σας, καθώς και το ιστορικό συναλλαγών σας. Θα πρέπει να αναφέρετε κάθε παρατυπία ή να διευκρινίζετε κάθε ζήτημα το συντομότερο δυνατόν επικοινωνώντας με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών..

6.5.9 Μηνιαία, θα σας αποστέλλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας υπενθυμίζει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και να κάνετε λήψη ή/και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του ιστορικού συναλλαγών σας.

6.5.10 Για την έγκριση και την εκτέλεση μιας συναλλαγής απαιτείται η συγκατάθεσή σας Συμφωνείτε ότι πατώντας το κουμπί «Συμφωνώ» ή εισάγοντας τα αναγνωριστικά του λογαριασμού σας (ή πατώντας οποιοδήποτε αντίστοιχο κουμπί ή ολοκληρώνοντας οποιαδήποτε διαδικασία με την οποία υποβάλετε τα απαιτούμενα στοιχεία της συναλλαγής), επιβεβαιώνετε ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής, καθώς και για τη χρέωση και αφαίρεση των σχετικών εξόδων από τον λογαριασμό σας. Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται με χρήση του κωδικού PIN σας, των αναγνωριστικών του λογαριασμού σας ή άλλες απαιτούμενες διαδικασίες ασφάλειας θεωρούνται ότι είναι εγκεκριμένες από εσάς. Συμφωνείτε επίσης ότι αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας, η εγκεκριμένη συναλλαγή δεν μπορεί πλέον να ανακληθεί. Στο πλαίσιο αυτό, η χρονική στιγμή κατά τη οποία παραλαμβάνεται ένα αίτημα συναλλαγής (και, επομένως, η χρονική στιγμή κατά την οποία παρέχετε τη συγκατάθεσή σας) είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία πατήθηκε το κουμπί «Συμφωνώ’ (ή αντίστοιχο κουμπί ή που ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία).

6.5.11 Αναγνωρίζετε ότι ο αποδέκτης μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται από τον λογαριασμό σας δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί τη συναλλαγή. Αν ο αποδέκτης απορρίψει μια συναλλαγή που πραγματοποιείται από τον λογαριασμό σας, το ποσό της εν λόγω συναλλαγής θα πιστώνεται εκ νέου στον λογαριασμό σας και δεν θα επιβαρύνεστε με έξοδα.

6.5.12 Αν λάβετε κάποιο χρηματικό ποσό στον λογαριασμό σας το οποίο δεν προορίζεται για εσάς, έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε το εν λόγω χρηματικό ποσό από τον λογαριασμό σας.

6.5.13 Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία πληρωμής που εισαγάγετε όταν πραγματοποιείτε μια ανάληψη είναι ακριβή και πλήρη. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν αναλήψεις χρημάτων που αποστέλλονται σε λάθος λογαριασμό όταν αυτό οφείλονται στην παροχή εσφαλμένων στοιχείων από εσάς. Όταν πραγματοποιείτε ανάληψη σε τραπεζικό λογαριασμό, πρέπει να διασφαλίζετε ότι ο αριθμός λογαριασμού, ο κωδικός υποκαταστήματος, ο αριθμός ΙΒΑΝ ή/και οι κωδικοί BIC/SWIFT είναι σωστοί. Αν κάνατε ανάληψη χρημάτων προς λάθος λογαριασμό, μπορείτε να ζητήσετε να σας βοηθήσουμε να ανακτήσετε τα εν λόγω χρήματα. Ωστόσο, θα επιβαρυνθείτε με έξοδα διαχείρισης έως 25 δολάρια ΗΠΑ για την παροχή αυτής της υπηρεσίας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι προσπάθειες ανάκτησης θα ευοδωθούν.

6.6 Περιοδικές συνδρομές

6.6.1 Κάποιοι διαδικτυακοί Έμποροι μπορεί να προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες που εξοφλούνται με την καταβολή περιοδικών συνδρομών. Αυτό σημαίνει ότι, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα αφαιρείται μια πληρωμή από τον λογαριασμό σας. Το ποσό της πληρωμής και τα χρονικά διαστήματα που θα αφαιρείται η πληρωμή καθορίζονται από τον σχετικό Έμπορο.

6.6.2 Οι περιοδικές συνδρομές συμφωνούνται μεταξύ του σχετικού Εμπόρου και εσάς. Αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε την πληρωμή μιας περιοδικής συνδρομής ή έχετε κάποια απορία ή διαφωνία σχετικά με την περιοδική συνδρομή σας, μπορείτε να το πράξετε μόνο επικοινωνώντας απευθείας με τον Έμπορο και θα ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζει ο Έμπορος. Αφού επικοινωνήσετε με τον Έμπορο, θα πρέπει να μας ενημερώσετε. Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε ή να τροποποιήσουμε την καταβολή μιας περιοδικής συνδρομής χωρίς τη συναίνεση του Εμπόρου. Δεν πρέπει προβαίνετε σε ακύρωση ή αντιστροφή μιας πληρωμής περιοδικής συνδρομής με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αν δεν επικοινωνήσετε πρώτα με τον Έμπορο. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληρωμή περιοδικής συνδρομής που αφαιρείται από τον λογαριασμό σας πριν από την κοινοποίηση της ακύρωσης στον Έμπορο. Δεν παρέχεται δυνατότητα ακύρωσης μιας πληρωμής που έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε έναν Έμπορο.

6.6.3 Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού σας επαρκεί για την πραγματοποίηση κάθε πληρωμής που έχετε συμφωνήσει να κάνετε μέσω περιοδικής συνδρομής. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν έξοδα και επιβαρύνσεις που μπορεί να προκύψουν λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου στον λογαριασμό σας για την κάλυψη των υποχρεώσεών σας που απορρέουν από μια συμφωνία περιοδικής συνδρομής. Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας καταστεί αρνητικό, θα εφαρμόζονται οι όροι που καθορίζονται στην παράγραφο 10.3.

6.6.4 Μια πληρωμή που πραγματοποιείται ως περιοδική συνδρομή είναι μια «Πληρωμή» όπως ορίζεται στους παρόντες όρους χρήσης και κάθε πληρωμή θα επιβαρύνεται με τα συνήθη έξοδα.

6.6.5 Κάθε προηγούμενη(-ες) πληρωμή(-ές) περιοδικής συνδρομής που πραγματοποιείται από ή μέσω κάποιου Εμπόρου θα επιστρέφεται(-ονται) εφόσον: (α) η αρχική έγκριση που παρείχατε σε εμάς ή τον Έμπορο δεν προσδιόριζε το ακριβές ποσό της πληρωμής και (β) το ποσό της πληρωμής υπερβαίνει το ποσό που θα αναμένατε εύλογα λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες πληρωμές σας και τις περιστάσεις. Θα πρέπει να ζητήσετε την εν λόγω επιστροφή εντός οκτώ (8) εβδομάδων από την ημερομηνία της χρέωσης του ποσού στον λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να μας παρέχετε κάθε εύλογα απαραίτητη πληροφορία προκειμένου να εξακριβώσουμε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής χρημάτων που παρατίθενται στην παρούσα υποπαράγραφο 6.6.5. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη ενός αιτήματος επιστροφής χρημάτων ή, κατά περίπτωση, από τη λήψη κάθε περαιτέρω πληροφορίας που σας έχει ζητηθεί, θα προβαίνουμε στην επιστροφή ολόκληρου του ποσού της πληρωμής ή θα σας γνωστοποιήσουμε τους λόγους για τους οποίους αρνηθήκαμε την επιστροφή της πληρωμής επισημαίνοντας ότι έχετε το δικαίωμα παραπομπής του θέματος στην Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Ombudsman Service) εφόσον δεν αποδέχεστε τους λόγους που σας γνωστοποιήθηκαν.

6.7 Κλείσιμο του λογαριασμού σας και ανάκτηση των χρημάτων σας

6.7.1 Αν επιθυμείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να το πράξετε με έγγραφη κοινοποίηση. Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου 6.7.3 κατωτέρω, μπορείτε να ανακτήσετε το υπόλοιπο ποσό ηλεκτρονικού χρήματος στον λογαριασμό σας στην ονομαστική αξία του (εξαιρουμένων τυχόν μη εκκαθαρισθέντων ποσών από το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα) επιλέγοντας μια από τις διαθέσιμες επιλογές ανάληψης στη χώρα κατοικίας σας που παρατίθενται στη σελίδα «Αναλήψεις» στον ιστότοπο μελών ή με τη χρήση της κάρτας σας σε οποιοδήποτε ΑΤΜ.

6.7.2 Το αίτημα ανάληψης θα διεκπεραιωθεί εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς όλοι οι έλεγχοι επικύρωσης και επαλήθευσης ταυτότητας και ασφάλειας.

6.7.3 Ανάλογα με τον τρόπο ανάληψης που θα επιλέξετε, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με έξοδα τα οποία θα αφαιρεθούν από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας πριν από την ανάληψη.

6.8 Ενδέχεται να αρνηθούμε την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής στις εξής περιπτώσεις:

6.8.1 πιστεύουμε εύλογα ότι η εντολή δεν έχει δοθεί από εσάς,

6.8.2 έχουμε εύλογες υπόνοιες δραστηριότητα που συνεπάγεται απάτη,

6.8.3 οι εντολές σας είναι ασαφείς, ελλιπείς ή δεν είναι στην απαιτούμενη μορφή,

6.8.4 έχουμε υπόνοιες ότι οι όροι χρήσης έχουν παραβιαστεί,

6.8.5 είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε για λόγους συμμόρφωσης με τους κανόνες της Mastercard ή

6.8.6 όταν άλλως απαιτείται από τη νομοθεσία ή τις απαιτήσεις οποιουδήποτε αρμόδιου ρυθμιστικού φορέα. Η εν λόγω άρνηση, οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν και, κατά περίπτωση, ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να διορθώσετε το λάθος που οδήγησε στην εν λόγω άρνηση μπορεί να σας γνωστοποιηθεί, εκτός αν η εν λόγω γνωστοποίηση ή οποιοδήποτε μέρος αυτής απαγορεύεται από οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό.

6.9 Οι Έμποροι μπορεί να μην είναι σε θέση να εγκρίνουν μια πληρωμή αν δεν μπορούν να λάβουν ηλεκτρονικά έγκριση από εμάς (για παράδειγμα, αν δεν μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο).

6.10 Φέρετε ακέραια την ευθύνη για τις εντολές που μας δίνετε και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε τυχόν σφάλματα στις εντολές συναλλαγών σας. Είναι σημαντικό να διασφαλίζετε ότι όλα τα στοιχεία που καταχωρίζετε σε σχέση με μια συναλλαγή είναι ακριβή. Κάθε συναλλαγή θα θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σωστά όταν εκτελείται σύμφωνα με τις εντολές σας. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε να ανακτήσετε τα εν λόγω χρήματα και θα χρεώνουμε τα ισχύοντα έξοδα για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας σύμφωνα με τον πίνακα επιβαρύνσεων. Δεν έχουμε τη δυνατότητα ανάκτησης ποσών που αποστέλλονται σε άλλα Μέλη, εκτός και αν έχετε κάποιον αριθμό πρωτοκόλλου καταγγελίας στην αστυνομία για τη διάπραξη αξιόποινης πράξης ή τη συναίνεση του άλλου εμπλεκόμενου προσώπου.

6.11 Οι συναλλαγές είναι οριστικές και μη αναστρέψιμες, εξαιρουμένων μόνο των παρακάτω περιπτώσεων και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια:

6.11.1 εφόσον διαπιστωθεί σφάλμα του Εμπόρου,

6.11.2 εφόσον διαπιστωθεί παράνομη δραστηριότητα στην οποία εμπλέκεται ο λογαριασμός σας ή

6.11.3 εφόσον έχετε παραβιάσει του παρόντες όρους χρήσης.

6.12 Αναγνωρίζετε ότι κάποιες επιλογές συναλλαγών απαιτούν διαφορετικά είδη και επίπεδα ελέγχων επικύρωσης και επαλήθευσης ταυτότητας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συστημάτων επικύρωσης και επαλήθευσης τρίτων μερών, και συμφωνείτε σχετικά με τη χρήση και την ανταλλαγή των σχετικών προσωπικών δεδομένων ασκώντας εύλογη κρίση για τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων επικύρωσης και επαλήθευσης ταυτότητας και ασφάλειας εφόσον επιλέξετε τις εν λόγω επιλογές.

6.13 Αναγνωρίζετε επίσης ότι, για λόγους ασφάλειας, κάποιες επιλογές συναλλαγών που παρέχουμε υπόκεινται σε ελάχιστα και μέγιστα όρια όσον αφορά τα ποσά που μπορούν να μεταφέρονται. Διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε όρια στο ποσό κάθε συναλλαγής και στη συχνότητα με την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη επιλογή συναλλαγής. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία μας. Τα εν λόγω όρια υπόκεινται κατά καιρούς σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

6.14 Απαγορεύεται η συμμετοχή σας σε οποιεσδήποτε από τις παρακάτω δραστηριότητες:

6.14.1 κάθε πραγματική ή επιχειρούμενη πράξη που κρίνουμε ότι συνιστά αθέμιτη ή καταχρηστική εκμετάλλευση προσφορών δώρων ή άλλων προωθητικών ενεργειών σε σχέση με την Υπηρεσία NETELLER,

6.14.2 το άνοιγμα ή η απόπειρα ανοίγματος πολλαπλών λογαριασμών στο όνομά σας (χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή μας) ή σε ψεύτικο όνομα,

6.14.3 η διεξαγωγή απατηλών ή/και εικονικών δραστηριοτήτων ή συναλλαγών [κοινώς γνωστή ως «churning» (διενέργεια υπερβολικού αριθμού αγοραπωλησιών)].

6.15 Οφείλετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας αποκλειστικά για προσωπικούς σκοπούς και όχι για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς, εκτός αν, σε κάποιες περιπτώσεις που καθορίζουμε, έχετε λάβει προηγουμένως τη σχετική έγγραφη συναίνεσή μας.

6.A ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ

6.A.1 Μπορείτε να επιτρέψετε σε κάποιον τρίτο πάροχο την πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού σας ή την πραγματοποίηση πληρωμών από τον λογαριασμό σας, εφόσον είναι ειλικρινής και διέπεται από διαφάνεια όσον αφορά την ταυτότητά του και ενεργεί σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις (ωστόσο, εκτός αν σας ενημερώσουμε άλλως) δεν πρέπει να γνωστοποιείτε τα στοιχεία ασφάλειάς σας σε τρίτα μέρη. Κάθε εντολή από τρίτο μέρος, θα θεωρείται ότι προέρχεται από εσάς.

6.A.2. Ενδέχεται να αρνηθούμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας σε κάποιο τρίτο μέρος αν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι η πρόσβαση από το εν λόγω τρίτο μέρος είναι μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη. Πριν από την εν λόγω άρνηση, θα σας κοινοποιούμε την απόφασή μας και θα εξηγούμε τους λόγους που λάβαμε αυτήν την απόφαση, εκτός αν αυτό δεν είναι εύλογα εφικτό, στην οποία περίπτωση θα σας ενημερώνουμε αμέσως μετά. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώνουμε με τον τρόπο που θεωρούμε πλέον ενδεδειγμένο υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις. Δεν θα σας κοινοποιούμε τους σχετικούς λόγους όταν η εν λόγω απόφαση θέτει σε κίνδυνο τα εύλογα μέτρα ασφάλειάς μας ή είναι άλλως παράνομο. Ενδέχεται να επιτρέψουμε την πρόσβαση ενός τρίτου μέρους στον λογαριασμό σας με συγκεκριμένο τρόπο. Αν το επιτρέψουμε και το εν λόγω τρίτο μέρος επιχειρήσει να συνδεθεί στον λογαριασμό σας με άλλο τρόπο, ενδέχεται να αρνηθούμε να επιτρέψουμε την εν λόγω πρόσβαση.

6.A.3. Όταν χρησιμοποιείτε κάποιον τρίτο πάροχο και πιστεύετε ότι μια πληρωμή πραγματοποιήθηκε εσφαλμένα ή είναι μη εγκεκριμένη, πρέπει να μας ενημερώνετε το συντομότερο δυνατόν.

7. ΛΗΞΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ ΚΑΡΤΑΣ

7.1 Η κάρτα σας ισχύει για την περίοδο που αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη της κάρτας, εκτός ακυρωθεί νωρίτερα από εσάς ή εμάς σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης. Μετά τη λήξη ή την ακύρωση της κάρτας σας τυχόν συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αυτήν δεν θα εγκρίνονται.

7.2 Οι κάρτες θα ανανεώνονται αυτόματα κατά τη λήξη τους μόνο αν έχουν χρησιμοποιηθεί εντός του τελευταίου 12μήνου πριν από τη λήξη τους. Σε περίπτωση αυτόματης ανανέωσης της κάρτας σας, δεν θα επιβαρύνεστε με έξοδα.

7.3 Εφόσον το ζητήσετε, θα προβαίνουμε σε αντικατάσταση κάθε κάρτας η οποία έχει απολεστεί, κλαπεί ή φθαρεί. Η αντικατάσταση μιας κάρτας η οποία έχει απολεστεί, κλαπεί ή φθαρεί θα επιβαρύνεται με έξοδα.

7.4 Αν βρείτε την κάρτα αφού έχετε αναφέρει την απώλεια, την κλοπή ή την καταχρηστική χρήση της, θα πρέπει να την καταστρέψετε και να μας ενημερώσετε αμέσως.

8. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

8.1 Για κάθε συναλλαγή θα επιβαρύνεστε με τα έξοδα που παρατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία μας. Μας εξουσιοδοτείτε να αφαιρούμε από τον λογαριασμό σας κάθε ισχύουσα επιβάρυνση τη στιγμή που πραγματοποιείται μια συναλλαγή. Ενδέχεται επίσης να επιβαρύνεστε με έξοδα διαχείρισης όπως, ενδεικτικά, για τη διαχείριση ανενεργών λογαριασμών, την είσπραξη οφειλών, καθώς και έξοδα εκ νέου διεκπεραίωσης σε περίπτωση ανεπαρκούς υπολοίπου. Όλες οι επιβαρύνσεις θα χρεώνονται στο νόμισμα του λογαριασμού σας και συμφωνείτε ότι μπορούμε να αφαιρούμε μέσω συμψηφισμού από τον λογαριασμό σας κάθε οφειλόμενη σε εμάς επιβάρυνση, χρέωση ή άλλο ποσό πληρωτέο από εσάς σε σχέση με την Υπηρεσία NETELLER. Όλα τα έξοδα σχετικά με κάρτες θα χρεώνονται στο νόμισμα του λογαριασμού σας, ανεξάρτητα από το νόμισμα της κάρτας ή μιας συναλλαγής.

8.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε κατά καιρούς τις εν λόγω επιβαρύνσεις, οι οποίες θα τίθενται σε εφαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 2.2. Τα ενημερωμένα ποσά θα εμφανίζονται στη σελίδα «Επιβαρύνσεις» στη διαδικτυακή τοποθεσία μας. Τυχόν μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας αναφοράς θα τίθενται άμεσα σε ισχύ χωρίς προειδοποίηση.

8.3 Εφιστούμε την προσοχή σας ότι κάποιοι πάροχοι ATM χρεώνουν επιπλέον προμήθεια για τη χρήση των ATM τους. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τις εν λόγω προμήθειες πριν από την πραγματοποίηση της συναλλαγή σας.

8.4 Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρεώνουμε επιπλέον προμήθεια κατά τα οριζόμενα στις υποπαραγράφους 5.5.13, 6.2.4, 10.1 ή την παράγραφο 14.6.

8.5 Έξοδα αδράνειας Αν τηρείτε χρήματα στον λογαριασμό σας και δεν έχετε πραγματοποιήσει συναλλαγές από και προς τον λογαριασμό σας για περίοδο 14 μηνών, ο λογαριασμός σας θα θεωρείται ανενεργός («Ανενεργός λογαριασμός» ή «Αδρανής Λογαριασμός»), θα ενημερώνεστε σχετικά με την εν λόγω επιβάρυνση ένα μήνα πριν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

8.5.1 Μετά από περίοδο αδράνειας 14 μηνών, ο λογαριασμός σας θα επιβαρύνεται με έξοδα διαχείρισης ανενεργού λογαριασμού («Έξοδα Αδράνειας»). Θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας σε περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε κάποια συναλλαγή στο μέλλον.

8.5.2 Μετά από πρόσθετη περίοδο αδράνειας 12 μηνών (συνολικό διάστημα αδράνειας λογαριασμού 26 μήνες), ο λογαριασμός σας θα επιβαρύνεται για δεύτερη φορά με έξοδα αδράνειας (εφόσον το ποσό που τηρείται στον λογαριασμό σας είναι επαρκές). Θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας σε περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε κάποια συναλλαγή στο μέλλον.

8.5.3 Μετά από μια περαιτέρω περίοδο αδράνειας 12 μηνών (συνολικός χρόνος αδράνειας λογαριασμού 38 μήνες), ο λογαριασμός σας θα επιβαρύνεται για τρίτη και τελευταία φορά με έξοδα αδράνειας (εφόσον το ποσό που τηρείται στον λογαριασμό σας είναι επαρκές) και ο λογαριασμός θα κλείσει. Στη συνέχεια, δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας αλλά μπορείτε να ανακτήσετε τα χρήματά σας επικοινωνώντας με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών στον αριθμό τηλεφώνου που παρατίθεται στην αρχή των παρόντων όρων χρήσης.

8.6 Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα αδράνειας διατίθενται στη σελίδα «Επιβαρύνσεις» στη διαδικτυακή τοποθεσία μας. Τα έξοδα αδράνειας θα χρεώνονται μέχρι να επέλθει ένα από τα παρακάτω γεγονότα:

8.6.1 να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή,

8.6.2 να μηδενιστεί το υπόλοιπο του λογαριασμού ή

8.6.3 ο λογαριασμός να είναι αδρανής λογαριασμός για συνολικό διάστημα 38 μηνών ή περισσότερο, ύστερα από το οποίο ο λογαριασμός θα κλείσει και η κάρτα σας θα ακυρωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις.

8.7 Αν κάνετε εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης πιστών πελατών, θα ακυρωθεί επίσης το υπόλοιπο των πόντων σας σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος επιβράβευσης της NETELLER, ενότητα 3 «Αν δεν πραγματοποιήσετε μια εγκεκριμένη συναλλαγή». Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους όρους του προγράμματος επιβράβευσης πιστών πελατών.

9. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

9.1 Κατά την καταχώριση του λογαριασμού σας, μπορείτε να επιλέξετε από έναν κατάλογο νομισμάτων το νόμισμα στο οποίο θα εκφράζετε ο λογαριασμός σας.

9.2 Αν χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή σε άλλο νόμισμα πλην του νομίσματος του λογαριασμού σας, η εν λόγω συναλλαγή θα μετατρέπεται στο νόμισμα του λογαριασμού σας την ημέρα οριστικού διακανονισμού της συναλλαγής (συνήθως 72 ώρες μετά την πραγματοποίηση της συναλλαγής). Θα λάβετε μια εκτίμηση του μετατρεπόμενου ποσού τη στιγμή που πραγματοποιείτε τη συναλλαγή, αλλά αυτό μπορεί να είναι μικρότερο από το τελικό ποσό που αφαιρείται από τον λογαριασμό σας λόγω διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Θα χρησιμοποιούμε τις εγκεκριμένες από τη Mastercard ισοτιμίες που ισχύουν για την εν λόγω συναλλαγή. Θα επιβάλλεται επίσης προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιβαρύνσεις» στη διαδικτυακή τοποθεσία μας).

9.3 Αν υποβάλετε αίτηση για κάρτα σε άλλο νόμισμα πλην του νομίσματος του λογαριασμού σας, όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε από τον λογαριασμό σας με τη χρήση της κάρτας σας θα επιβαρύνονται με προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος. Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείτε σε άλλο νόμισμα πλην του νομίσματος της κάρτας και του λογαριασμού σας, θα επιβαρύνεται με επιπλέον προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος (η επιβάρυνση θα περιλαμβάνει μια προμήθεια μετατροπής από το νόμισμα της συναλλαγής στο νόμισμα της κάρτας σας, καθώς και μια επιπλέον προμήθεια για τη μετατροπή στο νόμισμα του λογαριασμού σας}. Συνιστούμε να επιλέξετε για την κάρτα σας το ίδιο νόμισμα με αυτό του λογαριασμού σας.

10. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

10.1 Αν επιλέξετε έναν τρόπο φόρτισης χρησιμοποιώντας έναν τρόπο πληρωμής που μπορεί να υπόκειται σε δικαίωμα διεκδίκησης επιστροφής χρημάτων (μια «Αντιστροφή χρέωσης») όπως (ενδεικτικά) μια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή απευθείας χρέωση, δηλώνετε ότι δεν θα ασκήσετε το εν λόγω δικαίωμα αντιστροφής χρέωσης παρά μόνο σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του τρόπου πληρωμής ή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης από εμάς, η οποία μπορεί να σας παρέχει δικαίωμα επιστροφής του ποσού που φορτίσατε. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να αντιστρέψετε την χρέωση μιας συναλλαγής φόρτισης ή να επιτρέψετε την αντιστροφή της χρέωσης οποιασδήποτε συναλλαγής φόρτισης για λόγους για τους οποίους δεν ευθυνόμαστε όπως, ενδεικτικά, διαφορές με εμπόρους για τη μη παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών ή ανεπαρκούς υπολοίπου στον λογαριασμού του επιλεγμένου μέσου πληρωμής. Διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης τυχόν επιβαρύνσεων και εξόδων που προκύπτουν σε σχέση με την εν λόγω αντιστροφή χρέωσης, καθώς και κάθε ενέργεια που αναλαμβάνεται για την αμφισβήτηση της χρέωσης. Ενδέχεται επίσης να σας χρεώσουμε έξοδα αντιστροφής χρέωσης ύψους 25 λιρών Αγγλίας.

10.2 Χωρίς κανέναν περιορισμό ως προς τα δικαιώματά μας και τα διαθέσιμα μέσα αποκατάστασης, σε περίπτωση αντιστροφής χρέωσης, ακύρωσης, αντιστροφής ή ανάκλησης έγκρισης μιας πληρωμής στις εν λόγω περιπτώσεις, υποχρεούστε να μας επιτρέψετε την πληρωμή. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να ανακτήσουμε το εν λόγω ποσό προβαίνοντας σε μείωση του υπολοίπου του λογαριασμού σας κατά το εν λόγω ποσό, επαναχρέωση της πιστωτικής σας κάρτας ή του τραπεζικού λογαριασμού σας με το εν λόγω ποσό ή εισπράττοντας άλλως το εν λόγω ποσό από εσάς.

10.3 Σε περίπτωση αρνητικού υπολοίπου στον λογαριασμό σας (π.χ. λόγω αντιστροφής χρέωσης, αντιστροφής φόρτισης ή διεκπεραίωσης συναλλαγής μεγαλύτερου ποσού από το διαθέσιμο ποσό στον λογαριασμό σας) ή αν οδηγήσετε τον λογαριασμό σας σε αρνητικό υπόλοιπο για οποιονδήποτε άλλο λόγο, θα σας ζητηθεί να καλύψετε αυτό το αρνητικό υπόλοιπο φορτίζοντας τον λογαριασμό σας με το αντίστοιχο ποσό ώστε το υπόλοιπο να καταστεί τουλάχιστον μηδενικό. Η σχετική παράλειψη συνιστά παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης. Συμφωνείτε να μας καταβάλλετε άμεσα το οφειλόμενο ποσό μόλις ζητηθεί. Διατηρούμε το δικαίωμα αυτόματης χρέωσης του εν λόγω οφειλόμενου ποσού από οποιαδήποτε φόρτιση πραγματοποιείται μεταγενέστερα στον λογαριασμό σας. Διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης τυχόν εύλογων εξόδων που προκύπτουνλόγω αρνητικού υπολοίπου του λογαριασμού σας.

10.4 Διατηρούμε το δικαίωμα να σας αποστέλλουμε ανά πάσα στιγμή υπενθυμίσεις ή να λαμβάνουμε άλλα μέτρα είσπραξης οφειλών, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανάθεσης σε εισπρακτικές εταιρείες ή δικηγόρους να κινήσουν δικαστικές διαδικασίες για τη διεκδίκηση της οφειλής. Διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης των εξόδων που προκύπτουν σε σχέση με κάθε παρόμοια είσπραξη οφειλών ή επιβολής της νομοθεσίας. Η παρούσα διάταξη θα συνεχίσει να ισχύει και μετά τη διακοπή της μεταξύ μας σχέσης.

10.5 Αν λάβετε μια επιστροφή για αγορές που πραγματοποιήθηκαν με την κάρτα σας, η επιστροφή θα γίνεται στον λογαριασμό σας. Για νομικούς λόγους, δεν δικαιούστε να λαμβάνετε επιστροφές υπό μορφή μετρητών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη κάρτα σας. Η διαδικασία διεκπεραίωσης επιστροφών χρημάτων μπορεί να διαρκέσει έως και 30 ημέρες.

10.6 Αν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία NETELLER για την πραγματοποίηση μιας αγοράς, δεν έχουμε τη δυνατότητα να διακόψουμε τη συναλλαγή. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα σας για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, μπορείτε να εγείρετε αξίωση κατά του Εμπόρου αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι ανεπαρκή, δεν παραδόθηκαν, παραδόθηκαν μόνο εν μέρει ή δεν αντιστοιχούν στην περιγραφή του προμηθευτή. Οφείλετε να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε διαφορά εντός 60 ημερών από την αγορά και η αντιστροφή της χρέωσης θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στον λογαριασμό σας εφόσον εξασφαλίζεται επιτυχώς από τον έμπορο μέσω της Mastercard. Η Mastercard, και όχι εμείς, αποφασίζει ποιος θα κερδίσει την απαίτηση αντιστροφής της χρέωσης. Αν υποβάλετε εσφαλμένως απαίτηση αντιστροφής χρέωσης, θα έχουμε το δικαίωμα χρέωσης τυχόν εξόδων που προκύπτουν εύλογα κατά την επιδίωξη της αντιστροφής της χρέωσης και θα μπορούμε να χρεώσουμε τον λογαριασμό σας με το ποσό των εν λόγω εξόδων.

11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΑΒΡΕΥΣΗΣ Ή ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Κατά καιρούς, μπορεί να προσφέρουμε προγράμματα επιβράβευσης ή άλλα προγράμματα προώθησης. Αυτά τα προγράμματα θα υπόκειται σε κανόνες. Διατηρούμε το δικαίωμα ακύρωσης ή τροποποίησης των όρων κάθε εν λόγω προγράμματος επιβράβευσης ή προώθησης κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

12.1 Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης και κάθε άλλη οδηγία που εύλογα εκδίδουμε σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας NETELLER. Με κάθε επιφύλαξη για τη γενική φύση της προηγούμενης πρότασης, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι απαγορεύεται:

12.1.1 η χρήση της Υπηρεσίας NETELLER για την είσπραξη προκαταβολών σε μετρητά (ή για τη διευκόλυνση άλλων σε παρόμοιες δραστηριότητες),

12.2.2 η χρήση της Υπηρεσίας NETELLER για οποιονδήποτε λόγο κατά παράβαση της νομοθεσίας, των διατάξεων ή των κανονισμών που ισχύουν για εσάς συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εκείνων που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την απάτη, τις παράνομες δραστηριότητες, την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή την προστασία των καταναλωτών,

12.2.3 η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή παρόμοιων μεθόδων αποστολής μαζικών μηνυμάτων (spam),

12.2.4 η χρήση της Υπηρεσίας NETELLER για την πραγματοποίηση απαγορευμένων συναλλαγών όπως καθορίζονται στην ενότητα 14,

12.2.5 η παρενόχληση ή η επίδειξη επαίσχυντης, αγενούς ή προσβλητικής συμπεριφοράς προς εμάς ή οποιονδήποτε αντιπρόσωπό μας και

12.2.6 η αθέμιτη παρέμβαση, η ηλεκτρονική παρείσφρηση (χακάρισμα), η τροποποίηση, η καταστροφή, η παρεμβολή ή με άλλο τρόπο αλλοίωση της ασφάλειας ή της λειτουργίας της Υπηρεσίας NETELLER ή η απόπειρα διάπραξης οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα.

13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΑΣ

13.1 Η προστασία της κάρτας σας είναι δική σας ευθύνη. Η κάρτα σας είναι προσωπική και δεν πρέπει να παραχωρείτε τη χρήση της σε άλλα πρόσωπα. Θα πρέπει να λαμβάνετε όλες τις εύλογες προφυλάξεις για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των αναγνωριστικών του λογαριασμού σας. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση της συνεχούς προστασίας των αναγνωριστικών του λογαριασμού σας, καθώς και του προσωπικού υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο. Οφείλετε να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε τακτική βάση και να χρησιμοποιείτε ενημερωμένο λογισμικό ανίχνευσης ιών, κακόβουλου λογισμικού (malware) και λογισμικού υποκλοπής (spyware), καθώς και κάποιο τείχος προστασίας για τον περιορισμό του κινδύνου παραβίασης της ασφάλειας.

13.2 Θα λάβετε έναν κωδικό PIN για τη φυσική σας κάρτα και είστε υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη του εν λόγω κωδικού. Αυτό σημαίνει ότι, μετά τη λήψη του κωδικού ΡΙΝ σας, πρέπει να τον απομνημονεύσετε και να καταστρέψετε τη επιστολή στην οποία αναγράφεται ο κωδικός ΡΙΝ σας. Πρέπει να τηρείτε πάντοτε τον κωδικό PIN σας απόρρητο. Δεν πρέπει να γνωστοποιείτε τον κωδικό PIN σας σε άλλα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων φίλων, συγγενών ή τυχόν Εμπόρων. Δεν πρέπει να σημειώνετε πουθενά τον κωδικό PIN σας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον κωδικό PIN σας αν κάποιος μπορεί να δει τους αριθμούς που πληκτρολογείτε. Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις διαδικασίες ασφάλειας που σας κοινοποιούμε κατά καιρούς.

13.3 Αν υποπτεύεστε ότι κάποιο άλλο πρόσωπο γνωρίζει τα αναγνωριστικά του λογαριασμού σας ή ότι αυτά ή η κάρτα σας έχουν απολεσθεί, κλαπεί, ιδιοποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί χωρίς έγκριση ή έχουν άλλως παραβιαστεί, συνιστούμε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Μόλις διαπιστώσετε την απώλεια, κλοπή, ιδιοποιήση ή μη εγκεκριμένη χρήση της κάρτας ή των αναγνωριστικών του λογαριασμού, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών. Κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση ενημέρωσής μας μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει στο να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες στο βαθμό που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε δόλο ή κατάφωρη αμέλεια. Αν υποπτευτείτε ότι κάποιο άλλο πρόσωπο έχει αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αστυνομία και να αναφέρετε το συμβάν. . Αν έχε ξεχάσει τον κωδικό PIN σας, οι σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στον λογαριασμό σας. Είναι σημαντικό να τηρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας απόρρητα και ασφαλή καθώς παρέχουν πρόσβαση στους κωδικούς ΡΙΝ των εικονικών και των φυσικών καρτών σας.

13.4 Αν έχουμε εύλογους λόγους ή υπόνοιες ότι ότι ασφάλεια της κάρτας ή του λογαριασμού σας ή κάποια από τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους έχουν παραβιαστεί ή ότι έχει γίνει δόλια χρήση της κάρτας ή του λογαριασμού σας, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε άλλως τις λειτουργίες της κάρτας ή του λογαριασμού σας. Θα σας γνωστοποιούμε εκ των προτέρων κάθε αναστολή ή περιορισμό, καθώς και τους λόγους της εν λόγω αναστολής ή του περιορισμού ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, αμέσως μετά την επιβολή της αναστολής ή του περιορισμού, εκτός αν η εν λόγω γνωστοποίηση είναι παράνομη ή εκθέτει σε κίνδυνο τα εύλογα συμφέροντα της ασφάλειάς μας. Θα άρουμε την αναστολή ή/και τον περιορισμό το συντομότερο δυνατόν όταν δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι για την εν λόγω αναστολή ή τον περιορισμό.

13.5 Αν πιστεύουμε ότι κάρτα ή ο λογαριασμός σας διατρέχει κίνδυνο διάπραξης απάτης ή ότι επαπειλείται η ασφάλειά τους, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με τον ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε γνωστοποιήσει για να σας ενημερώσουμε ότι χρειαζόμαστε τη συνδρομή σας για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου.

14. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

14.1. Απαγορεύεται αυστηρά η αποστολή ή λήψη πληρωμών ως αντάλλαγμα για την πώληση ή τη διάθεση: προϊόντων καπνού, συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ναρκωτικών ουσιών και σύνεργων χρήσης ναρκωτικών, όπλων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μαχαιριών, περιστρόφων, πυροβόλων όπλων ή πυρομαχικών), αποκωδικοποιητών καλωδιακών και δορυφορικών τηλεοπτικών καναλιών, πορνογραφικού υλικού, υλικού για ενήλικες, υλικού που υποδαυλίζει τη βία, το μίσος και τον ρατσισμό ή που θεωρείτε άσεμνο, ταυτοτήτων και αδειών που εκδίδονται από το κράτος, συμπεριλαμβανομένων απομιμήσεων αυτών, ειδών νεωτερισμού, καθώς και παραποιημένων προϊόντων (μαϊμούδες), μη αδειοδοτημένων ή παράνομων λαχείων ή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της χρήσης παράνομων γραφείων τυχερών παιχνιδιών ή της συμμετοχή σε αυτά), αδήλωτων φιλανθρωπικών υπηρεσιών, ειδών που ενθαρρύνουν ή διευκολύνουν τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων, προπληρωμένων χρεωστικών καρτών ή άλλων καρτών αποθηκευμένης αξίας που δεν συνδέονται με συγκεκριμένο έμπορο και δεν περιορίζονται για την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, προϊόντων ή υπηρεσιών επεξεργασίας ή συγκέντρωσης πληρωμών τρίτων, πολυεπίπεδων συστημάτων εμπορικής προώθησης, συστημάτων πωλήσεων τύπου πυραμίδας, συστημάτων τύπου Ponzi, συστημάτων τύπου matrix ή άλλων συστημάτων γρήγορου πλουτισμού ή προγραμμάτων επενδύσεων υψηλής απόδοσης, αγαθών και υπηρεσιών που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, τυχερών παιχνιδιών χωρίς κωδικό/ με εσφαλμένο κωδικό, καθώς και για την πραγματοποίηση πληρωμών για χρονομεριστικές μισθώσεις ή κρατήσεις ακινήτων (On and Off Plan). Διατηρούμε το δικαίωμα προσθήκης, κατά τη διακριτικής μας ευχέρεια, κατηγοριών απαγορευμένων συναλλαγών είτε στους παρόντες όρους χρήσης είτε σε κάποια πολιτική αποδεκτής χρήσης που δημοσιεύεται στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.

14.2. Απαγορεύεται αυστηρά η πραγματοποίηση πληρωμών προς και η λήψη πληρωμών από πρόσωπα ή οντότητες που προσφέρουν παράνομες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παράνομων αθλητικών στοιχημάτων, παιχνιδιών καζίνο και παιχνιδιών πόκερ. Αν πιστεύουμε ότι χρησιμοποιείτε ή έχετε χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό σας για ή σε σχέση με συναλλαγές παράνομων παιχνιδιών, μπορεί να αναστείλουμε ή να διακόψουμε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή ή να αρνηθούμε την εκτέλεση ή την αντιστροφή μιας συναλλαγής. Ο παρών κατάλογος δεν είναι διεξοδικός και είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι δεν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για συναλλαγές οι οποίες μπορεί να θεωρούνται παράνομες στη δική σας δικαιοδοσία.

14.3. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας αν κατοικείτε σε κάποιες χώρες. Κατάλογος αυτών των χωρών διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία μας και ενημερώνεται κατά διαστήματα. Αυτός ο κατάλογος δεν είναι διεξοδικός και ενδέχεται να αποφασίσουμε, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να διακόψουμε ή να περιορίσουμε την παροχή των υπηρεσιών μας σε άλλες χώρες ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να διακόψουμε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή εφόσον πιστεύουμε εύλογα ότι επιβάλλεται να το πράξουμε από τη νομοθεσία για τη συμμόρφωσή με τις συστάσεις που εκδίδει κάποια αρμόδια κρατική αρχή ή αναγνωρισμένος φορέας για την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος.

14.4. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του λογαριασμού σας για παράνομους σκοπούς συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της διάπραξης απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κάθε ύποπτη δραστηριότητα θα αναφέρεται στην αρμόδια υπηρεσία επιβολής του νόμου. Απαγορεύεται η χρήση του λογαριασμού σας με σκοπό την παραβίαση, την εκμετάλλευση ή την παράκαμψη των περιορισμών χρήσης που επιβάλλει ένας έμπορος στις υπηρεσίες που παρέχει.

14.5. Μπορείτε να αποδέχεστε πληρωμές για ορισμένες μόνο κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατόπιν εγκρίσεώς μας και κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. Οι εν λόγω επιχειρηματικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: δραστηριότητες ανταλλακτηρίου συναλλάγματος ή εμβασμάτων συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανταλλαγής συναλλάγματος και της αγοράς τουριστικού συναλλάγματος, της είσπραξης δωρεών ή πληρωμών οποιασδήποτε μορφής προς φιλανθρωπικούς ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τις αγοραπωλησίες φυσικών αγαθών όπως πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα ή πετράδια, την παροχή υπηρεσιών ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming), την πώληση ή διάθεση οινοπνευματωδών ποτών, την πώληση ή διάθεσησυμπληρωμάτων διατροφής και εναλλακτικών προϊόντων υγείας, καθώς και κάθε άλλη κατηγορία επιχειρηματικής δραστηριότητας που δημοσιεύεται κατά καιρούς σε κάποια πολιτική αποδεκτής χρήσης στη διαδικτυακή τοποθεσία μας. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με το αν η επιχειρηματική σας δραστηριότητα εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες, οφείλετε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, προσθήκης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που απαιτούν έγκριση, προσθέτοντας τις εν λόγω κατηγορίες είτε στους παρόντες όρους χρήσης είτε σε κάποια πολιτική αποδεκτής χρήσης που θα δημοσιεύεται στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.

14.6. Αν προβείτε ή επιχειρήσετε να προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή κατά παράβαση των απαγορεύσεων που περιέχονται στην ενότητα 14 ή χωρίς την απαραίτητη έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο 14.5, διατηρούμε το δικαίωμα να: αντιστρέψουμε τη συναλλαγή ή/και να κλείσουμε ή να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας ή/και να αναφέρουμε τη συναλλαγή στον αρμόδια υπηρεσία επιβολής του νόμου ή/και να απαιτήσουμε να μας αποζημιώσετε και να σας χρεώσουμε έξοδα διαχείρισης έως και 150 δολάρια ΗΠΑ εφόσον προβούμε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες.

14.7. Είναι δική σας ευθύνη και όχι δική μας να διασφαλίζετε ότι αποστέλλετε πληρωμές προς ή λαμβάνετε πληρωμές από πρόσωπα ή οντότητες αποκλειστικά για την πώληση ή την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που μπορεί να παρέχετε ή λαμβάνετε σε συμμόρφωση με οποιουσδήποτε νόμους και κανονισμούς. Το γεγονός και μόνο ότι κάποιο πρόσωπο ή οντότητα δέχεται πληρωμές μέσω της υπηρεσίας μας δεν αποτελεί ένδειξη της νομιμότητας της προσφοράς ή της παροχής των αγαθών και των υπηρεσιών τους. Σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά τη νομιμότητα μιας παροχής ή αγοράς, δεν θα πρέπει να προβαίνετε στην ολοκλήρωση της πληρωμής σας.

15. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

15.1 Παρέχετε ρητά τη συγκατάθεσή σας για την πρόσβασή μας στις πληροφορίες που μας παρέχετε, καθώς και για την επεξεργασία και τη διατήρηση τους προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες πληρωμών. Αυτή η συγκατάθεση δεν επηρεάζει τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας προβαίνοντας στο κλείσιμο του λογαριασμού σας. Σε περίπτωση απόσυρσης της συγκατάθεσής σας με αυτόν τον τρόπο, θα διακόψουμε τη χρήση των δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό, αλλά μπορεί να συνεχίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για άλλους σκοπούς όταν συντρέχει νόμιμος λόγος, όπως όταν είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να τηρούμε αρχεία συναλλαγών.

15.2 Η πολιτική μας σχετικά με το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων (η οποία διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία μας) αποτελεί μέρος των παρόντων όρων χρήσης και θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική που αναφέρεται στην παράγραφο 2.5 του παρόντος πριν από την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

15.3 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: (i) όταν μιλάτε με τους εκπροσώπους του Κέντρου Επικοινωνίας Πελατών μας, η κλήση σας μπορεί να παρακολουθείται ή να καταγράφεται για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας, εκπαίδευσης και ασφάλειας, καθώς και προστασίας κατά της απάτης, (ii) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας κατά της απάτης, τα στοιχεία σας τηρούνται ακόμα και μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας και (iii) για σκοπούς επικύρωσης και επαλήθευσης ταυτότητας, οι ακόλουθες πληροφορίες μπορεί να κοινοποιούνται σε Εμπόρους με τους οποίους πραγματοποιείτε μια συναλλαγή: ονοματεπώνυμο, αριθμός λογαριασμού, δικαιοδοσία, χώρα κατοικίας, εθνικότητα, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης ή/και διεύθυνση ΙΡ.

16. ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΑΣ

16.1 Έχετε το δικαίωμα να κλείσετε τον λογαριασμό σας και, στη συνέχεια, να καταγγείλετε τη μεταξύ μας συμφωνία (καθώς και το δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας NETELLER) ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών μας. Αν ο λογαριασμός σας έχει υπόλοιπο κατά το κλείσιμο, θα σας ζητήσουμε να προβείτε σε ανάληψη των χρημάτων σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, κατά τη διάρκεια του οποίου θα έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας αποκλειστικά και μόνο για την ανάληψη του υπολοίπου σας. Μετά τη λήξη του εν λόγω χρονικού διαστήματος δεν θα έχετε δυνατότητα πρόσβασης στον λογαριασμό σας αλλά θα μπορείτε να προβείτε σε ανάληψη του υπολοίπου σας επικοινωνώντας με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών ζητώντας να λάβετε το υπόλοιπό σας με όποιον τρόπο θεωρούμε εύλογα αποδεκτό. Αν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό των συναλλαγών σας μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών και να ζητήσετε τις εν λόγω πληροφορίες. Μπορείτε να το πράξετε εντός μιας περιόδου έξι ετών από την ημερομηνία κλεισίματος του λογαριασμού σας αλλά συνιστούμε να προβείτε στην ανάληψη των χρημάτων σας το συντομότερο δυνατόν καθώς δεν θα σας αποφέρουν τόκους για όσο διάστημα παραμένουν στον λογαριασμό σας.

16.2 Μπορείτε να ακυρώσετε την κάρτα σας ενημερώνοντας το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών μας. Θα ευθύνεστε για οποιαδήποτε συναλλαγή έχετε πραγματοποιήσει ή τα έξοδα που έχουν προκύψει πριν από την ακύρωση της κάρτας σας. Η ακύρωση της κάρτας σας δεν συνεπάγεται αυτόματα το κλείσιμο του λογαριασμού σας εκτός (i) αν μας δώσετε εντολή να προβούμε επίσης στο κλείσιμο του λογαριασμού σας ή (ii) αν προβαίνετε στην ακύρωση λόγω τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης.

16.3 Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε καταγγελία των παρόντων όρων χρήσης και, εν συνεχεία, στην ακύρωση της κάρτας και στο κλείσιμο του λογαριασμό σας με προειδοποίηση δύο (2) μηνών. Αν προβούμε σε κλείσιμο του λογαριασμού σας, θα προβούμε επίσης στην ακύρωση οποιασδήποτε κάρτας συνδέεται με τον λογαριασμό σας. Όταν η καταγγελία οφείλεται σε κάποιο συμβάν, πράξη ή παράλειψη που καθιστά τους όρους χρήσης μη εφαρμοστέους, άκυρους ή απορριπτέους (συμπεριλαμβανομένου λόγω ακυρότητας ή τροποποίησης της νομοθεσίας), διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε καταγγελία των όρων χρήσης και στο κλείσιμο του λογαριασμού σας με άμεση ισχύ.

16.4 Κατά παρέκκλιση των παραπάνω, μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δέσμευσης του υπολοίπου στο λογαριασμό σας, του περιορισμού της δυνατότητα να διενεργείτε συναλλαγές από τον λογαριασμό σας, της αναστολής ή ακύρωσης της κάρτας σας ή του περιορισμού των τρόπων πληρωμής), να σας αποσύρουμε από και/ή να μην σας επιτρέψουμε να συμμετάσχετε σε κάποιο ή όλα τα προγράμματα παροχών μας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του προγράμματος επιβράβευσής μας και των προσφορών μας) ή να κλείσουμε τον λογαριασμό σας, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

16.4.1 αν έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης.

16.4.2 αν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι ο λογαριασμός σας έχει χρησιμοποιηθεί χωρίς την έγκρισή σας ή σε σχέση με κάποια μη εγκεκριμένη ή ασυνήθιστη συναλλαγή ή μη εγκεκριμένη ή ασυνήθη πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της λήψης σχετικής γνωστοποίησης από την τράπεζα σας ή τον εκδότη της πιστωτικής κάρτας σας),

16.4.3 αν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι ο λογαριασμός σας έχει χρησιμοποιηθεί σε σχέση με κάποια απαγορευμένη συναλλαγή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 14,

16.4.4 αν, οποιαδήποτε στιγμή, διαπιστώσουμε ότι οι πληροφορίες ή το ονοματεπώνυμο ή τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού ή της πιστωτικής σας κάρτας που μας έχετε γνωστοποιήσει είναι ψευδή, ανακριβή, ελλιπή ή παραπλανητικά.

16.4.5 αν κάνετε καταχρηστική χρήση της δυνατότητας ακύρωσης ή αντιστροφής που παρέχει η τράπεζά σας ή ο εκδότης της πιστωτικής κάρτας σας ή κάθε άλλη πράξη ανάκλησης έγκρισης, αντιστροφής ή ακύρωσης μιας φόρτισης μετά από προηγούμενη έγκριση μιας πληρωμής ή ανάληψης αυτών των χρημάτων,

16.4.6 την πίστωση ηλεκτρονικού χρήματος στον λογαριασμό σας, τα οποία είναι προϊόν απάτης,

16.4.7 αν αρνηθείτε να συνεργαστείτε σε μια έρευνα ή να παράσχετε επαρκή στοιχεία ή έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία επαλήθευσης ταυτότητας και ασφάλειας όταν σας ζητηθεί,

16.4.8 την πραγματοποίηση συναλλαγών οι οποίες είναι πιθανό να θεωρηθούν προκαταβολές σε μετρητά ή διευκόλυνση προκαταβολών σε μετρητά,

16.4.9 αν πιστεύουμε ότι ο λογαριασμός ή η κάρτα σας έχει χρησιμοποιηθεί ή φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση ή για τη διευκόλυνση δραστηριοτήτων που ενέχουν τη διάπραξη απάτης ή οικονομικού εγκλήματος,

16.4.10 την επιστροφή μιας πληρωμής λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου στον λογαριασμό σας,

16.4.11 αν πιστεύουμε ότι ο λογαριασμός σας, είτε είναι ενεργός είτε αδρανής, ή οι πράξεις σας μας εκθέτουν σε κίνδυνο ασφάλειας, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο απάτης, επιχειρηματικό κίνδυνο ή κίνδυνο φήμης,

16.4.12 δεν είμαστε πλέον σε θέση να διεκπεραιώσουμε τις συναλλαγές σας για οποιονδήποτε νομικό λόγο ή λόγο ασφάλειας ή λόγω ενεργειών τρίτων μερών,

16.4.13 αν προκύψει κάποιο συμβάν, πράξη ή παράλειψη που καθιστά τους παρόντες όρους χρήσης μη εφαρμοστέους, άκυρους ή απορριπτέους (συμπεριλαμβανομένου λόγω ακυρότητας ή τροποποίησης της νομοθεσίας) ή

16.4.14 τη συμμόρφωση με έρευνες ή απαγορεύσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που διεξάγουν ή εκδίδουν κρατικές αρχές, φορείς ή υπηρεσίες.

16.5 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 16.6, αν προβούμε σε κλείσιμο του λογαριασμού σας, θα σας ενημερώσουμε πριν το πράξουμε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολή στην πιο πρόσφατη διεύθυνση επικοινωνίας που μας έχετε γνωστοποιήσει και θα σας επιστρέψουμε κάθε μη δεσμευμένο ή μη αμφισβητούμενο χρηματικό ποσό στον λογαριασμό σας (δηλαδή, κάθε χρηματικό ποσό το οποίο δεν σχετίζεται ή συνδέεται άλλως με περίπτωση που καθιστά αναγκαίο τον περιορισμό ή το κλείσιμό του) σύμφωνα με τις εντολές σας.

16.6 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην επιτρέπεται να σας ενημερώσουμε για την αναστολή ή το κλείσιμο του λογαριασμού σας. Στις περιπτώσεις αυτές, θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να σας ενημερώσουμε αμέσως μόλις καταστεί εφικτό. Σε περίπτωση αναστολής ενός λογαριασμού ενδέχεται, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να άρουμε την αναστολή εφόσον κρίνουμε ότι οι συνθήκες που κατέστησαν αναγκαία την αναστολή δεν υφίστανται πλέον.

16.7 Αν ο λογαριασμός σας είναι ανενεργός για περίοδο 38 μηνών και άνω, σύμφωνα με την παράγραφο 8.5 των παρόντων όρων χρήσης, ο λογαριασμός σας θα κλείσει. Κάθε περίοδος αδράνειας ενός λογαριασμού πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας έκδοσης των όρων χρήσης, θα περιλαμβάνεται στον υπολογισμό των εν λόγω περιόδων. Μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, θα σας ενημερώσουμε χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε γνωστοποιήσει προκειμένου να οριστικοποιηθεί το κλείσιμο του λογαριασμού σας.

16.8 Σε περίπτωση θετικού υπολοίπου στον λογαριασμό σας κατά το κλείσιμο του λογαριασμού για οποιονδήποτε λόγο, αυτό θα σας επιστραφεί με όποιον τρόπο μας ζητήσετε (μείον τα συνήθη ισχύοντα έξοδα) εφόσον το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε τυχόν περιορισμούς.

16.9 Κάθε χρηματικό ποσό που δεν διεκδικείτε για περίοδο έξι ετών μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας θα θεωρείται μη ανακτήσιμο και θα καταπίπτει.

16.10 Αν ένας λογαριασμός έχει κλείσει για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση περαιτέρω συναλλαγών (πλην της επιστροφής του υπολοίπου στον λογαριασμό σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης). Σε περίπτωση χρέωσης εξόδων στον λογαριασμό σας ή πραγματοποίησης συναλλαγών μέσω του λογαριασμού σας πριν από το κλείσιμο, θα είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε αυτά τα ποσά μόλις ζητηθεί, ανεξάρτητα από το κλείσιμο του λογαριασμού σας. Η παρούσα διάταξη θα συνεχίσει να ισχύει και μετά τη διακοπή της μεταξύ μας σχέσης.

16.11 Εκτός αν ορίζεται άλλως στους παρόντες όρους χρήση, σε περίπτωση κλεισίματος του λογαριασμού σας, οι παρόντες όροι χρήσης θα παύσουν να ισχύουν και δεν θα θεωρείστε πλέον Μέλος. Αν επιθυμείτε να γίνετε και πάλι Μέλος, θα πρέπει να κάνετε νέα εγγραφή και να ανοίξετε νέο λογαριασμό.

 

17. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

17.1 Διατηρούμε το δικαίωμα επικύρωσης και επαλήθευσης κάθε πληροφορίας που μας παρέχετε σε σχέση με τρίτα μέρη οποιαδήποτε στιγμή.

17.2 Με την επιφύλαξη της ενότητας 6, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να διασφαλίσουμε ότι κάθε χρέωση και πίστωση του λογαριασμού σας διεκπεραιώνεται σε εύθετο χρόνο. Ωστόσο, διάφοροι παράγοντες, κάποιοι από τους οποίους δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας, θα επηρεάζουν τον χρόνο της οριστικής διεκπεραίωσης. Για παράδειγμα, αν η κάρτα σας συνδέεται με τον λογαριασμό σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας σε περίπτωση δυσλειτουργίας της Υπηρεσίας NETELLER. Επίσης, η χρήσης της κάρτας σας μπορεί να μην είναι εφικτή όταν πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης της Υπηρεσία NETELLER. Δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση όσον αφορά τη συνεχή, αδιάλειπτη ή ασφαλή πρόσβαση στην υπηρεσία NETELLER, η οποία μπορεί να επηρεάζεται από παράγοντες πέραν του ελέγχου μας ή μπορεί να υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους, επισκευές, αναβαθμίσεις, διακοπές ρεύματος ή εργασίες συντήρησης.

17.3 Θεωρούμε ότι πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού σας έχετε ελέγξει αν το άνοιγμα και η διατήρηση του λογαριασμού σας δεν παραβιάζει κανένα νόμο ή κανονισμό στη χώρα κατοικία σας και στη σχετική δικαιοδοσία. Εγγυάστε ότι με τη χρήση της Υπηρεσίας NETELLER δεν παραβιάζετε κανέναν νόμο ή κανονισμό και ότι συμφωνείτε να καταβάλλετε σε εμάς, τις συνδεδεμένες, τις μητρικές και, τις θυγατρικές εταιρείας μας, τους αντιπροσώπους και τους υπεργολάβους μας, το ποσό κάθε αξίωσης, απώλειας, ζημίας, δαπάνης και υποχρέωσης που υφίσταται ή επιβαρύνει την εταιρία μας, τις συνδεδεμένες, τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες μας, καθώς και τους αντιπρόσωπους ή τους υπεργολάβους μας εξαιτίας της χρήσης της Υπηρεσίας NETELLER κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού. Η παρούσα διάταξη θα συνεχίσει να ισχύει και μετά τη διακοπή της μεταξύ μας σχέσης.

17.4 ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΥΤΕ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ NETELLER ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΟ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΟΥΣΑΣ ΝΟΜΘΕΣΙΑΣ.

17.5 Σε περίπτωση μη εγκεκριμένης ή εσφαλμένης πληρωμής που οφείλεται σε δικό μας σφάλμα, θα προβαίνουμε σε επιστροφή της πληρωμής, καθώς και των σχετικών εξόδων που έχουν αφαιρεθεί το συντομότερο εφικτό. Αυτό δεν θα ισχύει:

17.5.1 όταν η μη εγκεκριμένη πληρωμή οφείλεται σε δική σας αδυναμία προστασίας των αναγνωριστικών του λογαριασμού σας σύμφωνα με την ενότητα 13 των παρόντων όρων χρήσης, στην οποία περίπτωση θα ευθύνεστε για τις πρώτες 35 λίρες Αγγλίας (ή το ισόποσο αυτών στο νόμισμα του λογαριασμού σας), εκτός αν ισχύουν τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 17.5.3,

17.5.2 αν παραλείψετε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν για την απώλεια του κωδικού πρόσβασής σας ή κάποιο άλλο συμβάν το οποίο εύλογα θα μπορούσε να πιθανολογηθεί ότι θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας αφότου αντιληφθήκατε το εν λόγω συμβάν, στην οποία περίπτωση θα παραμένετε υπεύθυνοι για τις προκληθείσες ζημίες μέχρι την ενημέρωσή μας.

17.5.3 αν η συναλλαγή ήταν εγκεκριμένη αλλά έχετε ενεργήσει με δόλο ή θέσατε σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας από πρόθεση ή κατάφωρη αμέλεια, στην οποία περίπτωση θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το σύνολο της ζημίας,

17.5.4. αν παραλείψετε να αμφισβητήσετε την πληρωμή και γνωστοποιήσετε την μη εγκεκριμένη ή εσφαλμένη συναλλαγή εντός 13 μηνών από την ημερομηνία της συναλλαγής.

17.6. Αν δεν έχετε ενεργήσει με δόλο, η υποπαράγραφος 17.5.1 δεν θα ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιούνται αφότου μας ενημερώσατε σύμφωνα με την παράγραφο 13.3 και παραλείψαμε να σας παράσχουμε τα κατάλληλα μέσα κοινοποίησης ή είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε αυστηρά μέτρα ελέγχου της ταυτότητας του πελάτη αλλά δεν το πράξαμε, στην οποία περίπτωση θα είμαστε υπεύθυνοι και θα προβούμε στην επιστροφή οποιασδήποτε μη εγκεκριμένης συναλλαγής το συντομότερο δυνατόν.

17.7. Με την επιφύλαξη των προαναφερόμενων, οφείλετε να ελέγχετε το ιστορικό συναλλαγών του λογαριασμού σας σε τακτική και συχνή βάση και να επικοινωνείτε με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών σε περίπτωση τυχόν αποριών ή ανησυχιών.

17.8. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εσφαλμένης πληρωμής ή πληρωμής που απεστάλη σε λάθος διεύθυνση, θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να σας συνδράμομε στον εντοπισμό και την ανάκτηση των εν λόγω πληρωμών.

17.9. Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για καμία διακοπή ή ανεπάρκεια της υπηρεσίας μας ή τη διακοπή ή ανεπάρκεια των υπηρεσιών διαμεσολαβητών στις οποίες βασιζόμαστε για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από το παρόν, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διακοπή ή ανεπάρκεια οφείλεται σε ασυνήθεις και απρόβλεπτες συνθήκες πέραν του εύλογου ελέγχου μας ή του ελέγχου του επηρεαζόμενου διαμεσολαβητή.

17.10. Δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη για τυχόν έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες όπως, ενδεικτικά, διαφυγή κερδών, επιχειρηματική ζημία και απώλεια φήμης. Δεν θα υπέχουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν λόγω της συμμόρφωσής μας με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

17.11. Καμία διάταξη των παρόντων όρων χρήσης δεν θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό ευθύνης σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης λόγω αμέλειας ή απάτης ή δόλου ή ευθύνη βάσει νόμου η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί με συμφωνία των συμβαλλόμενων.

17.12 Η υποχρέωσή μας σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης περιορίζεται στην παροχή λογαριασμών ηλεκτρονικού χρήματος και σχετικών υπηρεσιών πληρωμών και δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ή επιβεβαίωση σε σχέση την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών παρέχει κάποιος έμπορος ή διαμεσολαβητής.

17.13. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τον υπολογισμό ή την καταβολή τυχόν φόρων, δασμών ή άλλων επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού ή των υπηρεσιών που παρέχονται στους παρόντες όρους χρήσης.

17.14. Επιστροφή δαπανών. Συμφωνείτε να μας διασφαλίζετε, να μας επιστρέφετε ή να αποζημιώνετε, καθώς και να απαλλάσσετε εμάς και τις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου μας από κάθε ευθύνη έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, απαιτήσεων, εξόδων ή δαπανών (συμπεριλαμβανομένων δικαστικών δαπανών, προστίμων ή χρηματικών ποινών) που συνεπάγονται ή προκύπτουν ή απορρέουν από τυχόν παραβίαση δική σας ή των αντιπροσώπων σας των παρόντων όρων χρήσης, οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού ή/και από τη χρήση των υπηρεσιών. Η παρούσα διάταξη θα συνεχίσει να ισχύει και μετά τη διακοπή της μεταξύ μας σχέσης.

17.15. Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για καμία διακοπή ή ανεπάρκεια της υπηρεσίας μας ή τη διακοπή ή ανεπάρκεια των υπηρεσιών διαμεσολαβητών στις οποίες βασιζόμαστε για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από το παρόν, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διακοπή ή ανεπάρκεια οφείλεται σε ασυνήθεις και απρόβλεπτες συνθήκες πέραν του εύλογου ελέγχου μας ή του ελέγχου του επηρεαζόμενου διαμεσολαβητή.

17.16. Καμία διάταξη των παρόντων όρων χρήσης δεν θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό ευθύνης σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης λόγω αμέλειας ή απάτης ή δόλου ή ευθύνη βάσει νόμου η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί με συμφωνία μεαξύ των συμβαλλόμενων.

17.17. 17.12 Η υποχρέωσή μας σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης περιορίζεται στην παροχή λογαριασμών ηλεκτρονικού χρήματος, της κάρτας και σχετικών υπηρεσιών πληρωμών και δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ή επιβεβαίωση σε σχέση την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών παρέχει κάποιος πελάτης ή διαμεσολαβητής της NETELLER.

17.18. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τον υπολογισμό ή την καταβολή τυχόν φόρων, δασμών ή άλλων επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού ή των υπηρεσιών που παρέχονται στους παρόντες όρους χρήσης.

17.19. Επιστροφή δαπανών. Συμφωνείτε να μας διασφαλίζετε, να μας επιστρέφετε ή να αποζημιώνετε, καθώς και να απαλλάσσετε εμάς και τις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου μας από κάθε ευθύνη έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, απαιτήσεων, εξόδων ή δαπανών (συμπεριλαμβανομένων δικαστικών δαπανών, προστίμων ή χρηματικών ποινών) που συνεπάγονται ή προκύπτουν ή απορρέουν από τυχόν παραβίαση δική σας ή των αντιπροσώπων σας των παρόντων όρων χρήσης, οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού ή/και από τη χρήση των υπηρεσιών. Η παρούσα διάταξη θα συνεχίσει να ισχύει και μετά τη διακοπή της μεταξύ μας σχέσης.

17.20. Επιβεβαιώνουμε ότι η Paysafe Group Plc διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα επί όλων των εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, λογότυπων, σχεδίων διαδικτυακής τοποθεσίας, κειμένων, περιεχομένων και γραφικών και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιούμε σε σχέση με την Υπηρεσία NETELLER και απαγορεύεται κάθε χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση ή διανομή των εν λόγω εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, λογότυπων, σχεδίων διαδικτυακής τοποθεσίας, κειμένων, περιεχομένων, γραφικών ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

18. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

18.1 Για τυχόν καταγγελίες ή διαφορές σχετικά με τον λογαριασμό σας, σάς παραπέμπουμε στη διαδικασία καταγγελιών που αναφέρεται στην παράγραφο 2.5 του παρόντος. Κάθε καταγγελία σχετικά με εμάς ή τις υπηρεσίες που παρέχουμε πρέπει να απευθύνεται σε πρώτη φάση στο Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών. Θα πρέπει να δηλώσετε με σαφήνεια ότι επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία. Αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ μιας καταγγελίας και ενός απλού ερωτήματος. Εντός 48 ωρών από τη λήψη της καταγγελίας σας θα σας αποστέλλουμε ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωση λήψης της καταγγελίας σύμφωνα με τη διαδικασία καταγγελιών μας. Αντίγραφο της πολιτικής διαχείρισης καταγγελιών διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία μας.

18.2 Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας παρέχουμε μια απάντηση ή λύση σε σχέση με την καταγγελία σας εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται από την Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή του Χρηματοπιστωτικού Τομέα. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό λόγω απρόβλεπτων συνθηκών ή έλλειψης πληροφοριών, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

18.3. Αν η καταγγελία σας δεν διευθετηθεί κατά τρόπο που να σας ικανοποιεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή του Χρηματοπιστωτικού Τομέα στη διεύθυνση Exchange Tower, London, E14 9SR, United Kingdom.

19. ΓΕΝΙΚΑ

19.1 Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες μιας ή περισσότερων συνδεδεμένων, μητρικών και θυγατρικών εταιρειών μας, αντιπροσώπων ή εργολάβων μας.

19.2 Οι παρόντες όροι χρήσης θα διέπονται από το δίκαιο της Αγγλίας. Κάθε διαφορά που προκύπτει από τους παρόντες όρους χρήσης ή σε σχέση με αυτούς θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Αγγλίας.

19.3 Ενδέχεται να σας αποστείλουμε ανακοινώσεις και κοινοποιήσεις στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας γνωστοποιήσατε στη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής (ή σε όποια διεύθυνση μας γνωστοποιείτε μεταγενέστερα). Όλες οι ανακοινώσεις και οι κοινοποιήσεις που αποστέλλονται από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο βάσει των παρόντων όρων χρήσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείου θεωρείται ότι παραλαμβάνονται την ημέρα αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος, εκτός αν ο αποστολέας λάβει ηλεκτρονική ειδοποίηση ότι το μήνυμα δεν έχει παραδοθεί και, όσον αφορά ανακοινώσεις και κοινοποιήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά, θεωρείται ότι παραλαμβάνονται δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία ταχυδρόμησης.

19.4 Οι παρόντες όροι χρήσης υπόκεινται σε τροποποίηση, μεταβολή ή διαγραφή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τους κανονισμούς ή αντίκεινται σε αυτούς, χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα ή η εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων χρήσης.

19.5 Οι παρόντες όροι χρήσης και οι πολιτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.5 αποτελούν ολόκληρη τη μεταξύ μας συμφωνία όσον αφορά την Υπηρεσία NETELLER και ακυρώνουν και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη συμφωνία. Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ της παρούσας έκδοσης των όρων χρήσης και της έκδοσης που διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, θα υπερισχύει η έκδοση που διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία.

19.6 Κάθε καθυστέρηση ή παράλειψη άσκησης ή επιβολής κάποιου δικαιώματος που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης δεν θα συνιστά αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ούτε μπορεί να εμποδίσει την άσκηση ή την επιβολή του εν λόγω δικαιώματος ανά πάσα ή οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.

19.7 Τα δικαιώματα και τα διαθέσιμα μέσα αποκατάστασης δυνάμει των παρόντων όρων χρήσης είναι σωρευτικά και επιπλέον κάθε άλλου δικαιώματος ή διαθέσιμου μέσου αποκατάστασης βάσει του δικαίου.

19.8 Απαγορεύεται η μεταβίβαση, η αντικατάσταση, η εκχώρηση, η ανάθεση ή η υπανάθεση των δικαιωμάτων, των καθηκόντων ή των υποχρεώσεων σας που απορρέουν από τους όρους χρήσης. Διατηρούμε το δικαίωμα μεταβίβασης και εκχώρησης των παρόντων όρων χρήσης και συμφωνείτε ότι μπορούμε να εκχωρούμε οποιαδήποτε δικαιώματα ή να αντικαθιστούμε οποιαδήποτε υποχρέωση απορρέει από το παρόν σε μια από τις εταιρείες του ομίλου μας χωρίς να απαιτείτε η εκ νέου συναίνεσής σας.

19.9 Καμία διάταξη των παρόντων όρων χρήσης δεν δημιουργεί σχέση συνεργασίας μεταξύ μας ούτε καθιστά οποιωνδήποτε από εμάς αντιπρόσωπο του έτερου συμβαλλόμενου για οποιονδήποτε σκοπό. Δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να δεσμεύετε, να συνάπτετε συμβάσεις στο όνομά μας ή να μας δημιουργείται υποχρεώσεις με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό.

19.10 Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων χρήση κρίνεται μη εκτελεστό, αυτό δεν θα επηρεάζει το υπόλοιπο μέρος των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

19.11 Σε περίπτωση που οι παρόντες όροι χρήσης διατίθενται σε άλλη γλώσσα πλην της αγγλικής, όλες οι εκδόσεις είναι εξίσου δεσμευτικές και, σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και μιας μεταφρασμένης έκδοσης, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

20. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ NETELLER

20.1 Το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών μας λειτουργεί σε όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Τα στοιχεία επικοινωνίας παρατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία μας. Επίσης, διατίθεται μια υπηρεσία αναφορά απώλειας και κλοπής καρτών, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας αναγράφονται στο πίσω μέρος της κάρτας σας ή στη διαδικτυακή τοποθεσία μας. Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε τηλεφωνικής κλήσης, απαιτείται η άδεια του δικαιούχου του λογαριασμού. Κάθε συνομιλία σας με το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών μπορεί να καταγράφεται για λόγους εκπαίδευσης και παρακολούθησης.